Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA_KiRa EMBA_Tampereen yliopisto
Täydennyskoulutus

Kiinteistö – ja rakennusalan Executive MBA – KiRa EMBA

Näköalapaikka tulevaisuuteen

KiRa EMBA -koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä yritysten ja koko toimialan toiminnan kehittymiselle ja menestymiselle. Seuraava KiRa EMBA alkaa marraskuussa 2019. Haku käynnissä!

Kiinteistö- ja rakennusalan EMBA eli KiRa EMBA on akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen vuoropuhelun areena. Se haastaa osallistujat liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämiseen sekä johtajana kasvamiseen. Menestyvät yritykset onnistuvat tekemään oman asiantuntemuksensa näkyväksi ja valjastamaan sen asiakkaidensa hyödyksi. Ohjelma antaa vahvan liikkeenjohtamisen koulutuksen lisäksi uusia liikeideoita, yhteistyökumppaneita ja johtamisen työkaluja. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kiinkon kanssa.

Opintojen tavoitekesto

n. 2,5 vuotta

Opintojen laajuus

80 opintopistettä

Toteutusaika

26.11.2019-1.4.2022

Kaupunki

Hae viimeistään

Hinta

34 000 € + 24% alv

Kuvaus

Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA -koulutusohjelmassa oppimista edistävä työskentely perustuu luentoihin ja alustuksiin, osallistujien aktiiviseen osallistumiseen keskusteluihin, case-tapausten läpikäyntiin, omaan tehtäväkenttään liittyvien oppimis- ja kehittämistehtävien laatimiseen, ryhmätyönä tehtäviin analyyseihin ja pohdintoihin sekä kirjallisuuteen paneutumiseen.

Kullakin koulutusjaksolla esiintyy useita eri kouluttajia, jotka edustavat niin akateemista osaamista kuin käytännön kokemusta. Koulutuksen aikana tarkasteltavat case-tapaukset valitaan siten, että ne tukevat pyrkimystä ymmärtää ja tulkita maailmantalouden myllerrystä, erityisesti yrityskenttää koskevia toimialamurroksia sekä asiakashyötyjen roolia näiden murrosten yhtenä keskeisenä ajurina. Näiden hahmottaminen ja niihin vastaaminen edellyttää vallitsevien strategisten haasteiden monipuolista hahmottamista, ja aivan erityisesti toimintaympäristössä vallitsevien kilpailuolosuhteiden muutosten ja erityispiirteiden ymmärtämistä.

Sisältö

Yhteiset opinnot (40 op)

Menestyvä liiketoiminta muuttuvassa toimintaympäristössä (yhteensä 6 päivää)

Keskeiset sisällöt
•    Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen digitalisoituvassa, kaupungistuvassa ja kansainvälistyvässä ympäristössä
•    Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointi ja analysointi sekä mahdollisuudet liiketoiminnalle ja liiketoimintakonsepteille
•    Kiinteistösijoittamisen ja rahoituksen trendit
•    Tulevaisuuden kaupunki, kaupunkikehittämisen ja yhdyskuntasuunnittelun trendit sekä kansainväliset virtaukset

Arvontuotanto strategia-ajattelun ytimenä (yhteensä 6 päivää)

Keskeiset sisällöt
•    Asiakkuusosaaminen kehitettäessä yrityksen liiketoimintamalleja ja -strategioita, julkinen/yksityinen-yhteistyötä, palvelu- ja tuotekonsepteja sekä markkinointi- ja myyntistrategioita ja brändiä
•    Asiakaslähtöisyys kiinteistöalalla, rakennuttamisessa, suunnittelussa ja rakentamisessa
•    Vastuullisuus liiketoiminnassa suhteessa yhteiskuntaan, sidosryhmiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön

Toimittajasuhteiden, verkostojen ja prosessien johtaminen (yhteensä 4 päivää)

Keskeiset sisällöt
•    Verovarojen allokaatio julkisessa hallinnossa ja yhteiskunnassa
•    Julkisten palvelujen rahoituksen näköalat
•    Markkinaperusteisten toimintatapojen vaikutukset julkisen hallinnon palvelujen järjestämiseen
•    Julkisten palvelujen reformien taloudellinen perusta
•    Julkinen hallinto kansainvälisen talouden viitekehyksessä

Tietointensiivisen organisaation johtaminen (yhteensä 4 päivää)

Keskeiset sisällöt
•    Osaamisen johtaminen ja tiedolla johtaminen osana liiketoimintaosaamista
•    Innovatiivinen ja tehokas toimintatapa tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa
•    Strateginen talousjohtaminen, taloussimulaatiot, toimialan ja kilpailijoiden strategia- ja talousanalyysit

Henkilöiden, ryhmien ja organisaatioiden johtaminen, johtajan henkilökohtainen kehittyminen sekä työympäristöjen kehittäminen (yhteensä 4 päivää)

Keskeiset sisällöt
•    Taito johtaa muutosta onnistuneesti ja viedä uudistukset käytäntöön koko organisaatioon sen eri tasoilla
•    Johtoryhmä- ja hallitustyöskentely
•    Työympäristökehittäminen
•    Johtajan oma kokonaiskuntoisuus

Ulkomaan opintojakso (5 op)

Ulkomaan opintojakson tavoitteena on vahvistaa osallistujien näkemyksiä globaalin liiketoimintaympäristön mahdollisuuksista ja haasteista. Jakso tuo globalisaation ja kansainvälisen toiminnan konkreettiselle tasolle: kokemuksia suomalaisten yritysten etabloitumisesta ulkomaille, monikansallisten yritysten lokalisoitumisesta kohdemaihin ja erilaisten hallinto- ja liiketoimintakulttuurien sekä erilaisten kuluttajatottumusten vaikutuksista yritystoimintaan.

