Ryhmähengen nostatus
Tutkinto-ohjelma

Johtaminen ja tietotekniikka, Pori

Ryhmähengen nostatus

Tuotantotaloutta ja ohjelmistotuotantoa uniikissa paketissa

Opi hyödyntämään teknologiaa ja data-analytiikkaa liiketoiminnan kehittämisessä.

Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelma Porissa tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän tuotantotalouden ja ohjelmistotuotannon opintoja. Voit erikoistua joko tuotantotalouteen tai ohjelmistotuotantoon kiinnostuksesi ja uratavoitteidesi mukaan.

Tuotantotaloudessa voit yhdistää insinööritaitoihisi osaamista liiketoiminnan strategisessa johtamisessa, yrityksen johtamisessa sekä tiedolla johtamisessa. Ohjelmistotuotannossa syvennyt ohjelmistojen kehittämiseen, tietoteknisten hankkeiden johtamiseen sekä ohjelmistojen ja tietovarastojen määrittelyyn ja suunnitteluun.  

Opintojen aikana saat alan perusvalmiuksien lisäksi käsityksen ajankohtaisista trendeistä ja niiden edellyttämästä osaamisesta. Opit hyödyntämään teknologiaa ja data-analytiikkaa liiketoiminnan kehittämisessä.

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa, joten johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinöörit tuntevat modernin liike-elämän tarpeet. Opiskelijamme työllistyvät sekä yksityiselle että julkiselle sektorille, esimerkiksi liiketoiminnan johtotehtäviin ja teollisuuden asiantuntijatehtäviin.    

Joustavat opetusmuodot tukevat hyvin työn ohessa opiskelua. Voit opiskella myös verkkopainotteisella linjalla, jolloin opinnot edellyttävät läsnäoloa keskimäärin vain kerran kuukaudessa. Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti sekä Porin yliopistokeskuksen että Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa tekniikan opinnoista eri alojen ammatillisiin opintoihin.

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Koulutustyyppi

Ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Pori

Kampus

Porin yliopistokeskus

Opiskelumuoto

Multimodaali

Osaamistavoitteet

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelmasta valmistuu teollisuuden tarvitsemia monialaisia osaajia. Tarjoamme napakan ja tehokkaasti pätevöittävän paketin, jolla tulevana diplomi-insinöörinä pärjäät digitalisoituvassa teollisuudessa: ohjelmistotuotannon osaaminen yhdistettynä tuotantotaloudelliseen näkemykseen on merkittävä kilpailuvaltti. Moderni yritystoiminta pohjautuu tietotekniikan, datan ja niihin perustuvan johtamisen hallintaan. Teknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä on keskeistä osaamista nyt ja tulevaisuudessa.

Voit opiskella joko päätoimisesti tai työn ohella. Tarjoamme lähiopiskelun lisäksi myös mahdollisuuden päätoimiseen verkkopainotteiseen opiskelumuotoon. Verkkopainotteisella linjalla syvennyt ohjelmistotuotannon opintoihin ja opiskelet aineopintoina data-analyysi johtamisessa –kokonaisuuden. Tämän linjan voit suorittaa kokonaisuudessaan kahdessa vuodessa verkko-opintoina, siten että opinnot edellyttävät läsnäoloasi vain 1-2 kertaa kuukaudessa lukukausien aikana. Tähän linjaan tai siitä pois voi vapaasti vaihtaa työ- tai elämäntilanteen pakottaessa suunnitelman muutoksiin.

Voit hakeutua Johtamisen ja tietotekniikan DI-opintoihin suoritettuasi soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon. Soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi AMK-insinööri, insinööri ja tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatti. Huomioithan hakiessasi tarkennetun ohjeistuksen motivaatiokirjeen kirjoittamiseen.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetus on pääosin suomeksi, osa opintojaksoista on englanninkielisiä. Suuri osa opetusmateriaalista on englannin kielellä, joten opiskelija tutustuu samalla alan keskeiseen sanastoon.

Koulutuksen sisältö

Tarjoamme personoidun oppimiskokemuksen tuotantotalouden ja ohjelmistotuotannon opintoja integroimalla. Koulutuksen myötä osaat ratkoa monialaisia ongelmia innovatiivisesti ja soveltaa ratkaisuja käytäntöön tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opiskelu sisältää monipuolisesti luentoja, oppimistehtäviä, tenttejä, ja ryhmätyöskentelyä. Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen ja ryhmässä toimiminen. Käytettävät virtuaaliset oppimisympäristöt tukevat opiskelun aika- ja paikkariippumattomuutta sekä mahdollistavat työn ohessa opiskelun.

