Näyttelijä
Tutkinto-ohjelma

Teatterityön maisteriohjelma

Näyttelijä

Kehity monipuoliseksi teatteritaiteen asiantuntijaksi

Tulevaisuuden näyttelijä on erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä toimiva maailmankansalainen.

Teatterityön maisteriopintojen aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Tutkimukselliset maisterin opinnot tähtäävät opiskelijan omaa taiteellisen erityisyyden tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä ammatillisen osaamisen syventämiseen.

Maisterin opintojen lähtökohtana on teatterityön tutkinto-ohjelman kandidaatin opintojen aikana tai muissa soveltuvissa opinnoissa syntynyt uteliaisuus erilaisia taiteellisesti, ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia ilmiöitä ja aihepiirejä kohtaan sekä kyky tutkia ja reflektoida niitä näyttelijäntaiteen eri näkökulmista: tarinankertojana, runoilijana, insinöörinä ja yhteiskunnallisena osallistujana.

Päämääränä on kehittyminen taiteellisesti ja taidollisesti monipuoliseksi teatteritaiteen asiantuntijaksi.

Tutkintonimike

Teatteritaiteen maisteri

Koulutustyyppi

Ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Osaamistavoitteet

Teatterityön opiskelu on monialaista ja -aistista yhdessä oppimista ja kasvamista. Sen päämääränä on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava, monipuolinen, omaa työtään arvostava ja sitä yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä taiteilija. Teatterityön maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet harjoittaa ja kehittää näyttelijän ammattia ja -taidetta eri muodoissaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija synnyttää itse oman teatterinsa.

Maisterin tutkinnon osaamistavoitteet

Teatterityön tutkinto-ohjelmasta valmistunut teatteritaiteen maisteri on taiteellisesti ja taidollisesti monipuolinen, omaa työtään arvostava, sitä kriittisesti tarkasteleva ja yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä asiantuntija. Hän on teatteritaiteen ja esiintymisen ammattilainen, joka kykenee toimimaan erilaisissa toimintaympäristöissä, niin teatteri-instituutioissa, vapaan kentän rakenteissa kuin uudenlaisissa, itse synnyttämissään kokoonpanoissa ja työryhmissä. Lisäksi hän osaa kehittää ammatillisia taitojaan ja valmiuksiaan tulevaisuuden muuttuvan työelämän vaatimusten mukaan ja soveltaa osaamistaan myös taidekentän ulkopuolella synnyttäen itselleen näin uudenlaisia työmahdollisuuksia.

Koulutuksen sisältö

Teatterityön tutkinto-ohjelma on viisivuotinen näyttelijäntaiteen koulutus. Teatterityön tutkinto jakaantuu kolmivuotisiin, ilmiöpohjaisesti jäsentyviin kandidaatin opintoihin sekä kaksivuotisiin maisterin opintoihin. Maisteriopintojen aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä. Teatterityön tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin otetaan 0-4 opiskelijaa.

Maisterin tutkinnon lähtökohtana on aiempien opintojen aikana syntynyt uteliaisuus erilaisia taiteellisesti, ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia ilmiöitä ja aihepiirejä kohtaan sekä kyky tutkia ja reflektoida niitä näyttelijäntaiteen eri näkökulmista: tarinankertojana, runoilijana, insinöörinä ja yhteiskunnallisena osallistujana. Päämääränä on oman taiteellisen erityisyyden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä ammatillisen osaamisen syventäminen.

Kaksivuotiset maisterin opinnot perustuvat opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Ne koostuvat teatterityön tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, syventävistä erityiskursseista ja taiteellisista projekteista sekä ammattiharjoittelusta. Tutkintoon sisältyy kansainvälistymis- ja liikkuvuusopintoja, ja osa siitä on mahdollista suorittaa ulkomaisessa yliopistossa. Aiempia maisteriopintoja voidaan soveltuvin osin hyväksi lukea tutkintoon. Opiskelija tekee taiteellisen tutkimusmatkansa pohjalta opinnäytteen, joka sisältää taiteellisen ja reflektiivisen osan. Teatteritaiteen maisterin tutkinto antaa teatterialan taiteellisen jatko-opintokelpoisuuden.

Teatteritaiteen maisterin tutkinto 120 op                

Tutkimukselliset maisterin opinnot tähtäävät opiskelijan omaa taiteellisen erityisyyden tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä ammatillisen osaamisen syventämiseen. Maisterin opintojen lähtökohtana on teatterityön tutkinto-ohjelman kandidaatin opintojen aikana tai muissa soveltuvissa opinnoissa syntynyt uteliaisuus erilaisia taiteellisesti, ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia ilmiöitä ja aihepiirejä kohtaan sekä kyky tutkia ja reflektoida niitä näyttelijäntaiteen eri näkökulmista: tarinankertojana, runoilijana, insinöörinä ja yhteiskunnallisena osallistujana. Päämääränä on kehittyminen taiteellisesti ja taidollisesti monipuoliseksi teatteritaiteen asiantuntijaksi.

Teatteritaiteen maisterin opinnot perustuvat opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Ne muodostuvat teatterityön tutkinto-ohjelman tarjoamista syventävistä erityiskursseista, opintojaksoista, jotka opiskelija valitsee Tampereen yliopiston ja muiden yliopistojen opetustarjonnasta, sekä syventävistä taiteellisista projekteista ja ammattiharjoittelusta. Opintoja on mahdollista suorittaa kansainvälistymis- ja liikkuvuusopintoina. Opiskelija tekee taiteellisen tutkimusmatkansa pohjalta opinnäytteen, joka sisältää taiteellisen ja reflektiivisen osan.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. 

