Projekti

Akateemisten affektien etnografia

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus | Tieteenala: Sosiaalipsykologia

Pyrkimys tieteen kansainvälisen kärkeen, tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja keskittyminen tutkimuksen vahvuusalueille on sanastoa, joka leimaa nyky-yliopiston arkea.

Akateemisten affektien etnografia -projektissa tarkastellaan tutkimusstrategioita affektiivisena ilmiönä, ja tutkitaan, minkälaisia tunnerakenteita rationaalisina hallinnanvälineinä näyttäytyvät tutkimusstrategiat tuottavat yliopistoissa.

Tausta

Tutkimusstrategioista, huippujen valikoitumisesta ja kansainvälisestä kärjestä puhuminen ovat sanastoa, joka on nykyisin vahvasti läsnä tutkijoiden arjessa. Tutkijoiden odotetaan muokkaavan tutkimusaiheitaan, menetelmiään ja näkökulmiaan sekä valikoivan tutkimuksensa julkaisumuodot ja -kanavat kulloistenkin tiedepoliittisten linjausten mukaisesti. Alinomaiset muutokset tutkimusympäristössä saattavat hämmentää tai tuntua uhkaavilta etenkin silloin, jos oma tutkimus tai oman yksikön tutkimus ei istu niihin kitkattomasti. Tällöin pettymys, häpeä ja ahdistus voivat muodostua arkipäivän kokemusta leimaaviksi tunteiksi. Toisaalta muutoksista saattaa seurata riemun ja onnistumisen tunteita, jos niillä vahvistetaan omaa tutkimusalaa tai jos niiden myötä omat toiminta- ja tutkimusedellytykset paranevat.

Lähtökohtanamme on, että tutkimusstrategiat eivät ole pelkästään rationaalisia tiedepoliittisia valintoja, vaan niitä tuotetaan erilaisissa affektiivisissa tiloissa ja liikkeissä, samalla kun ne myös tuottavat erilaisia affektiivisia liikutuksia.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimustehtävänämme on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Millaisiin arvoihin, ja miten tutkijoita pyritään tutkimusstrategioilla sitouttamaan.
  • Kuinka tutkijat kokevat erilaisten tutkimusstrategioiden vaikutukset omassa työssään ja millaisia tunteita ne tutkijoissa herättävät.
  • Miten tutkimusstrategioiden tuottamien affektien kautta muovataan ja uusinnetaan yliopistojen valtasuhteita?

 

Vaikuttavuus

Tutkimuksessa luodaan uudenlaista, syventävää ymmärrystä yliopistolaitoksen managerialististen muutosten vaikutuksista tutkimustyön käytäntöihin ja ideaaleihin. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä tiedepolitiikan nykytrendien monisyisistä seurauksista ja vaikutuksista yliopiston ruohojuuritasolle. Lisäksi projekti pyrkii lisäämään yli rajojen menevää vuoropuhelua hallinnon, tutkijoiden, eri tieteenalojen ja eri asemissa toimivien tutkijoiden välillä.

Rahoituslähde

Koneen Säätiö

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Oili-Helena Ylijoki

tutkimusjohtaja, TaSTI
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta