Erikoistumiskoulutus

Monikulttuurisuus opetustyössä

Monikulttuurisuus opetustyössä

Koulutuksen suorittanut on opetus- ja kasvatusalan kulttuuri- ja kielitietoisen opetuksen pedagoginen erityisasiantuntija, jolla on valmiudet toimia alan konsulttina, koordinoida ja johtaa kulttuurisen 
ja  inkluusioperustaisen moninaisuuden toteutumista ja kehittämistä omassa työyhteisössään tai laajemmin kunnassa, kansallisessa tai kansainvälisessä yhteistyössä.

Kurssille aiemmin osallistuneiden palautteita: 

"Sain paljon ajatuksia/ideoita ja konkreettisia neuvoja sekä kielellisesti että kulttuurisesti maahanmuuttajaopiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen."

"Kehittämistehtäväni oli itselleni mielenkiintoinen ja koin sen tuovan minulle uutta innostusta eri kieli- ja kulttuuriryhmien opettamiseen. Tiedän sen  nostaneen myös oppilaideni motivaatiota ja parantaneen heidän oppimistuloksiaan".

"Monikulttuurisuus opetustyössä aloitti uuden ja hyvinkin toivotun vaiheen omassa työurassani"

Kevät 2019

Opintojen tavoitekesto

10 lähiopetuspäivää

Opintojen laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

15.3.2019 - 21.1.2020

Kampus

Keskustakampus

Kaupunki

Ilmoittaudu viimeistään

Hinta

1350 euroa + alv 24%

Lähiopetuksen ajankohta

Ilta
Päivä

Toteutusmuoto

Itsenäinen opiskelu
Lähiopetus
Verkko-opinnot

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

Moduuli I: Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus yhteiskunnassa ja koulutuksessa (5 op) 15.-16.3.2019

Tarkastellaan kulttuurista monimuotoisuutta Suomessa ja koulutusjärjestelmässä. Keskeisiä teemoja ovat yhdenvertaisuuden edistäminen, normikriittisyys ja monikulttuurisuusnäkökulmat opetussuunnitelmissa.

Moduuli II: Kulttuuri- ja katsomustietoinen kasvatus (5 op) 26.-27.4.2019

Perehdytään kulttuuri- ja katsomustietoisen kasvatuksen perusteisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Kulttuuri-ja katsomustietoista kasvatusta käsitellään 
1) luokkahuonepedagogiikan 
2) kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen sekä 
3) koulukulttuurin näkökulmasta. 
Opiskelijat saavat välineitä pohtia kulttuurista ja katsomuksellista asemoitumistaan sekä tukea oppilaiden identiteetin kehittymistä ja oppimista kulttuurisesti ja uskonnollisesti moninaisessa koulussa. 

Moduuli III: Kielitietoinen ja kulttuurien välinen kasvatus (5op) 23.-24.8.2019

Opiskelija saa valmiuksia kielitietoiseen toimintaan sekä oman äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä oppimisen tukemiseen. Opiskelija oppii tarkastelemaan kulttuurienvälistä vuorovaikutusta erontekojen ja valtasuhteiden näkökulmasta sekä sitä kautta edistämään tasavertaisempaa vuorovaikutusta ja osallisuutta ryhmän toimintaan. Opiskelija omaksuu opetusmenetelmiä kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisten ryhmien parissa työskentelyyn. 

Moduuli IV: Oppimisen tukeminen ja arviointi sekä monikulttuuriset kasvatusyhteisöt (5 op) loka-/marraskuussa 2019

Perehdytään moninaisuuden käsitteen laaja-alaiseen tulkintaan, moninaisuuden tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä moninaisuuskasvatuksen toteuttamiseen erilaisissa kasvatus- ja oppimisyhteisöissä.   Osallistuja osaa soveltaa monipuolisesti uusia tutkimusperustaisia palaute- ja arviointikäytäntöjä opetuksen suunnittelun tukena, oppimisvaikeuksien tunnistamisessa sekä niiden erottamisessa kielellisistä vaikeuksista. 

Moduuli V: Kehittämishanke (10 op) joulukuu 2019 1 lähipäivä

Kehittämistöiden esittely ja arviointi sekä loppuhaastattelu. Opiskelijat toteuttavat omissa työyhteisöissään kulttuurisen moninaisuuden johonkin näkökulmaan liittyvän yliopiston asiantuntijan ohjaaman kehittämishankkeen.  Hanke arvioidaan raadissa, johon kuuluu työelämän ja yliopiston edustaja.

Loppuseminaari ja todistusten jako, 1 lähipäivä, tammikuu 2020 

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sekä yleissivistävän että ammatillisen ja aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus opetus- ja 
kasvatusalalta.

Ajankäyttö

Opetus koostuu 10 lähipäivästä (perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin), verkko-opetuksesta sekä itsenäisestä työskentelystä. Opiskelu toteutuu ajankohtaista tutkimustietoa ja teoriaa omaan työhön ja työyhteisöön soveltaen.  

Lisätietoa

Tea Seppälä, 050 318 7700, tea.seppala@tuni.fi

Koulutus toteuttaa Valtioneuvoston asetuksessa 1439/2014 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. 

Maksuehto

Hinta 45 euroa/opintopiste. Maksun voi maksaa 1-4 erässä valinnan mukaan.