Näyttelijä
Tutkinto-ohjelma

Teatterityön tutkinto-ohjelma

Näyttelijä

Jokainen synnyttää oman teatterinsa 

Tulevaisuuden näyttelijä on erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä toimiva maailmankansalainen.

Teatterityön tutkinto-ohjelma on viisivuotinen näyttelijän ammattiin valmistava näyttelijäntaiteen koulutus. Se jakaantuu kolmivuotisiin, ilmiöpohjaisesti jäsentyviin kandidaatin opintoihin sekä kaksivuotisiin maisterin opintoihin, joiden aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Teatterityön opiskelu on monialaista ja -aistista yhdessä oppimista ja kasvamista, jonka päämääränä on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava, monipuolinen, omaa työtään arvostava ja sitä yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä taiteilija. Teatterityön tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet harjoittaa ja kehittää näyttelijäntaidetta eri muodoissaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija synnyttää itse oman teatterinsa. 

Opiskelun lähtökohtana on käsitys näyttelijäntaiteen ruumiillisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta. Lisäksi opiskelua määrittää teatterityön kollektiivinen ja esiintyvä luonne. Näyttelijäntaide tapahtuu esityksinä eri ympäristöissä monenlaisten ihmisten ja materiaalien kanssa.

Opiskelu teatterityön tutkinto-ohjelmassa muodostaa pedagogisesti ja taiteellisesti kokonaisvaltaisen opintopolun, jossa taiteilijaksi kasvu alkaa jo valintakokeista, vahvistuu opiskelun edetessä ja muuttuu vähitellen opiskelijan omaksi, läpi elämän kulkevaksi tehtäväksi.

Tutkintonimike

Teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri

Koulutustyyppi

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Osaamistavoitteet

Teatterityön opiskelu on monialaista ja -aistista yhdessä oppimista ja kasvamista. Sen päämääränä on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava, monipuolinen, omaa työtään arvostava ja sitä yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä taiteilija. Teatterityön tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet harjoittaa ja kehittää näyttelijän ammattia ja -taidetta eri muodoissaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija synnyttää itse oman teatterinsa.

Kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet

Teatteritaiteen kandidaatti on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava näyttelijä. Hän kykenee työskentelemään erilaisissa teatterirakenteissa ja suhteuttamaan työnsä laajempaan, taiteen ja yhteiskunnan muutoksia huomioon ottavaan kontekstiin.

Maisterin tutkinnon osaamistavoitteet

Teatterityön tutkinto-ohjelmasta valmistunut teatteritaiteen maisteri on taiteellisesti ja taidollisesti monipuolinen, omaa työtään arvostava, sitä kriittisesti tarkasteleva ja yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä asiantuntija. Hän on teatteritaiteen ja esiintymisen ammattilainen, joka kykenee toimimaan erilaisissa toimintaympäristöissä, niin teatteri-instituutioissa, vapaan kentän rakenteissa kuin uudenlaisissa, itse synnyttämissään kokoonpanoissa ja työryhmissä. Lisäksi hän osaa kehittää ammatillisia taitojaan ja valmiuksiaan tulevaisuuden muuttuvan työelämän vaatimusten mukaan ja soveltaa osaamistaan myös taidekentän ulkopuolella synnyttäen itselleen näin uudenlaisia työmahdollisuuksia.

Koulutuksen sisältö

Teatterityön opiskelun lähtökohtana on käsitys näyttelijäntaiteen ruumiillisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta; kaikki mitä näyttelijä tekee, kohtaa ja todentuu hänen ruumiillisessa toiminnassaan ja ajattelussaan. Lisäksi opiskelua määrittää teatterityön kollektiivinen ja esiintyvä luonne. Näyttelijäntaide tapahtuu esityksinä eri ympäristöissä monenlaisten ihmisten ja materiaalien kanssa. 

Opiskelu teatterityön tutkinto-ohjelmassa muodostaa pedagogisesti ja taiteellisesti kokonaisvaltaisen opintopolun, jossa taiteilijaksi kasvu alkaa jo valintakokeista, vahvistuu opiskelun edetessä ja muuttuu vähitellen opiskelijan omaksi, läpi elämän kulkevaksi tehtäväksi. Näyttelijän opintopolkua kannattelee esiintyvän ruumiin jatkuva harjoittaminen. Ruumiin tietoisuutta, tuntoisuutta, kuntoa ja taitoja harjoittamalla opiskelija oppii tunnistamaan sen mahdollisuudet ja haasteet. Tämä luo kestävän perustan näyttelijän ammatilliselle hyvinvoinnille ja elinikäiselle oppimiselle. Pitkäjänteinen harjoittaminen tuo lisäksi esiin opiskelijan erityistarpeet ja mahdollistaa niiden huomioimisen opetuksessa.