Opinnoissa tehdään myös laajempia, työelämän käytännön haasteista nousevia projektitöitä, joiden kautta opit hyödyntämään tuoreita tieto- ja viestintäteknologian välineitä. Voit tutustua tarkemmin Johtamisen ja tietotekniikan opiskeluun www.poridi.fi - osoitteessa.

Lähiopetus järjestetään pääosin Porin yliopistokeskuksessa.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

DI-tutkinnon syventymisvaihtoehto valitaan oman kiinnostuksen mukaan opintojen alkuvaiheessa. Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinnossa voit syventyä joko tuotantotalouden tai ohjelmistotuotannon opintoihin valintasi mukaan. Opetuksen perustana ovat alan tieteellinen tieto, käytännön kokemukset menetelmistä ja teknologioista sekä yhteistyö alan teollisuuden ja tutkimusyhteisöjen kanssa.

Opintojen rakenne

Aloittaessasi opiskelun suoraan maisterivaiheessa opinnot koostuvat aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista, yhteisistä opinnoista, syventävistä opinnoista ja aineopintokokonaisuudesta, diplomityöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Rakennetta on mahdollista muokata aiemman tutkinnon sisällöstä riippuen.

Opinnäytetyö

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 op ja suosituskesto puoli vuotta täysipäiväistä työskentelyä. Diplomityö on itsenäinen opinnäyte, jonka kautta opiskelija osoittaa hallitsevansa syventävien opintojen aihepiirin sekä sen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat. Diplomityö tehdään yleensä yrityksen tai tutkimuslaitoksen toimeksiannosta.

Uramahdollisuudet

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto antaa valmiudet työskennellä varsin monen tyyppisissä tehtävissä. Tutkinnosta saat hyvät avaimet itsesi kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Alan perusvalmiuksien lisäksi saat hyvän käsityksen ajankohtaisista trendeistä ja niiden edellyttämästä osaamisesta. Syventävistä opinnoista riippuen tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet esimerkiksi yksityisen tai julkisen sektorin liiketoiminnan johtotehtäviin, tai esimies- tai asiantuntijatehtäviin teollisuudessa. Painottamalla opinnoissasi teknisempää osaamista voit työskennellä esimerkiksi tietoteknisten hankkeiden johtajana sekä ohjelmistojen, tietovarastojen ja tietoverkkojen määrittely- ja suunnittelutehtävissä.

Kansainvälistyminen

Vaihto-opiskelu ulkomailla on hyvin suositeltavaa ja Tampereen yliopistolla on runsaasti vaihtokohteita. Muita kansainvälistymismahdollisuuksia ovat:

 • englanninkielisten opintojaksojen suorittaminen Tampereen yliopistossa vaihto-opiskelijoiden tutorina toimiminen
 • laajemmat kieliopinnot
 • diplomityön tekeminen ulkomailla

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Porin yliopistokeskus on kolmen yliopiston muodostama, verkostomaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö. Tampereen yliopiston lisäksi yliopistokeskuksessa toimivat Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston yksiköt.

Tutkinto-ohjelman tuottava tutkimus- ja opetusyhteisö tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten yritysten ja julkisen sektorin kanssa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Lisäksi suurin osa diplomitöistä tehdään yrityksiin. Yliopistolla on lisäksi erinomaiset kansainväliset yhteistyöverkostot, jotka kattavat korkeatasoisia yhteistyöyliopistoja useissa Euroopan maissa sekä mm. USA:ssa ja Japanissa.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Tutkimuksen painopisteet

Opetus pohjautuu monialaiseen tutkimukseen, jonka aihealueita ovat muun muassa:

 • Liiketoimintaekosysteemit, innovaatiot, sekä verkostojen ja projektien johtaminen
 • Ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät
 • Data-analyysi ja matemaattinen optimointi
 • Pelillinen oppiminen ja hyötypelit

