Tampereen yliopiston Arvo rakennuksen atrium
Täydennyskoulutus

Sote JOKO - Palvelut ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Palvelut ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sote JOKO on monitieteinen ja -taustaisten johtajien täydennyskoulutusohjelma. Tavoitteena on lisätä asiakaslähtöisen palvelujen johtamisen asiantuntijuutta ja siihen liittyvää kehittämisosaamista. Johtajan tulee ymmärtää oman johtajuuden ja organisaation johtamisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluekosysteemin lähtökohtia niin, että kykenee analysoimaan ja uudistamaan omaa ja organisaation johtamista.

Ohjelma on kokonaisuutta rakentavaa ja visionääristä ajattelua kehittävää sekä kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen pohjautuvaa ja työelämän tarpeeseen sovellettua.

Ole visionääri - Tarkenna tavoitteita - Hae muutoskykyä - Kehity vuorovaikutuksessa - Säilytä eettisyys

Näiden johtamistyön lähtökohtien varaan voidaan rakentaa tulevaisuuden asiakaslähtöistä, vaikuttavaa ja talouden huomioivaa johtajuutta. Perinteistä SotePD-johtamiskoulutusta uudistettiin muutama vuosi sitten ja palautteet ovat olleet hyviä.

Uudistettu Sote JOKO-johtamiskoulutus tarttuu aikaisempaa voimakkaammin sote-kentän muutoksiin ilmiöpohjalta ja tarjoaa tiiviissä kahdessa vuodessa hyvät lähtökohdat osallistujille kehittää omaa johtamistyötään entistä tuloksekkaammaksi ja palveluita asiakaslähtöisemmäksi. Ohjelman nimi ”Palvelut ja johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa” kuvaa myös johtajien tulevaisuuden haasteita. Meidän on kyettävä integroitumaan, uudistumaan ja uudistamaan.

Lue ohjelmaan aiemmin osallistuneiden kokemuksia.

Syksy 2019

Opintojen tavoitekesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

40 - 60 opintopistettä

Kampus

Kaupin kampus

Kaupunki

Ilmoittaudu viimeistään

Hinta

12 900 euroa + 24% ALV

Toteutusmuoto

Lähiopetus

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

johtajuuden kehittymisen taitotavoitteet

Koulutuksessa pyritään kehittämään asiakaslähtöisen palveluintegraation johtamisen asiantuntijuutta ja siihen liittyvää kehittämisosaamista. Johtaja ymmärtää oman johtajuuden ja organisaation johtamisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointiekosysteemin lähtökohtia niin, että kykenee analysoimaan ja uudistamaan omaa ja organisaation johtamista ja palveluita asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

  • Vahvistaa johtajan ja työyhteisön muutoskyvykkyyttä sekä kykyä toimia muuttuvassa toimintaympäristössä.
  • Lisätä asiakaslähtöistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen osaamista sekä yksilötasolla että väestö- ja yhteisötasolla
  • Lisätä osaamista sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvässä päätöksenteossa sekä tukea verkostoitumista ja uudistamista
  • Kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujen moniammatillisen johtamisen osaamista.

Kohderyhmä

Koulutus on erityisesti suunnattu nykyisille tai tuleville johtajille, joiden tehtäviin kuuluu palveluiden johtaminen, palveluiden integrointi ja kehittäminen palvelualueilla, kunnissa, sairaaloissa, kolmannella sektorilla ja yksityissektorilla. Osallistujien lähtötasona oletetaan pääsääntöisesti olevan ylempi korkeakoulututkinto.

Ohjelma

Opintojaksot

mutterikuva

Visionäärinen johtaminen (5 opintopistettä)

Mitä on näkyvissä tulevaisuudessa ja miten sitä voisi ennakoida? Miten ymmärtää ja analysoida sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvia muutoksia kompleksisuuden ja kestävän kehityksen viitekehyksissä? Kuinka oppia organisaatioissa lisää relienssiä, kykyä ketterästi sopeutua ennakoimattomiin muutoksiin? Miten digitalisaatio vaikuttaa yhteiskunnassa ja työelämässä? Millaisia uusia lähestymistapoja päätöksentekoon tarvitaan? Miten kehittyä omassa johtajuudessa? Millaisilla taidoilla tulevaisuutta johdetaan?

Mitoitus: 2 jaksoa (5 pv)

Palveluiden uudistaminen ja johtaminen (10 opintopistettä)

Millainen on paikallinen hyvinvointiekosysteemi ja mitkä ilmiöt sitä haastavat? Kuka palveluita tuottaa ja mistä kilpaillaan? Mitä palveluintegraatiolla tarkoitetaan ja mitä käsitteitä ja teorioita siihen liitetään? Millaista johtamisfilosofiaa ja toimintaympäristöä integraatio vaatii ja mitä osaamista tarvitaan? Miten ratkaistaan organisaatioiden rajojen haasteet ja luodaan yhteiset arvot, periaatteet ja kumppanuudet? Miten palvelutoimintaa kehitetään ja johdetaan verkostoissa? Miten toiminta ja talous otetaan haltuun? Miten teknologia ja digitalisaatio muuttavat palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta? Miten asiakkaan näkökulma ja tarpeet nostetaan keskiöön palveluja suunniteltaessa? Mitä on palvelumuotoilu ja miten asiakkaat saadaan mukaan suunnittelemaan ja arvioimaan palveluita? Miten joukkoistetaan ja osallistetaan asiakkaat? Miten kehitetään, mallinnetaan ja arvioidaan asiakaslähtöisiä palveluprosesseja, niiden kustannuksia, vaikuttavuutta ja laatua? Miten johdetaan palveluiden kokonaisvaltaista uudistamista?

