Screenwriting
Tutkinto-ohjelma

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus

Screenwriting

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus yritystoiminnan ytimessä

Yhdistä kauppatieteellisen ja oikeustieteellisen koulutuksen vahvuudet.

Yritystoiminnan päätöksiin sekä kansallisessa että kansainvälisessä ympäristössä liittyy aina oikeudellisia kysymyksiä. Opintosuunnan opinnoissa yhdistyvät perinteisen kauppatieteellisen ja oikeustieteellisen koulutuksen vahvuudet työmarkkinoiden vaatimuksia vastaavaksi kokonaisuudeksi ja juridiseksi erityisosaamiseksi.

Opintosuunnassa on kaksi erikoistumisvaihtoehtoa: yritysjuridiikka ja vero-oikeus.

Yritysjuridiikan opinnot tarjoavat laaja-alaista ja syvällistä osaamista sopimus- ja henkilöstöoikeudesta, pankki- ja rahoitusoikeudesta sekä markkinointioikeudesta. Tällaista asiantuntemusta tarvitaan muun muassa yrityksen johtamisessa, henkilöstöhallinnossa, pankki- ja vakuutusyhtiöissä sekä tilintarkastustehtävissä.

Vero-oikeuden opinnot tähtäävät laaja-alaiseen ja syvälliseen vero-oikeudelliseen osaamiseen kansainväliseen ja yritysverotukseen painottuen. Vero-oikeuden opiskelijat työllistyvät asiantuntija- ja johtotehtäviin kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen, suurten yritysten ja Verohallinnon palvelukseen.

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnasta valmistuneiden opiskelijoiden työmarkkinatilanne on erinomainen.  Oman maisterikoulutuksen opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti kauppatieteiden ja koko Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.

Tutkintonimike

Kauppatieteiden maisteri

Koulutustyyppi

Ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Osaamistavoitteet

Kauppatieteiden maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuoda esiin ja ratkaista talouteen ja elinkeinoelämään liittyviä ongelmia ottamalla huomioon toimintaympäristöön liittyvät moninaiset ilmiöt ja niiden jatkuvan muutoksen. Opiskelija osaa kerätä, hallita ja analysoida tieteellisin ja käytännöllisin keinoin suuria tietomääriä ja tuottaa tämän perusteella selkeää kirjallista ja suullista tietoa. Opiskelija osaa toimia sekä itsenäisesti että nopeasti muuttuvissa verkostoissa. Tämä mahdollistaa toimimisen talous- ja elinkeinoelämän moninaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Kauppatieteiden maisteriopinnot suoritetaan yhdessä tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta, jotka ovat vakuutus ja riskienhallinta, laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Opintosuunnan syventävien opintojen avulla opiskelija syventyy itseään kiinnostavin talouden ja yritystoiminnan kysymyksiin ja laatii pro gradu -tutkielman. Vapaavalintaiset opinnot antavat lisäksi huomattavan vapauden räätälöidä tutkintoa opiskelijan tarpeiden mukaan. Kieliopinnot ovat olennainen osa maisteriopintoja. 

Yritystoiminnan päätöksiin sekä kansallisessa että kansainvälisessä ympäristössä liittyy aina oikeudellisia kysymyksiä. Opintosuunnan opinnoissa yhdistyvät perinteisen kauppatieteellisen ja oikeustieteellisen koulutuksen vahvuudet työmarkkinoiden vaatimuksia vastaavaksi kokonaisuudeksi ja juridiseksi erityisosaamiseksi.

