Opiskelijat
Tutkinto-ohjelma

Tietojohtaminen

Opiskelijat

Tietojohtajille on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa

Tietojohtamisen diplomi-insinöörien osaamista arvostetaan työmarkkinoilla - valmistuneet työllistyvät erinomaisesti.

Tieto on yritysten ja julkisten organisaatioiden keskeinen resurssi. Tietojohtajille on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Sen takaavat digitalisaatio ja sen tuomat uudet mahdollisuudet, kuten Internet of Things ja data-analytiikka.

Tietojohtamisen tutkinnosta valmistuu monialaisia osaajia, jotka tuntevat liiketalouden työkalut sekä tietotekniikan mahdollisuudet ihmisten välisen yhteistyön tukemisessa, tiedonhallinnassa ja yritysten kehittämisessä. Valmistuneet työllistyvät erinomaisesti.

Tietohallinnon kehitys- ja johtotehtävät tai data-analyytikko ovat esimerkkejä teknisesti suuntautuneen tietojohtajan työkentästä. Liikkeenjohdollisesti suuntautunut tietojohtamisen DI puolestaan kehittää esimerkiksi yrityksen liiketoimintatiedon hallinnan tai tietotyön johtamisen käytäntöjä. Liikenteen ja logistiikan valinneet työllistyvät esimerkiksi logistiikan kehitystehtäviin tai liikennesuunnittelun ammattilaisiksi.

Tietojohtamisen DI-tutkinnossa voit oman mielenkiinnon mukaan valita syventymisesi:

 • Tiedon ja osaamisen hallinta
 • Tietojärjestelmien johtaminen
 • Liikenne, logistiikka ja informaatio

Lisäksi voit jatkaa joko informaatioanalytiikkaan tai tuote-ja prosessitiedon hallintaan tai vaihtoehtoisesti laajentaa osaamistasi jollain muulla teknisellä kokonaisuudella. Mahdolliset täydentävät opinnot saa sijoittaa tutkintoon, täydentävät opinnot riippuvat pohjatutkinnosta ja sisältävät tyypillisesti matematiikkaa, tietotekniikka ja tietojohtamisen peruskursseja.

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Koulutustyyppi

Ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Tieto on valtaa – myös yrityksissä ja erilaissa organisaatioissa. Tietojohtamisen avulla erilaista tietoa voidaan johtaa ja kehittää. Tietojohtamisen tutkinnosta valmistuu monialaisia osaajia, jotka tuntevat liiketaloustieteen keskeisimmät opit ja työkalut sekä tietotekniikan mahdollisuudet ihmisten välisen yhteistyön tukemisessa, tiedonhallinnassa ja yritysten kehittämisessä.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa syvennetään ja täydennetään pohjatutkinnossa opittua ja päästään valitsemaan syventymiskokonaisuudet, jotka tukevat omia uratavoitteita ja kiinnostuksen kohteita. DI-opinnoissa opiskelija voi syventyä esimerkiksi johtamisen, tietojärjestelmien tai liikennejärjestelmien ajankohtaisiin haasteisiin. Valmistuttuaan tietojohtamisen diplomi-insinööriksi opiskelija toimii alansa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Useat digitalisoitumisen luomista uusista ja kiinnostavimmista ammateista liittyvät tietojohtamiseen, ja esimerkkinä data-analyytikko onkin nimetty vuosisadan seksikkäimmäksi ammatiksi.

Tampereen yliopisto on Suomen johtava toimija tietojohtamisen alueella. Se tunnetaan kansainvälisen tason tutkimusosaamisestaan, ja myös opetuksen kehittämiseen on panostettu systemaattisesti. Tampereella onkin tarjolla monipuolinen kattaus alan erikoisosaamista. Tietojohtamisen opintojen lisäksi tutkinto-ohjelmassa opiskellaan oman valinnan mukaan aineita Tampereen korkeakoulujen laajasta tarjonnasta.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetus on pääosin suomeksi, mutta myös englanninkielisiä opintojaksoja on tarjolla runsaasti.

Koulutuksen sisältö

Tietojohtamisen DI-tutkinnossa syvennytään valittuun aiheeseen monipuolisesti luentojen, harjoitustöiden ja case-kurssien kautta. Opiskelija oppii hyödyntämään tietoresursseja ja tieto- ja viestintäteknologiaa sekä soveltamaan niitä tieto- ja palveluyhteiskunnan erityishaasteiden ratkaisemiseen. Tietojohtaminen tarjoaa keinoja sekä yritysten että julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Kursseilla käsitellään muun muassa aitoja liiketoimintaongelmia johdon informaatiotarpeineen. Näihin tietotarpeisiin opiskelijat toteuttavat ratkaisuja. Tarkemmin tietojohtamisen opintoihin voi tutustua sähköisessä opinto-oppaassa.

Lisäksi opiskelija saa valita teknisen opintokokonaisuuden laajasta tarjonnasta ja näin tehdä tutkinnosta oman kiinnostuksen mukaisen. Vaihtoehtoisesti voi valita pitkän 50-60 opintopisteen syventävän kokonaisuuden, jolloin valittuun aiheeseen pääsee syventymään. Tutkintoon voi sijoittaa myös ylimääräisen opintokokonaisuuden omia uratavoitteita tukemaan. Tampereen yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen laaja-alaisen poikkiteknisen koulutuksen.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Tietojohtamisen DI-tutkinnon syventymisvaihtoehdot:

Tiedon ja osaamisen hallinta

Tieto ja osaaminen ovat yritysten keskeisimpiä menestystekijöitä. Niiden rooli on tärkeä myös johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Tiedon ja osaamisen hallinnan kokonaisuudessa opiskellaan tietojohtamisen menetelmiä ja johtamismalleja sekä niiden hyödyntämistä yritysten ja organisaatioiden kehittämisessä. Opintokokonaisuus valmistaa opiskelijoita laaja-alaisesti kehitys-, asiantuntija-, konsultti- ja johtamistehtäviin.

Tietojärjestelmien johtaminen

Tietojärjestelmät mahdollistavat yritysten liiketoiminnan ja sen johtamisen. Tietojärjestelmien johtamisen opiskelija hallitsee tietohallinnon keskeiset toiminnot ja tehtävät organisaatioissa sekä ymmärtää erilaisten tietojärjestelmien rooleja, toimintoja, kehittämistä ja hankkimista. Opintokokonaisuudesta valmistuvat työskentelevät muun muassa järjestelmäasiantuntijoina, tietohallinnossa sekä tietoturva- ja konsulttitehtävissä.

Liikenne, logistiikka ja informaatio

Liikenne ja logistiikka ovat tärkeitä suomalaisten yritysten kilpailukyvylle maamme sijainnin vuoksi. Ne muodostavat myös kiinnostavan alueen informaation hallinnan näkökulmasta. Liikenteen, logistiikan ja informaation opinnoissa opiskelija ymmärtää erilaisen tiedon sekä informaatio- ja materiaalivirtojen merkityksen osana liikenne- ja logistiikkajärjestelmiä. Opiskelijat sijoittuvat tyypillisesti liikenteen, logistiikan tai toimitusketjujen suunnittelun ja johtamisen asiantuntijatehtäviin.

Tuote- ja prosessitiedon hallinta

Yritysten tuotannollisiin prosesseihin sisältyy valtavasti informaatiota, jota hallitakseen tulee ymmärtää sekä tuotannollinen prosessi että hallita tiedonhallinnan tekniikat ja tietojärjestelmät. Syventymisvaihtoehdon lukijat pystyvät kehittämään yrityksen prosesseja ja niiden lopputuloksena syntyviä tuotteita ja palveluita. He sijoittuvat tyypillisesti asiantuntijatehtäviin esimerkiksi tuotekehityksessä ja asiakasrajapinnassa, konsulteiksi tai liiketoiminnan tukitehtäviin.

Informaatioanalytiikka

Informaatioanalytiikan opiskelijat keskittyvät opinnoissaan data- ja informaatioanalytiikan menetelmiin, sovelluksiin ja ohjelmistoihin sekä näiden mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämisessä. Informaatioanalytiikan opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan organisaatioiden kehittämistehtäviin esimerkiksi liikkeen johdon konsulteiksi, kehittämispäälliköiksi ja analyytikoiksi.

Opinnäytetyö

Diplomityö on 30 opintopisteen opinnäytetyö, jossa opiskelija osoittaa hallitsevansa syventymisvaihtoehdon alaan liittyvän kokonaisuuden. Diplomityöt tehdään tyypillisesti toimeksiantona työnantajalle, joka voi olla yritys, organisaatio tai yliopisto.

Uramahdollisuudet

Tietojohtamisen diplomi-insinöörien osaamista arvostetaan työmarkkinoilla. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti. Opiskelija voi omilla valinnoillaan muokata tutkinnon, joka vastaa omia kiinnostuksen kohteita ja antaa hyvän pohjan työelämään siirtyessä. Tietojohtamisen diplomi-insinöörejä työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä.

Tietohallinnon kehitys- ja johtotehtävät ovat tyypillinen esimerkki teknisesti suuntautuneen tietojohtamisen asiantuntijan työkentästä. Liikkeenjohdollisesti suuntautunut tietojohtamisen DI puolestaan kehittää esimerkiksi yrityksen liiketoimintatiedon hallinnan tai tietotyön johtamisen käytäntöjä. Liikenteen ja logistiikan kokonaisuudesta valmistuneet työllistyvät esimerkiksi logistiikan kehitystehtäviin tai liikennesuunnittelun ammattilaisiksi.

