Ryhmähengen nostatus
Tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Ryhmähengen nostatus

Digitalisaation rakentaja

Kaiken takana on tietotekninen kehitys.

Digitalisaatio muokkaa modernia yhteiskuntaa kiihtyvällä nopeudella ja perusteellisemmin kuin osaamme ennustaa. Hoivarobotit, itseohjaavat autot ja muuttuneet kaupankäynti- ja asiointitavat ovat jo nykypäivää. Some on muuttanut ihmisten arkipäivän rutiineja, mutta tulevaisuuden muutokset ovat varmasti vielä suurempia.

Kaikkien näiden takana on tietotekninen kehitys. Tietojenkäsittelytieteistä onkin tullut yksi perustieteistä. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: miten tietoa tulisi tallentaa ja järjestää, miten tietoa käsitellään, millaisia ohjelmointimenetelmiä on tarjolla ja kuinka suuria tietomassoja hallitaan, miten ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus toimii parhaiten ja kuinka tietojärjestelmät mahdollistavat muutoksen organisaatioissa ja yhteiskunnassa.

Tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Maisterin tutkinnon voi suorittaa joissain seuraavista koulutuksista:

 • Tietojenkäsittelyoppi
 • Software Development
 • Computational Big Data Analytics
 • Human-Technology Interaction

Opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi ohjelmistosuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, tietohallintojohtaja, data-analyytikko, käytettävyysasiantuntija tai tutkija. Opinnoissa voi hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa. Tervetuloa joukkoomme!

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Koulutustyyppi

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija

 • hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä,
 • tuntee tieteellisen ajattelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään,
 • on hankkinut ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa tarvittavat tiedot ja taidot,
 • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa kansainvälistyvässä työelämässä
 • osaa viestiä ammatillisissa tilanteissa suomeksi, ruotsiksi ja yhdellä vieraalla kielellä
 • tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään ja
 • on kyvykäs oman työnsä kehittämiseen.

Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida tietoteknisiä ratkaisuja uusissa sovellustilanteissa. Hänen osaamisensa painottuu ohjelmointiin, erilaisiin suunnittelu- ja arviointimenetelmiin, yhteistyötaitoihin ja käyttäjän ymmärtämiseen. Vankan ammatillisen pohjan lisäksi hänellä on kykyä tieteelliseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Kandidaattiohjelmassa luodaan pohjaa niin akateemisella uralla kuin käytännön työelämässäkin vaadittavien taitojen kehittämiselle. Perusammatillisten tietojen ja taitojen ohella opiskelijalla on valmistuttuaan valmiudet jatkaa opintojaan maisterin tutkinnossa ja kyky ylläpitää ammattitaitoaan koko työuran ajan nopeasti kehittyvällä alalla.

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija

 • hallitsee syvällisesti jonkin tietojenkäsittelytieteiden suuntauksen,
 • tuntee tieteelliseen ajattelutavan ja osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja,
 • on motivoitunut jatkuvaan oppimiseen,
 • kykenee tieteellisiin jatko-opintoihin,
 • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja toimia kansainvälistyvässä työelämässä
 • osaa viestiä ammatillisissa ja tieteellisissä tilanteissa,
 • tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään ja
 • kykenee oman työnsä kehittämiseen.

Maisterivaiheen opinnot jakautuvat maisteriopinnoittain; maisteriopintojen valinnalla ja harkituilla valinnaisilla opinnoilla opiskelija voi kehittää asiantuntijuuttaan moneen suuntaan.

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaatin tutkinto on kaikille yhteinen, mutta antaa runsaasti mahdollisuuksia valintoihin sekä omalla tieteenalalla että muiden aineiden opintojen suhteen. Maisterin tutkinnon voi suorittaa suomenkielisessä tietojenkäsittelyopin maisterikoulutuksessa tai englanninkielisessä Software Development, Computational Big Data Analytics tai Human-Technology Interaction -maisteriohjelmassa.

