Konetekniikka
Tutkinto-ohjelma

Konetekniikka

Konetekniikka

Konetekniikka siivittää suomalaisen teollisuuden menestystä

Voit syventää osaamistasi kiinnostuksesi ja ammatillisten tavoitteidesi mukaan.

Konetekniikka on laaja, alati kehittyvä tieteenala. Se on koneenrakennusta, elinkaarenhallintaa, robotiikkaa, teollista internetiä, 3D-tulostusta ja mekaniikkaa.

Ala hyödyntää ohjelmistopohjaisia laskenta- ja suunnittelutyökaluja, kappaletavara-automaatiota sekä tuotanto- ja valmistustekniikoita tulevaisuuden älykkäitä koneita kehitettäessä. Moderni konetekniikka pohjautuu luonnontieteiden perusilmiöihin, joten opintojen perustana ovat matematiikan ja fysiikan laajat teoreettiset opinnot. Ne helpottavat uuden tiedon omaksumista opintojen edetessä.

Tampereen korkeakouluyhteisön tarjonta näkyy konetekniikan osalta kandidaatintutkinnon opinnoissa lisääntyvänä opetustarjontana. Koulutusyhteistyö antaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille enemmän valinnanvaraa opintojen sisältöihin sekä mahdollisuuden toimia monialaisessa yhteistyössä useiden tahojen kanssa muun muassa yhteisten projektien muodossa.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon konetekniikassa suorittanut saa automaattisesti tutkinto-oikeuden konetekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan, jonka vahvuutena on poikkitieteellisyys ja tiivis yhteistyö yritysmaailman kanssa muun muassa harjoitustöiden ja ekskursioiden muodossa. Lähes kaikki diplomityöt tehdään yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

DI-tutkinnossa voit syventää osaamistasi kiinnostuksesi ja ammatillisten tavoitteidesi mukaan. Tutkinnon sisältö riippuu hyvin paljon omista valinnoistasi ja tavoitteistasi.Osan opinnoista voi tehdä englannin kielellä ja vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Koulutustyyppi

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Konetekniikka on laaja-alainen ja jatkuvasti kehittyvä tieteenala, joka vastaa nykyajan haasteisiin. Konetekniikka hyödyntää innovatiivisuutta, ohjelmistopohjaisia laskenta- ja suunnittelutyökaluja, kappaletavara-automaatiota sekä tuotanto- ja valmistustekniikoita.

Nykypäivän konetekniikka on robotiikkaa, teollista internetiä ja 3d-tulostusta unohtamatta mekaniikkaa, koneenrakennusta ja koneiden elinkaarenhallintaa. Konetekniikka on oikea valinta sinulle, joka et pelkää haasteita ja haluat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden älykkäitä koneita!

Konetekniikan tutkinto koostuu kolmevuotisesta teknisten tieteiden kandidaatin tutkinnosta ja kaksivuotisesta konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinnosta. Opiskelija saa hyväksytyksi tullessaan opinto-oikeuden tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon.

Teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma pohjautuu laajoihin luonnontieteellisiin perusopintoihin, jotka helpottavat uuden tiedon omaksumista ja arviointia opintojen edetessä. Opintosi painottuvat konetekniikkaan, mutta tarjoavat sinulle hyvät perustiedot myös automaatio- ja materiaalitekniikan perusteista. Tämä luo vahvan pohjan toimia tekniikan monialaisena osaajana.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa opiskelu tähtää tieteellisen tiedon soveltamiseen ja uusien ratkaisujen luomiseen, työelämässä oman alan asiantuntijuuteen sekä työelämävalmiuksiin erilaisissa työtehtävissä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Lisätietoja opetuskielistä

Kandidaatin tutkinto-ohjelman opetuskieli on suomi. Tutkinnon osia ja opinnäytetyön voi myös suorittaa englanniksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa osassa pääaineista opiskelukielenä on englanti.

