Kirjasto
Tutkinto-ohjelma

Informaatiotutkimuksen opintosuunta, Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma

Kirjasto

Informaatioalojen asiantuntijaksi

Digitaalinen informaatio on läsnä kaikkialla. Ota se haltuun.

Haet tietoa Internetistä, käytät digitaalisia verkkopalveluja tai postaat päivityksiä Instagramiin: olet aina tekemisissä digitaalisen informaation kanssa. Digitalisaatio vaikuttaa niin työelämässä kuin vapaa-aikanakin ja sen myötä syntyy myös uudenlaisia työpaikkoja. Digitaalisen informaation taitajia tarvitaan muun muassa informaatikkoina, kirjastonhoitajina, arkistonhoitajina, digitaalisten palvelujen suunnittelijoina, digitaalisten aineistojen kuratoijina ja muissa vastaavissa asiantuntija- ja tutkimustehtävissä.  

Informaatiotutkimuksen opintosuunta kouluttaa asiantuntijoita, jotka pystyvät ammatillisesti ja tutkimuksellisesti lähestymään laajaa joukkoa informaatioyhteiskunnan ilmiöitä, kuten interaktiivista mediaa, Internetiä ja sosiaalisia verkostoja. Koulutuksessa tarkastellaan teoreettisista ja ammatillisista lähtökohdista sitä, miten ja millaisin välinein informaatiota käytetään työssä ja vapaa-aikana, miten tietoaineistoja organisoidaan, arkistoidaan ja haetaan.

Opetuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset ja annetaan opiskelijalle valmiudet jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.  

Tampereen korkeakouluyhteisön monipuolinen tarjonta mahdollistaa opintojen suuntaamisen mielenkiintosi mukaan. Rakenna oma asiantuntijaprofiilisi, jolla on erotut työnhakutilanteissa!

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Koulutustyyppi

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

- tuntee alansa perusteet ja keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä
- tuntee alansa keskeisimpiä tutkimussuuntauksia ja osaa seurata oman alansa kehitystä
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan rajatun tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
- tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
- ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
- osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja raportoida tutkimuksen tuloksia tieteellisesti ja aiheeseen sopivalla yleistystasolla argumentoiden, eli osaa tehdä ohjatusti tieteenalaansa liittyvän tutkielman
- osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sillä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
- osaa käyttää yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
- tuntee tiimityöskentelyn periaatteita ja osaa toimia ryhmässä

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

- kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
- kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
- osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
- kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
- kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
- pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
- hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon
- on valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin

Koulutuksen sisältö

Informaatiotutkimuksen opintosuunta kouluttaa asiantuntijoita, jotka pystyvät ammatillisesti ja tutkimuksellisesti lähestymään laajaa joukkoa informaatioyhteiskunnan ilmiöitä, kuten interaktiivista mediaa, Internetiä ja sosiaalisia verkostoja. Koulutuksessa tarkastellaan teoreettisista ja ammatillisista lähtökohdista sitä, miten ja millaisin välinein informaatiota käytetään työssä ja vapaa-aikana, miten tietoaineistoja organisoidaan, arkistoidaan ja haetaan. Opetuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset ja annetaan opiskelijalle valmiudet jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Informaatiotutkimuksen opintosuunta on yksi viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman opintosuunnista. Tutkinto-ohjelman muita opintosuuntia ovat mediatutkimuksen opintosuunta, journalistiikan opintosuunta ja puheviestinnän opintosuunta. Kaikkien opintosuuntien opiskelijat suorittavat yhteiset viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnot (25op). Lisäksi aineopinnoissa on kaikille opintosuunnille yhteinen opintojakso ”projektiopinnot” (5op). 

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Informaatiotutkimuksen opintosuunnan opiskelijat etenevät informaatiotutkimuksen maisteriohjelmaan.

Opintojen rakenne

Informaatiotutkimuksen opintosuunnan opiskelijat suorittavat luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK) ja filosofian maisterin tutkinnon (FM).

Kandidaatin tutkinnon minimilaajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto koostuu perusopinnoista ja aineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma. Tutkintoon kuuluu pakollisena osana myös kieli- ja viestintäopintoja sekä opiskeluvalmiuksia tukevia yhteisiä opintoja.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan maisterin tutkinto. Maisterin tutkinnon minimilaajuus on 120 opintopistettä, ja se koostuu syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Uramahdollisuudet

Informaatiotutkimuksen opintosuunta kouluttaa asiantuntijoita nopeasti muuttuvaan informaatioyhteiskuntaan ja antaa laaja-alaiset valmiudet sijoittua erilaisiin informaatioalan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä mm. kirjastoissa, arkistoissa, media-alan yrityksissä sekä tutkimuskeskuksissa.

Kansainvälistyminen

Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointiin.