Tietojenkäsittelytieteistä on tullut yksi perustieteistä. Tietojenkäsittelyn peruskysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: miten tietoa tulisi tallentaa ja järjestää, miten tietoa käsitellään, millaisia ohjelmointimenetelmiä on tarjolla ja kuinka suuria tietomassoja hallitaan ja miten ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus toimii parhaiten. Osaamisen täydentäminen sopivilla valinnaisilla opinnoilla (esimerkiksi kauppatieteet, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, hallintotieteet, bioinformatiikka, matematiikka, psykologia tai tilastotiede) antaa erinomaiset valmiudet toimia yhteiskunnan ja talouselämän erilaisissa tehtävissä. Onkin eduksi, että opiskelija omien kiinnostuksen kohteidensa perusteella rakentaa oman erityisen osaamisprofiilinsa, jonka avulla hän voi menestyksekkäästi markkinoida itseään työmarkkinoilla.

Tietojenkäsittelytieteiden opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin, työntekijänä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Kaikki kandidaattiohjelman opiskelijat suorittavat yhteiset perusopinnot ja yhteisiä aineopintoja. Osa kandidaatin tutkinnon aineopinnoista ja valinnaisista opinnoista kannattaa valita sen mukaan, mihin maisteriopintoihin tähtää.

Maisteriopintosuunta valitaan pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana. Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa jossain seuraavista:

1) Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

2) Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics (Laskennallisen suurten tietoaineistojen analysoinnin maisteriopinnot)

3) Master's Degree Programme in Software Development (Ohjelmistokehityksen maisteriopinnot)

4) Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot).

Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics toteutetaan yhteistyössä matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman kanssa. 

Englanninkielisten koulutusten syventävät opinnot toteutetaan englanniksi ja opinnot ovat yhteiset kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Joitain ohjelman opintojaksoja ja pro gradu on mahdollista tehdä suomeksi.

Opintojen rakenne

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot

 • Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)
 • Filosofian maisterin tutkinto (FM)

Jatkotutkintoina voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Tutkintorakenne

Tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelijat suorittavat ensin luonnontieteen kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen filosofian maisterin tutkinnon (120 op).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), 180 op

 • Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 40 op
 • Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 25 op
 • Aineopinnot 60 op
 • Tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 55 op

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op

 • Maisteriopintojen syventävät opinnot 80 op
 • Valinnaiset opinnot 40 op

Computational Big Data Analytics -ohjelmassa on tästä poikkeava rakenne.

Yksityiskohtaiset tutkintorakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

Uramahdollisuudet

Alan työvoimalla on jatkuvasti kysyntää ja palkkataso on vaativan koulutuksen mukainen.

Tietojenkäsittelytieteiden opetus ja tutkimus on usein sovelluslähtöistä. Esimerkiksi ohjelmistokehityksen alalla yritetään ratkaista ongelmia jotka vaivaavat ohjelmistoteollisuutta, laskentamenetelmien alalla kehitetään algoritmeja, jotka ratkaisevat haastavia käytännön laskentaongelmia, tietojärjestelmätieteessä tutkitaan sitä, miten tietotekniset järjestelmät voivat parhaiten hyödyttää organisaatioita ja ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alalla samaan pyritään usein yksittäisen käyttäjän näkökulmasta. Suuri osa tietojenkäsittelytieteen alalla tehtävästä tutkimuksesta tapahtuu projekteissa, joissa tavoitteena on tuotekehitys. Tutkimusta tehdään yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten välisenä yhteistyönä. Opintojen aikana työelämäyhteydet tulevat tutkimusmenetelmien ja aiheiden osalta esiin aina, kun puhutaan tutkimuksen tuloksista. Opintojen aikana edistetään kontakteja yrityksiin erilaisten kehittämishankkeiden ja vierailuluentojen avulla. Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoilla on suoraa yhteistyötä alan yritysten kanssa esimerkiksi opintojaksoilla Projektityö, Innovaatioprojekti ja Harjoittelu.

Alan työllisyystilanne on hyvä, mutta työssäkäynti lukukausien aikana hidastaa opiskelua. Opintojaksojen järjestelyjä suunniteltaessa oletetaan, että opiskelu on päätoimista.

Tietojenkäsittelytieteiden opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin, työntekijänä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin. Valinnaiset opinnot ja erikoistuminen johonkin tietojenkäsittelytieteiden osa-alueeseen vaikuttavat työmahdollisuuksiin, joten oman tutkinnon sisältö kannattaa suunnitella huolella. Työelämässä sosiaaliset taidot ja riittävä kielitaito ovat tärkeitä menestymisen osatekijöitä.

