Valaisu_sininen
Tutkinto-ohjelma

Mediatutkimuksen opintosuunta, Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma

Valaisu_sininen

Mediayhteiskunnan monitaitajaksi

Yhdistä kunnianhimoinen tutkimus, mielikuvitus ja kokeilullinen ote.

Mediatutkimuksen opintosuunta antaa monipuoliset valmiudet toimia asiantuntijana media- ja kulttuurintuotannon eri alueilla. Opinnot perehdyttävät median, pelien ja esitysten luonteeseen, kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Valmistuneet voivat sijoittua tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutehtäviin media-, peli- ja kulttuurialan yrityksissä, julkisella sektorilla, tutkimusorganisaatioissa, kansalaisjärjestöissä sekä mediakasvatuksen ja -koulutuksen kentillä.

Mediatutkimuksessa yhdistyvät kunnianhimoinen tutkimus, mielikuvitus ja kokeilullinen ote. Kriittinen, tutkiva ja projektiluonteinen oppiminen antaa valmiuksia paitsi eritellä aikamme ilmiöiden taustoja ja valtarakenteita, myös toimia luovasti ongelmanratkaisutilanteissa. Media-ja kulttuurialaa tarkastellaan talouden ja tuotannon mutta myös osallistumisen, kokemuksen ja estetiikan suunnista.

Opetus kiinnittyy opettajien omaan ajankohtaiseen tutkimukseen, ja sen aiheet ulottuvat peliteollisuudesta orastaviin kulttuurintuotannon muotoihin, sosiaalisesta mediasta kaupunkitilaan, sukupuolen kuvastoista kehollisuuteen ja aktivismiin. Koulutus kannustaa älylliseen uteliaisuuteen, rajojen ylittämiseen ja rohkeuteen kohdata erilaisuutta.

Mediatutkimuksessa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa. Maisteriopinnot jakautuvat kahteen ohjelmaan: Media, kulttuuri ja yhteiskunta sekä englanninkielinen Game Studies. Opinnot sisältävät myös mahdollisuuden vaihto-opintoihin ulkomailla.

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Koulutustyyppi

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

- tuntee alansa perusteet ja keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä
- tuntee alansa keskeisimpiä tutkimussuuntauksia ja osaa seurata oman alansa kehitystä
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan rajatun tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
- tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
- ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
- osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja raportoida tutkimuksen tuloksia tieteellisesti ja aiheeseen sopivalla yleistystasolla argumentoiden, eli osaa tehdä ohjatusti tieteenalaansa liittyvän tutkielman
- osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sillä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
- osaa käyttää yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
- tuntee tiimityöskentelyn periaatteita ja osaa toimia ryhmässä

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

- kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
- kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
- osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
- kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
- kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
- pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
- hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon
- on valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin

Koulutuksen sisältö

Mediatutkimuksen opinnot perehdyttävät median, pelien ja esitysten luonteeseen, kehtiykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Mediatutkimuksessa yhdistyvät kunnianhimoinen tutkimus, mielikuvitus ja kokeilullinen ote.

Mediatutkimuksen opintosuunta on yksi viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman opintosuunnista. Tutkinto-ohjelman muita opintosuuntia ovat journalistiikan opintosuunta, informaatiotutkimuksen opintosuunta ja puheviestinnän opintosuunta. Kaikkien opintosuuntien opiskelijat suorittavat yhteiset viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnot (25op). Lisäksi aineopinnoissa on kaikille opintosuunnille yhteinen opintojakso ”projektiopinnot” (5op). 

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Mediatutkimuksen opintosuunnan opiskelijat suorittavat joko Media, kulttuuri ja yhteiskunta -maisteriohjelman opinnot tai Game Studies -maisteriohjelman opinnot. Maisteriohjelma valitaan kandidaattivaiheen aikana.