Mitoitus: 4 jaksoa (8 pv)

Sote politiikassa, taloudessa ja yhteiskunnassa (5 opintopistettä)

Millaisilla malleilla sosiaali- ja terveyspolitiikka on rakennettu Suomessa? Suomalainen sosiaali- ja terveyspolitiikka kansainvälisessä vertailussa? Miten sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaa muuttuu? Millaiselle väestölle/asiakkaille palveluja, ehkäisyä ja terveyden edistämistä kehitetään? Miten yhteiskunta muuttuu tulevaisuudessa ja miten muutos vaikuttaa terveys- ja hyvinvointipalveluissa? Miten esimerkiksi ihmisten mieltymyksiin, elinoloihin, ikärakenteeseen, osaamistasoon, kansantalouteen, avoimeen dataan, teknologiaan, ympäristöön, lainsäädäntöön ja palvelujen järjestämistapaan liittyvät muutokset vaikuttavat ihmisten tulevaisuuden valinnanmahdollisuuksiin ja valintoihin?

Mitoitus: 1 jakso (2 pv)

Lähestymistapoja tiedolla johtamiseen ja talouteen (10 opintopistettä)

Mitä käytettävissä olevien tietojen pohjalta voidaan arvioida ja ennakoida palveluiden tarvetta, palvelutarjonnan ja palvelutarpeiden välistä suhdetta, terveysvaikutuksia, tuottavuutta, vaikuttavuutta? Miten tietoa voidaan ryhmitellä, yhdistellä ja jalostaa siten, että se vastaa paremmin sote-palveluiden kysynnän ja saatavuuden hallinnan, tuotteistuksen, palveluprosessien, asiakkuuksien ja talouden hallinnan tarpeita? Miten arvioida muutosta ja toimivuutta eri toimintakentillä ja toiminnan tasoilla? Mitä erilaisia arviointimetodeja ja arviointinäkökulmia on olemassa ja miten niitä käytetään? Millaista on onnistunut innovatiivinen toiminta?

Mitoitus: 2 jaksoa (4 pv)

Työelämän muutos ja monimuotoiset työorganisaatiot (10 opintopistettä)

Miten huomioida työelämässä tapahtuvat muutostrendit henkilöstöjohtamisessa? Miten monikulttuuriset ja eri sukupolvista koostuvat työyhteisöt haastavat henkilöstöjohtamista uudistumaan? Miten johtaa moniammatillisia asiantuntijaryhmiä sote-alueilla ja huolehtia asiantuntijoiden työhyvinvoinnista? Miten henkilöstö sitoutetaan asiakaslähtöiseen palveluiden kehittämiseen? Miten taata organisaatioiden osaaminen sekä henkilöstöjohtamisen strategisena kysymyksenä että asiantuntijan kehittymisenä. Miten johtaa muutosta yhdessä työntekijöiden kanssa? Miten kehittää johtamisen vuorovaikutusta johtamisen eri tasoilla ja henkilöstön kanssa?

Mitoitus: 3 jaksoa (6 pv)

Kehittämistehtävä 20 opintopistettä (valinnainen)

Opetusjärjestelyt

Koulutuskokonaisuutta toteutetaan jatkuvan oppimisen periaatteita mukaillen fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön vuoropuheluna. Keskeisiä pedagogisia periaatteita on asiantuntijoiden - sekä yliopistoyhteisön että työelämästä tulevien - tutkimukseen perustuvan tiedon ja koulutukseen osallistujien käytännön kokemusten dialogista syntyvä sosiaalisesti jaettu osaaminen ja tiedon hallinta.

Oppimisen edistämiseksi opiskelijoita aktivoidaan monipuolisesti perinteisen kontaktiopetuksen ja verkko-oppimisympäristössä toteutuvan etäopiskelun kombinaationa. Asiantuntijoiden kontaktiopetusta täydennetään verkkoperustaisten sovellusten käyttämisellä, jotka lisäävät monimuotoisuutta toteutukseen. Tavoitteena on myös motivoida ja innostaa opiskelijoita yhteiseen/yhteisölliseen oppimiseen ja tiedon rakenteluun. Opiskelijoiden osallistamisen sekä myös paperittoman toteutuksen mahdollistavat monipuolisesti ja innovatiivisesti opetuskäyttöön yhdistellyt sekä fyysiset että virtuaaliset oppimisympäristöt.

Koulutuksessa hyödynnetään osallistuvan oppimisen menetelmiä joilla sekä tehostetaan oppimista että tarjotaan oivalluksia ja kokemuksia erilaisten toiminnallisten ja osallistuvan oppimisen menetelmien sovellettavuudesta oman työyhteisön johtamiseen ja kehittämiseen.

Voit hyödyntää Sote JOKOn opintopisteitä jatkossa, mikäli hakeudut Executive MBA in Public Management eli Public EMBA koulutukseen.

Lisätietoa

professori Pasi-Heikki Rannisto, 040 557 8981 pasi-heikki.rannisto@tuni.fi sekä yliopisto-opettaja Heli Parviainen, 050 420 151 heli.parviainen@tuni.fi

Maksuehto

Hinta 12 900 euroa + alv 24%. Mikäli samasta organisaatiosta 2 tai useampia osallistujia on osallistumismaksu 12 400 euroa + alv 24%. 

Näin ilmoittaudut

Ryhmään otetaan 24 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.