rakenteinen kirjaaminen
Tutkinto-ohjelma

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

rakenteinen kirjaaminen

Huippututkimusta terveyden hyväksi

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta panostaa korkeatasoiseen tutkimukseen.

Terveydenhuollon rakenteet ovat muuttumassa. Riippumatta terveydenhuollon järjestämismallista ja rahoituspohjasta, korkealaatuista tieteellistä tutkimusta ja tohtorikoulutusta tarvitaan takaamaan lääketieteellistä osaamista vaativa potilashoito, uusien diagnostiikka- ja hoitomuotojen kehittyminen sekä niiden näyttöön perustuva soveltaminen. Tavoitteenamme on innovatiivinen, korkeatasoinen ja kansainvälisesti tunnettu tohtorikoulutus ja tutkimus, jota voidaan hyödyntää terveydenhuollossa ja laajemminkin yhteiskunnassa.

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelman osaamisen keskiössä ovat lääketieteen perustutkimus, translationaalinen tutkimus, kliininen tutkimus, molekyylibiologia, biolääketiede, bioinformatiikka, kudosteknologia, lääketieteen tekniikka, bioanturitekniikka ja systeemibiologia. Ohjelma tarjoaa näillä painopistealueilla kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta ja tuottaa tohtoreita (FT, LT ja TtT), jotka ovat kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään on perinteisesti ollut ongelmatonta. Tohtorikoulutuksessa pyritään ottamaan huomioon työelämän tarpeet ja tarjoamaan opiskelijoille opintokokonaisuuksia, jotka kartuttavat työelämävalmiuksia (mm. kirjallisen ja suullisen ilmaisun taidot, viestinnälliset valmiudet, oman ajankäytön hallinta, projektinhallintataidot, ongelmanratkaisuvalmiudet, itsenäinen työote, tiimityötaidot). Tohtorikoulutus osaltaan takaa lääketieteellistä osaamista vaativan potilashoidon, sekä uusien hoitomuotojen kehittymisen ja näyttöön perustuvan hyödyntämisen.

Tutkintonimike

Terveystieteen tohtori
Lääketieteen tohtori
Filosofian tohtori

Koulutustyyppi

Jatkotutkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Kaupin kampus

Osaamistavoitteet

Tohtoriopintojen tavoitteena on, että opiskelija on:

 1. perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
 2. hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
 3. perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
 4. saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
 5. saavuttanut riittäävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 1039/2013, 21§).

Koulutuksen sisältö

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma on ainutlaatuisesti monitieteinen lääke-, luonnon- ja insinööritieteet yhteen nivova tohtoriohjelma, jonka osaamisen keskiössä ovat lääketieteen perustutkimus, translationaalinen tutkimus, kliininen tutkimus, molekyylibiologia, biolääketiede, bioinformatiikka, kudosteknologia, lääketieteen tekniikka, bioanturitekniikka ja systeemibiologia. Ohjelma tarjoaa näillä painopistealueilla kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta ja tuottaa tohtoreita, jotka ovat kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin, filosofian tohtorin tai terveystieteiden tohtorin tutkinnon (LT, FT, TtT). Tohtorin tutkintoon tähtäävä opiskelu voidaan tehdä Kaupin kampuksen tutkimuskeskuksissa ja -ryhmissä. Tutkinto muodostuu henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman mukaisista opinnoista sekä väitöskirjatyöstä. Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL) tai terveystieteiden lisensiaatin tutkinnon (TtL).

Opintojen rakenne

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelman kaikki tutkinnot (LT, FT, TtT) koostuvat
 • 30 opintopisteen laajuisista ohjaajan hyväksymistä teoreettisista tohtoriopinnoista, (1- 10 op yleisiä tohtoriopintoja, 20-29 op ohjaajan kanssa sovittavia tohtoriopintoja)
 • Yhteisenä opintona pakollisena on etiikan kurssi.
 • väitöskirjatyöstä ja sen julkisesta puolustamisesta.
Lääketieteenja biotieteiden tohtoriohjelman lisensiaattitutkinnot (FL,TtL) koostuvat
 • 30 opintopisteen laajuisista ohjaajan hyväksymistä teoreettisista tohtoriopinnoista ja lisensiaattityöstä.
 
Alta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa laittaa viestiä osoitteeseen met.doc.tau@tuni.fi.

