Projekti

Kestävä aivoterveys

Hankkeen tavoitteena on paneutua nykyisen työelämän haasteellisiin olosuhteisiin ja kehittää toimintatapoja ja
työvälineitä työntekijöiden aivoterveyden ja työhyvinvoinnin sekä organisaatioiden tuloksellisuuden edistämiseksi.
Hankkeessa perehdytään kognitiiviseen-, informaatio- ja affektiiviseen ergonomiaan sekä itsensä johtamiseen. Lisäksi tunnistetaan eettiseen kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä ja kehitetään työvälineitä näiden kuormitustekijöiden käsittelemiseksi.
Hankkeen osatavoitteet ovat
1. kartoittaa kohderyhmän työhyvinvoinnin tilaa ja kokemaa stressiä,
2. tehostaa työorganisaatioiden osaamista informaatio- ja kognitiivisen ergonomian osa-alueilla,
3. voimistaa työntekijän kykyä johtaa omaa toimintaansa,
4. edistää työorganisaatioiden osaamista työn eettisten kuormitustekijöiden käsittelemiseksi
5. kehittää aivoterveyttä edistäviä ja tukevia toimintatapoja ja työvälineitä, jotka ovat sovellettavissa sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa rakennetaan yhteistoiminnallisen kehittämisen avulla aivoterveyttä edistäviä ja tukevia toimintatapoja ja
työvälineitä, joita voidaan hyödyntää paitsi hoito-, opetus- ja tietotyön työyhteisöissä myös muiden ammattialojen
työyhteisöissä. Samanaikaisesti yhteistoiminnallisen kehittämisen kanssa vahvistetaan kohdeorganisaatioiden
työilmapiiriä ja myös esimiesten osaamista työhyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistoiminnallisen kehittämisen
lopputuloksena hankkeeseen osallistuville työyhteisöille syntyy asiantuntijoiden ja henkilöstön yhteiskehittämä
konkreettinen, kunkin työyhteisön erityispiirteet huomioivia kehittämissuunnitelma informaatio- ja kognitiivisen
ergonomian edistämiseksi, itsensä johtamiskyvyn vahvistamiseksi sekä eettisen kuormituksen vähentämiseksi.
Hankkeen uutuusarvo syntyy siitä, että siinä tarkastellaan työhyvinvointia paitsi informaatio- ja kognitiivisen
ergonomian, myös affektiivisen ergonomian näkökulmista. Eettiset valinnat ovat erityisesti asiantuntijatyötä ohjaavia
arvoja. Hankkeessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten työntekijän arvot vaikuttavat työsuoritusten taustalla, millaisia
seurauksia arvoristiriidoilla on työyhteisöjen toimintaan ja työntekijöiden työhyvinvointiin. Oman työn ja oman
toiminnan johtaminen on arvolähtöistä toimintaa niin opettajan, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kuin
tietotyötä tekevän asiantuntijan työssä.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Mirva Kolonen
mirva.kolonen [at] tuni.fi