Älykkäät koneet ja laitteet

Kehitämme älykkäitä ratkaisuja, prosesseja ja palveluita innovatiivisin menetelmin, hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja materiaaleja sekä digitalisaation tuomia poikkitieteellisiä mahdollisuuksia.

Toimimme osana pirkanmaalaista älykkäiden koneiden ja laitteiden suunnittelun sekä tehokkaan valmistamisen keskittymää.

Painopisteet

Tarjoamme monialaista osaamista sekä TKI-yhteistyötä seuraavilla painopistealueilla:

Valmistavan teollisuuden teknologiat

Materiaalia lisäävä valmistus, erityisesti 3D-tulostus, on nähty suurena mahdollisuutena valmistavan teollisuuden rakennemuutoksessa. Sen on ennustettu muuttavan valmistavan teollisuuden rakenteita enemmän kuin minkään muun teknologian. Tärkeitä teemoja ovat myös muun muassa robotiikan ja automaation tuomat ratkaisut tuottavuuden parantamiseksi.  

Innovaatio- ja tuotekehitysalustat, prototyypit ja testaus 

Rakennemuutokseen ja kilpailuun vastaaminen edellyttää asiakas- ja osaamistarpeiden yhä parempaa ennakointikykyä yhteistyössä oppilaitosten ja työelämän kanssa. Tarvitaan paitsi nopeaa innovointia ja tuotekehitystä myös nopeaa prototyyppitestausta.  

Digitalisaatio ja älykkyys

Digitalisaatio ja teollinen internet ovat teemoja, joihin sekä jokaisen teollisuusyrityksen, mutta myös julkisen sektorin, kuten esimerkiksi terveydenhuollon, on paneuduttava. Keskeistä on älyn lisääntyminen koneissa, laitteissa ja järjestelmissä sekä niiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Digitalisaation tuoma muutos vaikuttaa tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen sekä niihin liittyvien palvelujen kehittämiseen. 

Älykkäät ja energiatehokkaat liikennevälineet ja laitteet

Älykkään liikenteen sovellukset kehittyvät nopeassa tahdissa, ja hiilidioksidipäästöjen ja melun vähentäminen asettavat yhä tiukkenevia vaatimuksia. Sähköisen liikenteen ratkaisut ovat keskeisessä asemassa haettaessa jakeluliikenteen ja logistiikan eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovelluksia ovat muun muassa sähköiset ajoneuvot, kestävän kehityksen materiaaleista tuotetut liikennevälineet (esimerkiksi BioBussi) ja lentävät laitteet. 

Bio- ja prosessiteollisuuden sovellukset ja innovaatiot 

Megatrendit, kuten ilmaston lämpeneminen, resurssien niukkuus, väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen, asettavat uusia vaatimuksia lopputuotteille ja prosesseille sekä ohjaavat kuluttajakäyttäytymistä. Kiertotaloudessa materiaalit ja arvo kiertävät, ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä. Innovaatioympäristöissä, kuten TAMKin BioHubissa, luodaan yhdessä yritysten kanssa uutta liiketoimintaa bio-osaamisen ympärille. Toiminnan keskiössä ovat monialaiset opiskelijatiimit ja modernit laboratoriot.

Painoalan vetäjä

Markus Aho
Yliopettaja, Konetekniikan koulutus
p. 040 801 2627
markus.aho [at] tamk.fi