Kipinöitä mustalla taustalla
Projekti

Oppimisen kipinä - Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
HAMK logo
Oulun ammattikorkeakoulu
Opetushallitus rahoittaa hanketta logo

Oppimisen kipinä on on Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutushanke. 

Hankkeen tavoitteena on nostaa opetuksen laatua ja saavutettavuutta keskittymällä erityisesti oppimisen tuen, opiskelijan hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen lukioissa.

Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto ja toteutus tehdään yhteistyössä Hämeen, Oulun ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Tausta

Uuden lukiolain (1.8.2019) mukaan opiskelijalla on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tämä tuleekin tarpeeseen, sillä kouluterveyskyselyn vuosien 2017-19 tulosten mukaan koulu-uupumus on lisääntynyt pojilla 28 ja tytöillä 31 prosenttia.

Tähän uuteen lakiin perustuen lukioiden opetushenkilöstö tarvitsee osaamista oppimisen tuen järjestämisestä sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta.

Hankkeessa lukioiden opetushenkilöstön yhteistyötä kehitetään vastaamaan lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin, sillä tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä.

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteenamme on tukea lukiokoulutusta uuden lukiolain edellyttämässä uudistumisprosessissa. Haluamme myös edistää opetuksen laadun kehittymistä ja opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutumista.

Keskitymme opettajan osaamisen vahvistamiseen erityisesti oppimisen tuen, opiskelijan hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Lisäksi tavoitteena on pohtia pedagogista saavutettavuutta ja antaa välineitä oman työn kehittämiseen.

Vaikuttavuus

Hankkeessa toteutetaan neljä koulutusosiota, joissa kehitetään osallistujien omaa opetusta, ohjausosaamista sekä tiimiopettajuutta lukioissa.
Koulutukset voi suorittaa erillisinä osioina tai koota niistä haluamansa kokonaisuuden. Koulutusosioita järjestetään eri puolilla Suomea.

Koulutukseen osallistujien tarpeet selvitetään alkukartoituksella, jonka perusteella koulutusta suunnataan heidän tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi toteutetaan päättökysely, jonka perusteella arvioidaan koulutushankkeen vaikuttavuutta ja laatua.

Tuloksena syntyy uusia pedagogisia, opiskelijoiden hyvinvointia tukevia käytänteitä sekä malleja opettajan, koulutuksen järjestäjän ja valtakunnan tasolla.

Rahoituslähde

Rahoituksen olemme saaneet Opetushallitukselta. Rahoitus on myönnetty vuoden 2020 Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus -rahoitushaussa.

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Outi Stüber

koulutusasiantuntija
Työelämäyhteydet ja jatkuva oppiminen