Projekti

PIHI - Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut

Projektin tavoitteena on vähähiilisten kalvomateriaalien ja niiden tuotantoprosessien sekä biohajoavuus/kompostoitavuustestauksen kehittäminen. Hankkeessa kehitetään pirkanmaalaisen yhteistyön, osaamisen ja T&K-ympäristöjen kautta vähähiilisempiä materiaali- ja prosessiratkaisuja kalvo-, pakkaus- ja hygieniapaperialan sektoreille. Hankkeella pyritään vahvistamaan pirkanmaalaisten yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekäja luomaan uutta liiketoimintapotentiaalia vähähiilisillä kalvo- ja pinnoitusratkaisuilla erityisesti kertakäyttöisissä kuluttajatuotteissa.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa kartoitetaan ja demonstroidaan kaupallisten ja kehitteillä olevien bio- ja kierrätysmuovijakeiden soveltuvuutta yksi- ja monikerroskalvorakenteisiin ja luodaan kompostoituvia tai helpommin kierrätettäviä materiaaliratkaisuja. Projektissa edistetään myös nykyistä energiatehokkaampia prosessointimenetelmiä kalvomaisille tuotteille ja luodaan biohajoavuuden ja kompostoitavuuden tutkimiseen soveltuva testausympäristö. Hankkeessa luodaan Pirkanmaalle uudentyyppinen osaamiskeskittymä, jota yritykset pystyvät hyödyntämään.

Kehityshanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Hankkeen toteuttajat ovat VTT hankkeen koordinaattorina, TAMK ja Ekokumppanit Oy. Kehityshanke liittyy kiinteästi investointihankkeeseen PIHI - Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut – Investointi.

Rahoituslähde

EAKR 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Marita Hiipakka
marita.hiipakka [at] tamk.fi