Kehittämistehtävä (20 op)

Kehittämistehtävä on 20 op:n laajuinen käytännönläheinen tehtävä, jonka tarkoituksena on lähikoulutuspäivistä, oppimistehtävistä, kirjallisuudesta ja muista lähteistä saadun tiedon systemaattinen soveltaminen omaan työhön, työorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön. Kehittämistehtävän laatimista tukevat sekä yhteiset seminaarit että yliopiston nimeämä henkilökohtainen ohjaaja.

Valinnaiset opinnot (15 op)

Valinnaiset opinnot voi suorittaa Kiinkon tai eri yliopistojen täydennyskoulutuksen tai avointen yliopistojen opetustarjonnasta. Valinnaisiin opintoihin voidaan hyväksilukea maksimissaan kymmenen vuotta vanhat opintosuoritukset. Valinnaiset opinnot eivät sisälly KiRa EMBA -koulutusohjelman hintaan.
Valinnaisia voivat olla esim. Kiinkon Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen (PGP), Kiinteistösijoittamisen ja -liiketoiminnan rahoitus (KsR), Workplace Manager (WPM), Tulevaisuuden johtaja (TUJO), Yhdyskuntakehittämisen johtaja (YHJ), rakennuttamisen sekä infra- ja korjausrakennuttamisen johtamisohjelmat (RAPS) sekä erilaiset yliopistolliset johtamisen täydennyskoulutukset kuten JOKO, KiRa JOKO ja avointen yliopistojen soveltuvat opinnot. Tutustu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjontaan täällä.
Ota yhteyttä KiRa EMBAn yhteyshenkilöihin, saat tarkat tiedot aiemmin suorittamiesi tai sinua tulevaisuudessa kiinnostavien koulutusten soveltumisesta osaksi KiRa EMBA-ohjelmaa.

Kohderyhmä

Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja johtotehtävissä toimiville, kuten mm. toimitusjohtajille, ylimmälle johdolle, kiinteistöjohtajille ja -päälliköille, projektijohtajille ja -päälliköille, asiakaspäälliköille, aluejohtajille, kiinteistökehitysjohtajille, arkkitehdeille, HR-johtajille ja -päälliköille, työympäristön kehittäjille – kyseessä on siis varsin kattava kiinteistöjohtamisen koulutus.

Ohjelma

1 JAKSO
Tampere 26.-27.11.2019
Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 1

2 JAKSO
Tampere 14.-15.1.2020
Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 2

3 JAKSO
Helsinki 11.-12.2.2020
Strateginen talousjohtaminen

4 JAKSO
Tampere 31.3-1.4.2020
Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 1

5 JAKSO
Helsinki 3.-4.6.2020
Asiakkuusajattelu ja asiakaslähtöisyys kiinteistöalalla

6 JAKSO
Tampere 19.-20.8.2020
Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 2

ULKOMAAN OPINTOJAKSO
viikolla 40/2020
Tarkat päivämäärät ja kohde täsmentyvät myöhemmin.

7 JAKSO
Helsinki 17.-18.11.2020
Strateginen hankintatoimi

8 JAKSO
Tampere 16.-17.2.2021
Johtamisviestintä

9 JAKSO
Helsinki 4.-5.5.2021
Tiedolla johtaminen ja digitalisaatio

10 JAKSO
Helsinki 14.-15.9.2021
Prosessit ja yhteistoimintamallit Johtajan kokonaiskuntoisuus

11 JAKSO
Tampere 30.11.-1.12.2021
Muutoksen johtaminen

12 JAKSO
Helsinki 1.-2.2.2022
Työhyvinvointi ja työympäristökehittäminen

Kehittämistehtäväseminaari ja päättäjäiset
1.4.2022

Esitietovaatimukset

Osallistujavalinnassa painotamme vähintään 3-5 vuoden kokemusta johtamistehtävistä tai muista vaativista asiantuntija- ja kehittämistehtävistä sekä osallistujan halua oman johtajuutensa ja organisaationsa kehittämiseen.

Lisätietoa

Tutustu tarkemmin koulutukseen osoitteessa embatampere.fi.

Tai kysy lisää:

Mika Kurki
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
+358 50 330 2884
mika.kurki@uta.fi

Jarno Tuimala
Kiinteistöalan Koulutuskeskus
+358 40 726 5346
jarno.tuimala(a)kiinko.fi

Maksuehto

Hinta sisältää ohjelman oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen ja tehtävät, kehittämistehtävän ja sen ohjauksen, koulutus- ja oheismateriaalin sekä ruokailut kotimaan lähikoulutuspäivinä. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluista sekä ruokailukuluista mahdollisten kotimaan internaattien aikana. Valinnaiset opinnot ja ulkomaan opintojakson matkakulut eivät sisälly ohjelman hintaan.

Koulutuksesta laadittavalla koulutussopimuksella määritellään maksuerät.

Perumisehdot

15.2.2019 jälkeen tehdystä peruutuksesta peritään 20 % osallistumismaksusta kulujen peittämiseksi. Jos peruutus tapahtuu 1-7 päivää ennen koulutuksen alkua, peritään 50 % osallistumismaksusta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutus tehdään koulutuksen jo alettua tai peruutusta ei tehdä lainkaan. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.