Oppimista tukee reflektio, joka on opintojaksoihin sisään rakennettu työskentelytapa. Vuorovaikutteisen keskustelun avulla, lukemalla sekä opintopäiväkirjaa ja esseitä kirjoittamalla opiskelija oppii havainnoimaan ja sanallistamaan omaa ja muiden osaamista suhteessa aiempaan. Opintojen kuluessa opiskelija saa palautetta niin kanssaoppijoilta, opettajilta kuin muiltakin opetukseen kytkeytyviltä ammattilaisilta. Lisäksi opintojaksoihin olennaisesti kuuluvat esitykset ja muut yleisölle avoimet tapahtumat liittävät opiskelijan laajempaan yhteisöön, jolta saatu palaute on osa oppimista. Opintojaksot arvioidaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Tätä perustelee opiskelun kokonaisvaltaisuus sekä se, että näyttelijäksi kasvaminen on prosessi, joka kullakin opiskelijalla tapahtuu omassa tahdissaan ja jota monimuotoinen palaute ja arviointi tukevat.

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto 180 op

Ilmiöpohjaiset kandidaatin opinnot tähtäävät näyttelijäammatissa tarvittavien taitojen ja tietojen tunnistamiseen ja niiden kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Opintojen aikana itseä, ympäristöä ja maapalloa tarkastellaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa erilaisia ilmiöitä ruumiillisesti harjoittelemalla ja esittämällä. Ilmiöpohjaisuus kattaa lisäksi dramaturgisen ja taiteellisen kokonaisajattelun sekä erilaiset teoreettiset ja käytännölliset tulokulmat ilmiöiden historiallisiin, filosofisiin ja kulttuurisiin taustoihin. Opintojen aikana opiskelija kartuttaa eri ilmaisualueita ja tekniikoita sekä osallistuu esitysten tekemiseen. Päämääränä on tunnistaa oman ruumiin ja ajattelun mahdollisuuksia sekä taitoja, joita toimiminen erilaisissa esitysympäristöissä vaatii.

Teatteritaiteen kandidaatin opinnot etenevät vuosikursseittain, ja osa niistä tapahtuu kansainvälistymis- ja liikkuvuusopintoina. Opinnot muodostuvat aineopintojaksoista, joiden näyttelijäntaiteelliset tavoitteet jäsentyvät yhden ennalta valitun ilmiön tai aihepiirin näkökulmasta. Opetuksesta vastaavat tutkinto-ohjelman vakituiset sekä vierailevat opettajat, ja osa niistä toteutuu yhteisopetuksena. Kutakin opintojaksoa koordinoi nimetty vastuuhenkilö.

Ilmiöpohjaisten opintojaksojen ohella tutkintoon kuuluu itsenäisiä, vierailevien opettajien vetämiä erityiskursseja, jotka tarjoavat opiskelijalle ilmiöpohjaisesta opetuksesta poikkeavan lähestymistavan näyttelijäntaiteeseen. Osa erityiskursseista voidaan suorittaa myös vapaavalintaisina käytännöllisinä, taiteellisina tai teoreettisina aineopintoina. Lisäksi kandidaatin tutkintoon sisältyy kolmen vuoden ajan viikoittaisina jatkuvat perusopinnot, teoreettisia aineopintoja, kieli- ja tiedonhankintaopintoja sekä kirjallinen opinnäyte. Kandidaatin tutkinto valmistaa maisteriopintoihin.

Teatteritaiteen maisterin tutkinto 120 op                

Tutkimukselliset maisterin opinnot tähtäävät opiskelijan omaa taiteellisen erityisyyden tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä ammatillisen osaamisen syventämiseen. Maisterin opintojen lähtökohtana on teatterityön tutkinto-ohjelman kandidaatin opintojen aikana tai muissa soveltuvissa opinnoissa syntynyt uteliaisuus erilaisia taiteellisesti, ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia ilmiöitä ja aihepiirejä kohtaan sekä kyky tutkia ja reflektoida niitä näyttelijäntaiteen eri näkökulmista: tarinankertojana, runoilijana, insinöörinä ja yhteiskunnallisena osallistujana. Päämääränä on kehittyminen taiteellisesti ja taidollisesti monipuoliseksi teatteritaiteen asiantuntijaksi.

Teatteritaiteen maisterin opinnot perustuvat opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Ne muodostuvat teatterityön tutkinto-ohjelman tarjoamista syventävistä erityiskursseista, opintojaksoista, jotka opiskelija valitsee Tampereen yliopiston ja muiden yliopistojen opetustarjonnasta, sekä syventävistä taiteellisista projekteista ja ammattiharjoittelusta. Opintoja on mahdollista suorittaa kansainvälistymis- ja liikkuvuusopintoina. Opiskelija tekee taiteellisen tutkimusmatkansa pohjalta opinnäytteen, joka sisältää taiteellisen ja reflektiivisen osan.

