Projekti

Sisäisen totuuden arviointi

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus | Tieteenala: Sosiologia, Sukupuolentutkimus

Tutkimus tarkastelee tilanteita, joissa julkisen vallan edustajat pyrkivät arvioimaan yksilön sisäistä totuutta, mutta arvioitavaa henkilöä ei pidetä asiassa täysin luotettavana informanttina. Analyysi kohdistuu näiden arviointien yhteydessä hyödynnettäviin tiedontuotannon teknologioihin, todistamisen käytäntöihin ja asiantuntijavallan muotoihin.

Tutkimus saattaa yhteen kolme teoreettista lähestymistapaa:

  1. arvioinnin sosiologian,
  2. episteemisen epäoikeudenmukaisuuden ja haavoittuvuuden tutkimuksen sekä
  3. episteemisen hallinnan analytiikan.

Kukin lähestymistapa on keskittynyt tiedon, arvojen ja vallan monimutkaisten yhteenkietoutumien analysointiin. Lähestymistapoja yhdistämällä on mahdollista pureutua yhtäältä siihen, millaisia episteemisiä välineitä arvioitsijat käyttävät ja millaisia kulttuurisia arvonantoja nämä välineet kantavat mukanaan.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös, missä määrin arvioitavat yksilöt voivat vaikuttaa arvioinnin kriteereihin. Näihin kysymyksiin vastataan kolmen tapaustutkimuksen kautta:

  1. uskonnolliseen kääntymykseen vetoavien turvapaikanhakijoiden vakaumuksen arviointi,
  2. seksuaaliseen suuntautumiseen vetoavien turvapaikanhakijoiden seksuaalisuuden arviointi ja
  3. sukupuolenkorjausleikkaukseen pyrkivien henkilöiden arviointiprosessi transhoitojen yhteydessä.

Aineisto koostuu

  • arviointiprosesseja koskevista virallisista suosituksista ja lomakkeista,
  • arviointihaastatteluiden audiotallenteista,
  • arvioitsijoiden ja arvioitavien tutkimushaastatteluista sekä
  • arviointeja koskevista julkisista kannanotoista.

Tutkimus yhdistää diskurssianalyyttisia menetelmiä.

Tulokset tarjoavat tärkeää tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi maahanmuuttopolitiikkaan ja translain uudistusta koskevaan keskusteluun. Asiantuntijuusarvioita avaavat tulokset edistävät arvioinnin kohteina olevien yksilöiden oikeusturvaa. Uusi tutkimustieto on lisäksi tärkeää, koska nykytilanteessa myös arvioitsijat laitetaan erittäin vaikeaan tilanteeseen. Uskon, seksuaalisuuden ja sukupuolen kokemukset ovat ehkä elämän intiimeimpiä alueita. Tutkimus tarkastelee niiden tunnustamista ja arviointia asymmetrisessa valtasuhteessa, jossa arviointia harjoittaa julkisen vallan edustaja. Tutkimuksessa rakennettava teoreettinen kehikko avaa tilaa rohkeille käsitteellisille innovaatioille ja monitieteiselle yhteistyölle.

Rahoituslähde

Koneen Säätiö

Yhteyshenkilö(t)