Projekti

AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä, tiedon jakamista
korkeakoulu-opintoihin hakevien ja korkeakouluissa jo opiskelevien käyttöön ja samalla helpottaa opiskelijoiden työllistymistä valtakunnallisella tasolla. Hankkeessa pureudutaan AMK-tutkinnon suorittaneiden uraseurantatiedon tehokkaaseen keräämiseen (valtakunnallinen kysely), raportoinnin kehittämiseen, tiedon vertailtavuuteen ammattikorkeakoulujen kesken ja yliopistosektorin välillä sekä tiedon levittämiseen koko ammattikorkeakoulukentälle ja sidosryhmille.

Lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan kohdennettu kysely ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-sektorille profiloidun kyselyn tavoitteena on tukea koulutukseen hakeutumista ja antaa realistinen kuvan tutkinnon tuottaman osaamisen hyödyntämisestä työelämässä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluille yhtenäinen viisi vuotta aiemmin valmistuneiden uraseurannan toteutus sekä tiedon keräämisen, käsittelyn, analysoinnin ja raportoinnin tekniset ratkaisut. Hankkeessa lisätään ja vahvistetaan uraseurantatiedon tunnettuutta ja hyödyntämistä koulutuksen suunnittelussa ja työelämänvastaavuuden kehittämisessä.

Uraseurantatiedolla tarkoitetaan ajantasaista tietoa valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Korkeakoulut hyödyntävät tietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä ja opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä valtakunnallisella tasolla. Korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi. Lisäksi tietoa hyödynnetään ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen sekä alumnitoiminnan kehittämisessä. Kestävien uravalintojen tekeminen vaatii koulutukseen hakevalta totuudenmukaista ja luotettavaa tietoa koulutus- ja urapoluista. Ennakoiva ja ajantasainen tieto valmistumisen jälkeisestä työelämästä jo opiskeluiden aikana antavat opiskelijoille paremmat lähtökohdat siirtyä valmistumisen jälkeen työmarkkinoille.

Uraohjauksen tueksi hanke tarjoaa laadukasta avointa ja ajantasaista tietoa mahdollisista urapoluista. Vuosittain kerättävä uraseurantatieto palvelee myös nivelvaiheen toimijoita toisella asteella sekä koulutustarpeiden alueellista ja valtakunnallista ennakointia. Tähän asti ongelmana on ollut uraseurantatiedon heikko kattavuus, epäyhdenmukaisuus ja vertailtavuuden puuttuminen eri organisaatioiden välillä.

Hankkeen muita toimijoita ovat Turun AMKin (koordinaattori), HAMK, Oamk, Laurea-amk ja OTUS sr.  

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Liisa Marttila
liisa.marttila [at] tuni.fi