Projekti

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta

Tavoite ja tehtävät

Hanke vastaa sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos. Selkeimpinä ammattilaisten osaamisen tarpeen muutokseen vaikuttavina tekijöinä ovat digitalisaatio, asiakkaiden omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja niukkenevat käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.

Hankkeen lähtökohtana ovat STM:n ja OKM:n yhteisen Osaamisella soteen – hankkeen tulokset, joissa linjataan sote alan ammattilaisten tulevaisuuden osaamistarpeita ja niihin vastaamista.  Osaamisella soteen väliraportti (opetus- ja kulttuuriministeriö 23.8.2018) tarkastelee sote alan ammattilaisten täydennyskoulutustarpeita.
Raportissa todetaan, että tavoitteisiin pääseminen edellyttää eri alojen ammattilaisten osaamisen käytön tehostamista ja hyödyntämistä nykyistä laajemmin. Myös monialainen ja asiakaslähtöinen työskentely ja digitalisaation mahdollisuudet nostetaan raportissa huomioitaviksi kaikkien sote ammattiryhmien osaamista kehitettäessä. Raportissa tulee esille noin 200 000 sote ammattilaisen osaamisen päivittämisen tarve sekä asiakas- ja palveluohjauksen osaamisen lisääminen asiakaslähtöisten palveluiden mahdollistamiseksi.  Lisäksi laajennetut ja uudistuvat tehtävänkuvat tulevat edellyttämään erikoisosaamista, johon korkeakoulujen työelämälähtöisillä erikoistumiskoulutuksilla tulee vastata.

Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus -hanke (OpiSote) (Kangasniemi ym. 2018) nostaa esille sote-alan ammattilaisten substanssiosaamisen lisäksi yhteisen eli geneerisen osaamisen; asiakastyöosaamisen, palveluiden ja työn kehittämisosaamisen sekä työntekijyys – ja yhteistoiminnan muutososaamisen. Sote-ammattilaisten geneeristä osaamista tulisi uudistaa nopeasti ja joustavasti saatavilla olevalla koulutuksella, jonka ammattilainen voi integroida suoraan omaan ja työyhteisönsä osaamiseen.

Hankkeessa kehitetään sote ammattilaisille joustavaa työelämälähtöistä jatkuvaa oppimista tukeva toimintamalli. Hankkeessa on kuusi työpakettia, joiden kautta tuotetaan sote- alan ammattilaisille työelämälähtöinen kansallinen, joustava ja kustannustehokas jatkuvan oppimisen tiekartta. Tiekartta sisältää sote-alan yhteisen osaamisen arvioinnin ja opintojen verkko-opintotarjonnan sekä työelämän osaamistarpeeseen perustuvan sote-alan erikoistumiskoulutusten jatkuvan oppimisen kehittämisen malli. Malli sisältää koulutusten suunnittelun, joustavan toteutuksen ja arvioinnin korkeakoulun ja työelämän yhteistyönä. Verkko-opintotarjonta rakentuu korkeakoulujen opintotarjontaan, joka sisältää yksittäisiä (1-5 op) opintojaksoja ja laajempia opintokokonaisuuksia. Niistä voidaan osaamistarpeen mukaan koota osaamiskokonaisuuksia, jotka vastaavat sote alan geneeriseen osaamiseen.

Hanke kattaa koko Suomen. Sitä koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat 14 ammattikorkeakoulua eri puolita Suomea ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat työelämän organisaatiot, jotka edustavat laajasti sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajia. Ohjausryhmässä ovat edustettuina työelämä, ammattijärjestöt, asiakkaat ja koulutus.

TAMK on hankkeessa mukana erityisesti osuudessa, jossa kehitetään työelämän osaamistarpeeseen perustuva sote-alan erikoistumiskoulutusten jatkuvan oppimisen kehittämisen malli.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Nina Kilkku, nina.kilkku [at] tuni.fi
Asiantuntija Ulla Markkanen, ulla.markkanen [at] tuni.fi

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Tiina Säilä
tiina.saila [at] tuni.fi