Projekti

RAKAS – Rakennusalan asenteiden, yhteistyöosaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen

Euroopan sosiaalirahasto

Tavoitteena on, että hankkeen avulla perus- tai täydennyskoulutettavien työntekijöiden työelämävalmiudet parantuvat näiltä osin, ja heidän työhyvinvointinsa, rakennustyön laatu ja kokonaisuuksien hallinta myöskin paranevat. Oleellinen tavoite on samalla edistää työllisyyttä ja varmistaa onnistuneita rakennuskohteita. Koska tavoitteena on myös saada työelämään ja yrityksiin osaavaa työvoimaa, pyritään osallistamaan myös yritykset mukaan kehittämistyöhön. Tavoitteena on kartoittaa rakennustyömaiden henkilöstön (työnjohto, työntekijät, alihankkijoiden työntekijät) osaamisvaje, eli sellaiset tekijät, jotka estävät ja haittaavat toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. (toteutus: työpaketti 1) Tavoitteena on analysoida rakennusalan koulutusjärjestelmän nykytila suhteessa työmaiden henkilöstön osaamisvajeeseen eli mitä osaamisia opetetaan ja mitä puuttuu, eri koulutustasoilla sekä perusopetuksessa ja jatkokoulutuksessa. (toteutus: työpaketti 2) Osaamisvajeen ja nykytilan analyysin pohjalta on tavoitteena päivittää ja koostaa lisäkoulutuspaketit ja -suositukset sekä kehittää ja vaikuttaa nykyiseen rakennusalan perus- ja etenkin jatko- ja täydennyskoulutukseen ja myös tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteisiin (toteutus: työpaketti 3). Tavoitteena on myös tukea yhdenvertaisuutta: parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden työntekomahdollisuuksia ja osaamista suomalaisessa työelämässä.

Tavoite ja tehtävät

RAKAS-Rakennusalan asenteiden, yhteistyöosaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen -hankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan rakennustyömaan työnjohtajien ja työntekijöiden koulutustarpeita erityisesti ns. metataitojen osalta sekä kehitetään opetustarjontaa niiden osalta tarpeita vastaavaksi. Taustalla on rakentamisen toimintatavan muutos, jossa korostuu voimakkaasti rakentamisen toimijoiden yhdessä tekeminen mm. toistuvissa korjauksissa kuten kerrostalojen nopeissa putkilinjasaneerauksissa. Lisäksi toimintatapojen muutos, erityisesti alihankinta-asteen kasvu, heijastuu työnjohtajien työnkuvan muutokseen aktiivisesta jokapäiväisestä työnjohtamisesta enemmän eri alihankkijoiden sopimustekniseen ohjaamiseen ja alihankkijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tämä vastaavasti edellyttää työntekijöiden itseohjautuvuutta ja vastuunottamista myös omien mutta myös muiden työntekijöiden työn sujuvuudesta. Metataidoilla tarkoitetaan mm. johtajuus- ja yhteistyötaitoja sekä viestintätaitoja ja tietoteknisiä taitoja. Tavoitteena on, että hankkeen avulla perus- tai täydennyskoulutettavien työntekijöiden ja työnjohdon työelämävalmiudet ovat parantuneet näiltä osin, ja heidän työhyvinvointinsa, rakennustyön laatu ja kokonaisuuksien hallinta paranevat. Oleellinen tavoite on samalla edistää työllisyyttä ja varmistaa onnistuneita rakennuskohteita. Koska tavoitteena on myös saada työelämään ja yrityksiin osaavaa työvoimaa, pyritään osallistamaan myös yritykset mukaan kehittämistyöhön.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Katja Finnilä
katja.finnila [at] tamk.fi