Jatko-opinnot ja tohtorin tutkinnon suorittaminen avaavat mahdollisuudet tutkijan uraan. Tohtorit työllistyvät yliopistojen ja korkeakoulujen lisäksi myös muihin vaativiin työtehtäviin.

Kansainvälistyminen

Tietojenkäsittelytieteiden ala on luonteeltaan kansainvälistä. Kandidaattiopintojen vaiheessa opiskelija voi opiskella joillain kursseilla englannin kielellä yhdessä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Maisterivaiheen opintojaksoista suuri osa järjestetään englanniksi.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot voidaan koota erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat lähteä vaihtoon esimerkiksi ERASMUS-vaihto-ohjelman kautta tai kahdenvälisen vaihtosopimuksen perusteella.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. 

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.
 

Tutkimuksen painopisteet

Opetus liittyy tiiviisti tutkinto-ohjelman henkilökunnan käynnissä olevaan tutkimukseen ja kehittämisprojekteihin. Erityisesti syventävien opintojen teemat perustuvat ko. ohjelman alalla tehtävään tutkimustyöhön.

Tutkinto-ohjelmassa tehtävän tutkimuksen painopistealueita ovat informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa data-analyysi, ohjelmistot, tietokannat ja tietojärjestelmät. Human-Technology Interaction -maisteriohjelmassa tutkimuksen painopistealueita ovat moniaistiset käyttöliittymät, käytettävyys ja käyttäjäkokemus.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tutkinto-ohjelman alalla.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae siirtohaussa
Tampereen yliopiston siirtohaku kevät 2019
Siirtohaun hakuaika 2.5.-16.5.2019 klo 15.00
 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmaa vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista korkeakouluista siirtyvät opiskelijat. Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan ylempään korkeakoulututkintoon yhteishaun hakuaikana 20.3.–3.4. ja toimittaa tutkintotodistus yliopiston hakijapalveluihin 12.7.2019 mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä tutkinto-ohjelman opiskelijaksi siirtohaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan siirtohaussa enintään 10 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Siirtohaussa hakijoita valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoon (LuK+FM).

Valinta tapahtuu ensisijaisesti aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valinnassa voidaan huomioida myös aikaisempi työkokemus ja muu osaaminen.

Valinta tapahtuu seuraavista valintajonoista:

 1. Siirto-opiskelijat muista korkeakouluista eli vastaavan koulutusalan/tieteenalan yliopistotutkinnoista siirtyvät
 2. Siirto-opiskelijat Tampereen yliopistosta eli Tampereen yliopiston sisällä tutkintoa/tutkinto-ohjelmaa vaihtavat

Kuuluminen haun valintajonoihin ja minimikriteerien täyttyminen ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Siirtohakuun varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Tutkinto-ohjelma voi painottaa valintajonoja harkintansa mukaisesti.

Tiedekunta varaa mahdollisuuden käyttää hakijoiden haastattelua osana valintaprosessia.

1. Siirto-opiskelijat muista korkeakouluista eli vastaavan koulutusalan/tieteenalan yliopistotutkinnoista siirtyvät opiskelijat

Valinta koskee muusta suomalaisesta yliopistosta kuin Tampereen yliopistosta opiskelupaikan vastaanottaneita, jotka haluavat vaihtaa nykyisen opinto-oikeutensa tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan jo kandidaattivaiheessa. Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Kriteeriopinnot: Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut sekä alkuperäisen että halutun tutkinto-ohjelman omia opintoja vähintään 25 opintopistettä (yht. 50 op), mikäli hakija on siirtymässä tutkinto-ohjelmaan luonnontieteiden eri tieteenalalta. Jos hakija on siirtymässä tutkinto-ohjelmaan samaan tieteenalaan kuuluvasta tutkinnosta, on edellytyksenä yhteensä 25 opintopisteen opinnot halutussa tutkinto-ohjelmassa.

Hyväksymisen edellytyksenä on myös, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä (erityisesti arvosanat ja opintojen edistyminen tavoitteellisessa ajassa), hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset. Lisäksi edellytetään, että hakija on opiskellut alkuperäisessä yliopistossa vähintään yhden lukuvuoden.

