Tulokset ja vaikuttavuus

Vaikutamme yhteiskuntaan alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti tekemällä saumatonta yhteistyötä sekä sisäisesti että ulkoisten kumppaniemme kanssa.

Vaikuttavassa korkeakouluyhteisössämme jokainen tieteenala ja koulutusala kykenee tunnistettavasti osallistumaan yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Hyödynnämme avointa julkaisutoimintaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Korkeakouluyhteisö seuraa jatkuvasti yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan konkreettisin, jatkuvasti parannetuin ja moniulotteisin mittarein. Ne ottavat huomioon korkeakouluyhteisön eri tieteenalojen lyhyen ja pitkän aikavälin tehtävät ympäröivän yhteiskunnan kestävässä kehityksessä.

Vaikuttavuus Tampereen ammattikorkeakoulussa

TAMKissa toiminnan lähtökohtana on vaikuttavuus, jota aikaansaadaan perustehtävien eli koulutuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tuloksena ja palvelujen tuella. Sitä varmistaa tiivis ja monialainen työelämäyhteistyö sekä tarpeista lähtevä ja niitä ennakoiva kehittäminen.

Vaikuttavuus näkyy työelämän uudistumisena ja alueen kehittymisenä, kuten uutena osaamisena, toimintamalleina ja teknologisina innovaatioina. Se ilmenee kansallisesti ja kansainvälisesti niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan positiivisena muutoksena. Keskeisessä roolissa ovat asiantuntijat ja heidän osaamisensa, aktiivinen vuorovaikutus sekä osallistuminen alueen kehittämiseen. Toimintaa tukevat systemaattiset vuorovaikutuksen rakenteet, kuten neuvottelukunnat ja kumppanuudet.

Johdettua vaikuttavuutta

Vaikuttavuuden, alueellisen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteet määritetään TAMKin ja Tampereen korkeakouluyhteisön strategioissa. Ne suuntaavat toimintaa ja siihen tarvittavien panosten ja resurssien kohdentamista.

Tavoitteet konkretisoidaan ja viedään käytäntöön keskustelemalla niistä TAMK-yhteisössä, sekä ottamalla ne huomioon vuosisuunnittelun tavoiteasetannassa ja kehittämistoiminnan suuntaamisessa. Toimintaa toteutetaan ja kehitetään kestävästi ja globaalisti vastuuta kantaen.

Vaikuttavuus syntyy usean tekijän yhteisvaikutuksena ja pitkän ajan kuluessa. TAMKissa toiminnan vaikuttavuutta seurataan hyödyntämällä tuotosten ja vaikutusten mittareita, sidosryhmäkokemuksia, palautteita ja selvityksiä sekä vaikuttavuustarinoita. Valvomo-tietoportaali kokoaa tietoa yhteisesti saataville.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta vahvistaa johdon sitoutuminen. Vaikuttavuuden aikaansaamisessa jokaisen tamkilaisen panos on tärkeä.

Tutkimuksen arviointi Tampereen yliopistossa

Toteutamme säännöllisin väliajoin tutkimuksen kansainvälisen kokonaisarvioinnin saadaksemme yksityiskohtaista tietoa tutkimustoimintamme laadusta ja tieteellisestä vaikuttavuudesta suhteessa maailman tasoon. Kokonaisarviointien lisäksi toteutamme tarpeen mukaan suppeampia arviointeja strategisen suunnittelun ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Kirjastomme asiantuntijat tuottavat säännöllisesti erilaisia metriikkaan pohjautuvia katsauksia, joiden avulla seuraamme julkaisutuottavuuden ja julkaisujen laadun sekä vaikuttavuuden kehittymistä. Kaikessa metriikassamme pidämme huolta vastuullisuuden toteutumisesta, tuottamisesta hyödyntämiseen.

Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja seurata tutkijoidemme ja tutkimuksemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Viimeisimmät tutkimuksen arvioinnit ennen yliopistojen yhdistymistä toteutettiin vuonna 2014 Tampereen yliopistossa ja vuonna 2017 Tampereen teknillisessä yliopistossa. Arviointien tuloksia on hyödynnetty myös uuden yliopiston strategisessa suunnittelussa, profiloinnissa ja päätöksenteossa.