Projekti

Kaupunkiviljelystä resurssitehokasta liiketoimintaa - KIVIREKI

Hankkeen tarkoituksena on edistää kaupunkiviljelyn liiketoimintamahdollisuuksia Pirkanmaalla.

Tavoite ja tehtävät

Tämän hankkeen ydintavoitteena on luoda, kehittää ja testata kaupunkiviljelyn sovellusten mahdollistamia
liiketoimintamahdollisuuksia, uusia innovaatioita ja osaamista jotka liittyvät suljetun ravinnekierron periaatetta
toteuttavaan kaupunkiviljelyyn. Hankkeen lähtöoletuksena on se että harrastetoiminnan lisäksi kaupunkiviljelystä on
mahdollista kehittää laajamittaista ja taloudellisesti kannattavaa. Hanke toimii innovaatioalustana erilaisille
kaupunkiviljelyn ratkaisuille. Hankkeessa tavoitellaan tietotason lisäämistä nimenomaan ammattimaisen kaupunkiviljelyn mahdollisuuksista, etsitään ratkaisuja suljetun ravinnekierron edistämiseen paikallisesti kaupungeissa (esim. biojätteet, erilliskerätty virtsa) ja myös niihin liittyvistä uhista. Uudenlaisen yrittäjyyden kehittäminen Suomeen on ensiarvoisen tärkeää ja tämän hankkeen kautta pyritään osoittamaan näitä yrittäjyyden mahdollisuuksia. Myös kaupungin tuottamien ravinnevirtojen kartoittaminen ja uudelleenkäyttäminen on tärkeä tavoite vähähiilisempää, energia- ja resurssitehokkaampaa ja vihreämpää kaupunkiakehitettäessä. Hankkeen kohderyhmänä ovat ravintola-alan yrittäjät, kaupunkiviljelyyn liittyvien laitteistojen valmistajat tai sellaista aloittavat/suunnittelevat yrittäjät, lannoitevalmistajat, harrasteviljelijät ja viranomaistahot, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään suljettuun ravinnekiertoon perustuvia kaupunkiviljelyn teknisiä ratkaisuja, orgaanisia lannoitevalmisteita, jotka ovat turvallisia ja hygieenisiä käyttää. Tavoitteena on kehittää uusia liiketoimintamalleja ja tekniikkaa kaupunkiviljelyn toteuttamiseen osana esimerkiksi ravintolatoimintaa.
Hankkeen ydintoimet voidaan jakaa kolmen teeman alle:
1. Kaupunkiviljelyn tekniset ratkaisut
2. Suljettu, turvallinen ja terveellinen ravinnekierto
3. Kaupunkiviljelyn liiketoimintamallit
Hankkeen tuloksena odotetaan syntyvän uusia teknisiä malleja kaupunkiviljelyn toteuttamiseen, uutta liiketoimintaa ja imagohyötyä esimerkiksi ravintola- ja suurkeittiöyrityksille, hyväksyttyjä ja turvallisia lannoitevalmisteita kaupunkiviljelyn käyttöön. Kaikki hankkeen tuotokset ja tulokset ovat hyödynnettävissä ns. open source –periaatteen
mukaisesti.
Hanke toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun ja Käymäläseura Huussi ry:n yhteistyönä ja sitä rahoittaa Pirkanmaan liitto EAKR-aluekehitysohjelman tuella.

Rahoituslähde

EAKR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Eeva-Liisa Viskari
eeva-liisa.viskari [at] tamk.fi