Tietojohtaminen
Tutkinto-ohjelma

Tietojohtaminen

Tietojohtaminen

Digitalisaatio työllistää tietojohtajia nyt ja tulevaisuudessa

Tiesitkö, että arkisetkin laitteet, kuten jääkaappi tai älykoru, tuottavat dataa?

Digitalisaatio, globalisaatio, teollinen internet, älyliikenne  monet yhteiskunnan nykyiset ja tulevat haasteet kaipaavat tietojohtamisen ratkaisuja. Tiesitkö, että arkisetkin laitteet, kuten jääkaappi tai älykoru, tuottavat dataa?

Miten organisaatiot hyödyntävät sosiaalisen median synnyttämää tietoa? Miten työntekijöiden osaamista tulisi johtaa? Tietojohtajana lähestyt näitä asioita data-analytiikan, ihmisten johtamisen, ohjelmistotekniikan ja tietojärjestelmien kautta. Tietojohtamisen ammattilaisena painit yhteiskunnan viimeisimpien trendien parissa ja tuotat ratkaisuja liiketoiminnan ongelmiin. Opit hyödyntämään olemassa olevaa dataa sekä soveltamaan uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa.

Tietojohtamiselta valmistuneet DI:t viedään työmarkkinoilla käsistä, sillä opinnot on rakennettu vastaamaan työelämän tarpeita. Tietojohtamisen lisäksi opinnoissa korostuvat liiketalous ja tietotekniikka. Ryhmätyöt, esiintymistaidot, ongelmanratkaisu oikeiden yritysten kanssa ja vuorovaikutustaidot ovat tietojohtamisen opiskelijoille arkipäivää. Näitä asioita opiskelemalla myös sinulla on mahdollisuus olla tulevaisuuden suunnannäyttäjä.

Yritysyhteistyötä on todella paljon, joten opinnoissa käsitellään työelämän ajankohtaisia teemoja. Tämän lisäksi tietojohtajakilta Man@gerin tarjoamat excursiot ja case-kisat pitävät huolen siitä, että opinnot eivät jää teoriatasolle. Man@ger tuo lisäksi aktiivisen opiskelijayhteisön, joka takaa että opiskeluaika on elämän parasta aikaa.

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Koulutustyyppi

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Tieto on valtaa – myös yrityksissä ja erilaissa organisaatioissa. Tietojohtamisessa yhdistyvät liiketalous ja tietotekniikka digiaikakauden tarpeiden mukaisesti. Tietojohtamisen DI-tutkinto antaa erinomaiset eväät tulevaisuuden työmarkkinoille digitalisoituvassa maailmassa. Useat digitalisoitumisen luomista uusista ja kiinnostavimmista ammateista liittyvät tietojohtamiseen, ja esimerkkinä data-analyytikko onkin nimetty vuosisadan seksikkäimmäksi ammatiksi.

Tietojohtamisen koulutus koostuu kolmevuotisesta teknis-taloudellisesta kandidaatin tutkinnosta ja kaksivuotisesta tietojohtamisen DI-tutkinnosta. Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoiminnan menestystekijöitä ja tietotekniikan ja tietojohtamisen merkityksen liiketoiminnassa. DI-tutkinnossa voit syventyä esimerkiksi johtamisen, tietojärjestelmien tai liikennejärjestelmien ajankohtaisiin haasteisiin. Valmistuttuasi tietojohtamisen diplomi-insinööriksi toimit asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.

Tampereen yliopisto on Suomen johtava toimija tietojohtamisen alueella. Tampereella on tarjolla monipuolinen kattaus tietojohtamisen erikoisosaamista. Tietojohtamisen opintojen lisäksi tutkinto-ohjelmassa opiskellaan teollisuustaloutta ja tietotekniikkaa sekä oman valinnan mukaan muita aineita Tampereen korkeakouluyhteisön laajasta tarjonnasta.

Lisätietoja opetuskielistä

Kandidaatin tutkinnossa on yksittäisiä opintojaksoja myös englanniksi, mutta opetus on pääosin suomeksi, DI-tutkinnossa englanninkielistä opetusta on tarjolla enemmän ja opintoja englanniksi on mahdollista valita paljonkin.

Koulutuksen sisältö

Opinnot aloitetaan laajalla johdantokurssilla, joka tutustuttaa tietojohtamiseen, tuotantotalouteen, yritysten toimintaan ja yliopisto-opiskeluun sekä tietenkin opiskelutovereihin. Yritysvierailut, yrityspeli ja ryhmätyöt kuuluvat jo ensimmäiseen syksyyn. Näin opiskelijalle rakentuu heti opintojen alkuvaiheessa ymmärrys yritystoiminnan keskeisistä osa-alueista ja tätä tukeva tekninen osaamisperusta. Myöhemmin opiskelija voi valita mielekkään suuntautumisen sekä talouden että tekniikan osa-alueilta. Opinnoissa painotetaan myös työelämän vaatimien kieli-, esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittämistä.

Tietojohtamisen kandidaattivaihe koostuu vahvan teknisen pohjan antavista matematiikan, fysiikan, kemian ja kielten opinnoista sekä talouden ja tietojohtamisen eri osa-alueiden perusopinnoista. Tutkintoon kuuluu tietotekninen opintokokonaisuus, sillä tietotekninen osaaminen on oleellista tietojohtajille. Opiskelu on monipuolista ja sisältää luento-opetusta, pienryhmäopetusta, harjoituksia ja harjoitustöitä sekä yksin että ryhmissä. Osa harjoituksista on case-tehtäviä, joissa ratkotaan yrityselämässä esiintyviä ongelmatilanteita.

Kandidaatin tutkinto opiskellaan tietojohtamisen ja tuotantotalouden yhteisessä kandidaatin tutkinto-ohjelmassa. Tietojohtamisen DI-tutkinnossa syvennytään valittuun aiheeseen monipuolisesti luentojen, harjoitustöiden ja case-kurssien kautta. Opiskelija oppii hyödyntämään tietoresursseja ja tieto- ja viestintäteknologiaa sekä soveltamaan niitä tieto- ja palveluyhteiskunnan erityishaasteiden ratkaisemiseen. Tietojohtaminen tarjoaa keinoja sekä yritysten että julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Kursseilla käsitellään muun muassa aitoja liiketoimintaongelmia johdon informaatiotarpeineen. Näihin tietotarpeisiin opiskelijat toteuttavat ratkaisuja. Tampereen yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen laaja-alaisen poikkiteknisen koulutuksen. Tarkemmin tietojohtamisen opintoihin voi tutustua sähköisessä opinto-oppaassa.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) kandidaatin tutkintoon hyväksytetään viimeistään toisen vuoden syksyllä ja siinä yhteydessä valitaan opintokokonaisuudet. Opintojen suunnittelussa auttavat opiskelijatuutorit, opettajamentorit, opintoneuvoja ja opintosuunnittelija.

Maisterivaiheessa eli neljäntenä opiskeluvuonna valitaan syventävä kokonaisuus ja mahdollinen syventymisvaihtoehto seuraavista:

Tiedon ja osaamisen hallinta
Tieto ja osaaminen ovat yritysten keskeisimpiä menestystekijöitä. Niiden rooli on tärkeä myös johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Tiedon ja osaamisen hallinnan kokonaisuudessa opiskellaan tietojohtamisen menetelmiä ja johtamismalleja sekä niiden hyödyntämistä yritysten ja organisaatioiden kehittämisessä. Opintokokonaisuus valmistaa opiskelijoita laaja-alaisesti kehitys-, asiantuntija-, konsultti- ja johtamistehtäviin.

Tietojärjestelmien johtaminen
Tietojärjestelmät mahdollistavat yritysten liiketoiminnan ja sen johtamisen. Tietojärjestelmien johtamisen opiskelija hallitsee tietohallinnon keskeiset toiminnot ja tehtävät organisaatioissa sekä ymmärtää erilaisten tietojärjestelmien rooleja, toimintoja, kehittämistä ja hankkimista. Opintokokonaisuudesta valmistuvat työskentelevät muun muassa järjestelmäasiantuntijoina, tietohallinnossa sekä tietoturva- ja konsulttitehtävissä.

