Hakukelpoisuus maisteriohjelmiin

Olet kelpoinen hakemaan suoraan ylempään korkeakoulututkintoon (maisteri, diplomi-insinööri tai arkkitehti), jos olet suorittanut tai suoritat valintaperusteissa ilmoitettuun määräaikaan mennessä

  • soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Lisäksi hakukohteeseen voidaan ottaa opistoinsinöörin tutkinnon suorittaneita, jos hakukohteen valintaperusteissa näin erikseen määritellään.

Mikäli opiskelijalla ei pohjatutkinnon nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole riittävää osaamispohjaa, voidaan hänen hakemuksensa tästä syystä hylätä.

Ulkomaisen korkeakoulututkinnon tulee vastata laajuudeltaan vähintään 180 ECTS-pistettä tai 3-4 vuoden kokoaikaista opiskelua ja sen tulee antaa oikeus hakea yliopistotasoisiin maisteriopintoihin asianomaisessa maassa. Ulkomaisen korkeakoulututkinnon myöntäneen korkeakoulun tulee olla tunnustettu osa asianomaisen maan virallista kansallista koulutusjärjestelmää. Korkeakoulun tulee olla listattuna asianomaisen maan tutkinnonanto-oikeuden omaavien korkeakoulujen listauksessa tai kansainvälisen organisaation (esim. UNESCO) ylläpitämällä listauksella tunnustetuista korkeakouluista.

Hakukelpoisuuden maisteriohjelmien valinnassa tuottaa alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi sellainen ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, esimerkiksi Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot tai ulkomaiset, ns. sanotut pitkän syklin mukaiset maisterintutkinnot, tuottavat hakukelpoisuuden.

Aiemmin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ei kuitenkaan estä hakemasta maisteriopintoihin. Toista ylempää korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakeva voidaan hyväksyä, mikäli uuden tutkinnon katsotaan tuottavan hakijalle merkittävää uutta osaamista.

Hakukelpoisuuden maisteriohjelmien valinnassa tuottaa ylempi korkeakoulututkinto siinä tapauksessa, että hakijalta puuttuu alempi korkeakoulututkinto, johon perustuen valinta voitaisiin tehdä.

Yliopiston tutkintosäännön mukaisesti uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä saman koulutusalan tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka hakija on jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta johdu.

Myös keväällä 2020 valmistuvat hakijat, jotka pystyvät toimittamaan lopullisen tutkintotodistuksen määräaikaan mennessä, voivat tulla hyväksytyksi maisteriohjelmien hakukohteisiin. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien valinta tehdään ehdollisena hakuaikana toimitetun opintosuoritusotteen tietojen ja tilanteen perusteella.

Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi hyväksytyn suorittavan täydentäviä opintoja tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti. Täydentäviä opintoja voidaan edellyttää enintään noin yhden vuoden opintoja vastaava määrä (enintään 60 opintopistettä).

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa taikka korkeakoulun harkinnan mukaan turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai vastaavaan. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa
kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana.

Suoraan ylempään korkeakoulututkintoon hakevan henkilön hakukelpoisuus arvioidaan normaalin ns. maisterihakuprosessin mukaisesti yliopiston hakijapalveluissa niiden dokumenttien perusteella, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, tai joita tältä pyydetään lisäselvityksenä. 

Turvapaikanhakijoihin sovelletaan samoja ohjeita kuin pakolaiseen tai pakolaiseen rinnastettavassa olevaan henkilöön. Turvapaikanhakija esittää hakuvaiheessa vastaanottokeskuksen asiakaskortin, jos hänellä ei ole esittää muuta henkilöllisyystodistusta. 


Huomaathan myös, että jos haet Tampereen yliopiston suomenkielisiin maisteriohjelmiin opiskelijaksi, sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi hakukohteesta riippuen. Kielten maisteriohjelmissa voidaan myös vaatia kyseisen hakukohteen kielen kielitaidon osoittamista. 

Katso hakukelpoisuuteen ja suomen kielitaitovaatimuksiin liittyvät mahdolliset tarkennukset oman hakukohteesi valintaperusteista.