Projekti

Korona yhteiskunnan marginaaleissa - asunnottomuus-osahanke

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Hyvinvointitieteet

Hankkeessa tutkitaan pandemiaolosuhteiden (Covid-19) merkityksiä asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien ihmisten sekä heille tarkoitettujen palveluiden arjessa.Hyödynnämme tapaustutkimuksen asetelmaa. Rajaamme asetelman kahdella paikkakunnalla kerättävään aineistoon, asunnottomuutta tai sen uhkaa kokeviin ihmisiin ja heille tarkoitettuihin palveluihin sekä heidän kanssaan työskenteleviin ihmisiin. Keräämme aineiston (ryhmä)haastatteluin kahdessa vaiheessa. Lisäksi keräämme etnografista havainnointi- ja vuorovaikutusaineistoa.

Asunnon löytymisen ja asumisen tukea tarvitsevat ihmiset eivät ole yksi tarkkapiirteinen ryhmä. Siksi hankkeessa lähestytäänkin tutkimustehtävää suhteellisen eli suhteissa ilmenevän toimijuuden näkökulmasta. Tarkastelemme kohderyhmän ihmisten ja palveluiden toimintamahdollisuuksia ja resilienssiä: miten palautumis- tai vastustuskyky, toimintakyvyn säilyminen ja mukautuminen terveysuhkaan ilmenevät ja muuttuvat pandemiaolosuhteissa. Arvioimme myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta sitä, miten asunnottomuutta tai sen uhkaa kokevien ihmisten oikeus huolenpitoon, yhdenvertaiseen kohteluun ja osallisuuteen tunnustetaan.

 

Tutkimuskysymykset:

1. Miten asunnottomuutta tai sen uhkaa kokevien ihmisten ja heille tarkoitettujen palveluiden sekä heidän kanssaan työtä tekevien ihmisten suhteellinen toimijuus ilmenee ja

muuttuu pandemiaolosuhteissa?

2. Miten kohderyhmän ihmisten ja auttamisjärjestelmän resilienssi eli palautumis- tai vastustuskyky, toimintakyvyn säilyminen ja mukautuminen terveysuhkaan ilmenevät ja

muuttuvat pandemiaolosuhteissa?

3. Millaisia asunnottomuutta tai sen uhkaa kokevien ihmisten ja auttamisjärjestelmän välisiä tunnustussuhteita pandemiaolosuhteissa on löydettävissä?

4. Lisäksi tutkimuksessa kysytään, mitä tiedon ja tiedonkulun tarpeita koronapandemia aiheuttaa asunnottomuutta tai sen uhkaa kokevien henkilöiden ja heille tarkoitettujen palveluiden arjessa.

 

Toteutus:

Tutkimuskohteina on useita julkisen ja kolmannen sektorin yksiköitä ja hankkeita, joissa tehdään asumissosiaalista työtä. Palveluiden aukiolo- ja toiminta-ajat vaihtelevat huomattavasti. Keräämme aineistoa erilaisista paikoista niin, että se kattaa matalan kynnyksen kohtaamistyön, palveluohjauksen, suunnitelmallisen muutostyöskentelyn, ympärivuorokautisen auttamisen ja rakenteellisen sosiaalityön.

 

Toteutamme yksilö- ja ryhmähaastatteluita asumissosiaalista työtä tekeville työntekijöille, palveluita johtaville henkilöille ja palveluissa käyville ihmisille. Teemme haastattelut kahdessa vaiheessa eli touko-syyskuussa 2021 ja vuoden 2022 keväällä. Tutkimuksessa muodostuu aineistoa myös tutkimuskohteiden arjen havainnoinnista sekä tutkimushankkeen ja tutkittavien palveluiden viestintä- ja mainosmateriaaleista. Hankkeessa perustettavassa palvelupisteessä toteutamme toimintatutkimuksen.

