Projekti

Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa

Hankkeen lähtökohtana on luoda optimaaliset edellytykset opiskelulle. Tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia, ylläpitää opiskelumotivaatiota ja vahvistaa opiskelutaitoja. Korkeakoulujen yhteistyönä uudistetaan ohjauksen toimintatapoja, pedagogisia lähestymistapoja ja oppimisympäristöjä tunnustaen opiskelijoiden diversiteetin ja tarpeet yksilöllisiin opintopolkuihin. Tutkimuslähtöisyyttä noudattaen hyödynnetään runsasta ohjaukseen ja opiskelijahyvinvointiin liittyvää tutkimustietoa (mm. ESR- ja SA-hankkeet). Toimenpiteet edistävät opiskelijoiden kehittymistä hyvinvoiviksi yksilöiksi ja monipuolisiksi osaajiksi työelämään. Hankkeessa vahvistetaan henkilöstön ohjausosaamista ja kehitetään opettajien kykyä käyttää osallisuutta tukevaa pedagogiikkaa. Näin edistetään opiskelijan sitoutumista opiskelijayhteisöön jo opintojen alkuvaiheesta lähtien. Oppimisanalytiikan keinoin hankkeessa jalostetaan toteutuksessa kertyvää tietoa
opiskelijan ja opintojen tilaa kuvaaviksi malleiksi.

Tavoite ja tehtävät

Hanke toteutuu kolmena työpakettina. TAMK on mukana työpaketissa 3.

Henkilöstön osaamisen vahvistaminen opiskelijoiden moninaisuuden tunnistamiseksi: saavutettavuuden pedagoginen kehittämisohjelma ja kriteeristön laadinta saavutettavuuden lisäämiseksi.

Ammattikorkeakouluyhteisö osallistamalla luodaan verkostomaisia toimintamalleja, joilla kehitetään yhteisöllisiä pedagogisia ratkaisuja, myös digitaalisissa oppimisympäristöissä. Opiskelijat toimivat aktiivisina asiantuntijoina toteutuksen kaikissa vaiheissa.

Digitaalisissa oppimisympäristöissä kertyy jatkuvasti aineistoa, joka dokumentoi toteutunutta opintopolkua. Opiskelijan ja opintojen tilaa kuvaavien mallien ja mittareiden avulla seurataan opiskelukykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista (esim. opintojen eteneminen, opiskelutaitojen kehitys, toimijuus, ohjauksellinen tuki).

Hankkeessa mukana olevat korkeakoulut:

Hallinnoiva: Jyväskylän yliopisto
Aalto yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Turun yliopisto
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu

Rahoituslähde

OKM kärkihanke

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Heli Antila
heli.antila [at] tamk.fi