Liikenne, logistiikka ja informaatio
Liikenne ja logistiikka ovat tärkeitä suomalaisten yritysten kilpailukyvylle maamme sijainnin vuoksi. Ne muodostavat myös kiinnostavan alueen informaation hallinnan näkökulmasta. Liikenteen, logistiikan ja informaation opinnoissa opiskelija ymmärtää erilaisen tiedon sekä informaatio- ja materiaalivirtojen merkityksen osana liikenne- ja logistiikkajärjestelmiä. Opiskelijat sijoittuvat tyypillisesti liikenteen, logistiikan tai toimitusketjujen suunnittelun ja johtamisen asiantuntijatehtäviin.

Tuote- ja prosessitiedon hallinta
Yritysten tuotannollisiin prosesseihin sisältyy valtavasti informaatiota, jota hallitakseen tulee ymmärtää sekä tuotannollinen prosessi että hallita tiedonhallinnan tekniikat ja tietojärjestelmät. Syventymisvaihtoehdon lukijat pystyvät kehittämään yrityksen prosesseja ja niiden lopputuloksena syntyviä tuotteita ja palveluita. He sijoittuvat tyypillisesti asiantuntijatehtäviin esimerkiksi tuotekehityksessä ja asiakasrajapinnassa, konsulteiksi tai liiketoiminnan tukitehtäviin.

Informaatioanalytiikka
Informaatioanalytiikan opiskelijat keskittyvät opinnoissaan data- ja informaatioanalytiikan menetelmiin, sovelluksiin ja ohjelmistoihin sekä näiden mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämisessä. Informaatioanalytiikan opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan organisaatioiden kehittämistehtäviin esimerkiksi liikkeen johdon konsulteiksi, kehittämispäälliköiksi ja analyytikoiksi.

Opinnäytetyö

Kandidaatintyö on tekniikan kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, joka tehdään aineopintoihin liittyvästä aihepiiristä. Kandidaatintyöllä osoitetaan kykyä soveltaa oppimaansa sekä kykyä tieteelliseen ajatteluun ja toimintatapoihin. Kandidaatin työn laajuus on kymmenen opintopistettä.

DI-vaiheen lopuksi tehtävä diplomityö on 30 opintopisteen opinnäytetyö, jossa opiskelija osoittaa hallitsevansa syventymiskokonaisuuden alaan liittyvän kokonaisuuden. Diplomityöt tehdään tyypillisesti toimeksiantona työnantajalle, joka voi olla yritys, organisaatio tai yliopisto.

Uramahdollisuudet

Valmistuneiden sijoittumisesta työelämään uraseurantakyselyn perusteella töissä.fi -palvelussa.

Kansainvälistyminen

Vaihto-opiskelu ulkomailla on erittäin suositeltavaa ja Tampereen yliopistolla onkin laaja tarjonta vaihtopaikkoja ympäri maailmaa. Ulkomaan vaihdossa on tavoitteena opiskella tutkinnon kokonaisuuksiin soveltuvia opintoja, jolloin vaihto-opiskelu edistää sekä opintoja että oman alan laaja-alaista osaamista. Vaihto-opiskelua myös tuetaan apurahoin.

Muita kansainvälistymismahdollisuuksia:

• diplomityön tekeminen ulkomailla (DI-vaiheessa)

• ulkomailla vieraskielisessä ympäristössä suoritettu harjoittelu

• kv-tutorina toimiminen tai Tandem-kieliopiskeluun, ylioppilaskunnan kv-toimintaan tai kansainväliseen Demola-projektiin osallistuminen

• kieliopinnot ja kulttuurien välinen viestintä

• englanninkielisten opintojaksojen suorittaminen

• kieliopintoja on mahdollista suorittaa integroituna oman alan kursseihin

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat valita opintoja Tampereen yliopiston muusta tarjonnasta ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Suositeltavia ovat esimerkiksi psykologian, viestinnän ja hallintotieteen opinnot.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.
 