Valmistuneiden sijoittumiseen työelämässä voi tutustua töissä.fi -palvelussa.

Kansainvälistyminen

Vaihto-opiskelu ulkomailla on erittäin suositeltavaa ja Tampereen yliopistolla onkin laaja tarjonta vaihtopaikkoja ympäri maailmaa. Ulkomaan vaihdossa on tavoitteena opiskella tutkinnon kokonaisuuksiin soveltuvia opintoja, jolloin vaihto-opiskelu edistää sekä opintoja että oman alan laaja-alaista osaamista. Vaihto-opiskelua myös tuetaan apurahoin.

Muita kansainvälistymismahdollisuuksia:

 • diplomityön tekeminen ulkomailla (DI-vaiheessa)
 • ulkomailla vieraskielisessä ympäristössä suoritettu harjoittelu
 • kv-tutorina toimiminen tai Tandem-kieliopiskeluun, ylioppilaskunnan kv-kaveritoimintaan tai kansainväliseen Demola-projektiin osallistuminen
 • kieliopinnot ja kulttuurien välinen viestintä
 • englanninkielisten opintojaksojen suorittaminen
 • kieliopintoja on mahdollista suorittaa integroituna oman alan kursseihin

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat valita opintoja Tampereen yliopiston muusta tarjonnasta ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Suositeltavia ovat esimerkiksi psykologian, viestinnän ja hallintotieteen opinnot.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.
 

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimusryhmä NOVI tuottaa kestävää kilpailukykyä tiedon- ja osaamisenjohtamisen keinoin ja käytäntein. Tutkimusryhmä DARE pyrkii tuottamaan tietoa data-analytiikan keinoin siten, että se tuottaa toimijoille maksimaalista arvoa. BENI-ryhmä tutkii, opettaa ja tekee yhteistyötä suomalaisen teollisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Liikenteen tutkimuskeskus Verne keskittyy ympäristöystävällisen ja samalla yksilön ja yhteiskunnan kannalta turvallisen ja tehokkaan liikennejärjestelmän luomiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

DI-tutkinto on soveltuva pohjatutkinto tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkintoihin. Tampereen yliopiston teknis-taloudellisessa tohtoriohjelmassa tehdään tutkimusta tietojohtamisen, tuotantotalouden, turvallisuusjohtamisen sekä logistiikan ja liikennejärjestelmien aloilta.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Haku soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille
 • Haku avoimen yliopiston DIväyläopintoja suorittaville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tampereen yliopiston suomenkielisissä diplomi-insinöörin maisteriohjelmissa hakukelpoisia ovat:

- soveltuvan kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet
- ulkomaisessa korkeakoulussa 3-4-vuotisen soveltuvan Bachelor-tutkinnon suorittaneet tai Bachelor-tutkintoa vastaavan koulutuksen soveltuvalla alalla saaneet.
- soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
- opistoinsinöörin tutkinnon suorittaneet (Rakennustekniikka ja Johtaminen ja tietotekniikka, Pori)

Mikäli opiskelijalla ei pohjatutkinnon nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole riittävää osaamispohjaa, voidaan hänen hakemuksensa tästä syystä hylätä.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tulee antaa oikeus hakea yliopistotasoisiin maisteriopintoihin asianomaisessa maassa.

Hakukelpoisuuden maisteriohjelmien valinnassa tuottaa alempi korkeakoulututkinto. Ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin -tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto), tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon perusteella ei näin ollen voi hakea maisteriohjelmiin.

Poikkeus tähän on sellainen ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, esimerkiksi Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot tai ulkomaiset, ns. pitkän syklin mukaiset maisterintutkinnot.

Aiemmin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ei estä hakemasta maisteriopintoihin, mutta valinnan perusteena käytetään alempaa korkeakoulututkintoa.

 

Valintatapajono 1: Soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

DI-tutkintoon hyväksytään ensisijaisesti ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Toista ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia hyväksytään vain perustelluista syistä. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista.

Myös keväällä 2019, viimeistään 30.6.2019 valmistuvat hakijat, voivat tulla hyväksytyksi suomenkielisiin diplomi-insinöörin maisteriohjelmien hakukohteisiin. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien valinta tehdään ehdollisena hakuaikana toimitetun opintosuoriteotteen tietojen ja tilanteen (keskiarvo) perusteella. Jos tutkintotodistuksen lopullinen keskiarvo jää alle hakukohteeseen samalla valintakierroksella alimman ei ehdollisena hyväksytyn keskiarvon, valintapäätös perutaan.

Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi hyväksytyn suorittavan täydentäviä opintoja tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti. Täydentäviä opintoja voidaan edellyttää enintään noin yhden vuoden opintoja vastaava määrä (enintään 60 opintopistettä).

Tampereen yliopiston diplomi-insinöörinkoulutuksen maisterihaussa soveltuvien pohjatutkintojen taso, ala sekä vaadittava vähimmäiskeskiarvo tutkinto-ohjelmittain:

DI-tutkinto-ohjelma

Soveltuvien pohjatutkintojen tasot

Soveltuvien pohjatutkintojen alat

Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK)

Opintojen keskiarvo vähintään, yliopistotutkinnot

Tietojohtaminen

TkK, ins. (AMK), tradenomi (tietojenkäsittelyn alalta), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto

Tekniikan alan tutkinto, yliopistotutkinnon osalta myös tietojenkäsittely, kauppatieteet tai lähiala

3,5/5

3,2/5

Muut vaatimukset: Minimiehdot täyttävät hakijat haastatellaan ja haastattelut pisteytetään. Tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon perusteella.

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Tampereen yliopiston DI-väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta (tarkastetaan ennen väylälle hyväksymistä). DI-väylän opintojen perusteella hakevat voivat hakea vain siihen hakukohteeseen, jonka mukaan he suorittavat opintoja avoimen yliopiston DI-väylällä.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa tai Tampereen yliopiston yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Väylän laajuus on 20-30 opintopistettä hakukohteesta riippuen, vaadittavat opintojaksot on suoritettava yhden lukuvuoden aikana. Lukuvuotena 2018-2019 väylää suorittavien suoritukset otetaan huomioon koko lukuvuoden osalta eli päätös tutkinto-opiskelijaksi ottamisesta tehdään viimeistään, kun suoritukset kaikista 31.7.2019 mennessä suoritetuista opinnoista on tehtynä.

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Aloituspaikkamäärä

Hakukohteen sisäänottomäärä on enintään 15 opiskelijaa. Maisterihaun sisäänottomäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Pisteytys

Valintatapajono 1: Valinta soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella. Valintapisteet lasketaan vähimmäisvaatimukset täyttävistä hakemuksista. Hakemusten pisteyttämistä varten hakijat laitetaan taustatutkinnon mukaisiin ryhmiin.

Tietojohtamisen hakukohteessa hakemukset pisteytetään seuraavasti:

Pohjatutkinnon opintopisteillä painotettu keskiarvo 10-20 pistettä

Soveltuvat yliopistotasoiset matematiikan opinnot 0 tai 10 pistettä

Ennakkotehtävä tai muutoin osoitettu soveltuvuus 0-10 pistettä

Yhteensä enintään 40 pistettä

Opintojen keskiarvo huomioidaan pyöristämättömänä, eikä siihen lasketa mukaan lopputyötä. Vain kurssit, joista on numeroarvosana, otetaan huomioon keskiarvon laskennassa.

Diplomi-insinöörinkoulutuksen opiskelijavalintakriteerit maisterihaussa muuttuvat aikaisempaan verrattuna.

Uusi valintapisteytys kannustaa diplomi-insinöörikoulutuksesta kiinnostuneita täydentämään osaamistaan erityisesti matematiikan osalta yliopistotasoisella matematiikan opintojaksolla*, joka on mahdollista suorittaa Tampere3 korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelun kautta tai avoimen yliopiston kautta. Yliopistotasoisen matematiikan suorituksesta saa lisäpisteitä opiskelijavalinnassa jo 2019 kevään opiskelijavalinnassa.

Opintojakson *MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123 suoritanut hakija saa 10 valintapistettä http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-04600.html

Yliopistotasoisen matematiikan suoritukseksi voidaan hyväksyä myös muita vastaavia opintoja. Lisätietoja soveltuvista suorituksista Tampereen yliopiston Hakijapalveluista (hakijapalvelut.tau@tuni.fi).

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Avoimen yliopiston väyläopintoja suorittaneita hyväksytään DI-väylän valintaperusteiden mukaisesti. Hakemuksia ei pisteytetä. Avoimen yliopiston DI-väylän opinnot on suoritettava vähintään keskiarvolla 3,7 / 5,0. Keskiarvo lasketaan ainoastaan TLO-opintojaksoista.

Hakumenettely

Valintatapajono 1: Valinta soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/maisteri-ja-yamk/nain-haet-maisteri-ja-yamk-ohjelmiin. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylällä opiskeleville lähetetään sähköpostilla ohjeet hakemiseen liittyen ennen hakuajan alkamista.

 

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.