Koulutuksen sisältö

Moderni konetekniikka pohjautuu luonnontieteiden perusilmiöihin, joten alan opintojen perustana ovat matematiikan ja fysiikan laajat teoreettiset perusopinnot. Ne helpottavat uuden tiedon omaksumista ja arviointia opintojen edetessä sekä kehittävät analyyttistä ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoja.

Tutkinto-ohjelman perusopinnoissa opiskellaan innovointimenetelmiä, mekaniikkaa sekä perehdytään koneenosien toimintaperiaatteisiin ja niiden mitoitukseen sekä harjoitellaan 3D-mallinnusta. Opinnoissa tutustutaan esimerkiksi erilaisiin valmistusmenetelmiin, materiaaleihin, hydraulisiin järjestelmiin, ohjelmointiin sekä säätötekniikkaan. Opiskelu on luento- ja pienryhmäopetusta, jonka lisäksi opintojaksoille kuuluu harjoitustöitä, laboratorioharjoituksia, opintomatkoja ja ongelmalähtöistä oppimista.

Kandidaatin tutkinnossa opintosuunnan aineopinnot ja vapaasti valittava opintokokonaisuus valitaan toisen opiskeluvuoden aikana.

Diplomi-insinöörin tutkinnon syventävien opintojen laajuus on 60-90 opintopistettä sisältäen diplomityön. Tutkintoon sisällytetään myös vapaasti valittava opintokokonaisuus sekä muita vapaasti valittavia opintoja.

Vapaasti valittavan opintokokonaisuuden voi valita omasta tutkinto-ohjelmasta sekä soveltuvin osin Tampereen ylipiston muiden tutkinto-ohjelmien laajasta tarjonnasta tai toisista yliopistoista.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Kandidaatin tutkinnon konetekniikan opintosuunnan aineopintokokonaisuus on

 • Kone- ja tuotantotekniikka

Konetekniikan di-tutkinto-ohjelmassa voit syventää osaamistasi oman kiinnostuksen ja ammatillisten tavoitteiden mukaan. Tutkinnon sisältö riippuu hyvin paljon omista valinnoistasi ja tavoitteistasi. Vapaavalintaisella aineopintokokonaisuudella saat mahdollisuuden suunnata opintojasi itseäsi kiinnostavaan suuntaan – miltä kuulostaisi maassa ja vedenalla toimivien laitteiden robotiikka?

DI-tutkinnon syventävä kokonaisuus valitaan tutkinnon alussa. Konetekniikan DI-tutkinnon syventävät kokonaisuudet, joihin voi tehdä opinnäytetyön, ovat seuraavat:

 • Koneensuunnittelu ja tuotekehitys
 • Lentokonetekniikka
 • Life-Cycle Management and Engineering
 • Lujuusoppi
 • Robotics
 • Teollisuustalous B
 • Tuotantotekniikka ja -automaatio
 • Turvallisuustekniikka

Koneensuunnittelu ja tuotekehitys

Koneensuunnittelun syventävät opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet erityyppisiin suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviin koneenrakennustekniikassa. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet soveltaa ja analysoida koneen osien ja konejärjestelmien suunnittelua, mitoitusta ja valmistettavuutta. Opinnot perehdyttävät koneensuunnittelun laskennallisiin menetelmiin ja työkaluihin sekä moniteknisten konejärjestelmien suunnittelumetodiikkoihin.

Lentokonetekniikka

Lentokonetekniikan opinnoissa perehdytään lentotekniikan perusteisiin sekä lentokoneisiin liittyvien järjestelmien toimintaan. Kokonaisuus antaa valmiudet soveltaa lentokonerakenteiden, avioniikkajärjestelmien, hydraulijärjestelmien, lentomoottoreiden, vuodatusilma ja muiden paineilmajärjestelmien sekä polttoainejärjestelmien toimintaa. Lentokonetekniikan syventävät opinnot antavat valmiudet soveltaa laskennallisia työkaluja lentokonejärjestelmien suunnitteluun ja analysointiin.

