Tekniikka
Tutkinto-ohjelma

Materiaalitekniikka

Tekniikka

Materiaalitekniikka ratkoo teollisuuden ongelmia

Pelle Peloton -asenne on alalla hyödyksi.

Materiaalitekniikka parantaa olemassa olevien materiaalien suorituskykyä ja kehittää uusia materiaaleja. Tutkimme erilaisten rakennemateriaalien ja toiminnallisten materiaalien valmistamista sekä materiaalien mikro- ja makrorakennetta, koostumusta, teknisiä ominaisuuksia ja teollisia käyttösovelluksia. Materiaalitekniikassa yhdistyvät konetekniikka ja luonnontieteet olematta yhtä teoreettinen kuin esimerkiksi teknillinen fysiikka tai yhtä laskennallinen kuin konetekniikka.

Materiaalitekniikka on sinulle sopiva oppiala, jos olet kiinnostunut ratkomaan teollisuuden ongelmia koneenrakennuksen, liikenteen, lääketieteen, energia-, prosessi- ja kemiantekniikan sekä ympäristötekniikan osa-alueilla. Tarvitset muun muassa fysiikan ja kemian osaamista, ja alalla hyödyksi on myös aito ja ennakkoluuloton tiedemiehen Pelle Peloton -asenne. Kandidaatin tutkinnossa keskityt materiaalien rakenteen ja ominaisuuksien välisen yhteyden rakentamiseen, tutustut erilaisiin materiaalien valmistus- ja prosessointimenetelmiin ja myöhemmin maisterivaiheessa pohdit suorituskyvyn parantamista.

Tutkintoa on mahdollisuus räätälöidä omien kiinnostustesi ja tulevaisuudensuunnitelmiesi mukaan, ja voit suorittaa myös kansainvälisen diplomi-insinöörin yhteistyötutkinnon. Näin voit laajentaa osaamistasi ja varmistaa erottumisesi työmarkkinoilla. Materiaalitekniikan uramahdollisuuksia kuvaa sana monipuolisuus, sillä materiaaliosaajat voivat suuntautua niin suuriin yrityksiin kuin alan huippututkimukseenkin.

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Koulutustyyppi

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Materiaalitekniikka vastaa, kun kysytään: ”Mitä materiaalia käyttämällä saisimme laitteista ja prosesseista kestäviä, turvallisia sekä eko- ja energiatehokkaita?” tai ”Miksi tämä meni rikki ja miten saisimme siitä paremman?”. Tosiasiahan on, että kaikki modernin yhteiskunnan tuotokset koostuvat viime kädessä erilaisista materiaaleista. Materiaalitekniikka tieteenhaarana tutkii ja kehittää materiaalien rakenteita ja ominaisuuksia, materiaalien valmistustekniikoita ja teollista soveltamista ja hyödyntämistä. Materiaalitekniikan osaaja tunnistaa eri materiaalityyppien ominaispiirteet yksittäisen atomin tasolla ja ymmärtää niiden vaikutukset käytännön ongelmiin ja ratkaisuihin. Esimerkiksi älypuhelinten näytöissä käytetty naarmuilta suojaava gorillalasi on kehitetty puhtaasti materiaaliteknisen osaamisen tuotoksena tavanomaisesta ikkunalasista. Materiaali-insinöörit ratkovat teollisuuden ongelmia kilpailukyvyn ja materiaalien suorituskyvyn parantamiseksi käyttäen vahvaa perusosaamista fysiikan, kemian ja muiden luonnontieteiden alueilta. Tutkimusalana materiaalitekniikka sijoittuu konetekniikan ja luonnontieteiden rajapinnoille. Se ei ole yhtä teoreettinen kuin esimerkiksi teknillinen fysiikka, mutta ei myöskään yhtä laskennallinen kuin konetekniikka. Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelmalle tärkeää on saada nopeita ratkaisuja yrityksille ja siten samalla tukea suomalaisen teollisuuden pitkän tähtäimen strategista tutkimusta.

Kandidaatin tutkinnossa pääset opiskelemaan materiaalien valmistuksen, mikrorakenteen, ominaisuuksien ja käytön välisiä yhteyksiä. Suoritettuasi tekniikan kandidaatin tutkinnon voit siirtyä opiskelemaan Tampereen yliopiston kaksivuotiseen materiaalitekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan. DI-tutkinto-ohjelmassa syvennät alemmassa korkeakoulututkinnossa hankkimaasi materiaalitekniikan osaamista. Opinnoissa pääset perehtymään atomirakennetasolta lähtien materiaalien ominaisuuksien käyttäytymisen taustalla oleviin perusilmiöihin. Lisäksi perehdytään erilaisten materiaalien – kuten metallien, polymeerien, keraamien sekä erilaisten yhdistelmämateriaalien – valmistukseen, kehittämiseen, tutkimukseen, tehokkaaseen hyödyntämiseen ja teolliseen soveltamiseen. Erilaisilla sivuainevalinnoilla voit suunnata tutkintoasi tukemaan omia kiinnostuksen kohteita ja uratavoitteita.

Tutkinto mahdollistaa työllistymisen usealle teollisuuden alalle monipuolisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Ominaisuuksiltaan parhaan materiaalin valitseminen tai kehittäminen kuhunkin käyttökohteeseen on tekniikan alan haastavimpia tehtäviä. Materiaalitekniikan huippuosaajia tarvitaankin ratkomaan näitä haasteita teollisuudessa ja tutkimusyksiköissä niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Lisätietoja opetuskielistä

Tekniikan kandidaatintutkinnon opinnot suoritetaan pääosin suomeksi. Materiaalitekniikan DI-tutkinto-ohjelman opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Suurin osa DI-tutkinto-ohjelman syventävistä kokonaisuuksista on englanninkielisiä. Myös opinnäytetyön voi tehdä englanniksi.

Koulutuksen sisältö

Materiaalitekniikan koulutus koostuu alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta, ja opinto-oikeus myönnetään heti myös ylemmän tutkinnon suorittamiseen.

Teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma pohjautuu laajoihin matemaattis-luonnontieteellisiin perusopintoihin, jotka helpottavat uuden tiedon omaksumista ja arviointia opintojen edetessä. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta. Opintosi painottuvat materiaalitekniikkaan, mutta tutkinto-ohjelma antaa sinulle hyvät perustiedot myös automaatio- ja konetekniikan perusteista. Tämä luo vahvan pohjan toimia tekniikan monialaisena osaajana.

Kandidaatin tutkinto-ohjelman tavoitteena on ilmiötason teoreettisen pohjan luominen kaikkien materiaaliryhmien alueilla pohjautuen materiaalitekniikan ja matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen.

Diplomi-insinöörintutkinnon yhteiset opinnot täydentävät alalla tarvittavia matemaattista osaamista sekä kehittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Syventävät opinnot antavat opiskelijalle laajan ja syvällisen ymmärryksen valitusta alasta. Diplomityö tehdään liittyen syventävien opintojen alaan.

Opinnot koostuvat monipuolisista opetusmetodeista. Luento-opetuksen lisäksi on laskuharjoituksia sekä käytännönläheisiä harjoitus- ja laboratoriotöitä. Opiskelussa asioita lähestytään usein ongelmakeskeisen oppimisen menetelmin.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Kandidaatin tutkintosi opintosuunnan aineopintokokonaisuus on Materiaalitekniikka, jossa opiskelet tärkeimpien materiaaliryhmien rakennetta, ominaisuuksia, prosessointia ja käyttöä. Vapaasti valittaviin opintoihin voit valita toisen opintokokonaisuuden vapaasti Tampereen yliopiston laajasta tarjonnasta, ja ristiinopiskelun avulla voit suorittaa myös Tampereen ammattikorkeakoulun opintoja. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistasi ulkomailla tai JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa.

DI-tutkinnon syventävä opintokokonaisuus valitaan oman kiinnostuksen mukaan DI-tutkinnon alussa. Materiaalitekniikan DI-tutkinnon syventäviä opintokokonaisuusvaihtoehtoja on yhteensä viisi, joista suurin osa opetetaan pääosin englanniksi. Lisäksi yksi syventävä kokonaisuus on mahdollista suorittaa vaihto-opintoina ulkomailla. Syventävän kokonaisuuden laajuus on joko vähintään 60 opintopistettä tai vähintään 80 opintopistettä mukaan lukien diplomityö, 30 opintopistettä. Oikeus valita vapaasti tutkintoon toinen opintokokonaisuus antaa opiskelijalle myös mahdollisuuden suunnata opintojaan itseään kiinnostavaan suuntaan. Ainoastaan koneensuunnittelun ja tuotekehityksen syventävän kokonaisuuden kohdalla valinta on rajattu materiaalitekniikkaan. Mikäli tutkinnon syventävien opintojen laajuus on vähintään 80 opintopistettä, ei toista vapaasti valittavaa kokonaisuutta vaadita tutkintoon.

Materiaalitekniikan DI-tutkinto-ohjelman syventäviä opintokokonaisuusvaihtoehtoja ovat Metallic and Ceramic Materials, Polymeric Materials, Biomaterials, Materiaalikemia, Koneensuunnittelu ja tuotekehitys, ja Mechanics of Materials. Viimeinen vaihtoehto suoritetaan vaihto-opintoina partneriyliopistossa.

Metallic and Ceramic Materials

Syventävä kokonaisuus antaa hyvät valmiudet erilaisten metallisten ja keraamisten rakenne- ja toiminnallisten materiaalien valmistamisen, koostumuksen, rakenteiden ja ominaisuuksien syvälliseen tuntemiseen ja ymmärtämiseen sekä taidon soveltaa osaamistaan teollisuuden ja tutkimuksen alueilla. Kokonaisuus sisältää opintoja sekä keraameista että metalleista, ja laajempi vaihtoehto tarjoaa lisäksi valinnaiset syventymisvaihtoehdot metalleihin tai keraamisiin materiaaleihin.