Opintojen rakenne

Mediatutkimuksen opintosuunnan opiskelijat suorittavat yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon (YTK) ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon (YTM, Media, kulttuuri ja yhteiskunta -maisteriohjelma) tai filosofian maisterin tutkinnon (FM, Game Studies -maisteriohjelma).

Kandidaatin tutkinnon minimilaajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto koostuu perusopinnoista ja aineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma. Tutkintoon kuuluu pakollisena osana myös kieli- ja viestintäopintoja sekä opiskeluvalmiuksia tukevia yhteisiä opintoja.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan maisterin tutkinto. Maisterin tutkinnon minimilaajuus on 120 opintopistettä, ja se koostuu syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Uramahdollisuudet

Mediatutkimuksen opintosuunta antaa monipuoliset valmiudet toimia asiantuntijana media- ja kulttuurintuotannon eri alueilla. Valmistuneet voivat sijoittua tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutehtäviin media-, peli- ja kulttuurialan yrityksissä, julkisella sektorilla, tutkimusorganisaatioissa, kansalaisjärjestöissä sekä mediakasvatuksen ja -koulutuksen kentillä.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistä osaamista on mahdollista hankkia  erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai kansainväliseen tuutorointiin. Opiskelijavaihtopaikkoja on tarjolla monipuolisesti sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella mm. Erasmus-, Nordplus- ja ISEP-ohjelmien kautta sekä yliopiston omien kahdenvälisten sopimusten puitteissa. Opiskelijoita kannustetaan lähtemään vaihtoon ja suorittamaan osa opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa, joka pohjaa yhteiskunnan, tekniikan ja terveyden monitieteiseen tutkimukseen. Joustavat opintopolut mahdollistavat oman alan syvällisen osaamisen ja yhdistämisen juuri itsellesi sopivaan osaamiskokonaisuuteen ja ammatilliseen suuntautumiseen.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. 

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.
 

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden soveltuville aloille.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
  • Valinta valintakokeen tai ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus. 

Aloituspaikkamäärä

Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman mediatutkimuksen opintosuuntaan valitaan korkeakoulujen yhteishaussa 26 opiskelijaa. Aloituspaikoista 13 on varattu ensikertalaisille.

Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille

Valintaperusteet

Mediatutkimuksen opintosuuntaan valitaan 18 opiskelijaa ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen perusteella. Näistä aloituspaikoista 10 on varattu ensikertalaisille. Opiskelijoista 8 valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Näistä aloituspaikoista 3 on varattu ensikertalaisille.

Jos hakija ei tule valituksi yhteispistejonossa, hänet otetaan huomioon valintakoejonossa.

Kaikkien hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Valintamenettelyssä huomioidaan, että ensikertalaisia tulee valituksi riittävä määrä.

Mikäli jossakin valintajonossa valittavilla on sama lopullinen pistemäärä, ratkaisee ylioppilastutkinnosta saatu pistemäärä. Jos ylioppilastutkinnon pistemääräkin on sama, ratkaiseen äidinkielen arvosana. Mikäli äidinkielen arvosana on sama, valitaan kaikki saman arvosanan saaneet hakijat.

Voidakseen tulla valituksi, hakijan on saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

 

 

Pisteytys

Valintakokeen maksimipistemäärä on 100.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys:

Ylioppilastutkintotodistuksesta voi saada enintään 60 pistettä. Pisteitä annetaan seuraavasti:

  • äidinkieli
  • reaali tai jonkin reaaliaineen koe
  • kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)
 

Äidinkieli (ml. suomi/ruotsi toisena/vieraana kielenä), reaali, ainereaalikokeet, pitkä kieli, pitkä matematiikka

Keskipitkä ja lyhyt kieli, lyhyt matematiikka

laudatur

15 12
eximia cum laude approbatur 12 9
magna cum laude approbatur 9 6
cum laude approbatur 6 3
lubenter approbatur 3 1
approbatur 1 -

Ylioppilastutkinnon pistelaskennassa otetaan huomioon kustakin oppiaineesta vain yksi koesuoritus. Jos hakija on suorittanut samassa oppiaineessa useita eritasoisia kokeita, huomioon otetaan parhaat pisteet tuottava koe.

Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai vastaavaa tutkintoa, otetaan huomioon pelkän valintakokeen perusteella.

IB-, EB- ja RP/DIA -tutkintojen pisteytyksen osalta ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysperusteista.

Enimmäispisteet valintajonottain:

  Enimmäispisteet ylioppilastutkintotodistuksesta Enimmäispisteet valintakokeesta Enimmäispisteet yhteensä
Yhteispistejono 60 100 160
Valintakoejono - 100 100

 

 

Valintakoe

Perjantai 10.5.2019 klo 10.00 - 14.00

Kokeeseen ei lähetetä kutsua.

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Kokeeseen saa ottaa mukaan eväät ja kirjoitusvälineet.

 

Valintakoevaatimukset

Valintakokeen tehtävät perustuvat ennakolta luettavaan kirjalliseen aineistoon sekä valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. Valintakokeessa arvioidaan hakijan kykyä ymmärtää ja soveltaa teoreettista kirjallisuutta, kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta, medialukutaitoa sekä kirjallista ilmaisua.

Kirjallinen aineisto julkaistaan 28.3.2019 Tampereen yliopiston sivuilla. Ennakkoaineistoon pääset tästä linkistä (linkki avautuu vasta 28.3.).

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Varasijamenettely

Mahdolliset varasijat täytetään valintaperusteissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Varasijoille asetettavien määrää voidaan rajata.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi

Hae siirtohaussa
Tampereen yliopiston siirtohaku kevät 2019
Siirtohaun hakuaika 2.5.-16.5.2019 klo 15.00
  • Haku on tarkoitettu Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville tai toisista suomalaisista yliopistoista kandidaattivaiheessa siirtyville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmaa vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista korkeakouluista siirtyvät opiskelijat. Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan ylempään korkeakoulututkintoon yhteishaun hakuaikana 20.3.–3.4. ja toimittaa tutkintotodistus yliopiston hakijapalveluihin 12.7.2019 mennessä.

Aloituspaikkamäärä

Mediatutkimuksen opintosuuntaan valitaan siirtohaussa 0-3 opiskelijaa.

Siirtohaun sisäänottomäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Siirto-opiskelijoina voidaan valita kandidaattivaiheessa suomalaisesta yliopistosta toiseen siirtyviä opiskelijoita.

Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen sisältöä, määrää ja opintomenestystä.  Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut vähintään perusopinnot (25 op) mediatutkimuksen opintosuuntaa vastaavalla alalla (esimerkiksi kulttuurintutkimus, viestintä, kirjallisuus, journalistiikka, pelitutkimus) hakuajan päättymiseen mennessä. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja muiden opintojen suoritukset sekä hakemuksen perusteluissa esitetyt tiedot. Myös tiedekunnan resurssit voivat vaikuttaa hyväksyttyjen opiskelijoiden määrään. Virallisten opintorekisteriotteiden tai vastaavien lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Varasijamenettely

Siirtohaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae avoimen väylän haussa
Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2019
Avoimen väylän hakuaika 2.5.-16.5.2019 15.00
  • Haku avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina.

Aloituspaikkamäärä

Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan 0-3 opiskelijaa.

Avoimen väylän kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 3 hakijaa, joilla on suoritettuna vähintään perusopinnot (25 op) mediatutkimuksen opintosuuntaa vastaavalta alalta (esimerkiksi kulttuurintutkimus, viestintä, kirjallisuus, journalistiikka, pelitutkimus) hakuajan päättymiseen mennessä. Valintakriteereinä käytetään opintojen sisältöä, määrää ja opintomenestystä. Valinnassa otetaan huomioon myös hakemuksen perusteluissa esitetyt tiedot. Myös tiedekunnan resurssit voivat vaikuttaa hyväksyttyjen opiskelijoiden määrään. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote ja perustelukirje.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja Avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. 

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.