Life-Cycle Management and Engineering

Syventävä kokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää konejärjestelmien elinkaareen liittyvän tiedon hallintaa ja sen jalostamista päätöksentekoa tukevaksi informaatioksi. Se antaa myös valmiudet soveltaa aihealueella käytettäviä digitaalisia työkaluja ja itsenäisesti soveltaa aihealueen tietoja käytännön sovellutuksiin sekä analysoida koneiden luotettavuuteen, kunnossapitoon ja kunnonvalvontaan liittyviä riippuvuuksia. Kokonaisuuden opetuskieli on englanti.

Lujuusoppi

Lujuusopin kokonaisuudessa syvennytään laskenta- ja suunnittelutehtäviin, jotka liittyvät koneiden ja laitteiden analysointiin. Opitaan analysoinnissa tarvittavat keskeiset teoriat ja niihin liittyvät numeeriset ratkaisumenetelmät. Perehdytään myös muun muassa mallintamaan matemaattisesti koneiden rakenteissa tapahtuvia prosesseja ja ymmärtämään koneiden kestävyyteen, energiatehokkuuteen, käyttövarmuuteen tai turvallisuuteen liittyviä tekijöitä.

Robotics

Number of robots and autonomous systems are increasing rapidly in the near future and robotization is changing our life at home and in work. Robots and autonomous systems will be utilized in every sector of industry and services and companies are investing heavily on research and development of robotics and its applications. We already have autonomous mines and ports where ore and containers are transported by autonomous vehicles ie. robots. Our factories are having more and more sophisticated robots for tedious, dangerous and precise work tasks. Different kind of assistance robots will in future help people in health care for example. This change requires competent people for research and development duties in the field of robotics.

The Robotics major offers basic skills and knowledge on robotics and their technology. Studies include fundamentals of robotics, control of robotics, sensing/perception systems for robotics and project work. To be successful in this major you need to have good mathematical background and programming skills. After studies you are able to develop robot systems.

Teollisuustalous B

Teollisuustalouden syventävä kokonaisuus sisältää laskentatoimen, rahoituksen ja markkinoinnin opetusta, joten opinnot tarjoavat laajasti tietoa yrityksen toiminnoista. Opitaan hyödyntämään matemaattis-luonnontieteellistä ajattelua yritystoiminnan ongelmanratkaisussa sekä ymmärtämään yrityksen roolin yhteiskunnassa ja globaaleilla markkinoilla. Teollisuustalouden syventäviin opintoihin yhdistetään tekninen opintokokonaisuus.

Tuotantotekniikka ja –automaatio

Tuotantotekniikka ja –automaatio syventävissä opinnoissa keskitytään valmistusmenetelmiin, työvälineisiin ja tuotantoautomaatioon. Kokonaisuus antaa vahvat perustiedot valmistus- ja tuotantomenetelmistä, tuotannon ja sen prosessien suunnittelusta, ohjaamisesta ja kehittämisestä, laadunvarmistuksesta, kappaletavara-automaatiosta sekä tuotannon 3D-mallinnuksesta ja simuloinnista. Kokonaisuus antaa valmiudet suunnitella tuotantojärjestelmiä sekä soveltaa digitaalisen valmistuksen menetelmiä ja ohjelmistoja eri tarkoituksiin ja tavoitteisiin. Syventävä kokonaisuus antaa hyvät valmiudet toimia tuotantojärjestelmiin ja -automaatioon liittyvissä suunnittelu- ja käyttötehtävissä, mutta myös esim. myynti, markkinointi ja konsultointitehtävissä.

Turvallisuustekniikka

Turvallisuustekniikan syventävä kokonaisuus perehdyttää sinut riskien hallintaan ja turvallisuuden teknisiin ratkaisuihin. Saat valmiudet yksittäisten koneiden, laajojen tuotantojärjestelmien ja prosessiteollisuuden turvallisuussuunnitteluun. Turvallisuustekniikan syventäviin opintoihin yhdistetään tekninen opintokokonaisuus.

