Palapeli
Tutkinto-ohjelma

Filosofian tutkinto-ohjelma

Palapeli

Olemassaolon, tiedon, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä

Filosofia paneutuu ihmisenä olemisen perustaviin kysymyksiin.

Filosofian perusopinnot antavat yleiskuvan filosofisen ajattelun luonteesta ja filosofian keskeisistä osa-alueista. Aineopinnoissa paneudutaan tarkemmin filosofisiin kysymyksiin, joihin on tutustuttu perusopinnoissa.

Filosofian syventävissä opinnoissa suoritetaan opintoja ainakin kahdelta filosofian erikoistumisalueelta.

Filosofian oppiaineessa voi suorittaa myös elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden, ja sitä suositellaan erityisesti filosofian opettajan pätevyyden hankkiville.

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Koulutustyyppi

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Osaamistavoitteet

Filosofian tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee filosofian perinteen sekä keskeiset ongelmat ja teoriat. Hän kykenee tunnistamaan filosofisia sitoumuksia myös näennäisesti ei-filosofisissa tieteellisissä, yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa näkemyksissä ja käytännöissä.  Hän osaa tarkastella ihmistä ja maailmaa koskevia kysymyksiä kriittisesti ja abstraktisti, sillä tavoin kuin filosofian perinteessä ja alan tutkimuksessa tehdään. Hän on myös kehittänyt emotionaalis-eettistä osaamistaan: rohkeutta esittää argumentteja kantojensa puolesta ja kykyä tunnistaa oman osaamisensa rajoja ja sietää tietämättömyyttä sekä kykyä erottaa omista näkemyksistään perusteltavissa oleva aines siitä, mitä ei voi perustella.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian osa-alueet ja tuntee niille ominaiset filosofiset ongelmat sekä niiden historiallisen taustan. Hän ymmärtää, miten filosofiset ongelmat yhtäältä eroavat muiden tieteenalojen tutkimusongelmista ja toisaalta kytkeytyvät niihin.  Hän tuntee filosofian eri osa-alueiden keskeiset käsitteet, suuntaukset ja niiden edustajat. Opiskelija on harjaantunut loogisen päättelyn taidoissa, tunnistaa ja osaa analysoida argumentteja erilaisissa kirjoituksissa sekä esittää omia argumenttejaan. Hän osaa kirjoittaa käsittelytavaltaan filosofisen esityksen ja osallistua filosofiseen keskusteluun. Hän on valintansa mukaan perehtynyt myös jonkin verran toisen tieteenalan tai toisten tieteenalojen keskeisiin kysymyksiin, käsitteisiin ja sisältöihin. Hän hallitsee tietotekniset taidot, hänellä on opintojensa ja tulevien tehtäviensä kannalta riittävä kielitaito, ja hän tunnistaa  eri yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden peruskäsitteitä ja keskeisiä ongelmia.

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kandidaatin opintoja syvällisemmin joihinkin filosofian osa-alueisiin. Hän osaa arvioida filosofisia näkemyksiä ja argumentteja kriittisesti. Hän tuntee filosofisen tutkimuksen menetelmiä ja niihin liittyviä ongelmia. Hän osaa käsitellä filosofian alan ongelmia tieteellisesti ja laatia selkeän ja johdonmukaisen filosofisen tutkimuksen. Hän on valintansa mukaan syventänyt tietojaan yhdellä tai useammalla tieteenalalla.

Koulutuksen sisältö

Filosofiassa tarkastellaan yleisesti ja teoreettisesti ihmistä ja maailmaa koskevia ongelmia, kuten olemassaolon, tiedon, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä. Nämä kysymykset askarruttavat kaikkia ihmisiä, myös arkielämässä. Yliopistollisena oppiaineena filosofia on kuitenkin systemaattisempaa ja pyrkii muotoilemaan ja perustelemaan väitteet, käsitykset ja näkökulmat mahdollisimman tarkasti. Filosofia jaetaan usein teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Teoreettisessa filosofiassa tarkastellaan todellisuuden, tiedon ja pätevän päättelyn ongelmia, kun taas käytännöllisessä filosofiassa paneudutaan ihmisen toimintaa, kulttuuria ja ihmisyhteisöjä koskeviin kysymyksiin. Useat keskeiset filosofiset kysymykset kuitenkin sisältävät sekä teoreettisen että käytännöllisen filosofian ulottuvuuden. Tämän vuoksi opiskelija perehdytetään opinnoissa laaja-alaisesti koko tieteenalan kenttään. Filosofian perinteisiä pääalueita ovat metafysiikka, logiikka, tietoteoria, etiikka ja yhteiskuntafilosofia, joihin kaikkiin perehtyminen kuuluu filosofian opintoihin. Filosofiassa alan perinteen merkitys on suurempi kuin muissa tieteissä. Siksi filosofian historiallinen näkökulma ja filosofian historian tutkimus ovat keskeisiä myös alan tutkimuksessa. Vaikka filosofia muodostaa oman, muista tieteistä erottuvan tutkimusalueensa, se on kuitenkin monin tavoin yhteydessä erityistieteisiin.