Opiskelijavaihtopaikkoja on tarjolla monipuolisesti sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella mm. Erasmus-, Nordplus- ja ISEP-ohjelmien kautta sekä yliopiston omien kahdenvälisten sopimusten puitteissa. Opiskelijoita kannustetaan lähtemään vaihtoon ja suorittamaan osa opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa. Myös harjoittelu on mahdollista tehdä ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa, joka pohjaa yhteiskunnan, tekniikan ja terveyden monitieteiseen tutkimukseen. Joustavat opintopolut mahdollistavat oman alan syvällisen osaamisen yhdistämisen juuri itsellesi sopivaan osaamiskokonaisuuteen ja ammatilliseen suuntautumiseen.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. 

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden soveltuville aloille.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
  • Valinta valintakokeen tai ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä opintosuunnan opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Aloituspaikkamäärä

Valintakoe ja yo-todistus (valintajono 1) 23 (joista 12 varattu ensikertalaisille)
Valintakoe (valintajono 2) 7 (joista  3 varattu ensikertalaisille)
Yhteensä 30 (joista 15 varattu ensikertalaisille)

 

Valintaperusteet

Informaatiotutkimuksen opintosuuntaan valitaan opiskelijoita valintajonoista 1 ja 2. Ensimmäiseksi täytetään valintajono 1 (valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärän perusteella valittavat) ja tämän jälkeen valintajono 2 (valintakokeen perusteella valittavat). Tullakseen huomioiduksi valintajonoissa 1 (yhteispistejono) ja 2 (valintakoejono), hakijan on osallistuttava valintakokeeseen.

Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, missä valintajonossa hän hakee, vaan hakijat huomioidaan automaattisesti niissä jonoissa, joissa he ovat hakukelpoisia.

Huom. Tämä hakukohde on tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat suoraan maisterikoulutukseen.

Valintajono 1. Valinta valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella (yhteispistejono)

Valintajonossa 1 valitaan 23 opiskelijaa valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottaman yhteispistemäärän perusteella. Näistä aloituspaikoista 12 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottama yhteispistemäärä on enintään 125 pistettä. Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, ratkaisee valintakokeen kokonaispistemäärä. Jos hakijat ovat tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat. Voidakseen tulla valituksi tässä valintajonossa hakijan on saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Yhteispisteitä laskettaessa hakijalla on oltava sekä valintakoepisteitä että ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta tutkinnosta annettavia pisteitä.

Valintajono 2. Valinta pelkän valintakokeen perusteella (valintakoejono)

Valintajonossa 2 valitaan 7 opiskelijaa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Näistä aloituspaikoista 3 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Opiskelijat valitaan kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, ratkaisee ylioppilastutkintotodistuksesta saatu pistemäärä. Jos hakijat ovat tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat. Voidakseen tulla valituksi tässä valintajonossa hakijan on saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Pisteytys

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon neljä ainetta:

1. äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä (pakollinen)

2. matematiikka

3. toinen kotimainen kieli tai vieras kieli (paras)

4. reaalikoe tai reaaliaineen koe (paras)

 

Edellä mainituista aineista annetaan pisteitä seuraavasti:

 

pitkä matematiikka

20
E 17
M 14
C 11
B 9
A 7

 

lyhyt matematiikka, äidinkieli (tai suomi/ruotsi toisena kielenä), pitkä kieli ja reaali

15
E 12
M 9
C 6
B 4
A 2

 

keskipitkä ja lyhyt kieli ja toinen kotimainen kieli

12
E 9
M 6
C 3
B 1
A 0

 

Maksimipistemäärä on 65.

Ennen hakuajan päättymistä korotetut ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Hakijan, joka haluaa käyttää hyväkseen ylioppilastutkintolautakunnan suorittamaa jälkiarvostelua, on ilmoitettava jälkiarvostelun tulos suoraan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

International Baccalaureate- (IB), European Baccalaureate- (EB) tai Reifeprüfung (RP)/DIA -tutkinnon suorittaneet otetaan vastaavasti huomioon molemmissa valintajonoissa. IB-, EB- ja RP/DIA-tutkintojen pisteityksen osalta ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Valintakoe

Tiistai 28.5.2019  klo 10.00-13.00
Kalevantie 4, yliopiston keskustakampus

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä.

Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai kuvallinen henkilötodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Sähköiset viestimet on kielletty. Pienimuotoiset eväät ja juoman voi ottaa mukaan valintakokeeseen.

Valintakoepapereissa annettuja vastausohjeita tulee noudattaa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kokeen hylkäämisen.

Valintakoevaatimukset

Valintakoekysymykset perustuvat yliopiston verkkosivuilla 28.3.2019 julkaistavaan aineistoon. Ennakkoaineistoon pääset tästä linkistä (linkki avautuu vasta 28.3.).

Lisäksi valintakokeessa voi olla koetilaisuudessa jaettavaan materiaaliin pohjautuvia tehtäviä.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse liittää hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi.

Varasijamenettely

Mikäli informaatiotutkimuksen opintosuuntaan valintajonossa 1 tai 2 hyväksytty opiskelija peruuttaa opiskelupaikkansa, tilalle valitaan hakija valintamenettelyn mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden.

Mikäli yhteispistemäärän perusteella valittavien valintajonossa ei ole valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan täyttämättä jääneet paikat siirtää valintakokeen perusteella valittavien ryhmään.

Varasijoille asetetaan rajattu määrä hakijoita.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae siirtohaussa
Tampereen yliopiston siirtohaku kevät 2019
Siirtohaun hakuaika 2.5.-16.5.2019 klo 15.00
  • Haku on tarkoitettu Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville tai toisista suomalaisista yliopistoista kandidaattivaiheessa siirtyville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmaa vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista korkeakouluista siirtyvät opiskelijat. Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan maisterikoulutukseen yhteishaun hakuaikana 20.3.–3.4. ja toimittaa tutkintotodistus yliopiston hakijapalveluihin 12.7.2019 mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä opintosuunnan opiskelijaksi siirtohaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Aloituspaikkamäärä

Enintään 5 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Siirtohaussa hakija valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoon (LuK+FM). Hakukohteen sisäänotto on enintään 5 opiskelijaa.

Siirtohaussa valinta tapahtuu ensisijaisesti aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valinnassa voidaan huomioida myös aikaisempi työkokemus ja muu osaaminen.

Valinta tapahtuu seuraavista valintajonoista:

- Siirto-opiskelijat muista korkeakouluista eli vastaavan koulutusalan/tieteenalan yliopistotutkinnoista siirtyvät

- Siirto-opiskelijat Tampereen yliopistosta eli Tampereen yliopiston sisällä tutkintoa/tutkinto-ohjelmaa vaihtavat

Kuuluminen haun valintajonoihin ja minimikriteerien täyttyminen ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Siirtohakuun varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen. Tutkinto-ohjelma voi painottaa valintajonoja harkintansa mukaisesti. Tiedekunta varaa mahdollisuuden käyttää hakijoiden haastattelua osana valintaprosessia.

Siirto-opiskelijat muista korkeakouluista eli vastaavan koulutusalan/tieteenalan yliopistotutkinnoista siirtyvät opiskelijat

Valinta koskee muusta suomalaisesta korkeakoulusta kuin Tampereen yliopistosta opiskelupaikan vastaanottaneita, jotka haluavat vaihtaa nykyisen opinto-oikeutensa informaatiotutkimuksen opintosuuntaan jo kandidaattivaiheessa. Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Kriteeriopinnot: Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut sekä alkuperäisen tutkinto-ohjelman että informaatiotutkimuksen opintosuunnan opintoja vähintään 25 opintopistettä (yht. 50 op), mikäli hakija on siirtymässä opintosuuntaan eri tieteenalalta. Jos hakija on siirtymässä samaan tieteenalaan kuuluvasta tutkinnosta, on edellytyksenä yhteensä 25 opintopisteen opinnot informaatiotutkimuksen opintosuunnassa.

Hyväksymisen edellytyksenä on myös, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä (erityisesti arvosanat ja opintojen edistyminen tavoitteellisessa ajassa), hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset. Lisäksi edellytetään, että hakija on opiskellut alkuperäisessä yliopistossa vähintään yhden lukuvuoden.

Hakemukseen liitetään opintorekisteriote ja perustelut hakemiselle. Siirtyminen Tampereen yliopistoon edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta.

Siirto-opiskelijat Tampereen yliopistosta eli Tampereen yliopiston sisällä tutkintoa/tutkinto-ohjelmaa vaihtavat

Valinta koskee Tampereen yliopistossa jossain toisessa tutkinto-ohjelmassa opiskelevia, jotka haluavat vaihtaa nykyisen tutkinto-ohjelmansa informaatiotutkimuksen opintosuuntaan jo kandidaattivaiheessa. Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Huom. myös tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelman tai opintosuunnan vaihtoa hakevien tulee jättää hakemuksensa tässä siirtohaussa.

Kriteeriopinnot: Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut sekä alkuperäisen tutkinto-ohjelman että informaatiotutkimuksen opintoja vähintään 25 opintopistettä. Lisäksi edellytetään, että hakija on opiskellut alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassa vähintään yhden lukuvuoden.

Hyväksymisen edellytyksenä on myös, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä (erityisesti arvosanat ja opintojen edistyminen tavoitteellisessa ajassa), hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset.

Hakemukseen liitetään opintorekisteriote ja perustelut hakemiselle. Tutkinnon/tutkinto-ohjelman vaihto edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Varasijamenettely

Siirtohaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae avoimen väylän haussa
Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2019
Avoimen väylän hakuaika 2.5.-16.5.2019 15.00
  • Haku avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä opintosuunnan opiskelijaksi avoimen väylän haussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Aloituspaikkamäärä

Enintään 5 opiskelijaa

Valintaperusteet

Avoimen väylän kautta voidaan valita viisi (5) hakijaa, jotka ovat suorittaneet ennen hakuajan päättymistä informaatiotutkimuksen opintoja avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina vähintään 35 opintopistettä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut opintosuunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja opintosuunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Erityisesti ratkaisevat opintosuoritusten arvosanat, mutta myös opintojen suoritusajankohta ja opintoihin käytetty aika voidaan ottaa huomioon.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja Avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. 

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.