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tietämystään metalli- ja keraamimateriaalien alueelta kehitys- ja asiantuntija- ja tuotantotehtävissä. Hän osaa seurata ja ymmärtää uusimpien materiaalien ja valmistusteknologioiden tarjoaman potentiaalin. Opiskelijalla on laaja ymmärrys metalli- ja keraamimateriaaleista, niiden erityisominaisuuksista, valmistamisesta ja soveltamisesta metalliteollisuuden, koneenrakennuksen, energia- ja ympäristötekniikan, elektroniikan ja fotoniikan sekä lääketieteen tarpeisiin. Hän pystyy työskentelemään kansainvälisissä ja monitieteisissä yhteisöissä sekä teollisuudessa ja yrityksissä että tutkimuksen aloilla yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Polymeric Materials

Syventävä opintokokonaisuus antaa laajan tietämyksen erilaisista polymeerimateriaaleista. Opiskelija osaa selittää, miten näiden materiaalien rakenne, ominaisuudet, prosessointi ja sovellukset poikkeavat toisistaan. Hän osaa myös analysoida ja arvioida materiaaliominaisuuksia ja soveltaa näitä tietoja käytännössä materiaaliteknisten ongelmien ratkaisemisessa.

Polymeerien syventävät opinnot antavat valmiudet polymeeripohjaisten materiaalien käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa perinteisen tuotevalmistusnäkökulman laajentamiseen ympäristöä säästävään ja taloudellisesti kannattavaan materiaali- ja prosessihallintaan.

Opinnot suorittanut pystyy työskentelemään kansainvälisissä ja monitieteisissä materiaalitekniikan alueen yhteisöissä. Hänellä on hyvät tiedot ja taidot muovimateriaaleista, elastomeereistä, komposiiteista, kuitumateriaaleista tai paperinjalostus- ja pakkaustekniikasta. Opinnot suorittanut osaa valmistaa edellä mainittuihin materiaaleihin perustuvia rakenteita ja laitteita sekä tutkia ja analysoida niiden ominaisuuksia.

Biomaterials

Syventävä kokonaisuus antaa valmiudet soveltaa materiaalitekniikan tietoja ja taitoja lääketieteellisten biomateriaalien käyttöalueille. Kokonaisuuden sisällössä käydään läpi mm. materiaaleista, biologiasta ja kliinisistä käyttökohteista muodostuvat vaatimukset biomateriaalien käytölle. Koska ala on vahvasti viranomaissäädeltyä ja globaalisti toimiva, on nämä seikat vahvasti integroituna opetukseen mukaan. Opiskelija osaa arvioida eri materiaaliryhmien ja materiaalien soveltuvuuden lääketieteellisten biomateriaalien käyttöön sekä valita niitä eri käyttökohteisiin. Hän myös pystyy arvioimaan tuotteita, niiden valmistusta ja käytettävyyttä eri kohteisiin.

Opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy työskentelemään erityisesti lääketieteellisten biomateriaalien tuotekehitys- ja asiantuntijatehtävissä yrityksissä, tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja viranomaislaitoksissa. Hänellä on osaamista seurata ja ymmärtää erilaisten materiaaliteknisten kehitystä sekä yhdistää tätä osaamista monipuolisesti huomioiden myös biologiset, kliiniset ja viranomaisvaatimukset, joita tuotteisiin kohdistuu. Biomateriaalit-kokonaisuuden opiskelija hyötyy sivuaineesta, joka on materiaalitekniikan tekniseltä aihealueelta erityisesti jos hän toimii jatkossa tuotannon ja tuotekehityksen tehtävissä.

Materiaalikemia

Materiaalikemian syventävät opinnot antavat valmiudet aineen rakenteen ja ominaisuuksien syvälliseen tuntemiseen ja ymmärtämiseen sekä taidon soveltaa kemiaa materiaalitekniikan ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin. Kokonaisuus tarjoaa laajan joukon valinnaisia syventymisvaihtoehtoja kehittyvien kemian teknologioiden aloilta, kuten nanokemia ja -teknologia, supramolekulaariset rakenteet, syntetiikka ja huippunopea spektroskopia.