Opintosuunnassa on kaksi erikoistumisvaihtoehtoa: yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Yritysjuridiikan opinnot tarjoavat laaja-alaista ja syvällistä osaamista sopimus- ja henkilöstöoikeudesta, pankki- ja rahoitusoikeudesta sekä markkinointioikeudesta. Tällaista asiantuntemusta tarvitaan mm. yrityksen johtamisessa, henkilöstöhallinnossa, pankki- ja vakuutusyhtiöissä sekä tilintarkastustehtävissä. Vero-oikeuden opinnot tähtäävät laaja-alaiseen ja syvälliseen vero-oikeudelliseen osaamiseen kansainväliseen ja yritysverotukseen painottuen. Vero-oikeuden opiskelijat työllistyvät asiantuntija- ja johtotehtäviin kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen, suurten yritysten ja Verohallinnon palvelukseen. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnasta valmistuneiden opiskelijoiden työmarkkinatilanne on erinomainen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. 

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
  • Haku soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Aloituspaikkamäärä

Hakukohteen suuntaa-antava sisäänottomäärä on 0-3 opiskelijaa. Kauppatieteiden  tutkinto-ohjelman maisterikoulutusten 2019 yhteinen sisäänottomäärä on enintään 25 opiskelijaaMaisterihaun sisäänottomäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon perusteella suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Valinta tapahtuu ilman erillistä valintakoetta. Valintajonoja on kaksi. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Myös opintosuuntien resursseilla on merkitystä valintapäätöksiä tehtäessä.

Maisterin tutkintoon hyväksytyltä voidaan edellyttää aiempaa tutkintoa täydentävien opintojen suorittamista. Mikäli vaaditut täydentävät opinnot ylittävät 30 opintopistettä, kyse ei ole soveltuvan alan tutkinnosta eikä hakija voi tulla valituksi.

Ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneita voidaan hyväksyä vain perustelluista syistä.

Valintajono 1. Vastaavan/soveltuvan alan alemman korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) kotimaassa tai ulkomailla suorittaneet

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on täytettävä seuraavat minimivalintakriteerit:

  • hakijalla on soveltuva kandidaatin tutkinto (KTK tai suoritettuna riittävästi alan perus- ja aineopintoja). Jos tutkinto on vielä hakuajan päättyessä kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta. Valinta vahvistetaan, mikäli kandidaatin tutkinto on valmis ja tutkintotodistus toimitettu yliopiston hakijapalveluihin 12.7.2019 mennessä. Määräaika koskee myös Tampereen yliopistossa kandidaatin tutkinnon suorittavia opiskelijoita.
  • hakija on osoittanut kiitettävää opintomenestystä suhteessa haettavaan opintosuuntaan (opintosuoritusten arvosanojen lisäksi huomioidaan tutkinnon suorittamiseen käytetty aika sekä se, että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi eli tutkinto ei pääsääntöisesti ole yli 10 vuotta vanha)
  • hakijalla on perustellut syyt

Edellytyksenä hyväksymiselle on, että hakija luopuu mahdollisesta aiemmasta Tampereen yliopiston opinto-oikeudestaan.

Valintajono 2. Tradenomitutkinnon ammattikorkeakoulussa suorittaneet

Hyväksymisen edellytyksenä ovat seuraavat minimivalintakriteerit:

  • tradenomitutkinto, joka on soveltuva suhteessa haettavaan maisteriopintosuuntaan (tutkinnon on oltava suoritettuna ennen hakuajan päättymistä) sekä muut mahdolliset soveltuvat korkeakouluopinnot (mm. avoimen yliopisto-opetuksen opinnot)
  • hakija on osoittanut erinomaista opintomenestystä (4-5) (opintosuoritusten arvosanojen lisäksi huomioidaan tutkinnon suorittamiseen käytetty aika sekä se, että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi eli tutkinto ei ole pääsääntöisesti yli 10 vuotta vanha)
  • opinnäytetyö on soveltuva suhteessa haettavaan maisteriopintosuuntaan ja se on suoritettu erinomaisella arvosanalla (4-5)
  • hakijalla on perustellut syyt

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia ja näistä vain yksi voi olla kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus (sisältäen myös suomenkieliset maisteriohjelmat). Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on liitettävä hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle.

Varasijamenettely

Maisterikoulutuksissa ei pääsääntöisesti ole varasijoja. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.