Projekti

Laulamisen tuntu: esteettinen kehotietoisuus kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten vokaalisissa kokemuksissa

Laulamista voidaan pitää ihmiselle luontaisena toimintana. Sosio-kulttuuriset normit määrittävät kuitenkin usein hyväksyttävän laulullisen ilmaisun luonteen ja jakavat ihmiset laulaviin ja laulamattomiin. Tutkimuksessa tarkastellaan aktiivisia laulunharrastajia, joiden ääni-ilmaisu ei täytä perinteisiä hyväksyttävän laulamisen kriteerejä ja joiden ilmaisumahdollisuuksia vallitsevat arvostukset ja käsitykset rajoittavat.  

Tutkimuksen pääkysymyksenä on: Millaisia ovat kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulunharrastajien vokaaliset kokemukset ja miten niissä ilmenevä esteettinen kehotietoisuus lisää ymmärrystämme laulamisen merkityksestä inhimillisenä ja kulttuurisena toimintana?

Tavoite ja tehtävät

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille laulamisen arvo esteettisenä toimintana ja kokemuksena riippumatta siitä, mikä on laulamisessa tuotetun äänen esteettinen laatu perinteisin mittarein (sävelpuhtaus, rytmien tarkkuus, äänenlaatu jne.) tarkasteltuna.  

Tutkimuksen teoreettisena tavoitteena on kehittää vokaalista soomaestetiikkaa, joka kasvattaa ymmärrystä ihmisestä kehollisena, aistivana ja äänellisenä olentona sekä tutkii ihmisen moninaisia vokaalis-sensorisia ja esteettisiä suhteita ympäristöönsä ja muihin ihmisiin. Lisäksi sen tehtävänä on demokratisoida kulttuurimme äänellisiä käytäntöjä kyseenalaistamalla vallitsevia normeja ja nostamalla esille äänenkäytön muotoja, jotka ovat jääneet aiemmin marginaaliseen asemaan.

Vaikuttavuus

Julkaisuja:  

Tarvainen, Anne. (2018). Democratizing Singing: Somaesthetic Reflections on Vocality, Deaf Voices, and Listening. Pragmatism Today 9 (1), 91-108.  

Tarvainen, Anne. (2018). Singing, Listening, Proprioceiving : Some Reflections on Vocal Somaesthetics. Teoksessa Shusterman Richard (toim.) Aesthetic Experience and Somaesthetics. Leiden & Boston: Brill, 120-142. (Studies in Somaesthetics 1).  

Tarvainen, Anne. (2016). Vokaalinen soomaestetiikka: Kehotietoisuuden esteettiset mahdollisuudet ihmisen äänenkäytössä ja kuuntelemisessa. Etnomusikologian vuosikirja 28, 1-39.

Rahoituslähde

Koneen Säätiö

Contact persons

Anne Tarvainen

Tutkija

anne.tarvainen@uta.fi

+358 44 577 7074