Opintojen rakenne

Teatterityön tutkinto-ohjelma on viisivuotinen näyttelijän ammattiin valmistava näyttelijäntaiteen koulutus. Se jakaantuu kolmivuotisiin, ilmiöpohjaisesti jäsentyviin kandidaatin opintoihin sekä kaksivuotisiin maisterin opintoihin, joiden aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Kansainvälistyminen

Tulevaisuuden näyttelijä on erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä toimimaan kykenevä maailman kansalainen, minkä vuoksi teatterityön tutkinto-ohjelma järjestää molemmilla tutkintotasoilla kansainvälistymisopintoja, kansainvälistä opetusta ja yhteistyötä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. 

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.
 

Jatko-opintomahdollisuudet

Teatteritaiteen maisterin tutkinto antaa teatterialan taiteellisen jatko-opintokelpoisuuden.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika I 9.1.-23.1.2019 klo 15.00
  • Valinta valintakokeen ja ennakkotehtävän perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus.

 

Aloituspaikkamäärä

Tutkintoa suorittamaan valitaan 10 - 14 uutta opiskelijaa.

 

Valintaperusteet

I-hakuaika 9.1.–23.1.2019.

Opiskelijat valitaan hakemuksen sekä nelivaiheisen valintakokeen perusteella. Ks. Valintakoe .

Näyttelijän työssä vaadittava taiteellinen lahjakkuus ja muu soveltuvuus näyttelijän ammattiin ja sen opiskeluun arvioidaan valintakokeen aikana.

Valintakoe

Opiskelijat valitaan hakemuksen sekä nelivaiheisen valintakokeen perusteella. 

Valintakokeiden tehtävät suoritetaan suomen kielellä. Annettuja valintakoeaikoja ei vaihdeta.

1. Valintakoevaihe

Valintojen ensimmäinen vaihe koostuu hakemuksesta sekä kirjallisesta ennakkotehtävästä. 

Hakemus tehdään sähköisesti opintopolku.fi-järjestelmässä 9.-23.1.2019 klo 15.00.  Ennakkotehtävä liitetään sähköiselle hakulomakkeelle viimeistään 30.1.2019 klo 15. Ks. yhteishaun yleiset hakuohjeet. Muuten kuin sähköisesti toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Ks. ennakkotehtävä (julkaistu 3.12.2018)

Jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään maanantaina 25.2.2019. Myös ennakkotehtävän perusteella karsitut saavat ilmoituksen sähköpostitse.

2. Valintakoevaihe 25.3.–5.4.2019 (hakija osallistuu kokeisiin yhtenä päivänä).

Toiseen vaiheeseen kutsutaan hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella.Toisen vaiheen koepäivän aikana tehdään välikarsinta.

3. Valintakoevaihe 15.4.–18.4.2019 (hakija osallistuu kokeisiin yhtenä päivänä).

Kolmanteen vaiheeseen kutsutaan toisen vaiheen perusteella.

4. Valintakoevaihe 23.4.–26.4.2019 (hakija osallistuu kokeisiin kaikkina päivinä).

Neljänteen vaiheeseen kutsutaan kolmannen vaiheen perusteella. Neljännen vaiheen aikana saatetaan tehdä välikarsinta.

Valintakoevaatimukset

Näyttelijän työssä vaadittava taiteellinen lahjakkuus ja muu soveltuvuus näyttelijän ammattiin ja sen opiskeluun arvioidaan valintakokeen aikana.

Valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan seuraaviin ominaisuuksiin:

  • näyttämöllinen mielikuvitus
  • ilmaisukyky ja -voima
  • kehollinen rytmitaju, hahmotus ja hallinta
  • puheen ja äänen laatu
  • musiikilliset valmiudet
  • kyky toimia ryhmässä ja ottaa vastaan ohjeistusta
  • soveltuvuus yliopisto-opintoihin ja taiteilija-ammattiin

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi korkeakoulujen kevään yhteishaun I-hakuaikana 9.1.–23.1.2019. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Varasijamenettely

Mikäli valituksi tullut peruu opiskelupaikkansa, tilalle valitaan varasijalta ensimmäinen valitsematta jäänyt hakija edellyttäen, että vuosittainen sisäänottomäärä ei ylity.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Korkeakoulujen yhteishaun kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Teatterityön tutkinto-ohjelmaan hyväksytyksi tulossa olevia tiedotetaan valinnan tilanteesta 29.4.2019. Valinnan tulos on lopullinen, mikäli hakijalla ei ole ylempiä hakuprioriteetteja korkeakoulujen yhteishaussa. Muutoin valinnan tulos valmistuu viimeistään 28.6.2019.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.