Hakemukseen liitetään opintorekisteriote ja perustelut hakemiselle.

Siirtyminen Tampereen yliopistoon edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta.

2. Siirto-opiskelijat Tampereen yliopistosta eli Tampereen yliopiston sisällä tutkintoa/tutkinto-ohjelmaa vaihtavat

Valinta koskee Tampereen yliopistossa jossain toisessa tutkinto-ohjelmassa opiskelevia, jotka haluavat vaihtaa nykyisen tutkinto-ohjelmansa tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan jo kandidaattivaiheessa. Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Huom. myös tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevien tulee jättää hakemuksensa tässä siirtohaussa.

Kriteeriopinnot: Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut sekä alkuperäisen että halutun tutkinto-ohjelman omia opintoja vähintään 25 opintopistettä. Lisäksi edellytetään, että hakija on opiskellut alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassa vähintään yhden lukuvuoden.

Hyväksymisen edellytyksenä on myös, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä (erityisesti arvosanat ja opintojen edistyminen tavoitteellisessa ajassa), hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset.

Hakemukseen liitetään opintorekisteriote ja perustelut hakemiselle.

Tutkinnon/tutkinto-ohjelman vaihto edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta.

Huom. tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat: Tietojenkäsittelytieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin (LuK+FM) aiemmin hyväksytty opiskelija voi hakea täsmennetyn maisteriopintosuuntansa vaihtoa ottamalla yhteyttä suoraan tutkinto-ohjelman opintopalveluihin. Jos taas olet tullut aiemmin hyväksytyksi suoraan tietojenkäsittelytieteiden maisteritutkintoon (FM) ja haluat hakea siirtoa saman tutkinto-ohjelman sisällä toiseen maisterikoulutukseen, hae siirtoa vapaamuotoisella hakemuksella hakemasi koulutuksen maisterihaun aikataulun mukaisesti. Perusteltu hakemus maisterikoulutuksen vaihtamiseksi toimitetaan tiedekunnan toimistoon.

Siirtohaussa tarvittavat liitteet

1. Perustelukirje opinto-oikeuden hakemiseen
2. Opiskelutodistus tai muu kotikorkeakoulun antama todistus käytetystä ja jäljellä olevasta tutkinnon suoritusajasta
3. Opintosuoritusote
4. Todistusjäljennökset olennaisesta työkokemuksesta

Katso lisätietoja liiteohjeista.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Varasijamenettely

Siirtohaussa ei pääsääntöisesti ole varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Valinta yo-todistuksen, valintakokeen tai näiden yhdistelmän perusteella
 • Lisäksi voidaan valita kilpailumenestyksen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä tutkinto-ohjelman opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Aloituspaikkamäärä

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman sisäänotto

Suora yo-todistusvalinta (jono 1) kaikki valintaehdot täyttävät hakijat
Valintakoe ja yo-todistus (jono 2) vähintään 39 (joista 29 varattu ensikertalaisille)
Valintakoe (jono 3) 49 (joista 30 varattu ensikertalaisille)
Kilpailumenestys (jono 4) kaikki valintaehdot täyttävät hakijat
yhteensä 98
   

Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille

Suorassa todistusvalinnassa valitaan kaikki ehdot täyttävät hakijat, valintakoejonossa 49 ja yhteispistejonossa vähintään 39 tai niin monta, että kokonaissisäänottomäärä on 98.

Valintaperusteet

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan valitaan opiskelijoita valintajonoista 1, 2, 3 ja 4. Valintajonoissa 1 ja 4 valitaan opiskelijoita ilman valintakoetta. Voidakseen tulla huomioiduksi valintajonoissa 2 tai 3, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen.

Opiskelijoita valitaan suoralla todistusvalinnalla ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien pisteiden perusteella (valintajono 1). Suoravalinnan jälkeen jäljellä olevat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien ja valintakokeesta annettavien yhteispisteiden perusteella (valintajono 2) ja sen jälkeen valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella (valintajono 3). Voidakseen tulla valituksi valintajonoissa 2 ja 3, on hakijan saavutettava tiedekunnan erikseen määrittelemä valintakoepisteiden vähimmäismäärä.

