Täydennyskoulutus

Kannattavuuden johtaminen

Kannattavuuden johtaminen

Pitkän tähtäimen hyvä kannattavuus on liiketoiminnan yksi keskeinen tavoite. Yritysten väliset kannattavuuserot samankin toimialan sisällä ovat suuria. Tietty kannattavuus ei siis määräydy liiketoiminnan ulkopuolelta, vaan sen kulloiseenkin tasoon vaikutetaan mitä suuremmassa määrin yrityksen sisältä. Julkisella sektorilla ei niinkään olla kiinnostuneita kannattavuudesta. Siellä mielenkiinnon kohteena ovat vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Sekä julkista että yksityistä sektoria yhdistää asiakasarvon luominen ja molemmilla sektoreilla talouden johtaminen on keskeistä.

Kannattavuuden johtamisen opintokokonaisuudessa käydään läpi hyvän kannattavuusjohtamisen käytäntöjä. Pääpaino on käytännön ratkaisuissa, mutta niitä pyritään taustoittamaan sopivilla teoreettisilla viitekehyksillä.

Kokonaisuus toteutetaan osallistujien ja luennoitsijan vuoropuheluna. Näkemystä täydennetään ryhmämme ulkopuolisten liike-elämän edustajien puheenvuoroilla. Kurssin aikana osallistujien kesken pelataan mielenkiintoinen yrityspeli. Pelin tarkoituksena on konkretisoida kurssin sisältöä ja näin tehostaa oppimista. Oppimisen lisäksi voittajille tarjolla runsaasti kunniaa ja yllätyspalkinto. Olet tervetullut muodostamaan kanssamme näkemystä toimivasta kannattavuuden johtamisesta. 

Koulutus soveltuu EMBA-valinnaisiin opintoihin.