 

Opinnäytetyö

Kandidaatintyö on opintosuunnan aineopintoihin liittyvä opinnäytetyö, jolla osoitetaan opintokokonaisuuteen liittyvää osaamista, tiedonhankintataitoja, kykyä jäsentää hankkimaansa tietoa sekä kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 10 op sisältäen kypsyysnäytteen ja kandidaatintyöseminaarin.

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluva, opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 opintopistettä sisältäen kypsyysnäytteen. Opiskelija osoittaa työllään hallitsevansa syventävät opinnot sekä sen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat sekä pystyy viestimään ja työskentelemään itsenäisesti.

Uramahdollisuudet

Konetekniikan diplomi-insinöörit sijoittuvat teollisuuden ja muun talouselämän eri sektoreille tutkimus-, suunnittelu ja tuotekehitystehtäviin, tuotanto- ja valmistustehtäviin sekä myynti- ja ylläpitotehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

Valmistuneiden työnimikkeitä ovat muun muassa suunnitteluinsinööri, tuotekehitysinsinööri, tuotantopäällikkö, laatupäällikkö, kunnossapitopäällikkö, projektipäällikkö ja tutkija.

Tyypillisesti Tampereen yliopistosta valmistuneet konetekniikan diplomi-insinöörit työllistyvät työkone-, ilmailu-, puolustusväline-, meri- ja prosessiteollisuuteen, suunnittelutoimistoihin ja myös pelien ja simulaatioiden pariin.

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopisto pyrkii siihen, että mahdollisimman monella tekniikan alalta valmistuvalla opiskelijalla olisi valmistumisvaiheessaan kansainvälistä kokemusta. Kokemusta voi helposti hankkia opiskeluaikana esimerkiksi lähtemällä vaihtoon, suorittamalla työharjoittelun ulkomailla tai toimimalla kv-tutorina ulkomaalaisille opiskelijoille. Kansainvälisyyteen johdattaa myös englanninkielisten opintojaksojen suorittaminen, monipuoliset kieliopinnot sekä erilaiset projektityöt kv-opiskelijoiden kanssa. Myös diplomityö on mahdollista tehdä ulkomailla.

Tampereen yliopisto tukee opiskelijoiden kansainvälistymistä tarjoamalla stipendejä ulkomailla suoritettaviin opiskelu- ja harjoittelujaksoihin sekä edistämään kansainvälisiä kontakteja kotikampuksella.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelmassa tehdään yhteistyötä yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Opintojaksoilla käy vierailuluennoitsijoita sekä yrityksistä että muista yliopistoista. Diplomityöt tehdään pääsääntöisesti yrityksiin, muihin organisaatioihin tai tutkimuslaitoksiin.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Tutkimuksen painopisteet

Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella on käynnissä monia mielenkiintoisia tutkimusprojekteja konetekniikan alalla, kuten yhteistoiminnallisten robottien tutkiminen sekä Ilmassa, maassa ja veden alla toimivien, miehittämättömien älykkäiden laitteiden ja kulkuneuvojen –projekti. Myös lentokoneiden elinkaarenhallintaa ja käytettävyyden parantamista tutkitaan jatkuvasti. Tuotekehityksen alueella tutkitaan suunnittelutiedon mallintamista ja osittain konfiguroitavien tuotteiden suunnittelua.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelijat siirtyvät suorittamaan konetekniikan diplomi-insinöörin tutkintoa.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Valinta DIA-yhteisvalinnassa
 • Valinta yo-todistuksen, yhteispistemäärän (yo-todistus + valintakoepisteet) tai valintakoepisteiden perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2019 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka 1.6.2019 mennessä suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat siitä todistuksen.
 • European Baccalaureate- tai International Baccalaureate–tutkinnon viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat.
 • Reifeprüfung –/Deutsches Internationale Abitur -tutkinnon Suomessa viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat.
 • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 1.6.2019 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
 • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita hakijoita koskee pohjoismainen sopimus http://www.norden.org/fi/om-samarbejdet-1/pohjoismaiset-sopimukset/sopimukset/koulutus-ja-tutkimus/sopimus-tanskan-suomen-islannin-norjan-ja-ruotsin-vaelillae-paeaesystae-korkeampaan-koulutukseen).
 • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta saatetaan edellyttää kielitaidon osoittamista (suomi tai ruotsi yliopistosta riippuen).

