Opiskelijat
Tutkinto-ohjelma

Puheviestinnän opintosuunta, Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma

Opiskelijat

Valmistu viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijaksi

Tunnetusti erinomainen opiskeluilmapiiri.

Puheviestinnän opintosuunnasta valmistuneet ovat monipuolisia viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita, jotka työllistyvät erinomaisesti. Opintosuunnan suorittaneena sinulla on valmiudet ymmärtää ja kehittää sekä kasvokkais- että verkkoviestintää.

Voit työskennellä esimerkiksi viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijana, konsulttina, tiedottajana tai viestintäpäällikkönä. Koulutuksesta voi valmistua myös puheviestinnän opettajaksi. Osaat valmentaa esiintyjiä ja tiimejä sekä toimia asiantuntijana eri ammattien ja yksityisten viestintäsuhteiden vuorovaikutustilanteissa. Osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää viestintää organisaatioissa, kampanjoissa ja sosiaalisessa mediassa. Voit syventyä viestinnän haasteisiin esimerkiksi johtamisen, politiikan tai hyvinvoinnin näkökulmista.

Saat mahdollisuudet kansainvälistyä, sillä opiskelijoita rohkaistaan opiskelijavaihtoon. Myös kansainväliset työtehtävät ovat mahdollisia. Opinnoissa työelämänäkökulma on koko ajan mukana viestintäteoreettisten opintojen ohella, ja opintoihin kuuluu työharjoittelu.  

Puheviestinnän opintosuunta on osa viestinnän monitieteistä tutkinto-ohjelmaa, jossa on kaikille opintosuunnille yhteisiä sekä vain puheviestinnän opiskelijoille tarkoitettuja kursseja. Maisterivaiheessa voit keskittyä asiantuntemuksesi syventämiseen. Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.

Puheviestijöiden kesken on tunnetusti erinomainen ilmapiiri, joten liity mukaan!

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Koulutustyyppi

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

- tuntee alansa perusteet ja keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä
- tuntee alansa keskeisimpiä tutkimussuuntauksia ja osaa seurata oman alansa kehitystä
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan rajatun tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
- tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
- ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
- osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja raportoida tutkimuksen tuloksia tieteellisesti ja aiheeseen sopivalla yleistystasolla argumentoiden, eli osaa tehdä ohjatusti tieteenalaansa liittyvän tutkielman
- osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sillä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
- osaa käyttää yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
- tuntee tiimityöskentelyn periaatteita ja osaa toimia ryhmässä

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

- kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
- kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
- osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
- kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
- kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
- pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
- hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon
- on valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin

Lisätietoja opetuskielistä

Puheviestinnän opintosuunta on yksi viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman opintosuunnista. Tutkinto-ohjelman muita opintosuuntia ovat journalistiikan opintosuunta, informaatiotutkimuksen opintosuunta ja mediatutkimuksen opintosuunta. Kaikkien opintosuuntien opiskelijat suorittavat yhteiset viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnot (25op). Lisäksi aineopinnoissa on kaikille opintosuunnille yhteinen opintojakso ”projektiopinnot” (5op). 

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Puheviestinnän opintosuunnan opiskelijat etenevät puheviestinnän maisteriohjelmaan.

 

Opintojen rakenne

Puheviestinnän opintosuunnan opiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) ja filosofian maisterin tutkinnon (FM).

Kandidaatin tutkinnon minimilaajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto koostuu perusopinnoista ja aineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma. Tutkintoon kuuluu pakollisena osana myös kieli- ja viestintäopintoja sekä opiskeluvalmiuksia tukevia yhteisiä opintoja.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan maisterin tutkinto. Maisterin tutkinnon minimilaajuus on 120 opintopistettä, ja se koostuu syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Uramahdollisuudet

Puheviestinnästä valmistuneet sijoittuvat viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoiksi ja konsulteiksi, esimerkiksi viestintä- ja henkilöstöosastoille tai viestintätoimistoihin sekä puheviestinnän kouluttajiksi. Tehtävänimike voi olla viestintä- ja vuorovaikutusasiantuntija, tiedottaja tai viestintäpäällikkö. Lisäksi koultuksesta voi valmistua puheviestinnän opettajaksi tai sijoittua muihin viestinnän, vuorovaikutuksen tai esiintymisen koulutustehtäviin.

