Projekti

SIILI-tutkimus: Lukivalmiuksien varhainen tukeminen

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Tieteenala: Psykologia
ESKO siili

Siili-tutkimusprojektin tavoitteena on edistää lukivaikeuksien ennaltaehkäisyä. Projektissa tutkitaan lukivalmiuksien tukemiseen kehitettyjen ESKO siili -ryhmien vaikuttavuutta lukivalmiuksien tukemisessa. Ryhmien tavoitteena on tarjota ennaltaehkäisevää tukea lukitaitojen omaksumisessa sitä tarvitseville, sekä innostaa ja motivoida lapsia lukitaitojen harjoitteluun. Projektissa myös etsitään tekijöitä, jotka ennustavat tehostetun tuen tarvetta lukitaitojen oppimisessa ja lukumotivaation tukemisessa alkuopetuksessa.

Tausta

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, eli lukivaikeus, on yleisin koulussa ilmenevistä oppimisen vaikeuksista. Lukivaikeuksilla on kauaskantoisia vaikutuksia: Ne vaikuttavat herkästi lapsen lukumotivaatioon ja oppimismotivaatioon yleisemminkin. Riskiä lukivaikeuksiin on mahdollista ennustaa jo esiopetusvaiheessa, ja siihen on näin mahdollista puuttua jo ennen ongelmien kasaantumista ja vaikeutumista.Tampereen kaupungissa on kehitetty neuropsykologista kuntoutusasiantuntemusta hyödyntävää varhaisen tunnistamisen ja tuen tarjoamisen mallia lapsille, jotka tarvitsevat lukivalmiuksien tehostettua harjoittelua. Esiopetusvuoden keväällä lasten lukivalmiuksien kehittymistä tuetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajien ohjaamissa neuropsykologisen kuntoutuksen menetelmiä ja lähetymistapoja hyödyntävissä ESKO siili –ryhmissä.

Tavoite ja tehtävät

Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on selvittää ESKO siili -ryhmien tuloksellisuutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen keskeisten valmiuksien ja oppimismotivaation vahvistamisessa lapsilla, joilla on lukivalmiuksissa todettavissa tuen tarvetta esiopetusvuoden alussa sekä selvittää, mitkä tekijät esiopetuksen aikana ennustavat tehostetun tuen tarpeen jatkumista ensimmäisellä ja toisella luokalla.

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopiston Psykologian Opetus- ja Tutkimusklinikka PSYKE

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Terhi Helminen

yliopisto-opettaja, psykologia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta