Tutkimusryhmä

CITER - Center for Innovation and Technology Research

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta
citer

CITER (Center for Innovation and Technology Research) tutkii teknologian, innovaatioiden sekä eri yhteiskunnallisten toimijoiden ja rakenteiden välisiä vuorovaikutussuhteita, kehityskulkuja ja dynamiikkaa. Tutkimusryhmämme tutkimus keskittyy kilpailukyvyn kehittämiseen seuraavilla painopistealueella – liiketoiminta- ja innovaatio –ekosysteemit, teknologisen kehityksen mallintaminen ja ennakointi, teknologialiiketoiminta (liiketoimintamalli ja kaupallistaminen)sekä teknologiastrategia ja innovaatiojohtaminen. Erityisosaamisalueenamme on liiketoiminnan tulokulma kiertotaloudessa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tarkoituksena on tuottaa tutkimustietoa julkisten ja yksityisten organisaatioiden sekä yksilöiden päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä perus- ja soveltavalla tutkimuksella, miten yritykset voivat paremmin hyödyntää teknologista kehitystä liiketoiminnassaan. Perustutkimus keskittyy tuottamaan tieteellistä tietoa teknologisesta kehityksestä, teknologialiiketoiminnasta ja innovaatioista. Soveltava tutkimus ratkaisee ongelmia käytännönläheisesti esimerkiksi kehittämällä uusia liiketoimintamalleja.

Toiminnan vaikuttavuus

Ryhmän tutkimustöitä ja -hankkeita: 

ReCreate (20212025) – ReCreate on EU: n rahoittama hanke, joka keskittyy betonielementtien purkamiseen ja uudelleenkäyttöön. Tämän kansainvälisen hankkeen tarkoituksena on selvittää, kuinka käytettyjä betonielementtejä voidaan purkaa ehjänä ja uudelleenkäyttää uusissa rakennuksissa sekä muuttaa tämä prosessi kannattavaksi liiketoiminnaksi. ReCreate -projektissa työskennellään teollisuuskumppaneiden ja rakennusten omistajien kanssa neljässä maapilotissa Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Alankomaissa, joissa koko purkamisen ja uudelleenkäytön arvoketjua tarkastellaan teknisen toteutettavuuden ja taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta. Nelivuotinen hanke on saanut 12,5 miljoonan euron rahoituksen EU: n Horizon 2020 -ohjelmasta.

Yhteyshenkilöt: Leena Aarikka-Stenroos, leena.aarikka-stenroos [at] tuni.fi; Linnea Harala, linnea.harala [at] tuni.fi

 

CICAT2025 (2018–2023) – Hanke pyrkii vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä tunnistamalla kiertotaloutta edistäviä ja vauhdittavia tekijöitä sekä etsimällä ratkaisuja yrityksille ja päättäjille kiertotalouteen siirryttäessä. Ryhmämme tutkii tässä hankkeessa kiertotalouden innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemejä sekä kiertotaloudellistumista edistäviä digitaalisia, teknisiä ja liiketoiminnallisia katalyyttejä. Hanke on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama.

Yhteyshenkilöt: Leena Aarikka-Stenroos, leena.aarikka-stenroos [at] tuni.fi; Linnea Harala, linnea.harala [at] tuni.fi

 

SIE (20212022) – Sustainable Industry Ecosystem (SIE) -projekti (”Kestävän teollisen liiketoiminnan ekosysteemi”) tukee suomalaisen teollisuuden käynnissä olevaa digitaalista murrosta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän valmistamisen suuntaan. Hanke yhdistää kiertotalouden (TAU), robotiikan (TAU), teollisuusteknologian (TAMK), energiantuotannon (UWasa), innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen (LUT) ja tekoälyn (VTT) tutkimuskärjet. SIE-projektissa tutkimusryhmämme yhteistyössä hankepartnereiden kanssa luo palvelumallia, jossa olemassa olevat pilottilinjat, digitaaliset alustat ja innovaatiohubit muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa elinkeinoelämää palvelevan poikkitieteellisen testauksen ja tutkimuksen. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama.

Yhteyshenkilö: Sami Rusthollkarhu, sami.rusthollkarhu [at] tuni.fi

 

UPCE (Profi4) (2018–2022) – Monitieteinen profilaatiohanke Urban Platform for Circular Economy kohdistuu Living Lab –alustojen hyödyntämiseen kiertotalouden edistämiseksi kaupunkikeskuksissa. Mukana yliopistostamme ovat ympäristötekniikka, tuotantotalous, aerosolifysiikka ja ympäristöpolitiikka. Erityisenä tutkimuskohteena on Hiedanrannan Living labit ja erityisesti ravinnekierto. Tutkimusryhmämme tutkii Living labin eri sidosryhmien vaikutusta ja toimia sekä teknologian kehittämisen että jalkauttamisen suhteen, monitoimijaisen yhteistyön organisoitumista ja liiketoiminnan tulokulmia.

Yhteyshenkilö: Leena Aarikka-Stenroos, leena.aarikka-stenroos [at] tuni.fi

 

ILPO (20202021)  6Aika: ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen tavoitteena on tukea kaupunkeja niiden kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. ILPO-hanke tuo yritysten arvoketjut ja kiertotalouskeskukset mukaan yhteiseen ilmastotyöhön, johon tarvitaan yhteiskunnan kaikkia toimijoita. Tutkimusryhmämme kartoittaa hankkeessa ilmastopositiiviseen yhteisvaikutukseen pyrkivien ratkaisuiden liiketoiminnallista kestävyyttä ja keskittyy ekosysteemin toimijoiden kokemaan yhteistoiminnan arvopotentiaaliin sekä yksittäisten toimijoiden ekosysteemiin kohdistamiin liiketoiminnallisiin odotuksiin ja edellytyksiin. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama.

Yhteyshenkilö: Eeva Pohls, eeva-leena.pohls [at] tuni.fi

 

ProCemPlus (20192021) Prosumer Centric Energy Communities – Towards Energy Ecosystems (ProCemPlus) -hanke tutkii erilaisten energiayhteisöjen muodostumista kohti liiketoimintalähtöisiä energiaekosysteemejä. Hanke on Business Finlandin rahoittama ja konsortiossa on mukana 11 yritystä. Projekti muodostaa kokonaisvaltaisen näkemyksen eri osatekijöiden vaikutuksesta energiayhteisöjen ja mikroverkkojen kehittymiseen ja tutkii energiayhteisöjen ja mikroverkkojen roolia tulevaisuuden energiaekosysteemissä. Tutkimusryhmämme keskittyy uusien liiketoimintamallien ja asiakkaan roolin tutkimiseen sekä kaupallistamiseen liittyvien haasteiden selvittämiseen.

Yhteyshenkilöt: Saku Mäkinen, saku.makinen [at] tuni.fi; Jussi Valta, jussi.valta [at] tuni.fi

 

ROBINS (20192020) Hankkeessa automatisoidaan myyntitoimintoja älyrobotiikan avulla, jolloin saadaan myynti- ja markkinointiosaaminen pk-yritysten hyödynnettäväksi ja mahdollistamaan kansainvälistä kasvua ja kansainvälistymistä. Hankkeessa edistetään B2B-myyntirobotiikkaa hyödyntäviä skaalautuvia ratkaisuja ja malleja, jotka yhdessä tukevat avoimeen älymarkkinoinnin ekosysteemiin siirtymistä.

Yhteyshenkilö: Sami Rusthollkarhu, sami.rusthollkarhu [at] tuni.fi

 

CircVol (2018–2020) – Hankkeen tarkoituksena on edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa. Hanke on 6Aika-hanke.  Tutkimusryhmämme tutkii tässä hankkeessa digitaalisia keinoja kiertotalouden lisäämiseksi, monenvälisiä liiketoimintamalleja sekä paikallisena haasteena sitä, miten nollakuitu voitaisiin käsitellä kestävästi teknisesti ja taloudellisesti toimivalla tavalla.

Yhteyshenkilö: Jarmo Uusikartano, jarmo.uusikartano [at] tuni.fi

 

CircHubs (2017–2019) – 6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset –yhteishanke, jonka tavoitteena on löytää kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa ja tukea kiertotalouden innovaatioiden kaupallistamista kuutoskaupunkien alueella. Ryhmämme tutkii hankkeessa kiertotalouskeskuksia ja niiden liiketoimintaa.

Yhteyshenkilö: Jarmo Uusikartano, jarmo.uusikartano [at] tuni.fi

Yhteyshenkilöt

Leena Aarikka-Stenroos - leena.aarikka-stenroos [at] tuni.fi+358 503015476

Linnea Harala - linnea.harala [at] tuni.fi