Projekti

6AIKA: MEDAIA - Median avoimet innovaatioalustat

Medaia-hankkeen tarkoituksena on uudenlaista liiketoimintaa synnyttävien media-alan avointen innovaatioalustojen
kehittäminen ja verkostoiminen toisiinsa.

Tavoite ja tehtävät

MEDAIA-hankkeessa kehitetään ja verkostoidaan media-alan avoimia innovaatioalustoja uudenlaisen liiketoiminnan ja arvoa tuottavan toiminnan synnyttämiseksi. Hankkeessa toteutetaan avoimeen innovointiin perustuen 13 pilottia, joissa demonstroidaan uudenlaisia tuote- ja palvelukonsepteja ja joista saatujen kokemusten perusteella kehitetään ja rakennetaan innovaatiotoiminnalle systemaattisia malleja. Pilottien tarkoituksena on saattaa yhteen media-alan eri toimijoita ja näin mahdollistaa pidempiaikainen vuorovaikutus ja tietotaidon vaihdanta myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hanketta koordinoivat TAMK ja Metropolia yhteistyökumppaninaan Yle. Yhteisillä toimillaan toteuttajat pyrkivät lisäämään ja tiivistämään media-alan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä kansainvälisille markkinoille pääsemiseksi. Alueellisessa toiminnassa Tampereella keskitytään Tohloppiin rakentuneen media-alan keskittymän Mediapoliksen innovaatiotoiminnan mallin rakentamiseen. Pääkaupunkiseudulla kartoitetaan media-alan yritysten ja koulutusorganisaatioiden innovaatiotoimintaa, pyritään löytämään malleja yhteiskehittelyn tueksi tulevaisuudessa sekä tarkastellaan innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia useampien keskittymien, kuten Arabianranta ja Pasila, välillä.
 
MEDAIAssa luodaan yhteyksiä myös kaupunkisuunnitteluun: osassa piloteista tutkitaan ja kokeillaan millaista arvoa media voi tuottaa kaupunkipalveluille ja kestävälle kaupunkikehitykselle. Kaupunkisuunnittelupiloteissa TAMK koordinoi kokeiluja Tesoman kaupunginosassa, Metropolia Vallila-Arabiaranta-Pasila -alueella.

Rahoituslähde

EAKR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Leena Mäkelä
leena.makela [at] tamk.fi