Projekti

6AIKA Osaamo

Hankkeen päätavoitteena on kehittää asiakaslähtöinen työllisyyden edistämisen palvelukokonaisuus. Hankkeessa sujuvoitetaan ja monipuolistetaan palveluita ja ratkaisuja, jotka osaltaan tukevat  hallituksen esittämän työllisyysasteen nostoa, tehostavat työllistymiseen ja koulutukseen ohjautumista sekä parantavat osaavan työvoiman saatavuutta.

Hankkeen tavoitteena on työllisyyden ja työvoiman kohtaannon edistäminen, jatkuvan oppimisen mahdollistaminen sekä näihin toimintoihin liittyvien palveluiden konkreettinen kehittäminen ja tiiviimpi yhteensovittaminen mukana olevissa hankekaupungeissa. Hankkeen toiminnalla tuetaan alueellisten työllisyyden ekosysteemien kehittymistä sekä hyödynnetään mahdollisten työllisyyskokeilujen tuomaa uudenlaista toimintaympäristöä palvelujen kehittämisessä. Hankkeessa kehitetään alueiden aikuisväestön, työnantajien, oppilaitosten ja viranomaistyön tarpeisiin vastaava kansallinen ohjaamokonsepti, joka huomioi kaupunkien erityspiirteet. Hankkeen toimenpiteillä edesautetaan alueiden yritysten työvoiman saantia, kehitetään uudenlaisia toimintoja ja lähestymistapoja jatkuvan oppimisen mahdollistamiseen sekä helpotetaan työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä erilaisiin palveluihin pääsyä ja kehitetään palveluprosessien sujuvuutta. Osahankkeissa paikallisesti tehtävä kehittämistyö kytkeytyy vahvasti mukana olevien kaupunkien paikallisiin resursseihin ja hyviin käytäntöihin, joita yhteensovitetaan ja jatkokehitetään hankkeessa aikuisväestön työvoiman palvelutarpeet ja alueiden työnantajien palvelutarpeet huomioiden.  

Tavoite ja tehtävät

Työelämän rakenteissa tapahtuneisiin sekä työllisyyden ekosysteemeissä toteutuneisiin ja tulossa oleviin muutoksiin haetaan hankkeessa ratkaisuja työllisyyden ja kohtaannon edistämiseen, osaamisen kehittämiseen tähtäävien palveluiden integraatioon sekä toimintojen yhteiseen kehittämiseen. Hankekaupungeittain toteutettava kehittämistyö tukee ja kehittää eteenpäin työllisyyden ekosysteemien toimintaa alueilla laadittujen kumppanuussopimusten tai työllisyysohjelmien mukaisesti. Kyseessä on kansallinen strateginen kehittämishanke, joka tähtää työllisyyspolitiikan kehittämiseen ja jatkuvan oppimisen mahdollistamiseen.

Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen työllisyys- ja elinkeinopalveluja verkostomaisesti yhteistyössä alueiden eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda ratkaisuja osaamisen kehittämisen haasteisiin, kohtaanto-ongelmaan  sekä erilaisiin sirpaleisiin palvelutarpeisiin työnhakijoiden, työnantajien ja muiden sidosryhmien tarpeet huomioiden.
Kehittämistyössä hyödynnetään valtakunnallista, nuorille suunnattua ohjaamokonseptia, jonka on todettu palvelevan erinomaisesti edellä mainittuja tarpeita nuorten keskuudessa. Nuorten ohjaamo on palvelukonsepti, joka palvelee eri kaupunkien alueilla alle 30-vuotiaita asiakkaita työllistymiseen, osaamisen kehittämiseen, elämänhallintaan sekä erilaisiin tiedon ja neuvonnan tarpeisiin liittyvissä asioissa.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Merja Sinkkonen
merja.sinkkonen [at] tuni.fi

Jussi Kemmo
jussi.kemmo [at] tuni.fi