Coloured circles
Projekti

MAMANET - Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet monikulttuurisissa lähiöissä

Tässä monitieteisessä (sosiaalipsykologia ja sosiaalipolitiikka) ja -metodisessa hankkeessa tutkitaan pienten lasten äitien keskinäisiä suhteita Helsingin monikulttuurisissa lähiöissä sekä mitkä tekijät edistävät ja ehkäisevät näitä kontakteja. Hanke tarjoaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti uutta tietoa pienten lasten äitien keskinäisten suhteiden laadusta ja määrästä sekä miten näitä suhteita luodaan ja ylläpidetään. Näin se lisää ymmärrystä myös pienten lasten äitien psykososiaalisesta hyvinvoinnista ja ajankäytöstä sisältäen kuntien palvelut. Tämä on yhteistyöhanke Tampereen ja Nottingham Trent yliopistojen välillä.

Lue lisää hankkeen kotisivuilta.

Tausta

Äidiksi tuleminen on naiselle suuri haaste. Tuolloin he ovat hyvin riippuvaisia sekä läheistensä tuesta että asuinalueensa tarjoamista palveluista. Siten tämä ainutkertainen vaihe tarjoaa erinomaisen hetken samalla alueella asuvien äitien keskinäisten kontaktien muodostumiselle. Näillä positiivisilla kontakteilla ja niistä muodostuvilla äitiverkostoilla voi puolestaan olla kauaskantoisia vaikutuksia perheiden ja sitä kautta koko yhteisön hyvinvointiin ja koheesioon. Tästä huolimatta, vähän systemaattista, tutkittua tietoa on olemassa samalla alueella asuvien pienten lasten äitien välisistä suhteista Suomessa ja kuinka niitä voidaan tukea monikulttuurisissa konteksteissa.

Rahoituslähde

Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin kaupunki

Koordinoiva organisaatio

Tampere University

Yhteyshenkilöt

 

 

Yhteyshenkilö(t)