Hakukelpoiset hakijat voidaan valita opiskelijoiksi kilpailumenestyksen (valintajono 4) perusteella. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi valintajonossa 4, tulee hänen erikseen ilmoittaa siitä hakulomakkeella. Hakijan, joka ei ole osallistunut MAOL:n kilpailuun, ei tarvitse ilmoittaa, missä valintajonossa hän hakee, vaan hakijat huomioidaan automaattisesti niissä jonoissa, joissa he ovat hakukelpoisia.

Huom. Tämä hakukohde on tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa. Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän haussa. Korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat puolestaan suoraan maisterikoulutukseen.

Tampereen yliopistoon tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan hakevien valintajonot:

Valintajono 1. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen pisteiden perusteella (todistusjono)

Valintajonossa 1 valitaan opiskelijoita pelkän ylioppilastutkinnon perusteella. Opiskelijoiksi hyväksytään suoraan kaikki hakijat, jotka saavat vähintään 59 pistettä ylioppilastutkinnon perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon. Mahdolliset korotetut arvosanat otetaan huomioon.

Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon matematiikan, äidinkielen ja jonkun muun kokeen suorituksista Pisteitys-kohdassa olevan taulukon mukaan.

Valintajono 2. Valinta valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispisteiden perusteella (yhteispistejono)

Valintajonossa 2 valitaan opiskelijoita valintakokeen ja ylioppilastutkinnon yhteispisteiden perusteella. Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden sekä valintakoepisteiden perusteella vähintään 39 hakijaa kuitenkin siten, että sisäänottomäärä 98 tulee täyteen. Valintajonon aloituspaikoista 29 on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon matematiikan, äidinkielen ja jonkun muun kokeen suorituksista oheisen taulukon mukaan enintään 75 pistettä. Valintakokeesta on mahdollista saada 50 pistettä. Suurin mahdollinen yhteispistemäärä on 125 pistettä.

Yhteispisteitä laskettaessa hakijalla on oltava sekä valintakoepisteitä että ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta tutkinnosta annettavia pisteitä.

Hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Tasapisteissä kaikki tasapisteisiin sijoittuvat valitaan.

Valintajono 3. Valinta pelkän valintakokeen perusteella (valintakoejono)

Valintajonossa 3 valitaan opiskelijoita pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 49 hakijaa. Valintajonon aloituspaikoista 30 on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä.

Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saatava valintakokeesta vähintään 20 pistettä.

Tasapisteissä kaikki tasapisteisiin sijoittuvat valitaan. Mikäli valintakoejonossa ei riitä hyväksymiskriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan täyttämättä jääneet paikat siirtää valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärän perusteella valittavien jonoon.

Valintajono 4. Valinta kilpailumenestyksen perusteella

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan voidaan valita kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin hakijoita Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n kilpailumenestyksen perusteella. MAOL:n järjestämässä kansallisessa lukion matematiikan tai tietotekniikan kilpailun avoimessa sarjassa loppukilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittunut ylioppilas hyväksytään suoraan tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan pelkän kilpailumenestyksen perusteella.

Kaikki valintaehdot täyttävät hakijat hyväksytään ja kilpailumenestyksen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 4. Jos hakija haluaa tulla huomioiduksi tässä valintajonossa, hakijan on liitettävä hakemukseen oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumisesta kymmenen parhaan joukkoon ja kopio kilpailutyöstä. Ks. lisätietoja kilpailumenestyksen perusteella hakemisesta.

Kilpailumenestyksen perusteella valittavien määrä ei vaikuta muissa valintajonoissa valittavien määrään.