Kansainvälistyminen

Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointiin.

Opiskelijavaihtopaikkoja on tarjolla monipuolisesti sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella mm. Erasmus-, Nordplus- ja ISEP-ohjelmien kautta sekä yliopiston omien kahdenvälisten sopimusten puitteissa. Opiskelijoita kannustetaan lähtemään vaihtoon ja suorittamaan osa opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa. Myös harjoittelu on mahdollista tehdä ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa, joka pohjaa yhteiskunnan, tekniikan ja terveyden monitieteiseen tutkimukseen. Joustavat opintopolut mahdollistavat oman alan syvällisen osaamisen yhdistämisen juuri itsellesi sopivaan osaamiskokonaisuuteen ja ammatilliseen suuntautumiseen.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. 

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.
 

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden soveltuville aloille.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
  • Valinta valintakokeeseen todistuksen perusteella.
  • Lopullinen valinta valintakokeen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus. 

Aloituspaikkamäärä

Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman puheviestinnän opintosuuntaan valitaan korkeakoulujen yhteishaussa 20 uutta opiskelijaa. Aloituspaikoista 14 on varattu ensikertalaisille.

Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille

Valintaperusteet

Valintamenettely on kaksivaiheinen.

Ensimmäinen vaihe

Ensimmäisessä vaiheessa hakijoita kutsutaan suulliseen valintakokeeseen joko (1) ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden tai (2) aiemman opintomenestyksen ja motivaatiokirjeen perusteella.

(1) Suulliseen valintakokeeseen kutsutaan ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta saatujen pisteiden perusteella vähintään 100 hakijaa. Ks. pisteytys. Mahdollisessa tasapistetilanteessa ratkaisee äidinkielen arvosana. Jos äidinkielenkin arvosana on sama, kutsutaan kaikki tasapisteissä olevat.

(2) Korkeakoulukelpoisia hakijoita, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilas-, IB-, EB- tai RP/DIA-tutkintoa kutsutaan kokeeseen enintään viisi aiemman opintomenestyksen ja motivaatiokirjeen perusteella. Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistus ja opintosuoritusote sekä perustelukirje ladataan sähköiselle hakulomakkeelle 10.4.2019 mennessä.

Valintakokeeseen kutsutaan yhteensä 105 hakijaa. Tästä määrästä 74 paikkaa on varattu ensikertalaisille.

Toinen vaihe

Valinnan toinen vaihe on suullinen valintakoe, johon lähetetään erillinen kutsu.

Puheviestinnän opintosuuntaan valitaan 20 opiskelijaa valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Näistä aloituspaikoista 14 on varattu ensikertalaisille. Jos hakijat päätyvät tasapisteisiin, valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava kokeesta vähintään 50 pistettä.

Pisteytys

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteitys:

Ylioppilastutkintotodistuksesta voi saada enintään 60 pistettä. Pisteitä annetaan seuraavasti:

  • äidinkieli
  • reaali tai jonkin reaaliaineen koe
  • kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita) 
 

Äidinkieli (ml. suomi/ruotsi toisena/vieraana kielenä), reaali, ainereaalikokeet, pitkä kieli, pitkä matematiikka

Keskipitkä ja lyhyt kieli, lyhyt matematiikka
laudatur 15 12
eximia cum laude approbatur 12 9
magna cum laude approbatur 9 6
cum laude approbatur 6 3
lubenter approbatur 3 1
approbatur 1 -


Ylioppilastutkinnon pistelaskennassa otetaan huomioon kustakin oppiaineesta vain yksi koesuoritus. Jos hakija on suorittanut samassa oppiaineessa useita eritasoisia kokeita, huomioon otetaan parhaat pisteet tuottava koe.

IB-, EB- ja RP/DIA -tutkintojen pisteityksen osalta ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Vuonna 2019 IB- tai EB-tutkinnon suorittaneen lähtöpisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua.

