Tietokone
Tutkinto-ohjelma

Journalistiikan opintosuunta, Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma

Tietokone

Tutkivaa journalistikoulutusta

Miten mediaesitykset rakentavat yhteiskunnallista todellisuutta? Millaiselta arvopohjalta viestintä toimii?

Journalismikoulutus yhdistää toimitustyön opetuksen ja tutkimukseen perustuvan yhteiskunnan ymmärtämisen. Koulutuksen painopiste on journalismissa ja kuvajournalismissa. Kuvajournalismiin erikoistuva opiskelija tutkii yhteiskuntaa erityisesti visuaalisen journalismin keinoin. Journalististen ja visuaalisten/kuvallisten taitojen opettelu nivoutuu taitoon ymmärtää, miten yhteiskuntaa koskevat tieto ja näkemykset rakentuvat ja miten niitä tuodaan osaksi julkista keskustelua.

Koulutus tähtää journalistisiin tehtäviin, mutta tarjoaa valmiuksia toimia muissakin vaativissa viestinnän tehtävissä. Journalismi on osa laajempaa viestinnän kenttää ja olennainen osa koko yhteiskuntaa. Journalistiikka opettaa taitoa tarttua ilmiöiden yhteiskunnallisiin kytkentöihin.

Opetusta luonnehtii kriittisyys, kyky koetella vallitsevia näkemyksiä. Tutkimuksessa ja opetuksessa pohditaan esim. sitä, miten mediaesitykset, kuten uutiset ja niiden kuvat, rakentavat yhteiskunnallista todellisuutta, millaiselta arvopohjalta viestintä toimii ja millaisia eettisiä pulmia toimintaan kytkeytyy.

Journalismin taidot opitaan monimediaalisessa toimitustyöympäristössä (harjoitustoimitus), jossa opiskelijoiden tuottamaa journalismia julkaistaan Moreenimedia-alustalla. Samalla opitaan soveltamaan tietoja ja taitoja, journalistisen työprosessin hallintaa ja yhteistyötä toimitusorganisaatiossa. Opintoihin sisältyy myös harjoittelu.

Valmistuvalla opiskelijalla on hallussaan ajankohtaiset tiedot ja taidot sekä tuntuma muutosten keskellä elävään journalismin toimialaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Koulutustyyppi

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

- tuntee alansa perusteet ja keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä
- tuntee alansa keskeisimpiä tutkimussuuntauksia ja osaa seurata oman alansa kehitystä
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan rajatun tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
- tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
- ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
- osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja raportoida tutkimuksen tuloksia tieteellisesti ja aiheeseen sopivalla yleistystasolla argumentoiden, eli osaa tehdä ohjatusti tieteenalaansa liittyvän tutkielman
- osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sillä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
- osaa käyttää yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
- tuntee tiimityöskentelyn periaatteita ja osaa toimia ryhmässä

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

- kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
- kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
- osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
- kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
- kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
- pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
- hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon
- on valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin

Koulutuksen sisältö

Journalistiikan opintosuunta on yksi viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman opintosuunnista. Tutkinto-ohjelman muita opintosuuntia ovat mediatutkimuksen opintosuunta, informaatiotutkimuksen opintosuunta ja puheviestinnän opintosuunta. Kaikkien opintosuuntien opiskelijat suorittavat yhteiset viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnot (25op). Lisäksi aineopinnoissa on kaikille opintosuunnille yhteinen opintojakso ”projektiopinnot” (5op). 

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Journalistiikan opintosuunnan opiskelijat suorittavat joko Journalistiikan maisteriohjelman opinnot tai Visuaalisen journalisminmaisteriohjelman opinnot. Maisteriohjelma valitaan kandidaattivaiheen aikana.

Opintojen rakenne

Journalistiikan opintosuunnan opiskelijat suorittavat yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon (YTK) ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon (YTM) joko Journalistiikan maisteriohjelmassa tai Visuaalisen journalismin maisteriohjelmassa.

Kandidaatin tutkinnon minimilaajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto koostuu perusopinnoista ja aineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma. Tutkintoon kuuluu pakollisena osana myös kieli- ja viestintäopintoja sekä opiskeluvalmiuksia tukevia yhteisiä opintoja.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan maisterin tutkinto. Maisterin tutkinnon minimilaajuus on 120 opintopistettä, ja se koostuu syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Uramahdollisuudet

Journalistiikan opintosuunnan tavoitteena on antaa opiskelijalle vahva ammatillinen valmius toimia paitsi journalistin tehtävissä myös laajasti erilaisissa viestinnän ja median tehtävissä. Ammatillisiin valmiuksiin kuuluu myös ymmärrys yhteiskunnan ja mediakulttuurin toiminnasta ja medioiden roolista yhteiskunnallisen todellisuuden rakentumisessa.