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimusryhmä NOVI tuottaa kestävää kilpailukykyä tiedon- ja osaamisenjohtamisen keinoin ja käytäntein. Tutkimusryhmä DARE pyrkii tuottamaan tietoa data-analytiikan keinoin siten, että se tuottaa toimijoille maksimaalista arvoa. BENI-ryhmä tutkii, opettaa ja tekee yhteistyötä suomalaisen teollisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Liikenteen tutkimuskeskus Verne keskittyy ympäristöystävällisen ja samalla yksilön ja yhteiskunnan kannalta turvallisen ja tehokkaan liikennejärjestelmän luomiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opiskelija jatkaa suoraan maisterivaiheeseen tietojohtamisen DI-tutkinto-opiskelijaksi. Siirtyminen maisterivaiheeseen on joustavaa ja syventäviä opintoja voi aloittaa jo kanditutkinnon aikana. Tietojohtamiseen valittu opiskelija saa suoraan opinto-oikeuden sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoihin. Diplomi-insinöörin tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tekniikan tohtorin tai lisensiaatin tutkintoihin.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Valinta DIA-yhteisvalinnassa
 • Valinta yo-todistuksen, yhteispistemäärän (yo-todistus + valintakoepisteet) tai valintakoepisteiden perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2019 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka 1.6.2019 mennessä suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat siitä todistuksen.
 • European Baccalaureate- tai International Baccalaureate–tutkinnon viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat.
 • Reifeprüfung –/Deutsches Internationale Abitur -tutkinnon Suomessa viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat.
 • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 1.6.2019 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
 • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita hakijoita koskee pohjoismainen sopimus http://www.norden.org/fi/om-samarbejdet-1/pohjoismaiset-sopimukset/sopimukset/koulutus-ja-tutkimus/sopimus-tanskan-suomen-islannin-norjan-ja-ruotsin-vaelillae-paeaesystae-korkeampaan-koulutukseen).
 • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta saatetaan edellyttää kielitaidon osoittamista (suomi tai ruotsi yliopistosta riippuen).

Yliopistot noudattavat pääsääntöisesti yliopistojen yhteisten valintaperustesuositusten mukaisia kielitaitovaatimuksia mutta hakijan tulee tarkistaa yliopistokohtaiset kielitaitovaatimukset ja tarvittaessa toimittaa todistus kielitaidosta kunkin yliopiston vaatimalla tavalla.

Åbo Akademiin hakevien on osoitettava ruotsinkielen taito. Katso tarkemmat tiedot.

Valintaperusteet

VALINTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTOON JOHTAVIIN HAKUKOHTEISIIN
Tämä hakukohde kuuluu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea kohdassa Hakukelpoisuusvaatimukset määriteltyihin hakijaryhmiin kuuluvat hakijat. Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin johtavien koulutusten hakukohteita on yhteisvalinnassa mukana 44. Luettelon hakukohteista löytyy täältä.

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavissa hakukohteissa on varattu vähintään 60 % paikoista ensikertalaisille.

Olet ensikertalainen, jos:
- et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
- et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen (6) hakukohteeseen, jotka pitää asettaa mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Tämä mieluisuusjärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin voi tulla valituksi kolmella tavalla:

 • alkupisteiden perusteella (yo-, EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinnon perusteella ilman valintakokeita)
 • alku- ja valintakoepisteiden perusteella
 • valintakoepisteiden perusteella

 

TODISTUSVALINTA

Yliopistot hyväksyvät osan opiskelijoista ilman valintakoetta yo-todistuksesta tai vastaavasta laskettavien alkupisteiden perusteella. Todistusvalinnassa ovat mukana ne viimeistään keväällä 2019 tutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat ja EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tai sitä vastaavan kokeen.

Yliopistot voivat hakukohdekohtaisesti asettaa matematiikan, fysiikan tai kemian tai jonkin edellä mainittujen aineiden yhdistelmän kynnysehdoksi alkupistevalintaan osallistumiselle. Matematiikan osalta hakukohdekohtainen kynnysehto on vähintään M ja fysiikan tai kemian osalta vähintään C. Kynnysehdot voivat hakukohdekohtaisesti olla myös edellä esitettyä korkeampia. Hakijan näkökulmasta riittää, että yksi vaadituista kynnysehdoista täyttyy, mikäli hakukohteelle on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa. Kynnysehdot löytyvät osoitteesta
http://dia.fi/.

Alkupistevalinnan osuus hakukohteiden valintakiintiöstä on vähintään 20 % ja enintään 50 %. Kiintiöt vaihtelevat hakukohteittain. Hakija voidaan hyväksyä hakukohdekohtaisen kiintiön puitteissa ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen hakukohteeseen alkupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeen arvosana.

Alkupistevalinnassa voi tulla hyväksytyksi vain ensimmäiseen diplomi-insinöörin hakukohteeseen. Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa alkupistevalintakiintiössä, hän voi tulla valituksi kaikkiin hakukohteisiinsa valintakokeiden kautta. Alkupistevalinnassa hyväksyttävissä oleva ei voi enää osallistua valintakokeisiin.

Alkupisteiden maksimipistemäärä on 26.

Tiedot hyväksyttävissä olevista julkaistaan pe 24.5.2019.

 

VALINTA ALKU- JA KOEPISTEIDEN PERUSTEELLA

Alku- ja koepisteiden perusteella valitaan 70 % uusista opiskelijoista alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä. Edellytyksenä on viimeistään keväällä 2019 suoritettu ylioppilastutkinto, EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinto sekä seuraavan kynnysehdon täyttäminen: hakijan on saatava DI-kokeen matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä. Yliopistoilla on mahdollisuus poiketa tästä kynnysehdosta, jos aloituspaikkoja jää täyttämättä jossakin hakukohteessa.

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtäviä sisältävästä osiosta.

Matematiikan osio:
Kolme (3) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä.

Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava osio:
Fysiikka kaksi (2) tehtävää, kemia kaksi (2) tehtävää ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavat kaksi (2) tehtävää; kuusi (6)pistettä/tehtävä. Hakijan tulee vastaa kolmeen (3) tämän osion tehtävään.

Hakijoilta huomioidaan koepisteitä laskettaessa kolme matematiikan pakollista tehtävää ja kolme vaihtoehtoisen osion tehtävää. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen vaihtoehtoisen osion tehtävistä, huomioidaan ne kolme tehtävää, joista hakijalla on alhaisimman pistemäärät.

Maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40.

Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntöjä matematiikan tehtävien yhteispistemäärää.

Kynnysehto: hakijan tulee saada osiosta vähintään 6/18 voidakseen tulla hyväksytyksi (kaikista tehtävistä ei ole pakko saada koepisteitä). Yliopistojen on mahdollista laskea matematiikan kynnysehtoa, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä

Alku- ja koepisteiden maksimipistemäärä valintapisteinä on 66.

Alkupisteet

26

Koepisteet valintapisteinä

40

Yhteensä

66


 

VALINTA KOEPISTEIDEN PERUSTEELLA

Koepisteiden perusteella valitaan 30 % alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä.

Hakuedellytykset ja kynnysehto

Valinnassa otetaan huomioon vain koepisteet, jolloin maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Hakijan on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta. Yliopistojen on mahdollista poiketa em. kynnysehdosta, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä (kynnysehtoa on mahdollista laskea, mutta ei nostaa).

Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40.

Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntönä matematiikan osiosta saatua pistemäärää.

Koepisteiden maksimipistemäärä on 40.

Valintakoe

DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteiden valintakoe

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtäviä sisältävästä osiosta.

Valintakoe on yhteinen kaikille hakukohteille.

Lisätietoja DIA-yhteisvalinnan sivuilta

 

Aika

Paikka

Kuvaus

Ti 28.5.2019
klo 10.00-14.00

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere

Valintakoepaikkakunta valitaan hakulomakkeella.

Valintakoepaikkakuntia ovat: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa

Hakumenettely

Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään arkkitehdin tai diplomi-insinöörin tutkintoon. DIA-yhteisvalinnassa on mukana seitsemän yliopistoa.

Voit osallistua valintakokeisiin haluamallasi koepaikkakunnalla riippumatta siitä mihin tekniikan yliopistoon ensisijaisesti haet. Diplomi-insinöörihakukohteiden valintakoepaikkakunnat ovat: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Arkkitehtuurihakukohteiden osalta Espoo, Oulu ja Tampere

Kevään 2019 yhteishaussa on diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan kuuluvia diplomi-insinöörihakukohteita 42 ja arkkitehtihakukohteita 4. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat.

Lue lisää Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan verkkosivuilta http://dia.fi/.

Liitteet

Hakemuksen liitteenä ei tarvitse muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta toimittaa todistusjäljennöksiä. Kaikki vaaditut liitteet tulee liittää suoraan hakemukselle Opintopolussa.

 • Vuonna 1989 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Hakijoiden, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot tai ammatillisen perustutkinnon, tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Keväällä 2019 ammatillisen perustutkinnon suorittavien hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 6.6.2019 klo 15.00. mennessä.
 • EB- tai IB-tutkinnon ennen vuotta ennen vuotta 2019 tai RP-/DIA-tutkinnon 2019 tai aikaisemmin suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Kesällä 2019 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien tulee toimittaa kopio alustavista arvosanoista (predicted grades tai ilmoitus alustavista arvosanoista) 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Ulkomaille korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio suoritusmaassa korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Kesällä 2019 ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttavien tulee toimittaa kopio viimeisimmästä todistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Hae siirtohaussa
Tampereen yliopiston siirtohaku kevät 2019
Siirtohaun hakuaika 2.5.-16.5.2019 klo 15.00
 • Haku toisista suomalaisista korkeakouluista siirtyville
 • Haku Tampereen yliopiston muista kuin diplomi-insinöörin koulutuksista siirtyville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Siirtohaussa voi hakea alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon opintojen aikana Tampereen yliopiston tekniikan kandidaatin- ja dia-tutkinto –ohjelmiin (3+2 -vuotiseen koulutukseen) tai tekniikan kandidaatin ohjelmiin (3 vuotinen). Siirron hakeminen edellyttää, että hakijalla on hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa vastaavan tasoisiin opintoihin.

Tampereen yliopisto arvioi uuden tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisen suoritusajan riittävyyden tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika ja jo suoritetut opinnot. Opiskeluoikeuden siirtämisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on riittävästi opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseksi.

Tekniikan kandidaatintutkinto (DI) sisältää aina matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja. Kyseisten opintojen osuus tutkinnosta vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Siirtohaussa taustatutkinnon soveltuvuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota matemaattis-luonnontieteellisten opintojen määrään suoritettavassa tutkinnossa, johon hakijalla on opinto-oikeus.

Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtoa anovalle myönnetään siirtohaun kautta saman tasoinen tutkinnonsuoritusoikeus (oikeus suorittaa kandidaatintutkinto) kuin hänellä on haun perusteena olevan tutkinto-oikeuden myötä. Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtohaussa hyväksytyn opintoaika määrittyy kandidaatintutkinnon suoritusajan mukaisesti.

Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtohaussa opinto-oikeuden kandidaatintutkintoon saanut opiskelija voi hakea opinto-oikeutta ylempään korkeakoulututkintoon kandidaatintutkinnosta valmistumisen yhteydessä joustavalla yliopiston sisäisellä hakumenettelyllä.

Soveltuvan korkeakoulututkinnon (kandidaatti, AMK-tutkinto) suorittaneet hakevat Tampereen yliopiston maisterivaiheen opiskelijavalinnassa, johon voi hakea kevään yhteishaussa aiemmin suoritetun tai hakuvuoden kevään aikana valmistuvan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon perusteella.

Siirtohaun ryhmät

Siirtohaussa voivat hakea suomalaisessa yliopistossa alempaa korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus. Hakukohdekohtaiset valintaperusteet sisältävät tarkemmat kriteerit, millä opiskelijoita voidaan valita siirtohaun kautta. Ammattikorkeakouluopintoja ja yliopistossa alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat hakijat ryhmitellään hakukohteittain siirron perusteena olevan tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisiin ryhmiin.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan.

Valintaperusteet

Siirtohaun yleiset valintaperusteet

Siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaisten suoritettujen opintojen tulee kaikissa hakukohteissa olla vähintään 55 op/lukuvuosi. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakuajan lukukauden loppuun mennessä suoritetut opinnot, jotka kuuluvat siirron perusteena olevaan opiskeluoikeuteen.