Pisteytys

Ylioppilastutkinnosta tai IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnosta annetaan enintään 75 valintapistettä alla olevan taulukon mukaisesti. Ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen tilalla suoritettu koe (suomi/ruotsi toisena kielenä) pisteitetään kuten äidinkielen koe. Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon kolme ainetta:

 1. matematiikka
 2. äidinkieli
 3. muun kokeen suoritus (mikä tahansa tutkintoon sisältyvä koe)

Edellä mainituista aineista annetaan pisteitä seuraavasti:

 

L

E

M

C

B

A

Pitkä matematiikka

33

27

21

15

9

3

Kaikki muut aineet
(myös lyhyt matematiikka)

21

16

11

6

1

0

Ennen hakuajan päättymistä korotetut ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Hakijan, joka haluaa käyttää hyväkseen ylioppilastutkintolautakunnan suorittamaa jälkiarvostelua, on ilmoitettava jälkiarvostelun tulos suoraan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

International Baccalaureate- (IB), European Baccalaureate- (EB) tai Reifeprüfung (RP)/DIA -tutkinnon suorittaneet otetaan vastaavasti huomioon eri valintajonoissa. Pisteityksen osalta ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Keväällä 2019 IB- ja EB-tutkinnon suorittaneet hakevat normaalisti määräaikojen puitteissa. Lähtöpisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua. Todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 12.7.2019 klo 15.00.
 

Valintakoe

Maanantai 20.5.2019 klo 10.00-14.00
Kalevantie 4, yliopiston keskustakampus

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä.

Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai kuvallinen henkilötodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta eikä taulukkokirjaa. Sähköiset viestimet on kielletty. Pienimuotoiset eväät ja juoman voi ottaa mukaan valintakokeeseen.

 

Valintakoevaatimukset

Ei valintakoekirjallisuutta.

Valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Tehtävistä kaksi on kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvia ja yksi on yleistä ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä.

Valintakoepapereissa annettuja vastausohjeita tulee noudattaa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kokeen hylkäämisen.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä. Tietojenkäsittelytieteiden valintakoeyhteistyöhön kuuluvissa hakukohteissa erityisjärjestelyjä haetaan siitä yliopistosta, jonka valintakoetilaisuuteen hakija on ilmoittanut osallistuvansa. Hakijan tulee noudattaa valitsemansa koepaikan yliopiston ilmoittamia määräaikoja.

Tampereella valintakoetilanteessa erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse liittää hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi.

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi järjestävät tietojenkäsittelytieteen opiskelijavalinnan valintakoeyhteistyönä. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista löytyvät niiden omista hakuoppaista ja/tai Opintopolun hakukohteista. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio), Oulun ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytiede, Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, Jyväskylän yliopiston tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma sekä Åbo Akademin datavetenskap. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden valintakoeyhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut. Hakijan tulee mainita hakulomakkeella, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta eikä taulukkokirjoja.

 

Varasijamenettely

Mikäli tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan vapautuu paikkoja tulosten julkistamispäivän jälkeen, paikat täytetään valintamenettelyn mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Valintajonoissa 2 ja 3 hyväksymisen edellytyksenä on kuitenkin se, että hakija on saavuttanut tiedekunnan erikseen määräämän valintakoepisteiden vähimmäismäärän. Varasijoille asetaan rajattu määrä hakijoita.

Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma opintopolku-palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Vuonna 2019 IB- tai EB-tutkinon suorittaneiden osalta tulokset vahvistetaan 12.7.2019 jälkeen. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää henkilö- ja yhteystiedot; hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee; mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee; vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan. Oikaisupyyntöön on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota.

 

Hae avoimen väylän haussa
Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2019
Avoimen väylän hakuaika 2.5.-16.5.2019 15.00
 • Haku avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä tutkinto-ohjelman opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Aloituspaikkamäärä

 Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman avoimen väylä

1. Tampereen yliopiston väyläopinnot suorittaneet kaikki valintaehdot täyttävät (noin 20)
2. Muussa suomalaisessa yliopistossa väyläopinnot suorittaneet 10
3. Muut avoimia ja erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet 5
yhteensä 35

 

Valintaperusteet

Hakukohde on tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei vielä ole korkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnon ja soveltuvat pohjaopinnot suorittaneet voivat hakea suoraan maisterikoulutukseen.

Tiedekunta varaa mahdollisuuden käyttää hakijoiden haastattelua osana valintaprosessia.

1. Tampereen yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen Tietojenkäsittelytieteiden väyläopinnot suorittaneet

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan voidaan suoraan valita opiskelijaksi hakijat, jotka ovat suorittaneet Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina vähintään neljä Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman perusopintokokonaisuuden opintojaksoa, yhteensä 20 op. Näihin opintoihin tulee sisältyä ainakin yksi ohjelmointijakso. Opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3/5.