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kemian tietämystään erilaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Hän pystyy seuraamaan uusien materiaalien kehitystä ja ymmärtämään niiden tarjoamat mahdollisuudet. Hän osaa analysoida ja arvioida materiaalien kemiallisia ominaisuuksia ja soveltaa näitä tietoja käytännössä. Hän pystyy työskentelemään kansainvälisissä ja monitieteisissä yhteisöissä sekä teollisuudessa ja yrityksissä että tutkimuksen aloilla yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Koneensuunnittelu ja tuotekehitys

Koneensuunnittelun syventävät opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet erityyppisiin suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviin koneenrakennustekniikassa. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet soveltaa ja analysoida koneen osien ja konejärjestelmien suunnittelua, mitoitusta ja valmistettavuutta. Opinnot perehdyttävät koneensuunnittelun laskennallisiin menetelmiin ja työkaluihin sekä moniteknisten konejärjestelmien suunnittelumetodiikkoihin.

Mechanics of Materials

Materiaalien mekaniikan syventävät opinnot tarjoavat laajan tietämyksen materiaalien mekaanisista ominaisuuksista sekä mekaanisesta käyttäytymisestä laajassa aika- ja mittaskaalassa. Kokonaisuus käsittelee sekä ilmiöiden teoreettista taustaa, mutta antaa myös käytännön työkaluja insinöörityössä tarvittaviin komponenttien suunnittelu- ja arviointitehtäviin. Syventävän kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää materiaalien elastisen ja plastisen muodonmuutoksen periaatteet, erilaisten vaurioitumismekanismien kuten väsymisen ja murtumisen teoreettisen taustan, sekä osaa mallintaa näitä matemaattisesti. Opinnoissa hankitut tietotaidot soveltuvat laajaan materiaalikirjoon kattaen sekä metallit, polymeerit, komposiitit jne., ja antavat myös hyvän mahdollisuuden suunnata omaa ammattitaitoa kohti tiettyä materiaaliryhmää oman mielenkiinnon mukaan.

Materiaalien mekaniikan kokonaisuuden toteutuksesta vastaa Departamento de Ciencia de la Materiales of the Politécnica de Madrid (UPM), ja sen voi ainoastaan suorittaa vaihto-opintoina Madridissa. Kokonaisuuden suorittamista suositellaan neljännelle opiskeluvuodelle tai toiselle vuodelle opiskelijoille, jotka tulevat suoraan maisterivaiheeseen.

Opinnäytetyö

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu kandidaatintyö ja kypsyysnäyte, jotka suoritetaan kolmantena vuonna. Kandidaatintyön kokonaislaajuus on 10 opintopistettä. Kandidaatintyö osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa oppimaansa sekä kykyä tieteelliseen tai taiteelliseen ajatteluun ja toimintatapoihin. Nämä sisältävät myös kyvyn viestiä äidinkielellään sekä suullisesti että kirjallisesti. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä kandidaatintyön alaan sekä kielitaitoa äidinkielellä.

Diplomityö on diplomi-insinööritutkinnon loppuvaiheessa tehtävä tieteellinen tutkielma, jossa opiskelija antaa työllään näytön siitä, että hän hallitsee syventävien opintojensa alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat, pystyy viestimään ja työskentelemään itsenäisesti. Diplomityön laajuus on 30 opintopistettä.

Uramahdollisuudet

Materiaalitekniikan diplomi-insinöörinä olet materiaalien ja niiden valmistuksen ja kehittämisen asiantuntija, joka osaa valita tai kehittää parhaan materiaaliratkaisun kuhunkin tarkoitukseen. Tampereen yliopiston Materiaalitekniikan diplomi-insinööritutkinto takaa sinulle hyvät mahdollisuudet monipuoliseen uravalikoimaan, joka kulminoituu usein vasta opiskelujen diplomityövaiheessa. Tutkintoa räätälöimällä voit suunnata selkeästi teollisuuteen tai keskittyä uraan materiaalitieteen huippututkijana akateemisella polulla. Tutkinto mahdollistaa työllistymisen monelle teollisuuden alueelle sisältäen esimerkiksi metalliteollisuuden ja konerakennusteollisuuden, energiateollisuuden, metsäteollisuuden, elektroniikkateollisuuden sekä bioteknologian. Valmistuttuasi voit työskennellä muun muassa tutkimukseen, teolliseen tuotantoon tai tuotesuunnitteluun liittyvissä asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. Materiaalitekniikan työtehtäviin liittyy usein myös toimiminen kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Työtehtävissäsi sinulla on mahdollisuus kehittää esimerkiksi kilpailukykyisiä materiaaliratkaisuja paperikoneiden telapinnoitteista aina älykkäisiin materiaaleihin lääketieteessä, toimivia pakkausratkaisuja erilaisille kuluttajatuotteille tai energiaa säästäviä kevyitä ja lujia yhdistelmämateriaaleja kuljetusvälineteollisuuteen. Voit myös olla mukana kehittämässä kansainvälistä tutkimusta alan huippututkimusverkostoissa. Tutkinto antaa edellytykset työskennellä myös julkisella sektorilla sekä koulutusyksiköissä. Sinulla on erinomaiset mahdollisuudet luoda uraasi niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopiston tavoitteena on, että mahdollisimman moni valmistuva opiskelija omaisi valmistumisvaiheessaan kansainvälistä kokemusta.