 

Selvittämällä pandemiaolosuhteiden vaikutuksia ja kehittämällä sosiaalipalveluita yhteiskunnan marginaaleissa vahvistamme yhteiskunnan kriisinkestävyyttä siellä, missä se on yhtäältä kaikista välttämättömintä ja toisaalta vaikeinta saavuttaa. Tutkimukseen osallistuneille ja sidosryhmille järjestämme dialogisia työpajoja, joissa jalkautamme tutkittua tietoa takaisin asunnottomuustyöhön. Tietoa voi myös soveltaa palveluiden kehittämisessä, marginaalisessa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia arvioitaessa sekä politiikkavalinnoissa ja valmiussuunnitelmien laatimisessa.

 

KoMa liittyy luontevasti Margi-tutkimusryhmän aiempiin tutkimuksiin, ks. lähemmin https://research.tuni.fi/margi-fi/koma-asunnottomuus/

 

 

 

 

Tausta

Olemme kiinnostuneita asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien sekä heidän parissaan työtä tekevien ihmisten arjesta pandemiaolosuhteiden aikana ja sen jälkeen. Asunnon löytymisen ja asumisen tukea tarvitsevat ihmiset eivät ole yksi tarkkapiirteinen ryhmä, siksi lähestymmekin tutkimustehtävää vuorovaikutuksen osapuolten suhteellisen (suhteissa ilmenevän) toimijuuden näkökulmasta. Näkökulma sisältää toimintamahdollisuuksien sekä intersektionaalisuuden eli ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavan, epätasaisesti ja kerrostuneesti risteävän vallan, tarkastelun. Tutkimme kohderyhmän ihmisten ja auttamisjärjestelmän resilienssiä; miten palautumis- tai vastustuskyky, toimintakyvyn säilyminen ja mukautuminen terveysuhkaan ilmenevät ja muuttuvat pandemiaolosuhteissa.

Elämä koronapandemian kanssa on pitkittynyt toisistamme etäällä olemiseksi ja kotona pysyttelyksi. Ohje kontaktien välttelystä ei kuitenkaan ole asunnottomuutta kokeville tai asumisen tukea tarvitseville ihmisille itsestään selvästi toteutettavissa. Asumisen jatkumista turvaavat ja ihmisarvoisen elämän vähimmäistason mahdollistavat palvelut toteutuvat pääasiassa kasvokkaisina lähikontakteina. Pandemiarajoitusten aikana näitä palveluja on vaikeampaa tarjota, kun kaikessa toiminnassa tulee ensisijaisesti ehkäistä viruksen leviämistä.

 

Tavoite ja tehtävät

  • Tutkia asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien ihmisten sekä heille suunnattujen palveluiden toimijuutta ja resilienssiä pandemiaolosuhteissa ja pandemian jälkeen

 

  • Tutkia ja kehittää palveluiden mahdollisuuksia edistää asunnottomien ihmisten tai sen uhkaa kokevien ihmisten tasa-arvoisuutta, osallisuutta, ihmisarvoista elämää ja turvallisuutta pandemiaolosuhteissa ja sen jälkeen 

 

  • Tuottaa tietoa palveluiden, politiikkatoimien, lainsäädännön ja valmiussuunnitelmien tueksi 

 

  • Uuden tiedon tuottamisen rinnalla tehtävämme on arvioida sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta sitä, miten asunnottomuutta tai sen uhkaa kokevien ihmisten oikeus huolenpitoon, yhdenvertaiseen kohteluun ja osallisuuteen tunnustetaan. 

 

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto ESR

Tutkimusryhmä

Henkilöprofiili

Suvi Raitakari

yliopistonlehtori, sosiaalityö
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet
suvi.raitakari [at] tuni.fi
Keskustakampus
Suvi Raitakari

Oma esittely

Toimin yliopistonlehtorina sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa ja olen dosenttina Helsingin yliopistossa. 

 

 

 

Työtehtävät

Monenlaiset opetus- ja tutkimustehtävät sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa ja tutkimusprojekteissa

Henkilöprofiili

Marja Hekkala

tutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet
marja.hekkala [at] tuni.fi
Keskustakampus

Oma esittely

Olen sosiaalityön väitöskirjatutkija ja hanketutkija. Väitöskirjassani tarkastelen sitä, miten sosiaaliturva voisi paremmin poistaa sosiaalista eriarvoisuutta. Lähestyn sitä aikuissosiaalityön ammatillisen toimijuuden näkökulmasta.