Opinnot tulee olla suoritettuna 31.5.2019 mennessä. Edellä mainittuja opintoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella. Opinnot eivät saa olla yli viisi vuotta vanhoja. Mikäli tutkinto-ohjelman sisäänotto ja resurssit sallivat, voi tiedekunta harkintansa mukaan ottaa valinnassa huomioon myös vanhempia opintoja.

Hakijan tulee liittää hakemuksensa liitteeksi virallinen opintorekisteriote suoritetuista väyläopinnoista.

2. Muussa suomalaisessa yliopistossa avoimen yliopisto-opetuksen Tietojenkäsittelytieteiden alan väyläopinnot suorittaneet

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan voidaan suoraan valita opiskelijaksi enintään 10 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet jonkin toisen suomalaisen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina Tietojenkäsittelytieteiden alan perusopintokokonaisuuden (vähintään 25 op) vähintään arvosanalla 3/5 (tai hyvin tiedoin). Opintoihin tulee sisältyä vähintään yksi ohjelmoinnin opintojakso.

Opinnot tulee olla suoritettuna 31.5.2019 mennessä. Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintopisteillä painotettuna keskiarvona. Edellä mainittuja opintoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella. Opinnot eivät saa olla yli viisi vuotta vanhoja. Mikäli kiintiössä jäisi paikkoja täyttämättä, voi tiedekunta harkintansa mukaan ottaa valinnassa huomioon myös vanhempia opintoja.

Yliopisto ei tee ennakkoarviointia aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on yli 10, hakijat asetetaan opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Tasapisteiden sattuessa otetaan kaikki samat pisteet saaneet.

Hakijan tulee liittää hakemuksensa liitteeksi virallinen opintorekisteriote suoritetusta opintokokonaisuudesta ja siihen sisältyvistä opintojaksoista sekä opintojaksojen sisältökuvaukset.

3. Muut avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet

Muiden avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 5 hakijaa, jolla on suoritettuna tutkinto-ohjelmaan soveltuvia vapaita tutkintoihin sisältymättömiä yliopisto-opintoja vähintään 60 opintopistettä. Suositeltavaa on, että hakijalla on suoritettuna tutkinto-ohjelman perusopinnot ja aineopintoja sekä tutkinnon kieliopintoja.

Ensisijaisesti valinnassa ratkaisevat soveltuvien opintosuoritusten määrä ja opintomenestys. Aikaisempia opintoja voi joutua täydentämään, mikäli suoritukset ovat yli 10 vuotta vanhoja. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Etusija annetaan hakijoille, joilla ei ole suoritettuna korkeakoulututkintoa. Valinnassa huomioidaan tutkinto-ohjelman resurssit.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että:

•Hakija on suorittanut ennen hakuajan päättymistä tutkinto-ohjelmaan soveltuvia yliopistotasoisia opintoja yhteensä vähintään 60 opintopistettä, ja tutkinto-ohjelman perusopinnot tai niitä vastaavat opinnot.

•Hakija on osoittanut tiedekunnan arvioimaa hyvää opintomenestystä. Erityisesti ratkaisevat opintosuoritusten arvosanat, mutta myös opintojen suorittamisajankohta ja opintoihin käytetty aika otetaan huomioon.

•Hakijalla on perustellut syyt ja resurssit sallivat opiskelijan hyväksymisen.

Hakijan tulee liittää hakemuksensa liitteeksi yhteenveto aikaisemmista opinnoista, haettavan koulutuksen kannalta merkittävästä työkokemuksesta ja perustelut opinto-oikeuden hakemiselle. Mukaan tulee liittää viralliset opintorekisteriotteet ja jäljennökset työtodistuksista. Yliopisto ei tee ennakkoarviointia aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti ryhmässä 3 (muut avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet), mikäli on siinä hakukelpoinen. Mikäli hän ei tule valituksi, otetaan hakemus huomioon valintaryhmissä 1 tai 2 edellyttäen, että hän on hakukelpoinen. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei valintaryhmissä ole, ei paikkoja täytetä lainkaan.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja Avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. 

Varasijamenettely

Avoimen väylän valinnassa ei yleensä ole varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma opintopolku-palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.