Yliopistot noudattavat pääsääntöisesti yliopistojen yhteisten valintaperustesuositusten mukaisia kielitaitovaatimuksia mutta hakijan tulee tarkistaa yliopistokohtaiset kielitaitovaatimukset ja tarvittaessa toimittaa todistus kielitaidosta kunkin yliopiston vaatimalla tavalla.

Åbo Akademiin hakevien on osoitettava ruotsinkielen taito. Katso tarkemmat tiedot.

Valintaperusteet

VALINTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTOON JOHTAVIIN HAKUKOHTEISIIN
Tämä hakukohde kuuluu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea kohdassa Hakukelpoisuusvaatimukset määriteltyihin hakijaryhmiin kuuluvat hakijat. Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin johtavien koulutusten hakukohteita on yhteisvalinnassa mukana 44. Luettelon hakukohteista löytyy täältä.

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavissa hakukohteissa on varattu vähintään 60 % paikoista ensikertalaisille.

Olet ensikertalainen, jos:
- et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
- et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen (6) hakukohteeseen, jotka pitää asettaa mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Tämä mieluisuusjärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin voi tulla valituksi kolmella tavalla:

 • alkupisteiden perusteella (yo-, EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinnon perusteella ilman valintakokeita)
 • alku- ja valintakoepisteiden perusteella
 • valintakoepisteiden perusteella

 

TODISTUSVALINTA

Yliopistot hyväksyvät osan opiskelijoista ilman valintakoetta yo-todistuksesta tai vastaavasta laskettavien alkupisteiden perusteella. Todistusvalinnassa ovat mukana ne viimeistään keväällä 2019 tutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat ja EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tai sitä vastaavan kokeen.

Yliopistot voivat hakukohdekohtaisesti asettaa matematiikan, fysiikan tai kemian tai jonkin edellä mainittujen aineiden yhdistelmän kynnysehdoksi alkupistevalintaan osallistumiselle. Matematiikan osalta hakukohdekohtainen kynnysehto on vähintään M ja fysiikan tai kemian osalta vähintään C. Kynnysehdot voivat hakukohdekohtaisesti olla myös edellä esitettyä korkeampia. Hakijan näkökulmasta riittää, että yksi vaadituista kynnysehdoista täyttyy, mikäli hakukohteelle on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa. Kynnysehdot löytyvät osoitteesta
http://dia.fi/.

Alkupistevalinnan osuus hakukohteiden valintakiintiöstä on vähintään 20 % ja enintään 50 %. Kiintiöt vaihtelevat hakukohteittain. Hakija voidaan hyväksyä hakukohdekohtaisen kiintiön puitteissa ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen hakukohteeseen alkupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeen arvosana.

Alkupistevalinnassa voi tulla hyväksytyksi vain ensimmäiseen diplomi-insinöörin hakukohteeseen. Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa alkupistevalintakiintiössä, hän voi tulla valituksi kaikkiin hakukohteisiinsa valintakokeiden kautta. Alkupistevalinnassa hyväksyttävissä oleva ei voi enää osallistua valintakokeisiin.

Alkupisteiden maksimipistemäärä on 26.

Tiedot hyväksyttävissä olevista julkaistaan pe 24.5.2019.

 

VALINTA ALKU- JA KOEPISTEIDEN PERUSTEELLA

Alku- ja koepisteiden perusteella valitaan 70 % uusista opiskelijoista alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä. Edellytyksenä on viimeistään keväällä 2019 suoritettu ylioppilastutkinto, EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinto sekä seuraavan kynnysehdon täyttäminen: hakijan on saatava DI-kokeen matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä. Yliopistoilla on mahdollisuus poiketa tästä kynnysehdosta, jos aloituspaikkoja jää täyttämättä jossakin hakukohteessa.

