Projekti

Vahvistuva nuori vanhemmuus - Vanuva

Euroopan unioni logo

Hankkeen tavoitteena on estää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten vanhempien näköalattomuuden ja osattomuuden kokemuksia ja tukea heidän toimintakykyään vanhempina.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen päätavoitteena on estää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten äitien ja heidän puolisoidensa näköalattomuuden ja osattomuuden kokemuksia tukemalla heidän osallisuuttaan ja toimintakykyään erityisesti vanhempana ja vahvistamalla heidän itsetuntoaan, minäpystyvyyttään ja voimaantumistaan sekä koulutusmyönteisyyttään. Hankkeessa tavoitetaan alle 20-vuotiaita pirkanmaalaisia nuoria äitejä ja isiä/äitien puolisoita sekä muodostetaan asiantuntijaverkosto syrjäytymisvaarassa olevien nuorten vanhempien kanssa työskentelevistä ammattilaisista.

Hanke kehittää uusia keinoja voimavaraistaa nuoria vanhempia vanhemmuuden roolissa saatujen positiivisten kokemusten vahvistamisen ja positiivisten oivallusten kautta.  Hankkeessa sovelletaan innovatiivisesti jo olemassa olevia ja toimiviksi todettuja menetelmiä ja interventioita sekä kehitetään uusi virtuaalitodellisuuteen pohjautuva kokemuksellinen 360VR-video-interventio. Osallisuutta vahvistavien yksilöllisesti tarkoituksenmukaisten interventioiden ja positiivisten kokemusten hyödyntämisen avulla pyritään aikaansaamaan uusia oivalluksia ja kokemuksia voimavarojen vahvistumisessa ja minäpystyvyydessä.  

Hankkeen tuloksena syrjäytymisvaarassa olevia nuoria äitejä ja heidän puolisoitaan on tavoitettu. Heidän itsetuntonsa on vahvistunut, toimintakyky kohentunut ja heidän edellytyksensä toimia vanhempana ja kasvattajana on vahvistunut. Hankkeen vaikutuksena heitä on tuettu valitsemalleen opinto- ja työllistymispoluille sekä heidän osallisuutensa lasten ja perheiden palveluihin on vahvistunut. Nuorten vanhempien kanssa työskentelevien toimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt asiantuntijaverkoston kautta. Pitkällä aikavälillä pystytään katkaisemaan syrjäytymiskehitystä sekä ennaltaehkäisemään ylisukupolvisen huono-osaisuuden periytymistä.

Hankkeessa tuotetun tiedon pohjalta kehitetään toimintamalli, jolla voidaan vahvistaa nuorten vanhempien voimavaraisuutta ja myönteisiä kokemuksia omasta kasvattajan roolistaan ja verkostot ovat oppineet uuden toimintatavan mukaisen työskentelyotteen.  

Hankkeen toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Pirkanmaan alueen julkisten, yksityisten ja järjestötoimijoiden kanssa.

 

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Irja Nieminen
irja.nieminen [at] tuni.fi