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma
Jatkuva tohtorihaku, kevät 2019
Tammi-kesäkuu 2019

Hakukelpoisuusvaatimukset

Lääketieteen tohtorin tutkinto (LT)

Lääketieteen tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai sitä vastaavan saman tasoisen tutkinnon jonkin muun maan korkeakoulussa.

Filosofian tohtorin tutkinto (FT)

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä henkilön

 1. joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon;
 2. joka on suorittanut ulkomaisessa korkeakoulussa tasoltaan 1 kohdassa tarkoitettua tutkintoa vastaavan tutkinnon;
 3. jolla koulutusyksikkö muuten toteaa olevan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua tutkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet

Terveystieteiden tohtorin tutkinto (TtT)

Tieteellisen jatkokoulutuksen pohjana on terveystieteiden maisterin tutkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus.

Lisensiaatin tutkinnot (FL, TtL)

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 23 §:ssä lisensiaatin tutkinnon suorittamisesta seuraavaa:

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatintutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen. Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

Lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa samat tohtoriopinnot kuin tohtorin tutkintoon.

Tiedekunta päättää tarkemmin tieteellisiin jatkotutkintoihin ottamisen edellytyksistä ja valinnan perusteista sekä suorittaa opiskelijavalinnan.

Valintaperusteet

Tiedekunnan jatkokoulutustoimikunta arvioi jatko-opiskelijaksi hakevan valmiuksia ja sitoutumista tohtoriopintojen menestykselliseen suorittamiseen mm. seuraavilla kriteereillä:

 • tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelmanrealistisuus ja selkeys sekä suunnitellun tutkimuksen toteutustapa
 • tutkimuksen soveltuvuus tohtoriohjelmaan
 • tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen merkitys
 • menestyminen perustutkinto-opinnoissa
 • riittävät menetelmälliset ja teoreettiset valmiudet
 • kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito
 • ohjausresurssien riittävyys

Tarvittaessa tieteellinen jatkokoulutustoimikunta voi arvioida hakijan soveltuvuutta ja motivoituneisuutta haastattelemalla hakijaa.

Tiedekunta voi rajoittaa uusien jatko-opiskelijoiden lukumäärää opintojen ohjaukseen käytettävissä olevien voimavarojen riittämättömyyden perusteella.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja sivulta Mikä on opintopolku?. Linkki hakulomakkeeseen on avoinna hakuaikana.

Jatko-opiskelijaksi haluavan tulee ensin valita ala ja ottaa yhteyttä suunnittelemansa oppiaineen professoriin tai dosenttiin ohjaussuhteen sopimiseksi. Ohjaajan kanssa esitetään työlle myös seurantaryhmä.

Tämän jälkeen jatko-opiskelijaksi haluavan tulee:

 • Hyväksyttää tutkimussuunnitelma, alustava opintosuunnitelma sekä opinto-oikeushakemus vastuuohjaajalla tai ohjaajilla
 • Pyytää oppialan professorin (tai vastuuhenkilön) allekirjoitusta opinto-oikeushakemukseen.
 • Jättää opinto-oikeushakemus liitteineen sähköisen hakujärjestelmän kautta (Opintopolku) jatkokoulutustoimikunnan arvioitavaksi.

Opintopolun hakulomakkeelle tulee liittää seuraavat dokumentit

 • Vastuuohjaajan/ohjaajien sekä oppialan professorin (tai vastuuhenkilön) allekirjoittama opinto-oikeushakemuslomake
 • Tutkimussuunnitelma
 • Jatko-opintosuunnitelmaohjeet ja malli
 • Hakijan julkaisuluettelo
 • Eettisen toimikunnan ja/tai koe-eläintoimikunnan lausunto
 • Kopiot ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksista. Hakijan on lisäksi näytettävä alkuperäiset tutkintotodistukset tiedekunnassa. Liitettä ei tarvita eikä todistusta tarvitse esittää, mikäli tohtoriopintoihin oikeuttava tutkinto on suoritettu Suomessa.
 • Seurantaryhmän jäsenten suostumukset (2-3 asiantuntijaa, joista vähintään kaksi on tohtorin tutkinnon suorittaneita)

Tutkimussuunnitelma

Väitöskirjatyön/lisensiaatintutkimuksen rekisteröinnin yhteydessä esitetään tutkimussuunnitelma (3-5 sivua). Suunnitelman tulee olla työn vastuuohjaajan ja seurantaryhmän hyväksymä. Tutkimussuunnitelma on laadittava niin, että se koskee koko väitöskirjatyötä/lisensiaatintyötä. Jos väitöskirjatyön aihe tai toteuttamistapa (esim. osajulkaisuihin perustuvasta monografiaksi) muuttuvat oleellisesti, on laadittava uusi suunnitelma, joka on esitettävä jatkokoulutustoimikunnalle hyväksyttäväksi.