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtäviä sisältävästä osiosta.

Matematiikan osio:
Kolme (3) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä.

Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava osio:
Fysiikka kaksi (2) tehtävää, kemia kaksi (2) tehtävää ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavat kaksi (2) tehtävää; kuusi (6)pistettä/tehtävä. Hakijan tulee vastaa kolmeen (3) tämän osion tehtävään.

Hakijoilta huomioidaan koepisteitä laskettaessa kolme matematiikan pakollista tehtävää ja kolme vaihtoehtoisen osion tehtävää. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen vaihtoehtoisen osion tehtävistä, huomioidaan ne kolme tehtävää, joista hakijalla on alhaisimman pistemäärät.

Maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40.

Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntöjä matematiikan tehtävien yhteispistemäärää.

Kynnysehto: hakijan tulee saada osiosta vähintään 6/18 voidakseen tulla hyväksytyksi (kaikista tehtävistä ei ole pakko saada koepisteitä). Yliopistojen on mahdollista laskea matematiikan kynnysehtoa, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä

Alku- ja koepisteiden maksimipistemäärä valintapisteinä on 66.

Alkupisteet

26

Koepisteet valintapisteinä

40

Yhteensä

66


 

VALINTA KOEPISTEIDEN PERUSTEELLA

Koepisteiden perusteella valitaan 30 % alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä.

Hakuedellytykset ja kynnysehto

Valinnassa otetaan huomioon vain koepisteet, jolloin maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Hakijan on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta. Yliopistojen on mahdollista poiketa em. kynnysehdosta, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä (kynnysehtoa on mahdollista laskea, mutta ei nostaa).

Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40.

Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntönä matematiikan osiosta saatua pistemäärää.

Koepisteiden maksimipistemäärä on 40.

Valintakoe

DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteiden valintakoe

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtäviä sisältävästä osiosta.

Valintakoe on yhteinen kaikille hakukohteille.

Lisätietoja DIA-yhteisvalinnan sivuilta

 

Aika

Paikka

Kuvaus

Ti 28.5.2019
klo 10.00-14.00

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere

Valintakoepaikkakunta valitaan hakulomakkeella.

Valintakoepaikkakuntia ovat: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa

 

Hakumenettely

Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään arkkitehdin tai diplomi-insinöörin tutkintoon. DIA-yhteisvalinnassa on mukana seitsemän yliopistoa.

Voit osallistua valintakokeisiin haluamallasi koepaikkakunnalla riippumatta siitä mihin tekniikan yliopistoon ensisijaisesti haet. Diplomi-insinöörihakukohteiden valintakoepaikkakunnat ovat: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Arkkitehtuurihakukohteiden osalta Espoo, Oulu ja Tampere

Kevään 2019 yhteishaussa on diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan kuuluvia diplomi-insinöörihakukohteita 42 ja arkkitehtihakukohteita 4. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat.

Lue lisää Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan verkkosivuilta http://dia.fi/.

Liitteet

Hakemuksen liitteenä ei tarvitse muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta toimittaa todistusjäljennöksiä. Kaikki vaaditut liitteet tulee liittää suoraan hakemukselle Opintopolussa.

 • Vuonna 1989 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Hakijoiden, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot tai ammatillisen perustutkinnon, tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Keväällä 2019 ammatillisen perustutkinnon suorittavien hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 6.6.2019 klo 15.00. mennessä.
 • EB- tai IB-tutkinnon ennen vuotta ennen vuotta 2019 tai RP-/DIA-tutkinnon 2019 tai aikaisemmin suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Kesällä 2019 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien tulee toimittaa kopio alustavista arvosanoista (predicted grades tai ilmoitus alustavista arvosanoista) 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Ulkomaille korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio suoritusmaassa korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Kesällä 2019 ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttavien tulee toimittaa kopio viimeisimmästä todistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Hae siirtohaussa
Tampereen yliopiston siirtohaku kevät 2019
Siirtohaun hakuaika 2.5.-16.5.2019 klo 15.00
 • Haku toisista suomalaisista korkeakouluista siirtyville
 • Haku Tampereen yliopiston muista kuin diplomi-insinöörin koulutuksista siirtyville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Siirtohaussa voi hakea alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon opintojen aikana Tampereen yliopiston tekniikan kandidaatin- ja dia-tutkinto –ohjelmiin (3+2 -vuotiseen koulutukseen) tai tekniikan kandidaatin ohjelmiin (3 vuotinen). Siirron hakeminen edellyttää, että hakijalla on hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa vastaavan tasoisiin opintoihin.