Kansainvälistyminen

Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointiin.

Opiskelijavaihtopaikkoja on tarjolla monipuolisesti sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella mm. Erasmus-, Nordplus- ja ISEP-ohjelmien kautta sekä yliopiston omien kahdenvälisten sopimusten puitteissa. Opiskelijoita kannustetaan lähtemään vaihtoon ja suorittamaan osa opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa. Myös harjoittelu on mahdollista tehdä ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa, joka pohjaa yhteiskunnan, tekniikan ja terveyden monitieteiseen tutkimukseen. Joustavat opintopolut mahdollistavat oman alan syvällisen osaamisen yhdistämisen juuri itsellesi sopivaan osaamiskokonaisuuteen ja ammatilliseen suuntautumiseen.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

 Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.
 

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden soveltuville aloille.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
  • Valinta valintakokeen tai ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus. 

Aloituspaikkamäärä

Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman journalistiikan opintosuuntaan valitaan korkeakoulujen yhteishaussa valintakokeen tai valintakokeen ja todistuspisteiden perusteella yhteensä 36 uutta opiskelijaa (aloituspaikoista 24 on varattu ensikertalaisille).

Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille

Valintaperusteet

Journalistiikan opintosuunnan opiskelijat valitaan kahdessa valintajonossa: (1) valintakokeen ja ylioppislastutkintotodistuksen perusteella, (2) pelkän valintakokeen perusteella.

Tullakseen huomioiduksi valintajonoissa 1 ja 2 hakijan on osallistuttava valintakokeeseen.

Valintajono 1: Valinta valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella

Valintajonossa 1 valitaan 18 opiskelijaa valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottaman yhteispistemäärän perusteella. Näistä aloituspaikoista 12 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottama yhteispistemäärä on enintään 210 pistettä (yo-todistuksen osuus 60 pistettä ja valintakokeen osuus 150 pistettä).

Jos hakijat päätyvät tasapisteisiin, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys valintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Jos tämäkin pistemäärä on sama, ratkaisee ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosana. Jos hakijat ovat tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat hakijat.

Voidakseen tulla valituksi tässä valintajonossa hakijan on saatava valintakokeesta yhteensä vähintään 75 pistettä.

Valintajono 2: Valinta pelkän valintakokeen perusteella

Valintajonossa 2 valitaan 18 opiskelijaa valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Näistä aloituspaikoista 12 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Opiskelijat valitaan valintakokeen kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 150 pistettä.

Jos hakijat päätyvät tasapisteisiin, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella. Jos tämäkin pistemäärä on sama, ratkaisee ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosana. Jos hakijat ovat tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat hakijat.

Voidakseen tulla valituksi tässä valintajonossa hakijan on saatava valintakokeessa yhteensä vähintään 75 pistettä.

Pisteytys

Valintakokeen maksimipistemäärä on 150 pistettä.

Ylioppilastutkintotodistuksesta voi saada enintään 60 pistettä.

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon

- äidinkielen arvosana
- reaalin tai jonkin reaaliaineen kokeen arvosana
- kahden (2) muun hakijalle parhaat pisteet tuottavan kokeen arvosanat (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)

 

Äidinkieli (ml. suomi/ruotsi toisena/vieraana kielenä), reaali, ainereaalikokeet, pitkä kieli, pitkä matematiikka

Keskipitkä ja lyhyt kieli, lyhyt matematiikka

laudatur

15

12

eximia cum laude approbatur

12

9

magna cum laude approbatur

9

6

cum laude approbatur

6

3

lubenter approbatur

3

1

approbatur

1

-

Ylioppilastutkinnon pistelaskennassa otetaan huomioon kustakin oppiaineesta vain yksi  koesuoritus. Jos hakija on suorittanut samassa oppiaineessa useita eritasoisia kokeita, huomioon otetaan parhaat pisteet tuottava koe.

Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, hyväksytään pelkän valintakokeen perusteella.

IB-, EB- ja RP/DIA -tutkintojen pisteytyksen osalta ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysperusteista.

 

Valintakoe

Maanantai 6.5.2019 klo 10.00-14.00

Kokeeseen ei lähetetä kutsua.

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai kuvallinen henkilötodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Pienimuotoiset eväät ja juoman saa ottaa mukaan valintakokeeseen.