Materiaalitekniikan DI-tutkinto-ohjelma tarjoaa valmiin opintokokonaisuuden, joka opiskellaan ulkomailla yhteistyöyliopistossa ja hyväksytään suoraan osaksi materiaalitekniikan tutkintoa syventäviksi tai vapaavalintaisiksi opinnoiksi. Mechanics of Materials –kokonaisuus suoritetaan Universidad Politécnica de Madridissa Espanjassa vaihto-opintoina, joihin haetaan erikseen.

Lisäksi materiaalitekniikassa voi suorittaa kansainvälisen diplomi-insinöörin yhteistyötutkinnon partneriyliopistomme Universidad Politécnica de Madridin (UPM) kanssa. Yhteistyötutkinnolla tarkoitetaan Tampereen yliopiston ja yhden tai useamman yhteistyöyliopiston kanssa yhdessä suunniteltua ja järjestettyä tutkintoon johtavaa koulutusta. Kansainvälisessä yhteistutkinto-ohjelmassa diplomi-insinööriksi on mahdollista opiskella, kun on suorittanut ensin materiaalitekniikan kandidaatin tutkinnon opinnot, ja lopputuloksena saada tutkintotodistus sekä Tampereen yliopistosta että UPM:ltä. Tutkinnosta ensimmäinen vuosi suoritetaan kotiyliopistossa ja toinen vaihtoyliopistossa, jonka jälkeen tehdään diplomityö. Yhteistyötutkinnon avulla opiskelija saa paitsi monipuolisen osaamisen materiaalitekniikan alalta ja reilusti kansainvälistä kokemusta, myös mahdollisuuden räätälöidä oma tutkintonsa sellaiseksi, jolla erottuu työmarkkinoilla edukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Tutkimuksen painopisteet

Tampereen yliopiston Materiaaliopin Laboratorio on Suomen vahvin ja laaja-alaisin materiaalitekniikan tutkimusta ja opetusta antava yksikkö. Laboratorio keskittyy kaikkien teollisuudelle merkittävien materiaalien kuten metallien, keraamien, muovien, komposiittien, paperipohjaisten monimateriaaliratkaisujen kehittämiseen, mutta myös erilaisten uusien pinnoitteiden ja pinnoitusmenetelmien kehittämiseen. Materiaaliopin laboratorion useat tutkimusryhmät ovat niittäneet laajaa kansainvälistä mainetta ja tutkijoitamme ja opettajamme ovat palkittu kansainvälisesti tunnustetuilla meriiteillä. Opetuksemme ja tutkimuksemme ovat erottamattomasti sidoksissa toisiinsa. Teemamme ja strategiamme on sekä tutkimuksessa että opetuksessa "teollisuuden materiaaliongelmien ratkaisut tieteellisin menetelmin".

Sisältöä materiaalitekniikan tutkinto-ohjelmaan tuottaa pääasiassa materiaaliopin laboratorio. Voit tutustua laitoksen tutkimustoimintaan ja esittelyihin laitoksen verkkosivuilla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinto antaa valmiudet tohtorin tutkinnon suorittamiseen.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Valinta DIA-yhteisvalinnassa
 • Valinta yo-todistuksen, yhteispistemäärän (yo-todistus + valintakoepisteet) tai valintakoepisteiden perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2019 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka 1.6.2019 mennessä suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat siitä todistuksen.
 • European Baccalaureate- tai International Baccalaureate–tutkinnon viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat.
 • Reifeprüfung –/Deutsches Internationale Abitur -tutkinnon Suomessa viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat.
 • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 1.6.2019 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
 • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita hakijoita koskee pohjoismainen sopimus http://www.norden.org/fi/om-samarbejdet-1/pohjoismaiset-sopimukset/sopimukset/koulutus-ja-tutkimus/sopimus-tanskan-suomen-islannin-norjan-ja-ruotsin-vaelillae-paeaesystae-korkeampaan-koulutukseen).
 • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta saatetaan edellyttää kielitaidon osoittamista (suomi tai ruotsi yliopistosta riippuen).

Yliopistot noudattavat pääsääntöisesti yliopistojen yhteisten valintaperustesuositusten mukaisia kielitaitovaatimuksia mutta hakijan tulee tarkistaa yliopistokohtaiset kielitaitovaatimukset ja tarvittaessa toimittaa todistus kielitaidosta kunkin yliopiston vaatimalla tavalla.

Åbo Akademiin hakevien on osoitettava ruotsinkielen taito. Katso tarkemmat tiedot.

Valintaperusteet

VALINTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTOON JOHTAVIIN HAKUKOHTEISIIN
Tämä hakukohde kuuluu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea kohdassa Hakukelpoisuusvaatimukset määriteltyihin hakijaryhmiin kuuluvat hakijat. Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin johtavien koulutusten hakukohteita on yhteisvalinnassa mukana 44. Luettelon hakukohteista löytyy täältä.