Tampereen yliopisto arvioi uuden tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisen suoritusajan riittävyyden tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika ja jo suoritetut opinnot. Opiskeluoikeuden siirtämisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on riittävästi opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseksi.

Tekniikan kandidaatintutkinto (DI) sisältää aina matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja. Kyseisten opintojen osuus tutkinnosta vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Siirtohaussa taustatutkinnon soveltuvuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota matemaattis-luonnontieteellisten opintojen määrään suoritettavassa tutkinnossa, johon hakijalla on opinto-oikeus.

Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtoa anovalle myönnetään siirtohaun kautta saman tasoinen tutkinnonsuoritusoikeus (oikeus suorittaa kandidaatintutkinto) kuin hänellä on haun perusteena olevan tutkinto-oikeuden myötä. Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtohaussa hyväksytyn opintoaika määrittyy kandidaatintutkinnon suoritusajan mukaisesti.

Ammattikorkeakouluopintojen perusteella siirtohaussa opinto-oikeuden kandidaatintutkintoon saanut opiskelija voi hakea opinto-oikeutta ylempään korkeakoulututkintoon kandidaatintutkinnosta valmistumisen yhteydessä joustavalla yliopiston sisäisellä hakumenettelyllä.

Soveltuvan korkeakoulututkinnon (kandidaatti, AMK-tutkinto) suorittaneet hakevat Tampereen yliopiston maisterivaiheen opiskelijavalinnassa, johon voi hakea kevään yhteishaussa aiemmin suoritetun tai hakuvuoden kevään aikana valmistuvan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon perusteella.

Siirtohaun ryhmät

Siirtohaussa voivat hakea suomalaisessa yliopistossa alempaa korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus. Hakukohdekohtaiset valintaperusteet sisältävät tarkemmat kriteerit, millä opiskelijoita voidaan valita siirtohaun kautta. Ammattikorkeakouluopintoja ja yliopistossa alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat hakijat ryhmitellään hakukohteittain siirron perusteena olevan tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisiin ryhmiin.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan.

Valintaperusteet

Siirtohaun yleiset valintaperusteet

Siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaisten suoritettujen opintojen tulee kaikissa hakukohteissa olla vähintään 55 op/lukuvuosi. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakuajan lukukauden loppuun mennessä suoritetut opinnot, jotka kuuluvat siirron perusteena olevaan opiskeluoikeuteen.

Kaikkien hakukohteiden osalta hakijoiden on toimitettava hakemuksen liitteeksi:

 • Opintosuoritusote (siirron perusteena oleva opintooikeus)
 • Tampereen yliopiston hakukohteen mukainen alustava HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma)
 • Motivaatiokirje

Ammattikorkeakoulututkinnosta tekniikan kandidaatinopintoihin (DI) siirtyvältä edellytetään lisäksi matematiikan osaamista seuraavasti:

 • Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvien matematiikan opintojaksojen (väh. 10 op) on oltava suoritettuina sen lukukauden loppuun mennessä, minkä aikana siirtohakua haetaan
 • Hakijalla täytyy olla lisäksi suoritettuna yliopistotasoisia matematiikan opintoja väh. 7 op.

MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123, 7 op opintojaksolle voi osallistua Tampereen teknillisen yliopiston (1.1.2019 alkaen Tampereen yliopisto) avoimen yliopiston kautta tai Tampereen korkeakouluyhteisön ristiinopiskelupalvelun kautta.

