Projekti

HARKKA - harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä

Hankkeen tarkoituksena on varmistaa opiskelijoiden sujuva siirtyminen työelämään sekä terveysalalla vaadittava
potilasturvallinen ja ammatillinen osaaminen kehittyvässä palvelujärjestelmässä. Hankkeen tavoitteena on kehittää
terveysalan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen harjoittelukäytänteitä, harjoitteluympäristöjä ja harjoittelun
ohjausta varmistamaan opiskelijoiden sujuva siirtyminen työelämään.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tarkoituksena on kehittää terveysalan koulutuksessa vaadittavia harjoitteluympäristöjä ja –käytäntöjä.
Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluun ja siihen liittyvään
pakolliseen harjoitteluun. Korkeakoulujen tulee varmistaa koulutuksen laatu ja osaamisvaatimukset varmistamalla
riittävät harjoittelumahdollisuudet opiskelijoiden sujuvaan opiskeluun ja siirtymiseen työelämään. Alueelliset erot
ihmisten olosuhteissa ja palvelujen tarjonnassa edellyttävät, että projekti toteutetaan kansallisena ja saavutetaan
toimintamalli, joka kattaa maan eri osat.
Kehittyvät hoito- ja palvelukäytännöt sekä väestön muuttuvat terveys- ja hyvinvointitarpeet tuovat haasteita
oppimiseen ja osuvien harjoittelumahdollisuuksien ja -paikkojen varmistamiseen. Potilaiden hoitoajat
sairaalaympäristössä ovat lyhentyneet ja harjoittelupaikoista on pula. Tulevaisuuden uudistuvassa
palvelujärjestelmässä harjoitteluympäristöjä tulee lisätä peruspalveluihin ja esim. ihmisten kotona tapahtuvaan
hoitoon sekä etävastaanottotoimintaan.
Hanke toteutetaan yhteishankkeena, hankkeen osatoteuttajat muodostuvat edustavasta joukosta
ammattikorkeakouluja eri puolilta Suomea, sekä kahdesta yliopistosta. Yhteistyössä kehitetään koko maata
koskeva toimintamalli terveysalan opiskelijoiden kliinisten ja moniammatillisten taitojen harjoitteluun autenttisissa,
simuloiduissa ja digitaalisissa harjoitteluympäristöissä. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kaikki kansalliset ja
myös kansainväliset terveysalan korkeakoulut.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Tuula-Maria Rintala
tuula-maria.rintala [at] tuni.fi