1. Tutkimuksen nimi
Sekä suomen- että englanninkielisenä.

2. Tutkimuksen tausta ja ongelmat
Sisältää lyhyen tiivistelmän tutkimuksen taustasta oleellisine kirjallisuusviitteineen.

3. Tutkimuksen tavoitteet
Tavoitteet on rajattava ja esitettävä selvästi (esim. yleistavoite ja yksilöidyt tavoitteet)

4. Aineisto ja menetelmät
Sisältää soveltuvin osin yleiskuvauksen käytettävistä menetelmistä, koejärjestelyistä, koe-eläimistä, potilasaineistoista ja tilastoista:

 • menetelmävalinnat on perusteltava
 • menetelmien kuvauksen tulee sisältää periaate, ei teknisiä yksityiskohtia
 • koe-eläinten käyttö tulee kuvata ja perustella
 • potilaiden/tutkimushenkilöiden määrä ja valintakriteerit
 • käytettävät tietolähteet (esim. mittaukset, sairauskertomukset, rekisterit) ja keruutapa (prospektiivinen, retrospektiivinen)
 • analyysissä käytettävät muuttujat: päävastemuuttuja, selittävät tekijät, sekoittavat tekijät
 • otoskoko ja sen perustelu, mieluiten tilastollinen voimalaskelma ja vastetapahtumien odotettu määrä tai vastesuureen odotettu jakauma sekä biologisesti/kliinisesti/kansanterveydellisesti merkittävän eronsuuruus
 • kuvaus tilastollisesta käsittelystä (tilastolliset menetelmät, satunnaistaminen, luotettavuus, ryhmien koot jne.)
 • laadullisen tutkimuksen osalta noudatetaan kyseisen metodologian periaatteita

5. Tutkimuksen raportointi
Tutkimuksen muoto (monografia vai osajulkaisuihin perustuva). Osatöiden jaottelu ja kysymyksenasettelun/sisällön kuvaus.

6. Tutkimuksen aikataulu
Kuvataan tutkimuksen eri vaiheiden/osatöiden aikataulu ja julkaisusuunnitelma.

7. Eettiset näkökohdat
Kuvataan tutkimuksessa huomioitavat eettiset näkökohdat ja arvioidaan tarvitaanko eettisen toimikunnanlausunto/koe-eläinlupa.

8. Kirjallisuusviitteet
Alan keskeiset kirjallisuusviitteet väitöskirjaohjeiden mukaisesti. Viiteluettelon tulee olla kattava ja monipuolinen.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Tohtoriohjelma käsittelee hakemuksia kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille kuun loppuun mennessä. Mikäli hakemus tai liitteet ovat puutteellisia, hakemuksen käsittely voidaan siirtää seuraavalle käsittelykerralle.

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa Tampereen yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö

Yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskee yhden korkeakoulupaikan sääntö. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Paikan vastaanottaminen

Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta sähköisesti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palvelussa. Mikäli et pysty vastaanottamaan paikkaa sähköisesti, lähetä ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta -lomake täytettynä Tampereen yliopistoon. Lomakkeen saat hyväksymiskirjeesi mukana.

Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään valintaa seuraavan kuun 15. päivä klo 15.00 mennessä. Mikäli opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ei ole saapunut perille määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen

Uuden jatko-opiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon hyväksymispäätöksen mukana toimitettavien ohjeiden ja määräaikojen mukaan Opintotoimistossa. Ennen ilmoittautumista uuden jatko-opiskelijan on esitettävä tiedekunnassa alkuperäiset todistukset niistä tutkinnoista ja opinnoista, joihin hän on hakemuksessaan viitannut, mikäli aiemmat opinnot ovat suoritettu muualla kuin suomalaisessa korkeakoulussa.

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

Jatko-opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa ja yliopiston tarjoamien tietotekniikkapalvelujen käyttöoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.