 • Hakijan on varmistettava yliopistotasoisen matematiikan soveltuvuus (jos muu kuin MAT04600 Insinöörimatematiikka 123, 7 op) Tampereen teknillisen yliopiston (1.1.2019 alkaen Tampereen yliopisto) hakijapalveluista.

 

Hakukohdekohtaiset valintaperusteet:

Hakukohde (tutkinto-ohjelma)

Soveltuvien pohjatutkintojen alat

Opintojen keskiarvo vähintään AMK ja

yliopisto

Konetekniikka

tekniikka, luonnontieteet tai muu soveltuva ala

3,5/5 ja 3,5/5

Hakumenettely

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/siirtohaku. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

Hae tiedekilpailumenestyksen perusteella
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Valinta tiedekilpailumenestyksen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

MAOL:in valtakunnallisten, lukuvuonna 2017-2018 tai 2018-2019 lukion viimeisille kursseille järjestämien matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen (Datatähti) kymmenen parasta voidaan hyväksyä suoraan ilman valintakokeita tekniikan kandidaatin (TkK + DI) tutkinto-ohjelmiin. Hakijoiden on toimitettava todistus kilpailumenestyksestään. Hakijoiden hyväksymisen edellytyksenä on ylioppilastutkinnon suorittaminen.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Hakumenettely

MAOL:n matematiikka-, fysiikka-, kemia-, tai datatähtikilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet hakijat lataavat todistuksen kilpailumenestyksestään hakemukselle 10.4.2019 klo 15.00 menneessä.

Liite nimetään seuraavasti: sukunimi_etunimi_kilp.pdf: esim. virtanen_jani_kilp.pdf

Lisätietoa kilpailumenestyksen perusteella hakemisesta.

Hae avoimen väylän haussa
Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2019
Avoimen väylän hakuaika 2.5.-16.5.2019 15.00
 • Valinta avoimien yliopisto-opintojen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoinen hakija on Tampereen yliopiston avoimen yliopiston tekniikan alan lyhyen tai pitkän väylän opiskelija, joka on suorittanut väyläopinnot vaadituin kriteerein.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa tai Tampereen yliopiston yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Valintaperusteet

Tekniikan alan lyhyt väylä

Hakukohde

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys

Konetekniikka

Väylän opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3,5

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys saavutetaan suorittamalla vaaditut opintojaksot kevätlukukauden aikana, 31.7.2019 mennessä. Keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo.

Suoritettavat opintojaksot (lukuvuonna 2018-2019 ao. opintojaksoja vastaavat opintojaksot):

 • MAT-01100 Insinöörimatematiikka X 1, 5 op
 • MAT-01200 Insinöörimatematiikka X 2, 5 op
 • FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op
 • KEB-61100 Insinöörikemia, 3 op TAI TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto, 5 op

Yhteensä 20-22 op

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Tekniikan alan pitkä väylä

Hakukohde

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys

Konetekniikka

Väylälle hyväksyttävät opintojaksot suoritettu vähintään keskiarvolla 3

 

Hyväksymiseen vaadittava opintomenestys saavutetaan suorittamalla 40 opintopistettä vaadittavilla keskiarvoilla. Keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo. Opintojen tulee sisältää vähintään 19 opintopistettä matematiikan perusopintoja (MAT-01 ja MAT-02 –alkuiset opintojaksot) ja muiden opintojen (40 op sisällä) on oltava haettavaan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaan hyväksyttäviä opintoja.

Muiden suoritettavien opintojen määrää tai laatua ei ole rajattu. Opintojen suorittamiselle ei ole aikarajaa, mutta voidakseen tulla valituksi kevään 2019 haussa, tulee vaaditut opinnot olla suoritettuna 31.7.2019 mennessä.

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Hakumenettely

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimen-vaylan-haku. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia Tampereen yliopiston avoimen väylän hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.