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinto antaa valmiudet tekniikan tohtorin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Haku soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille
 • Haku avoimen yliopiston DI-väyläopintoja suorittaville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tampereen yliopiston suomenkielisissä diplomi-insinöörin maisteriohjelmissa hakukelpoisia ovat:

- soveltuvan kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet
- ulkomaisessa korkeakoulussa 3-4-vuotisen soveltuvan Bachelor-tutkinnon suorittaneet tai Bachelor-tutkintoa vastaavan koulutuksen soveltuvalla alalla saaneet.
- soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
- opistoinsinöörin tutkinnon suorittaneet (Rakennustekniikka ja Johtaminen ja tietotekniikka, Pori)

Mikäli opiskelijalla ei pohjatutkinnon nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole riittävää osaamispohjaa, voidaan hänen hakemuksensa tästä syystä hylätä.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tulee antaa oikeus hakea yliopistotasoisiin maisteriopintoihin asianomaisessa maassa.

Hakukelpoisuuden maisteriohjelmien valinnassa tuottaa alempi korkeakoulututkinto. Ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin -tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto), tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon perusteella ei näin ollen voi hakea maisteriohjelmiin.

Poikkeus tähän on sellainen ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, esimerkiksi Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot tai ulkomaiset, ns. pitkän syklin mukaiset maisterintutkinnot.

Aiemmin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ei estä hakemasta maisteriopintoihin, mutta valinnan perusteena käytetään alempaa korkeakoulututkintoa.

Valintatapajono 1: Soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

DI-tutkintoon hyväksytään ensisijaisesti ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Toista ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia hyväksytään vain perustelluista syistä. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista.

Myös keväällä 2019, viimeistään 30.6.2019 valmistuvat hakijat, voivat tulla hyväksytyksi suomenkielisiin diplomi-insinöörin maisteriohjelmien hakukohteisiin. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien valinta tehdään ehdollisena hakuaikana toimitetun opintosuoriteotteen tietojen ja tilanteen (keskiarvo) perusteella. Jos tutkintotodistuksen lopullinen keskiarvo jää alle hakukohteeseen samalla valintakierroksella alimman ei ehdollisena hyväksytyn keskiarvon, valintapäätös perutaan.

Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi hyväksytyn suorittavan täydentäviä opintoja tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti. Täydentäviä opintoja voidaan edellyttää enintään noin yhden vuoden opintoja vastaava määrä (enintään 60 opintopistettä).

Tampereen yliopiston diplomi-insinöörinkoulutuksen maisterihaussa soveltuvien pohjatutkintojen taso, ala sekä vaadittava vähimmäiskeskiarvo tutkinto-ohjelmittain:

DI-tutkinto-ohjelma

Soveltuvien pohjatutkintojen tasot

Soveltuvien pohjatutkintojen alat

Opintojen keskiarvo vähintään, insinööri (AMK)

Opintojen keskiarvo vähintään, yliopistotutkinnot

Johtaminen ja tietotekniikka, Pori

TkK, ins., ins. (AMK), soveltuvan alan yliopistollinen korkeakoulututkinto

Tekniikan alan tutkinto, yliopistotutkinnon osalta myös tietojenkäsittely, luonnontieteet, *kauppatieteet tai lähiala

2,7/5

2,7/5

*kauppatieteet: kauppatieteiden tutkinnon suorittaneilta vaaditaan minimiä laajempia täydentäviä opintoja (matematiikka SEFI 1-taso 15 op, SEFI 2-taso 8 op, FYS tai kemia 7 op). Fysiikan ja kemian opetusta ei ole tarjolla Porissa, vaan ne on suoritettava esim. Tampereen opetustarjonnasta. Hakijan on huomioitava, että Tampereen opetustarjonta ei ole suunniteltu monimuoto-opiskeluun, joten motivaatiokirjeeseen on selvitettävä, miten nämä aikoo suorittaa.   


Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Tampereen yliopiston DI-väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta (tarkastetaan ennen väylälle hyväksymistä). DI-väylän opintojen perusteella hakevat voivat hakea vain siihen hakukohteeseen, jonka mukaan he suorittavat opintoja avoimen yliopiston DI-väylällä.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa tai Tampereen yliopiston yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Väylän laajuus on 20-30 opintopistettä hakukohteesta riippuen, vaadittavat opintojaksot on suoritettava yhden lukuvuoden aikana. Lukuvuotena 2018-2019 väylää suorittavien suoritukset otetaan huomioon koko lukuvuoden osalta eli päätös tutkinto-opiskelijaksi ottamisesta tehdään viimeistään, kun suoritukset kaikista 31.7.2019 mennessä suoritetuista opinnoista on tehtynä.

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Kielitaitovaatimukset

Hakijoiden, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai jotka eivät pysty osoittamaan suomen kielen taitoaan yhdellä Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa -sivulla mainituista tavoista, on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Hakijat, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, voivat hakea vain englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

Aloituspaikkamäärä

Hakukohteen sisäänottomäärä on enintään 60 opiskelijaa. Maisterihaun sisäänottomäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Pisteytys

Valintatapajono 1: Valinta soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

Opiskelijavalinta tehdään paperivalintana minimiehdot täyttävien hakijoiden kesken valintakriteerien perusteella. Opiskelijat valitaan kahdessa eri ryhmässä joko 1) opintomenestyksen perusteella tai 2) hakemuksen pisteytyksen perusteella, jos keskiarvovaatimus ei täyty. Vähintään 20 % valitaan hakemusten pisteytysryhmässä.

1) Hakijat, joiden tutkinnon opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään 3,5/5 (AMK) tai 3,0/5 (yliopisto), valitaan suoraan keskiarvon perusteella paremmuusjärjestyksessä.

Opintojen keskiarvo huomioidaan pyöristämättömänä, eikä siihen lasketa mukaan lopputyötä. Vain kurssit, joista on numeroarvosana, otetaan huomioon keskiarvon laskennassa.

tai

2) Jos keskiarvovaatimus ei täyty, huomioidaan opintomenestyksen lisäksi mahdolliset yliopistotasoiset matematiikan opinnot (kuten SAMKin matematiikkamoduulin suorittaminen) sekä arvioidaan myös hakijan motivaatiokirje ja alaa vastaava työkokemus. Työkokemuksen on oltava pohjatutkinnon jälkeistä työkokemusta.

Ryhmä 2 hakemukset pisteytetään seuraavasti:

 • Pohjatutkinnon opintopisteillä painotettu keskiarvo 10-20 pistettä.
 • Soveltuvat yliopistotasoiset matematiikan opinnot, esimerkiksi SAMKin matematiikkamoduulin suorittaminen 0 tai 10 pistettä.
 • Muut hakemusta tukevat seikat: motivaatiokirje, työkokemus 0-10 pistettä.
 • Yhteensä enintään 40 pistettä.

Valintapisteet lasketaan liitteenä toimitettujen dokumenttien perusteella. Valinta tehdään pohjatutkintojen mukaisissa ryhmissä. Tasapistetilanteessa valinta tehdään keskiarvon perusteella.

Opintojen keskiarvo huomioidaan pyöristämättömänä, eikä siihen lasketa mukaan lopputyötä. Vain kurssit, joista on numeroarvosana, otetaan huomioon keskiarvon laskennassa.

Yliopistotasoisen matematiikan suorituksesta saa lisäpisteitä opiskelijavalinnassa. Esimerkiksi opintojakson *MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123 suorittanut hakija saa 10 valintapistettä http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Matematiikka/MAT-04600.html.

Yliopistotasoisen matematiikan suoritukseksi voidaan hyväksyä myös muita vastaavia opintoja. Lisätietoja soveltuvista suorituksista Tampereen yliopiston Hakijapalveluista (hakijapalvelut.tau@tuni.fi).

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Avoimen yliopiston väyläopintoja suorittaneita hyväksytään DI-väylän valintaperusteiden mukaisesti. Hakemuksia ei pisteytetä.

Hakumenettely

Valintatapajono 1: Valinta soveltuvan korkeakoulututkinnon perusteella

Lisätietoa hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/maisteri-ja-yamk/nain-haet-maisteri-ja-yamk-ohjelmiin. Tutustu sivustoon ja ohjeistukseen huolellisesti.

 

Valintatapajono 2: Avoimen yliopiston tekniikan alan väyläopintoja suorittaneille (DI-väylä)

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylällä opiskeleville lähetetään sähköpostilla ohjeet hakemiseen liittyen ennen hakuajan alkamista.

 

Jos sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä hakijapalvelut.tau@tuni.fi

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.