Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen (KAMU)
Projekti

KAMU - Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Euroopan unionin lippulogo Euroopan aluekehitysrahasto -tekstillä
Vipuvoimaa EUlta logo
Satakuntaliiton logo

KAMU-hanke edistää Satakuntalaisten yritysten liiketoiminnan vahvistumista innovaatioiden edistämiseen ja liiketoimintojen uudistamiseen soveltuvan TKI-tietämyksen avulla, sekä siten nostaa yritysten digitalisaatioastetta. Hankkeessa kartoitetaan ja tutkitaan alueen yrityksille tarjottavia TKI-esimerkkejä. Tuloksena syntyy yritysten vapaaseen käyttöön uudenlainen toimintatapa ja älykäs liiketoimintojen arviointialusta (KAMU-sovellus). Niiden avulla yritykset saavat konkreettisia, tarkoituksenmukaisia ja helposti omaksuttavia esimerkkejä liiketoimintojen uudistamisesta, ja kasvua tukevista mahdollisuuksista.

Tausta

Suomen talouden kasvu ja uusiutuminen sekä poikkeustilanteisiin sopeutuminen edellyttävät aiempaa vahvemmin uusia innovaatioita. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset kaipaisivat apua uusien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun ja markkinoille saamiseen.  

TKI-toiminnan ja liiketoiminnan uudistumiskyvyn kannalta tärkeää uutta teknologiaa ja osaamisen kehittämistä tukevaa aineistoa on vapaasti saatavilla valtavia määriä, mutta informaatiotulvasta ja ajanpuutteesta johtuen hyödyllinen tietämys jää löytämättä ja hyödyntämättä yrityksissä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on luoda menetelmiä ja toimintatapoja, joilla käyttökelpoisen tiedon tunnistaminen ja hyväksi käyttäminen helpottuvat.

Hankkeen tehtävin kuuluvat yritysten tarpeiden ja niiden kokemien haasteiden kartoitus, liiketoimintojen arviointijärjestelmän toimintarakenteen ja TKI-esimerkkien käsittelyn suunnittelu, esimerkkikokoelman rakentaminen sekä sovelluksen pilotointi ja koekäyttö yritysten kanssa. Hankkeessa hyödynnetään aiempien hankkeiden tuloksia sekä hankekumppanin (Prizztech) tietämystä alueen yritysten kehitystarpeista. Myös hankkeen sisällön tiedotus ja markkinointi sisältyvät hankkeen tehtäviin.

Hankkeen tuloksena syntyvän KAMU-sovelluksen avulla saatavilla olevia ratkaisuja saadaan kohdistettua yritysten tarpeisiin nykyistä paremmin. Sovellus tarjoaa uudenlaisen ja aiempaa huomattavasti nopeamman tavan löytää ja hyödyntää usein kovin hankalasti saatavilla olevaa tutkimus- ja tuotekehitystietämystä. Sovelluksen avulla yritykset voivat tehdä järjestelmällisen tilannearvion liiketoimintansa erilaisista kehittämiskeinoista, ja voivat löytää heidän tarpeisiinsa soveltuvia TKI-esimerkkejä toimiviksi todennetuista ratkaisuista.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat yritykset. Varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat myös tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja kuntayhtymät. Lisäksi kohderyhmiin kuuluvat hankkeen tavoitteiden kannalta julkisen sektorin tarkoituksenmukaiset toimijat ja kolmannen sektorin liiketoimintaa harjoittavat rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

Vaikuttavuus

KAMU-hanke tuo Satakunnan elinkeinoelämän käyttöön liiketoiminnan uudistamista ja tuotekehityksen vauhdittamista tukevan avoimen digitaalisen innovointiympäristön, jonka avulla yritykset ja yrityskehittäjät voivat vapaasti hyödyntää olemassa olevaa tutkimus- ja tuotekehitystietämystä aiempaa huomattavasti helpommalla tavalla. KAMU-hanke on digitaalinen päänavaus tutkimustulosten ja toimivaksi todettujen sekä käytännössä kokeiltujen ratkaisujen jalkauttamiseksi Satakunnan TKI-ekosysteemin tarpeisiin.

Rahoituslähde

Satakuntaliitto Euroopan alukehitysrahaston (EAKR) kautta sekä Tampereen yliopisto ja Prizztech Oy alueen kuntien kanssa

Koordinoiva organisaatio

Hankkeen toteuttaa Tampereen yliopiston Porin yksikön tutkimusryhmä SEINTS yhdessä hankekumppani Prizztech Oy:n kanssa.
Prizztechin osalta projektipäällikkönä toimii Jussi Kuusiniemi (jussi.kuusiniemi(at)prizz.fi) ja hankkeen projektisivu löytyy osoitteesta:

https://www.prizz.fi/kehittamisteemat/liiketoiminnan-kasvu-ja-kehittaminen/kamu-kriisista-kasvun-mahdollisuuksiin.html

Projektin johtaja

Projektiin kuuluvat henkilöt

Hankeuutisia (TAU-intra)

Hankeuutisia (Porin yliopistokeskus)