Tutkimusryhmä

REAL - Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Helsingin yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oppilaita rakentamassa 4D-jalkapalloja ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja kehittävässä matematiikkapajassa.

Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyöhön perustuvassa tutkimusryhmässä tavoitteena on koulutuksen arviointitutkimusten tieteellisen ja menetelmällisen laadun kehittäminen ja tulevaisuuden arviointitutkijoiden kouluttaminen. Projekteissa keskitytään kehittämään laaja-alaisen osaamisen arviointia sekä kehittämällä malleja että kouluttamalla kentällä toimivia opettajia.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmän (REAL) yleisenä tavoitteena on usein käytännön tarpeiden varaan rakentuneiden koulutuksen arviointitutkimusten tieteellisen ja menetelmällisen laadun kehittäminen ja tulevaisuuden arviointitutkijoiden kouluttaminen yhteiskuntamme tarpeisiin. Sisällöllisesti tutkimusryhmän teemat keskittyvät erityisesti laaja-alaisen osaamisen (esim. oppimaan oppiminen ja ajattelun taidot) mittaamiseen ja harjoittamiseen sähköisen arvioinnin mahdollistamia innovatiivisia teknologisia ratkaisuja hyödyntäen. Lisäksi tutkitaan järjestelmätasolla oppimisen ja koulunkäynnin tukijärjestelyitä. Eri tutkimusteemoja yhdistää pyrkimys koulutuksellisen tasa-arvon varmistamiseen kehittämällä eritasoisia palautejärjestelmiä yksittäisistä oppilaista koulutuksen järjestäjiin ja koulutuspoliittisiin päätöksentekijöihin.

Teoreettisilta lähtökohdiltaan ryhmä asettuu kasvatuspsykologiseen tutkimusperinteeseen yhdistäen kuitenkin koulutussosiologisia ja erityispedagogisia näkökohtia pyrkimykseensä ymmärtää oppimisen kehitystä koulukontekstissa. Menetelmällisesti tutkimusryhmässä keskitytään isojen kvantitatiivisten arviointi-, tilasto- ja rekisteriaineistojen analysointiin erityisesti rakenneyhtälömallinnuksen ja monitasomallinnuksen eri sovellusten avulla. Ryhmässä mallinnetaan myös tietokonepohjaisen arvioinnin yhteydessä tallentuvia lokitietoja ja pyritään sitä kautta ymmärtämään tilannesidonnaisten tekijöiden yhteyttä koulutuksellisen tasa-arvon ongelmina näyttäytyviin ilmiöihin (esim. isot sukupuolierot oppimistuloksissa).

Tutkimusryhmän toimintaan kuuluu myös hanketyöskentely. Tällä hetkellä käynnissä on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2018 alkanut kärkihanke ”Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä”. Sen tavoitteena on toteuttaa kansallinen laaja-alaisen osaamisen, formaalin opetuksen ja informaalin oppimisen yhteistyöverkosto opettajankoulutukseen, määritellä laaja-alaista osaamista kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden avulla Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden tueksi sekä kehittää laaja-alaisen osaamisen arviointimalleja. Lisäksi konkreettisena tavoitteena on kehittää opettajaksi opiskelevien ja täydennyskouluttautuvien opettajien taitoja arvioida laaja-alaista osaamista informaaleissa ja formaaleissa oppimisympäristöissä.

Ryhmän johtaja

Yhteyshenkilö(t)