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.
 

Jatko-opintomahdollisuudet

Teatteritaiteen maisterin tutkinto antaa teatterialan taiteellisen jatko-opintokelpoisuuden.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika I 9.1.-23.1.2019 klo 15.00
  • Haku soveltuvan korkeakoulututkinnon, ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Teatterityön tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin (syventävät opinnot) voidaan hyväksyä henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta käytännön taiteellisesta työstä teatteri-, esitys- tai tanssitaiteessa ja joka on suorittanut:

1. Alemman korkeakoulututkinnon (esim. kandidaatin tutkinto tai Bachelor´s degree) teatterin, esitys- tai tanssitaiteen esiintyjän ammattiin valmistavan koti- tai ulkomaisen taideyliopiston tai -korkeakoulun koulutusohjelmassa.

2. Alemman korkeakoulututkinnon teatteri-, esitys- tai tanssitaiteen muuhun ammattiin valmistavan koti- tai ulkomaisen taideyliopiston tai -korkeakoulun koulutusohjelmassa.

Tässä tapauksessa hakijan tutkintoon tulee todistettavasti sisältyä vähintään 30 ECTS-opintopistettä näyttelijäntaiteen ammattiopintoja. Lisäksi hänellä tulee todistettavasti olla puolen vuoden ajalta (30 ECTS-pistettä vastaava määrä) kokemusta työskentelystä näyttelijänä ammattiteatteriprojekteissa.

tai

hakijalla tulee todistettavasti olla vähintään yhden vuoden kokonaistyöaikaa vastaava kokemus työskentelystä näyttelijänä teatteri-, esitys- tai tanssitaiteen ammattiteatteriprojekteissa.

3. Soveltuvan esittävien taiteiden alemman korkeakoulututkinnon koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa.

Tässä tapauksessa hakijalla tulee todistettavasti olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä vastaava määrä näyttelijäntaiteen ammattiopintoja taideyliopistosta tai -korkeakoulusta

tai

hakijalla tulee todistettavasti olla yhden vuoden kokonaistyöaikaa vastaava kokemus työskentelystä näyttelijänä ammattiteatteriprojekteissa.

 

 

Aloituspaikkamäärä

Maisterin tutkintoa suorittamaan valitaan enintään 4 hakijaa.

Valintaperusteet

Hakuaika 9.1.–23.1.2019 klo 15.

Hakijan hakukelpoisuus (opintojen, taiteellisen toiminnan ja käytännön kokemuksen riittävyys) ja soveltuvuus arvioidaan hakijan hakemuksen, todistusten ja ennakkotehtävien perusteella. Yliopistoon hyväksytyltä maisteriopiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja maisterin tutkinnossa edellytettyjen valmiuksien saavuttamiseksi. Aiempaa osaamista on mahdollista täydentää muun muassa teatterityön kandidaatin opintoihin kuuluvilla opintojaksoilla.

Opiskelijat valitaan hakemuksen sekä kolmivaiheisen valintakokeen perusteella.

Valintakokeiden kaikki tehtävät suoritetaan suomen kielellä. Annettuja valintakoeaikoja ei vaihdeta.

Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten maisteriopintoihin hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto on hakuvaiheessa kesken. Keväällä 2019 tutkinnon suorittavat toimittavat kopion valmistuneen tutkinnon todistuksesta 12.7.2019 mennessä. Päätökset ovat heidän osaltaan ehdollisia kunnes kopio on saapunut Tampereen yliopistoon.

Valintakoe

Opiskelijat valitaan hakemuksen sekä kolmivaiheisen valintakokeen perusteella.

Valintakokeiden kaikki tehtävät suoritetaan suomen kielellä. Annettuja valintakoeaikoja ei vaihdeta.

1. Valintakoevaihe

Valintojen ensimmäinen vaihe koostuu hakemuksesta ja sen liitteistä sekä kirjallisista ennakkotehtävistä.

Hakemus tehdään sähköisesti opintopolku.fi-järjestelmässä 9.-23.1.2019 klo 15. Ks. lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Ennakkotehtävät liitetään sähköiselle hakulomakkeelle viimeistään 30.1.2019 klo 15. Muuten kuin sähköisesti toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Ks. Ennakkotehtävät (julkaistu 3.12.2018).

Jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään 30.4.2019. Myös kielteisen hakukelpoisuuspäätöksen saaneet sekä ennakkotehtävän perusteella karsitut saavat ilmoituksen sähköpostitse.

2. Valintakoevaihe 3.6.2019

Toiseen vaiheeseen kutsutaan hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella.

3. Valintakoevaihe 4.–5.6.2019 (hakija osallistuu kokeisiin kahtena päivänä).

Kolmanteen vaiheeseen kutsutaan toisen vaiheen perusteella.

Valintakoevaatimukset

Maisterivalinnoissa kiinnitetään huomiota hakijan seuraaviin ominaisuuksiin:

  • näyttämöllinen mielikuvitus ja ilmaisukyky
  • kehollinen rytmitaju, hahmotus ja hallinta
  • puheen ja äänen laatu sekä musiikilliset valmiudet
  • kyky toimia ryhmässä ja ottaa vastaan ohjeistusta
  • valmius opiskella itsenäisesti ja tutkimuksellinen orientaatio
  • ammatillinen suuntautuminen
  • soveltuvuus yliopisto-opintoihin ja taiteilija-ammattiin

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista.

Varasijamenettely

Maisterihaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.