Nukke
Tutkinto-ohjelma

Hoitotyön opettamisen opintosuunta, Hoitotieteen maisterikoulutus

Nukke

Laaja-alaiseksi asiantuntijaksi terveys- ja hyvinvointialalle

Syvennä aiemmassa terveysalan tutkinnossa hankittua osaamistasi.

Hoitotieteen maisteriopinnoissa on hoitotyön johtamisen opintosuunta sekä hoitotyön opettamisen opintosuunta. Johtamisen opintosuunnan opinnot antavat valmiudet johtamistehtäviin ja hoitotyön opettamisen opintosuunnan opinnot antavat opettajan pedagogisen pätevyyden.

Maisteriopinnot koostuvat hoitotieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, harjoittelusta ja valinnaisista opinnoista. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat koti- ja ulkomaisiin asiantuntija-, opetus-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin.

Tutkinnon monipuoliset sisältö- ja menetelmäopinnot syventävät aiemmassa terveysalan tutkinnossa hankittua osaamista. Tutkinto-ohjelman sisällöt auttavat tunnistamaan työtehtäviin liittyvän tiedontarpeen ja soveltamaan tietoa terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Opinnot auttavat tuottamaan ja arvioimaan hoitotieteellistä tietoa sekä soveltamaan tutkimusmenetelmiä ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti koko Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa opinnoissasi. Tervetuloa osaksi opiskelijayhteisöämme!

Tutkintonimike

Terveystieteiden maisteri

Koulutustyyppi

Ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Kaupin kampus

Osaamistavoitteet

Hoitotieteen maisteriopinnot suorittanut opiskelija:

 • osaa hyödyntää, tuottaa ja arvioida hoitotieteellistä tietoa sekä soveltaa tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja näyttöön perustuvaa tietoa
 • opettamisen opintosuunnan opinnot antavat pedagogisen pätevyyden
 • johtamisen opintosuunnan opinnot antavat valmiudet johtamistehtäviin

Koulutuksen sisältö

Hoitotieteen maisteriopinnot koostuvat hoitotieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, harjoittelusta, valinnaisista opinnoista ja pro gradu -tutkielmasta. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat koti- ja ulkomaisiin asiantuntija-, opetus-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat hoitotieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, valinnaista opinnoista ja pro gradu -tutkielmasta sekä työharjoittelusta.

Hoitotyön johtamisen opintosuunta 120 op

 • Hoitotieteen syventävät opinnot 70 op
 • Johtaminen terveydenhuollossa 30 op
 • Hallintotieteiden aineopintoja 10 op
 • Valinnaiset opinnot 10 op

Hoitotyön opettamisen opintosuunta 120 op

 • Hoitotieteen syventävät opinnot 70 op
 • Oppiminen ja opetus terveydenhuollossa 30 op
 • Kasvatustieteiden aineopintoja 10 op
 • Valinnaiset opinnot 10 op

Uramahdollisuudet

Terveystieteiden maisteritutkinnon suorittaneet sijoittuvat koti- ja ulkomaisiin asiantuntija-, opetus-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin.

Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa myös terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus. Terveystiedon opintokokonaisuus yhdessä pedagogisten opintojen ja maisteriopintojen kanssa antaa terveystiedon opettajapätevyyden.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelman suunnittelussa on kiinnitetty huomiota opiskelijoiden työelämävalmiuksien karttumiseen. Hoitotieteen maisteriopintoihin kuuluu työelämäharjoittelu, joka tapahtuu sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja koulutuslaitoksissa, kansalaisjärjestöissä tai muissa terveysalan organisaatioissa. Vuosittain järjestetään työelämäpäivä, jossa tutkinnoista valmistuneet alumnit kertovat urapoluistaan ja työelämän ajankohtaisista haasteista. Osallistuminen kansainväliseen harjoitteluun luo yhteyksiä kansainväliseen työelämään.

Pätevyys

Hoitotyön opettamisen opintosuunnan opinnot antavat opettajan pedagogisen pätevyyden.

Valinnaisena suoritettava terveystiedon opintokokonaisuus yhdessä pedagogisten opintojen ja maisteriopintojen kanssa antaa terveystiedon opettajapätevyyden.

Kansainvälistyminen

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmissa opiskellaan aidosti kansainvälisessä ympäristössä. Erilaisista kulttuuritaustoista tulevia on opettajissa ja tutkinto-ohjelmien opiskelijoissa.Tutkinto-ohjelmien opiskelija voi valita opintoja kansainvälisen maisteriohjelman laajasta opetustarjonnasta ja opiskella monikulttuurisessa oppimisympäristössä. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman opiskelija voi myös halutessaan toimia kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina. Lisäksi opiskelija voi suorittaa opintoja vaihto-opiskelijana tai tehdä opintoihin liittyvän harjoittelun ulkomailla.

Tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa kansainvälistymiskokonaisuuden (vähintään 20 op). Siihen soveltuvat opintojaksot on merkitty opetussuunnitelmaan.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. 

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.
 

Tutkimuksen painopisteet

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta kokoaa uudella tavalla yhteen yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen, jonka panosta hyvinvointihaasteiden ratkaiseminen tarvitsee. Yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen kentällä tiedekunta tuottaa ajankohtaista ja kriittistä tutkimusta, jolla on itsenäistä arvoa yhteiskuntaelämän ongelmiin vastaamisessa. Tutkimuksen kivijalka ovat vahvat oppiaineet, mutta tiedekunnan omintakeiset vahvuudet jäsentyvät oppiainerajat ylittävinä, monitieteisinä painopisteinä. Terveystieteissä painopisteinä on mm. seuraavat teemat:

 • Lapsuus, nuoruus ja perhe
 • Vanheneminen, ikääntyvien terveys ja toimintakyky
 • Työelämä, työhyvinvointi ja työterveys
 • Hyvinvointipalvelut
 • Syövän syyt, syiden ja haittojen vähentäminen
 • Politiikan ja hallinnan kulttuurit
 • Tiede, teknologia ja innovaatiot

Jatko-opintomahdollisuudet

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden

 • Kansainväliseen epidemiologian tohtoriohjelmaan
 • Terveystieteiden tohtoriohjelmaan
 • sekä muihin soveltuviin tohtoriohjelmiin.

Kansainvälisen epidemiologian, lääketieteen ja terveystieteiden tohtoriohjelmaan kuuluvat biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, global health and development, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveystaloustiede, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuoltotutkimus ja työterveys.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Haku soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hoitotieteen maisterikoulutukseen hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu saman tasoinen tutkinto) sekä lisäksi terveystieteiden kandidaatin tutkinnon tai muun yliopistotason kandidaatin tutkinnon soveltuvalta alalta. 

Aloituspaikkamäärä

Hoitotyön opettamisen opintosuunnan maisterikoulutuksen sisäänottomäärää vuoden 2019 yhteishaussa ei ole kiintiöity.

Valintaperusteet

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta voi harkintansa mukaan valita terveystieteiden maisterin tutkintoon hoitotyön opettamisen opintosuuntaan opiskelijoita ilman valintakoetta. Maisterihaussa voivat tulla valituksi aikaisempien opintojen perusteella hakijat, jotka ovat suorittaneet terveystieteiden kandidaatin tutkinnon tai muun yliopistotason kandidaatin tutkinnon soveltuvalta alalta Suomessa tai ulkomailla. Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta ja valinta vahvistetaan, mikäli hän toimittaa tutkintotodistuksensa yliopiston hakijapalveluihin 12.7.2019 mennessä.

Hoitotyön opettamisen opintosuunnassa suoritettu terveystieteiden maisterin tutkinto antaa yhdessä Tampereen yliopistossa suoritetun terveystieteiden kandidaatin tutkinnon (hoitotiede) kanssa opettajan pedagogisen pätevyyden. Tämän johdosta muualla suoritettuun kandidaatin tutkintoon tai muualla suoritettuihin opintoihin tulee sisältyä kasvatustieteiden/aikuiskasvatuksen perusopinnot (25 op).

Valintakriteerien täyttyminen ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Myös opintosuuntien resursseilla on merkitystä valintapäätöksiä tehtäessä.

Maisterin tutkintoon hyväksytään ensisijaisesti hakijoita, jotka eivät ole suorittaneet ylempää korkeakoulututkintoa. Ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneita hyväksytään vain poikkeustapauksissa ja erittäin painavista syistä.

Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan täydentäviä opintoja.

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista.

Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia. Hakijan on liitettävä hakemukseensa muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle.

Varasijamenettely

Maisterikoulutuksissa ei yleensä ole varasijoja. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.