Valintakoevaatimukset

Valintakokeessa arvioidaan hakijan kirjallista ja visuaalista ilmaisua ja ajattelua sekä kykyä ymmärtää ja soveltaa teoreettista kirjallisuutta, kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta ja medialukutaitoa.

Valintakoe perustuu ennakolta luettavaan kirjalliseen aineistoon sekä kokeessa jaettavaan materiaaliin.

Kirjallinen aineisto julkaistaan 28.3.2019 Tampereen yliopiston sivuilla. Ennakkoaineistoon pääset tästä linkistä (linkki avautuu vasta 28.3.). 

Valintakokeessa on kaksi osaa - A ja B.

Osan A tehtävät arvostellaan kaikilta kokeeseen osallistuneilta.

Vain kokeen A-osassa parhaiten suoriutuneelta 50 prosentilta, kuitenkin vähintään 300 hakijalta, arvostellaan myös osa B. Mikäli B-osaan valittavilla hakijoilla on sama A-osan pistemäärä, ratkaisee ylioppilastutkinnosta saatu pistemäärä. Mikäli tämäkin on sama, valitaan kaikki samat pisteet saaneet.

Valintakokeen lopullinen pistemäärä on osien A ja B yhteenlaskettu pistemäärä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 150.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Varasijamenettely

Mahdolliset varasijat täytetään valintaperusteissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Varasijoille asetettavien määrää voidaan rajata.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae siirtohaussa
Tampereen yliopiston siirtohaku kevät 2019
Siirtohaun hakuaika 2.5.-16.5.2019 klo 15.00
  • Haku on tarkoitettu Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville tai toisista suomalaisista yliopistoista kandidaattivaiheessa siirtyville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmaa vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista korkeakouluista siirtyvät opiskelijat. Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan ylempään korkeakoulututkintoon yhteishaun hakuaikana 20.3.–3.4. ja toimittaa tutkintotodistus yliopiston hakijapalveluihin 12.7.2019 mennessä.

Aloituspaikkamäärä

Journalistiikan opintosuuntaan otetaan siirtohaussa 0-3 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti, ilman valintakoetta. Siirto-opiskelijoina voidaan valita kandidaattivaiheessa suomailaisesta yliopistosta toiseen siirtyviä opiskelijoita. Ks. lisätietoa siirto-opiskelijana hakemisesta.

Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä. Hakijoilta edellytetään oppiaineen opintoja (vähintään 25 opintopisteen perusopinnot). Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset. Virallisten opintorekisteriotteiden tai vastaavien lisäksi hakemukseen on liitettävä erikseen kirjatut perustelut.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että

  • hakija on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä hakukohteena olevan tai sen samansisältöisen lähiaineen yliopistotasoisia opintoja 25 op vähintään keskiarvolla 3/5 sekä opintoja yhteensä vähintään 60 opintopistettä
  • hakijalla on perustellut sisällölliset syyt
  • opintosuunnan resurssit sallivat opiskelijan hyväksymisen

Hakijan siirron perusteena olevaa opiskeluoikeutta tulee olla jäljellä siten, että hän pystyy sen puitteissa suorittamaan tutkintoon vaadittavat opinnot. Siirtohaun kautta hyväksyttäväksi tulevan hakijan opintomenestyksen tulee lisäksi olla linjassa saman hakukohteen avoimen väylän, sisäisten siirtojen sekä maisterikoulutuksen valinnan kautta hyväksyttyjen kanssa.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Varasijamenettely

Siirtohaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae avoimen väylän haussa
Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2019
Avoimen väylän hakuaika 2.5.-16.5.2019 15.00
  • Valinta avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella.

 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina.

Aloituspaikkamäärä

Avoimen tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan 0-3 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan 0-3 hakijaa. Hakijalla on oltava suoritettuna journalistiikan, viestinnän tai mediatutkimuksen perusopinnot sekä muita yliopistotasoisia opintoja yhteensä noin 90 opintopistettä. Opintoihin tulee sisältyä tutkimuksen tekemiseen liittyviä aineopintokursseja yhteiskuntatieteiden tai humanististen aineiden alueelta sekä vähintään 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus jossakin toisessa oppiaineessa. Lisäksi on suositeltavaa suorittaa tutkintoon kuuluvia kieliopintoja jo etukäteen.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut oppiaineen riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja tutkinto-ohjelman resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Erityisesti ratkaisevat opintosuoritusten arvosanat, mutta myös opintojen suoritusajankohta ja opintoihin käytetty aika voidaan ottaa huomioon. Hakemusta voi tukea esittämällä journalismin alan työnäytteitä tai työkokemusta. Hakijat asetetaan tarvittaessa paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen perusteella.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja Avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. 

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.