Projekti

MESH - Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen tavoitteena on kehittää, kokeilla ja levittää mentoroinnin malleja ja käytäntöjä
sekä systematisoida mentorointia ja verkostojen hyödyntämistä. Maahan muuttaneiden ammatillisten verkostojen
hyödyntämistä kehitetään kasvattamalla heidän kompetenssiaan etsiä, löytää ja kehittää omia työelämäyhteyksiään
sekä ammatillisia verkostojaan tukemaan polkua työllistymiseen.
Hankkeen kansainvälisellä tasolla tunnistetaan kriittisiä tekijöitä maahanmuuttajien mentorointikäytännöissä, luodaan
laadukkaalle mentoroinnille minimikriteerit hyödyntäen eri maiden kokeiluja ja selkeytetään aiheeseen liittyvää
käsitteistöä. Lisäksi kansainvälisten kumppaneiden kanssa kehitetään verkostojen toiminnalle toimintatapaa, joka
auttaa työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista tehokkaammin.

Tavoite ja tehtävät


Maahanmuuttajat työllistyvät eri selvitysten mukaan huonosti suomalaisille työmarkkinoille. Työllistymisen esteitä ovat puutteellinen suomen kielen taito sekä se, että ulkomailla hankittua osaamista ei aina tunnisteta työmarkkinoilla.
Maahanmuuttajilta puuttuu usein kontakteja suomalaiseen työelämään ja Suomessa hankittua työkokemusta, mikä
alentaa työllistymismahdollisuuksia. Vahvistamalla maahanmuuttajien verkostoja ja hyödyntämällä mentorointia
voidaan merkittävästi parantaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä koulutusta vastaaviin ammatteihin.
Maahanmuuttajien saaminen työmarkkinoille on ensisijaisen tärkeää. Tällä hetkellä kansainväliset osaajat ja tarjolla
olevat työt eivät kohtaa. Kansainväliset osaajat tuovat mukanaan kansainvälisiä yhteyksiä ja verkostoja, jotka tukevat
alueen elinkeinoelämän kasvua.
Kansainvälisyys kehittämistyössä on tärkeää, koska eri maissa verkostoitumista kehitetään eri tavoin. Esimerkiksi
verkostoitumista ja työllistymistä edistävien mentorointiohjelmien toteuttaminen vaihtelee maakohtaisesti suuresti
esimerkiksi sen suhteen, millaiset toimijat ohjelmia toteuttavat ja millä laajuudella ne toimivat.
Hankkeen päämääränä on tukea maahanmuuttajataustaisten ihmisten eli kansainvälisten osaajien sijoittumista
suomalaisille työmarkkinoille.
Hanke muodostuu viidestä työpaketista:
1) Hankehallinto ja viestintä (TUAMK)
2) Verkostot mentoritoiminnan tukena (TAMK)
3) Mentorointimenetelmien kehittäminen (LAMK)
Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.
Hankkeeseen osallistuvilla kumppaneilla on erilaista kokemusta maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien
kehittämisessä. Erilaiset kokemukset ovat osoittanet, että kaikilla alueilla (Varsinais-Suomi, Päijät-Häme ja
Pirkanmaa) on samankaltaisia haasteita ja maahanmuuttajilla samanlaisia tarpeita. Kaikki osatoteuttajat ovat
huomanneet, että mentorointikäytäntöjä ja verkostojen hyödyntämistä tulee kehittää.
Lisäksi on tärkeää, että kansainväliseen yhteistyöhön osallistuu useita kumppaneita, jotta kansainvälisestä
yhteistyöstä saatu hyöty saadaan levitetty laajasti. Ylimaakunnallisuus on tärkeä elementti hankkeen tulosten
levittämisessä. Lisäksi ylimaakunnallinen hanke tuottaa huomattavaa lisäarvoa kansainväliseen yhteistyöhön.
Hankkeen julkinen nimi
MESH - Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena
Alkamispäivämäärä
14.1.2019
Päättymispäivämäärä
31.12.2021
Toimintalinja
3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite
6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen


Hanketta toteuttavat Suomessa Turun ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Tampereen
ammattikorkeakoulu sekä kansainväliset kumppanit KU Leuven (Belgia), Economic House of Osteend (Belgia) ja
Beyond the Horizon (Belgia). Hankkeen kesto: 1.1.2019-31.12.2021

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Marjo Harju
marjo.harju [at] tamk.fi