Valintakoe

10.-11.6.2019
Kalevantie 4, yliopiston keskustakampus

Hakija osallistuu valintakokeeseen vain yhtenä päivänä. Henkilökohtainen aika ja paikka ilmoitetaan kutsussa, joka lähetetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 30.5.2019. Tieto mahdollisesta valintakokeeseen pääsystä lähetetään kaikille hakijoille. Jos hakija ei ole saanut sähköpostia 30.5. klo 18 mennessä, tulee hänen ottaa yhteyttä hakijapalveluihin.

Valintakoe koostuu suullisesta ennakkotehtävästä ja haastattelusta. Suulliseen ennakkotehtävään lähetetään ohjeet kutsun mukana. Ennakkotehtävä ja haastattelu pohjautuvat ennalta julkaistavaan kirjalliseen aineistoon. Valintakokeessa arvioidaan ennakkoaineiston hallintaa, puheviestintäosaamista sekä soveltuvuutta puheviestinnän alalle.

Lopullinen valinta perustuu valintakokeesta saatuihin pisteisiin. Kokeesta voi saada enintään 100 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava kokeesta vähintään 50 pistettä.

Valintakoevaatimukset

Valintakokeen suullinen ennakkotehtävä ja haastattelu perustuvat ennalta julkaistavaan kirjalliseen aineistoon. Kirjallinen aineisto julkaistaan 28.3.2019 Tampereen yliopiston sivuilla. Ennakkoaineistoon pääset tästä linkistä (linkki avautuu vasta 28.3.).

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Varasijamenettely

Mahdolliset varasijat täytetään valintaperusteissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Varasijoille asetettavien määrää voidaan rajata.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae siirtohaussa
Tampereen yliopiston siirtohaku kevät 2019
Siirtohaun hakuaika 2.5.-16.5.2019 klo 15.00
  • Haku on tarkoitettu Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville tai toisista suomalaisista yliopistoista kandidaattivaiheessa siirtyville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmaa vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista korkeakouluista siirtyvät opiskelijat. Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan maisterikoulutukseen yhteishaun hakuaikana 20.3.–3.4. ja toimittaa tutkintotodistus yliopiston hakijapalveluihin 12.7.2019 mennessä.

Aloituspaikkamäärä

Puheviestinnän opintosuuntaan valitaan siirtohaussa 0-3 opiskelijaa.

Siirtohaun sisäänottomäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Siirto-opiskelijoina voidaan valita kandidaattivaiheessa suomalaisesta yliopistosta toiseen siirtyviä opiskelijoita tai Tampereen yliopiston sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavia opiskelijoita. Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Valintakriteereinä käytetään suoritettujen opintojen sisältöä, määrää ja opintomenestystä. Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut puheviestinnän, journalistiikan ja viestinnän tai viestinnän perusopinnot tai puheviestinnän yliopisto-opintoja 25 op hakuajan päättymiseen mennessä. Valinnassa otetaan huomioon myös viestinnän alan aiempien opintojen vastaavuus Tampereen yliopiston puheviestinnän opintoihin sekä hakemuksen perusteluissa esitetyt tiedot. Myös tiedekunnan resurssit voivat vaikuttaa hyväksyttyjen opiskelijoiden määrään. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote ja perustelukirje.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Varasijamenettely

Siirtohaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae avoimen väylän haussa
Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2019
Avoimen väylän hakuaika 2.5.-16.5.2019 15.00
  • Haku avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina.

Aloituspaikkamäärä

Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan 0-3 hakijaa.

Valintaperusteet

Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 3 hakijaa, joilla on suoritettuna puheviestinnän, journalistiikan ja viestinnän tai viestinnän perusopinnot tai puheviestinnän yliopisto-opintoja 25 op hakuajan päättymiseen mennessä. Valintakriteereinä käytetään suoritettujen opintojen sisältöä, määrää ja opintomenestystä. Valinnassa otetaan huomioon myös viestinnän alan aiempien opintojen vastaavuus Tampereen yliopiston puheviestinnän opintoihin sekä hakemuksen perusteluissa esitetyt tiedot. Myös tiedekunnan resurssit voivat vaikuttaa hyväksyttyjen opiskelijoiden määrään. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote ja perustelukirje.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja Avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. 

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.