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavissa hakukohteissa on varattu vähintään 60 % paikoista ensikertalaisille.

Olet ensikertalainen, jos:
- et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
- et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen (6) hakukohteeseen, jotka pitää asettaa mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Tämä mieluisuusjärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin voi tulla valituksi kolmella tavalla:

 • alkupisteiden perusteella (yo-, EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinnon perusteella ilman valintakokeita)
 • alku- ja valintakoepisteiden perusteella
 • valintakoepisteiden perusteella

 

TODISTUSVALINTA

Yliopistot hyväksyvät osan opiskelijoista ilman valintakoetta yo-todistuksesta tai vastaavasta laskettavien alkupisteiden perusteella. Todistusvalinnassa ovat mukana ne viimeistään keväällä 2019 tutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat ja EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tai sitä vastaavan kokeen.

Yliopistot voivat hakukohdekohtaisesti asettaa matematiikan, fysiikan tai kemian tai jonkin edellä mainittujen aineiden yhdistelmän kynnysehdoksi alkupistevalintaan osallistumiselle. Matematiikan osalta hakukohdekohtainen kynnysehto on vähintään M ja fysiikan tai kemian osalta vähintään C. Kynnysehdot voivat hakukohdekohtaisesti olla myös edellä esitettyä korkeampia. Hakijan näkökulmasta riittää, että yksi vaadituista kynnysehdoista täyttyy, mikäli hakukohteelle on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa. Kynnysehdot löytyvät osoitteesta
http://dia.fi/.

Alkupistevalinnan osuus hakukohteiden valintakiintiöstä on vähintään 20 % ja enintään 50 %. Kiintiöt vaihtelevat hakukohteittain. Hakija voidaan hyväksyä hakukohdekohtaisen kiintiön puitteissa ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen hakukohteeseen alkupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeen arvosana.

Alkupistevalinnassa voi tulla hyväksytyksi vain ensimmäiseen diplomi-insinöörin hakukohteeseen. Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa alkupistevalintakiintiössä, hän voi tulla valituksi kaikkiin hakukohteisiinsa valintakokeiden kautta. Alkupistevalinnassa hyväksyttävissä oleva ei voi enää osallistua valintakokeisiin.

Alkupisteiden maksimipistemäärä on 26.

Tiedot hyväksyttävissä olevista julkaistaan pe 24.5.2019.

 

VALINTA ALKU- JA KOEPISTEIDEN PERUSTEELLA

Alku- ja koepisteiden perusteella valitaan 70 % uusista opiskelijoista alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä. Edellytyksenä on viimeistään keväällä 2019 suoritettu ylioppilastutkinto, EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinto sekä seuraavan kynnysehdon täyttäminen: hakijan on saatava DI-kokeen matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä. Yliopistoilla on mahdollisuus poiketa tästä kynnysehdosta, jos aloituspaikkoja jää täyttämättä jossakin hakukohteessa.

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtäviä sisältävästä osiosta.

Matematiikan osio:
Kolme (3) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä.

Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava osio:
Fysiikka kaksi (2) tehtävää, kemia kaksi (2) tehtävää ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavat kaksi (2) tehtävää; kuusi (6)pistettä/tehtävä. Hakijan tulee vastaa kolmeen (3) tämän osion tehtävään.

Hakijoilta huomioidaan koepisteitä laskettaessa kolme matematiikan pakollista tehtävää ja kolme vaihtoehtoisen osion tehtävää. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen vaihtoehtoisen osion tehtävistä, huomioidaan ne kolme tehtävää, joista hakijalla on alhaisimman pistemäärät.

Maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40.

Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntöjä matematiikan tehtävien yhteispistemäärää.

Kynnysehto: hakijan tulee saada osiosta vähintään 6/18 voidakseen tulla hyväksytyksi (kaikista tehtävistä ei ole pakko saada koepisteitä). Yliopistojen on mahdollista laskea matematiikan kynnysehtoa, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä

Alku- ja koepisteiden maksimipistemäärä valintapisteinä on 66.

Alkupisteet

26

Koepisteet valintapisteinä

40

Yhteensä

66


 

VALINTA KOEPISTEIDEN PERUSTEELLA

Koepisteiden perusteella valitaan 30 % alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä.

Hakuedellytykset ja kynnysehto

Valinnassa otetaan huomioon vain koepisteet, jolloin maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Hakijan on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta. Yliopistojen on mahdollista poiketa em. kynnysehdosta, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä (kynnysehtoa on mahdollista laskea, mutta ei nostaa).

Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40.

Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntönä matematiikan osiosta saatua pistemäärää.

Koepisteiden maksimipistemäärä on 40.

Valintakoe

DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteiden valintakoe

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtäviä sisältävästä osiosta.

Valintakoe on yhteinen kaikille hakukohteille.