Teen tutkimusta Korona yhteiskunnan marginaaleissa -hankkeen asunnottomuus-osahankkeessa.

Henkilöprofiili

Henna Takala

projektikoordinaattori, Tutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet | Tieteenala: Sosiaalityö
henna.takala [at] tuni.fi
Keskustakampus

Oma esittely

Tutkin KoMa-asunnottomuus-osahankkeessa asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien ihmisten sekä heidän parissaan työtä tekevien ihmisten arkea pandemiaolosuhteiden aikana ja sen jälkeen. Tampereen yliopiston osahankkeessa tutkitaan yhteiskunnan marginaaleissa elävien ihmisten, erityisesti asunnottomien, selviytymistä koronapandemian aikana.

Tutkimus on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Korona yhteiskunnan marginaaleissa –tutkimusprojektia. Tutkimusta tehdään Tampereen yliopiston MARGI-tutkimusryhmän johdolla ja yhteistyössä projektin muiden toimijoiden eli Helsingin yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Porin Sininauha ry:n kanssa. Toimin myös projektikoordinaattorina KoMan tutkimusprojektissa.

Työtehtävät

Tutkija/Projektikoordinaattori

Henkilöprofiili

Mikko Ilmoniemi

vieraileva tutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet
mikko.ilmoniemi [at] tuni.fi
Keskustakampus
Henkilöprofiili

Johanna Ranta

tutkijatohtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet
johanna.ranta [at] tuni.fi
Keskustakampus

Oma esittely

Tutkin MARGI-tutkimusryhmässä institutionaalisia käytäntöjä ja vuorovaikutusta erityisesti huumeita käyttäville kohdennetuissa palveluissa. Teen yhteistyötä myös TreAdd-tutkimusryhmän kanssa. 

Henkilöprofiili

Jenni Mäki

tutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet
jenni.l.maki [at] tuni.fi
Keskustakampus

Oma esittely

Tutkin 200 asuntoa käsittävän asuinyhteisön ja sen purkamisen merkitystä yhteisön asukkaiden asumispolkuihin. Erityisenä tarkastelukulmana on osallisuus muutosprosessissa niin viranomaisten, 3. sektorin toimijoiden, kuin muidenkin prosessin keskeisten toimijoiden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi asuinyhteisön merkitystä paikallisuuden näkökulmasta, sekä asukkaille järjestyvien asuinratkaisujen pysyvyyttä. 

Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoistumisopintojen lisensiaatintutkimukseni käsittelee rikosseuraamustaustaisten asunnottomuutta ja asumista hajasijoitetuissa asunnoissa, sekä asunnottomuuden ja hajasijoitetun asumisen yhteyttä yksilön identiteettiin. 

Lapin yliopistoon tekeillä olevan sosiaalityön väitöskirjan aiheena on suomalaisten nuorten kokema pitkäaikaisasunnottomuus ja siitä selviytyminen.  

Minua kiinnostavat yhteiskunnallisesti marginaalisessa asemassa olevien ihmisten käsitykset omasta paikasta yhteiskunnasta ja se, minkälaisia aitoja mahdollisuuksia näissä tilanteissa elävillä ihmisillä on vaikuttaa omaan elämäänsä.

Henkilöprofiili

Kirsi Juhila

professori, sosiaalityö
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet
kirsi.juhila [at] tuni.fi
Keskustakampus
Kirsi Juhila

Työtehtävät

Sosiaalityön tutkinto-ohjelmavastaava

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimusalueet ja menetelmäosaaminen: sosiaalityön käytännöt hyvinvointivaltiossa, kasvokkainen vuorovaikutus sosiaalityössä, koti ammatillisen kohtaamisen paikkana, marginalisaatiokysymykset, asunnottomuus, sosiaalinen konstruktionismi, laadulliset tutkimusmenetelmät, diskurssianalyysi ja kategoria-analyysi