Projekti

EUGenDem

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

European Research Councilin (ERC) rahoittamassa tutkimushankkeessa Gender, party politics and democracy in Europe: A study of European Parliaments party groups (EUGenDem) analysoidaan Euroopan parlamentin (EP) puolueryhmien sukupuolistuneita käytäntöjä ja politiikoja. Hankkeessa tuotetaan empiiristä, vertailevaa tukimusta puolueryhmistä ja sukupuolen merkityksestä puoluepoliittisten muutosten keskellä Euroopassa.

Tausta

Hankkeessa tutkitaan julkisia dokumentteja, haastatellaan europarlamentaarikkoja, heidän avustajiaan ja parlamentin henkilökuntaa ja tehdään parlamentaarista etnografiaa niin Euroopan parlamentin julkisissa kuin suljetuissa tiloissa ja tapahtumissa.

Tavoite ja tehtävät

Euroopan parlamentin puolueryhmät ovat keskeisiä Euroopan unionin demokraattiselle päätöksenteolle. Niiden toimintaa ei kuitenkaan ole tutkittu sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja tietoa puolueryhmien tavoista hahmottaa sukupuolta tai pyrkimyksistä huomioida sukupuolten eriarvoisuutta on vain vähän. Samoin taloudellisten kriisien kehystämän poliittisen kontekstin vaikutus sukupuolten tasa-arvoon ja demokratiaan on jäänyt tutkimatta. Projektissa paneudutaan näihin keskeisiin teemoihin.  

Projektin tavoitteet ovat:  

  • Empiirisen tiedon ja tutkimuksen tuottaminen Euroopan puoluepolitiikan sukupuolistuneisuudesta ja sen vaikutuksista tasa-arvolle ja demokratialle Euroopan parlamentissa  
  • Metodologisten oivallusten tuottaminen kytkemällä instituutioiden ja diskurssien tutkimus puoluepolitiikassa affektien ja tunteiden tutkimukseen  
  • Käsitteellisten ja teoreettisten työkalujen tuottaminen demokratian, puoluepolitiikan ja sukupuolen ymmärtämiseksi

Rahoituslähde

EU

Yhteyshenkilö(t)