Lisätietoja DIA-yhteisvalinnan sivuilta

 

Aika

Paikka

Kuvaus

Ti 28.5.2019
klo 10.00-14.00

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere

Valintakoepaikkakunta valitaan hakulomakkeella.

Valintakoepaikkakuntia ovat: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa

Hakumenettely

Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään arkkitehdin tai diplomi-insinöörin tutkintoon. DIA-yhteisvalinnassa on mukana seitsemän yliopistoa.

Voit osallistua valintakokeisiin haluamallasi koepaikkakunnalla riippumatta siitä mihin tekniikan yliopistoon ensisijaisesti haet. Diplomi-insinöörihakukohteiden valintakoepaikkakunnat ovat: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Arkkitehtuurihakukohteiden osalta Espoo, Oulu ja Tampere

Kevään 2019 yhteishaussa on diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan kuuluvia diplomi-insinöörihakukohteita 42 ja arkkitehtihakukohteita 4. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat.

Lue lisää Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan verkkosivuilta http://dia.fi/.

Liitteet

Hakemuksen liitteenä ei tarvitse muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta toimittaa todistusjäljennöksiä. Kaikki vaaditut liitteet tulee liittää suoraan hakemukselle Opintopolussa.

 • Vuonna 1989 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Hakijoiden, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot tai ammatillisen perustutkinnon, tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Keväällä 2019 ammatillisen perustutkinnon suorittavien hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 6.6.2019 klo 15.00. mennessä.
 • EB- tai IB-tutkinnon ennen vuotta ennen vuotta 2019 tai RP-/DIA-tutkinnon 2019 tai aikaisemmin suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Kesällä 2019 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien tulee toimittaa kopio alustavista arvosanoista (predicted grades tai ilmoitus alustavista arvosanoista) 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Ulkomaille korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio suoritusmaassa korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Kesällä 2019 ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttavien tulee toimittaa kopio viimeisimmästä todistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Hae siirtohaussa
Tampereen yliopiston siirtohaku kevät 2019
Siirtohaun hakuaika 2.5.-16.5.2019 klo 15.00
 • Haku toisista suomalaisista korkeakouluista siirtyville
 • Haku Tampereen yliopiston muista kuin diplomi-insinöörin koulutuksista siirtyville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Siirtohaussa voi hakea alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon opintojen aikana Tampereen yliopiston tekniikan kandidaatin- ja dia-tutkinto –ohjelmiin (3+2 -vuotiseen koulutukseen) tai tekniikan kandidaatin ohjelmiin (3 vuotinen). Siirron hakeminen edellyttää, että hakijalla on hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa vastaavan tasoisiin opintoihin.

Tampereen yliopisto arvioi uuden tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisen suoritusajan riittävyyden tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika ja jo suoritetut opinnot. Opiskeluoikeuden siirtämisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on riittävästi opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseksi.

Tekniikan kandidaatintutkinto (DI) sisältää aina matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja. Kyseisten opintojen osuus tutkinnosta vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Siirtohaussa taustatutkinnon soveltuvuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota matemaattis-luonnontieteellisten opintojen määrään suoritettavassa tutkinnossa, johon hakijalla on opinto-oikeus.

Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtoa anovalle myönnetään siirtohaun kautta saman tasoinen tutkinnonsuoritusoikeus (oikeus suorittaa kandidaatintutkinto) kuin hänellä on haun perusteena olevan tutkinto-oikeuden myötä. Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtohaussa hyväksytyn opintoaika määrittyy kandidaatintutkinnon suoritusajan mukaisesti.

Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtohaussa opinto-oikeuden kandidaatintutkintoon saanut opiskelija voi hakea opinto-oikeutta ylempään korkeakoulututkintoon kandidaatintutkinnosta valmistumisen yhteydessä joustavalla yliopiston sisäisellä hakumenettelyllä.

Soveltuvan korkeakoulututkinnon (kandidaatti, AMK-tutkinto) suorittaneet hakevat Tampereen yliopiston maisterivaiheen opiskelijavalinnassa, johon voi hakea kevään yhteishaussa aiemmin suoritetun tai hakuvuoden kevään aikana valmistuvan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon perusteella.

Siirtohaun ryhmät

Siirtohaussa voivat hakea suomalaisessa yliopistossa alempaa korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus. Hakukohdekohtaiset valintaperusteet sisältävät tarkemmat kriteerit, millä opiskelijoita voidaan valita siirtohaun kautta. Ammattikorkeakouluopintoja ja yliopistossa alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat hakijat ryhmitellään hakukohteittain siirron perusteena olevan tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisiin ryhmiin.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan.

Valintaperusteet

Siirtohaun yleiset valintaperusteet

Siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaisten suoritettujen opintojen tulee kaikissa hakukohteissa olla vähintään 55 op/lukuvuosi. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakuajan lukukauden loppuun mennessä suoritetut opinnot, jotka kuuluvat siirron perusteena olevaan opiskeluoikeuteen.

Kaikkien hakukohteiden osalta hakijoiden on toimitettava hakemuksen liitteeksi:

 • Opintosuoritusote (siirron perusteena oleva opintooikeus)
 • Tampereen yliopiston hakukohteen mukainen alustava HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma)
 • Motivaatiokirje

Ammattikorkeakoulututkinnosta tekniikan kandidaatinopintoihin (DI) siirtyvältä edellytetään lisäksi matematiikan osaamista seuraavasti:

 • Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvien matematiikan opintojaksojen (väh. 10 op) on oltava suoritettuina sen lukukauden loppuun mennessä, minkä aikana siirtohakua haetaan
 • Hakijalla täytyy olla lisäksi suoritettuna yliopistotasoisia matematiikan opintoja väh. 7 op.

MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123, 7 op opintojaksolle voi osallistua Tampereen teknillisen yliopiston (1.1.2019 alkaen Tampereen yliopisto) avoimen yliopiston kautta tai Tampereen korkeakouluyhteisön ristiinopiskelupalvelun kautta.

 • Hakijan on varmistettava yliopistotasoisen matematiikan soveltuvuus (jos muu kuin MAT04600 Insinöörimatematiikka 123, 7 op) Tampereen teknillisen yliopiston (1.1.2019 alkaen Tampereen yliopisto) hakijapalveluista.

 

Hakukohdekohtaiset valintaperusteet:

Hakukohde (tutkinto-ohjelma)

Soveltuvien pohjatutkintojen alat

Opintojen keskiarvo vähintään AMK ja

yliopisto

Materiaalitekniikka

tekniikka, luonnontieteet tai muu soveltuva ala

3,5/5 ja 3,5/5

Hakumenettely

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/siirtohaku. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

Hae avoimen väylän haussa
Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2019
Avoimen väylän hakuaika 2.5.-16.5.2019 15.00
 • Valinta avoimien yliopisto-opintojen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoinen hakija on Tampereen yliopiston avoimen yliopiston tekniikan alan lyhyen tai pitkän väylän opiskelija, joka on suorittanut väyläopinnot vaadituin kriteerein.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa tai Tampereen yliopiston yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Valintaperusteet

Tekniikan alan lyhyt väylä

Hakukohde

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys

Materiaalitekniikka

Väylän opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3,5

 

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys saavutetaan suorittamalla vaaditut opintojaksot kevätlukukauden aikana, 31.7.2019 mennessä. Keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo.

Suoritettavat opintojaksot (lukuvuonna 2018-2019 ao. opintojaksoja vastaavat opintojaksot):

 • MAT-01100 Insinöörimatematiikka X 1, 5 op
 • MAT-01200 Insinöörimatematiikka X 2, 5 op
 • FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op
 • KEB-61100 Insinöörikemia, 3 op TAI TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto, 5 op

Yhteensä 20-22 op

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

 

Tekniikan alan pitkä väylä

Hakukohde

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys

Materiaalitekniikka

Väylälle hyväksyttävät opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3

 

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys saavutetaan suorittamalla 40 opintopistettä vaadittavilla keskiarvoilla. Keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo. Opintojen tulee sisältää vähintään 19 opintopistettä matematiikan perusopintoja (MAT-01 ja MAT-02 –alkuiset opintojaksot) ja muiden opintojen (40 op sisällä) on oltava haettavaan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaan hyväksyttäviä opintoja.

Muiden suoritettavien opintojen määrää tai laatua ei ole rajattu. Opintojen suorittamiselle ei ole aikarajaa, mutta voidakseen tulla valituksi kevään 2019 haussa, tulee vaaditut opinnot olla suoritettuna 31.7.2019 mennessä.

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Hakumenettely

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimen-vaylan-haku. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia Tampereen yliopiston avoimen väylän hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae tiedekilpailumenestyksen perusteella
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Valinta tiedekilpailumenestyksen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

MAOL:in valtakunnallisten, lukuvuonna 2017-2018 tai 2018-2019 lukion viimeisille kursseille järjestämien matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen (Datatähti) kymmenen parasta voidaan hyväksyä suoraan ilman valintakokeita tekniikan kandidaatin (TkK + DI) tutkinto-ohjelmiin. Hakijoiden on toimitettava todistus kilpailumenestyksestään. Hakijoiden hyväksymisen edellytyksenä on ylioppilastutkinnon suorittaminen.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Hakumenettely

MAOL:n matematiikka-, fysiikka-, kemia-, tai datatähtikilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet hakijat lataavat todistuksen kilpailumenestyksestään hakemukselle 10.4.2019 klo 15.00 menneessä.

Liite nimetään seuraavasti: sukunimi_etunimi_kilp.pdf: esim. virtanen_jani_kilp.pdf

Lisätietoa kilpailumenestyksen perusteella hakemisesta.