Kaikkien hakukohteiden osalta hakijoiden on toimitettava hakemuksen liitteeksi:

 • Opintosuoritusote (siirron perusteena oleva opintooikeus)
 • Tampereen yliopiston hakukohteen mukainen alustava HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma)
 • Motivaatiokirje

Ammattikorkeakoulututkinnosta tekniikan kandidaatinopintoihin (DI) siirtyvältä edellytetään lisäksi matematiikan osaamista seuraavasti:

 • Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvien matematiikan opintojaksojen (väh. 10 op) on oltava suoritettuina sen lukukauden loppuun mennessä, minkä aikana siirtohakua haetaan
 • Hakijalla täytyy olla lisäksi suoritettuna yliopistotasoisia matematiikan opintoja väh. 7 op.

MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123, 7 op opintojaksolle voi osallistua Tampereen teknillisen yliopiston (1.1.2019 alkaen Tampereen yliopisto) avoimen yliopiston kautta tai Tampereen korkeakouluyhteisön ristiinopiskelupalvelun kautta.

 • Hakijan on varmistettava yliopistotasoisen matematiikan soveltuvuus (jos muu kuin MAT04600 Insinöörimatematiikka 123, 7 op) Tampereen teknillisen yliopiston (1.1.2019 alkaen Tampereen yliopisto) hakijapalveluista.

 

Hakukohdekohtaiset valintaperusteet:

Hakukohde (tutkinto-ohjelma)

Soveltuvien pohjatutkintojen alat

Opintojen keskiarvo vähintään AMK ja

yliopisto

Tietojohtaminen

tekniikka, tietojenkäsittely, kauppatieteet tai lähiala

3,5/5 ja 3,5/5

Hakumenettely

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/siirtohaku. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

Hae avoimen väylän haussa
Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2019
Avoimen väylän hakuaika 2.5.-16.5.2019 15.00
 • Valinta avoimien yliopistoopintojen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoinen hakija on Tampereen yliopiston avoimen yliopiston tekniikan alan lyhyen tai pitkän väylän opiskelija, joka on suorittanut väyläopinnot vaadituin kriteerein.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa tai Tampereen yliopiston yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Valintaperusteet

Tekniikan alan lyhyt väylä

Hakukohde

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys

Tietojohtaminen Väylän opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3,5

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys saavutetaan suorittamalla vaaditut opintojaksot kevätlukukauden aikana, 31.7.2019 mennessä. Keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo.

Suoritettavat opintojaksot (lukuvuonna 2018-2019 ao. opintojaksoja vastaavat opintojaksot):

 • MAT-01100 Insinöörimatematiikka X 1, 5 op
 • MAT-01200 Insinöörimatematiikka X 2, 5 op
 • FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op
 • KEB-61100 Insinöörikemia, 3 op TAI TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto, 5 op

Yhteensä 20-22 op

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Hakumenettely

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimen-vaylan-haku. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia Tampereen yliopiston avoimen väylän hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae tiedekilpailumenestyksen perusteella
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Valinta tiedekilpailumenestyksen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

MAOL:in valtakunnallisten, lukuvuonna 2017-2018 tai 2018-2019 lukion viimeisille kursseille järjestämien matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen (Datatähti) kymmenen parasta voidaan hyväksyä suoraan ilman valintakokeita tekniikan kandidaatin (TkK + DI) tutkinto-ohjelmiin. Hakijoiden on toimitettava todistus kilpailumenestyksestään. Hakijoiden hyväksymisen edellytyksenä on ylioppilastutkinnon suorittaminen.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Hakumenettely

MAOL:n matematiikka-, fysiikka-, kemia-, tai datatähtikilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet hakijat lataavat todistuksen kilpailumenestyksestään hakemukselle 10.4.2019 klo 15.00 menneessä.

Liite nimetään seuraavasti: sukunimi_etunimi_kilp.pdf: esim. virtanen_jani_kilp.pdf

Lisätietoa kilpailumenestyksen perusteella hakemisesta.