Projekti

Digiportaat - ammatillisen koulutuksen arjesta tulevaisuuteen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön syvällisempää osaamista digipedagogikkan ja opetusteknologian hyödyntämiseen. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien 1) taitoja hyödyntää digitaalisuutta pedagogisesti mielelläällä tavalla omassa opetus- ja ohjaustyössä, 2) kehittää oman alansa ja työelämäverkostonsa digipedagogista osaamista ja 3) kehittää digitaalisuuden laaja-alaista ja tulevaisuusorientoitunutta hyödyntämistä omassa organisaatiossaan. Hankkeen tuloksena opetus- ja ohjaushenkilöstön opetusteknologinen osaaminen syventyy portaittain.

Koulutus koostuu kolmesta itsenäisestä koulutusosiosta, jotka on mahdollista suorittaa yksittäin tai kokonaisuutena. Koulutusta tarjotaan valtakunnallisesti ja toteutetaan niin, että kontaktitapaamisiin on mahdollisuus osallistua etävälineitä hyödyntäen. Koulutuksen aikana laaditaan suunnitelma osaamisen jakamisesta kunkin omassa organisaatiossa.

Tavoite ja tehtävät

Koulutushankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digipedagogista osaamista yksilö-, koulutusala- sekä organisaationäkökulmasta. Osioissa tarjotaan digitaalis-pedagogisen osaamisen kehittämistä kolmella tasolla: perustasolla, jossa keskitytään opettajan/ohjaajan omiin digipedagogisiin taitoihin, kehittäjätasolla kehitetään edellisen lisäksi myös organisaation ja oman alan digistrategiaa ja voidaan toimia myös digimentorina omassa organisaatiossa. Kolmannella visionääritasolla visioidaan teknologian, pedagogiikan ja oman substanssialan tulevaisuuden visioita, ja pyritään löytämään keinoja kehittää digipedagogiikkaa tulevaisuusorientoituneesti.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi