rakenteinen kirjaaminen
Tutkinto-ohjelma

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

rakenteinen kirjaaminen

Huippututkimusta terveyden hyväksi

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta panostaa korkeatasoiseen tutkimukseen.

Terveydenhuollon rakenteet ovat muuttumassa. Riippumatta terveydenhuollon järjestämismallista ja rahoituspohjasta, korkealaatuista tieteellistä tutkimusta ja tohtorikoulutusta tarvitaan takaamaan lääketieteellistä osaamista vaativa potilashoito, uusien diagnostiikka- ja hoitomuotojen kehittyminen sekä niiden näyttöön perustuva soveltaminen. Tavoitteenamme on innovatiivinen, korkeatasoinen ja kansainvälisesti tunnettu tohtorikoulutus ja tutkimus, jota voidaan hyödyntää terveydenhuollossa ja laajemminkin yhteiskunnassa.

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelman osaamisen keskiössä ovat lääketieteen perustutkimus, translationaalinen tutkimus, kliininen tutkimus, molekyylibiologia, biolääketiede, bioinformatiikka, kudosteknologia, lääketieteen tekniikka, bioanturitekniikka ja systeemibiologia. Ohjelma tarjoaa näillä painopistealueilla kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta ja tuottaa tohtoreita (FT, LT ja TtT), jotka ovat kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään on perinteisesti ollut ongelmatonta. Tohtorikoulutuksessa pyritään ottamaan huomioon työelämän tarpeet ja tarjoamaan opiskelijoille opintokokonaisuuksia, jotka kartuttavat työelämävalmiuksia (mm. kirjallisen ja suullisen ilmaisun taidot, viestinnälliset valmiudet, oman ajankäytön hallinta, projektinhallintataidot, ongelmanratkaisuvalmiudet, itsenäinen työote, tiimityötaidot). Tohtorikoulutus osaltaan takaa lääketieteellistä osaamista vaativan potilashoidon, sekä uusien hoitomuotojen kehittymisen ja näyttöön perustuvan hyödyntämisen.