Opintojen rakenne

Filosofian tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK), 180 op
 • Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op

Tutkinto-ohjelma koostuu kandidaattiohjelmasta ja maisteriopinnoista. Ensin tehdään kandidaatin tutkinto, joka on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Sen jälkeen siirrytään kaksivuotisiin maisteriopintoihin.

Kandidaatin tutkinto koostuu 75 op:n perus- ja aineopinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista, tiedekunnan yhteisistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Maisterin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

 1. Filosofian syventävät opinnot, 80 op
 2. Tutkinnon valinnaiset opinnot, 40 op

 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op):

 • vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2)
 • ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
 • tieteellinen kirjoittaminen 3 op
 • asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 2 op
 • valinnainen opintojakso 2 op

Kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin on sisällytettävä ainakin yksi opetussuunnitelman mukainen vähintään 20 op laajuinen opintokokonaisuus, joka voi olla jokin oman tiedekunnan eri teema-alueista tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista (joko omasta tai muista tiedekunnista). Muiksi valinnaisiksi opinnoiksi on mahdollista valita myös lisää filosofian opintoja (kuten valinnaisia aineopintoja). On kuitenkin suositeltavaa suorittaa joko yksi laajempi opintokokonaisuus (60 op) tai (20 op:n kokonaisuuden lisäksi) muita vähintään 15 op:n opintokokonaisuuksia muista oppiaineista.

Uramahdollisuudet

Filosofiassa annettava opetus ei tähtää suoraan minkään tietyn ammatin hallintaan. Onkin tärkeää täydentää filosofian opintoja sellaisilla valinnaisilla opinnoilla, jotka takaavat pätevyyden jollakin erityisalalla. Usein tämä edellyttää vähimmäisvaatimusta laajempia opintoja jossain toisessa oppiaineessa ja erilaisten käytännön taitojen harjaannuttamista joko erillisillä kursseilla tai työ- ja järjestöelämässä. Filosofinen koulutus antaa valmiuksia, jotka ovat hyödyllisiä kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä. Se auttaa myös luomaan sellaista kokonaisnäkemystä, joka on omiaan tukemaan mitä tahansa opetustyötä, hallinnollista tai taloudellista johtamistehtävää, yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä tiedotusalan työtä.

Aineenopettajakoulutus

Filosofian tutkinto-ohjelmassa on mahdollista hakea aineenopettajan koulutukseen, jolloin  suoritettaviin tutkintoihin on sisällytettävä (vähintään yksi) sopiva toinen opetettava aine sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot. Opetettavalla aineella tarkoitetaan peruskoulun, lukion tai muun oppilaitoksen opetukseen kuuluvaa ainetta. Filosofian opettajan työn kannalta perinteisiä toisia opetettavia aineita ovat elämänkatsomustieto, uskonto, psykologia sekä historia ja yhteiskuntaoppi, mutta opettajan työhön sijoittumisen kannalta myös muita opetettavia aineita kannattaa harkita. Filosofian maisterilla, joka on suorittanut aineenopettajakoulutuksen, on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi peruskoulun ja lukion lehtorin tehtäviin sekä ammatillisten ja muiden oppilaitosten vastaavien aineiden opettajan tehtäviin. On kuitenkin huomattava, että pelkästään filosofian opettajan virkoja ei tällä hetkellä juurikaan ole, ja siksi muiden opetettavien aineiden valinnalla on huomattava merkitys työelämään sijoittumisessa. Myöskään ei ole yleisesti lainsäädännössä määritelty, mikä tulisi olla filosofian opettajan ammatinkuvaan liitettävä sivuaine, vaan ainekohtainen kelpoisuus määräytyy oppilaitoksen mukaan.

Opiskelijoiden valinnasta aineenopettajan pedagogisiin opintoihin vastaa kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta. Näihin opintoihin valitaan opiskelijat soveltuvuuskokeen perusteella, jonka ensimmäinen vaihe sijoittuu jo ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Katso tarkemmat ohjeet Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan opinto-oppaasta tai yliopiston verkkosivuilta. 

Elämänkatsomustieto

Filosofian oppiaineessa voi suorittaa myös elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden. Elämänkatsomustiedossa on mahdollista suorittaa 60 opintopisteen laajuiset toisen opetettavan aineen opinnot, jotka antavat elämänkatsomustiedon opettajan pätevyyden niille, joilla on aineenopettajan pätevyys. Elämänkatsomustieto on peruskoulun ja lukion oppiaine. Se on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnon opetukseen. Kouluun kiinnittymisen vuoksi elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden suorittamista suositellaan erityisesti filosofian opettajan pätevyyden hankkiville.

Paitsi peruskoulun ja lukion opettajiksi, filosofiasta valmistuneet ovat työllistyneet myös tiedotus-, hallinto- ja järjestötehtäviin. Työllistymistä tällaisilla aloilla edistää, jos on jo opiskeluaikana aktiivinen yhdistys-, yritys- ja vapaaehtoistoiminnassa. Työllistymistä tukee myös osallistuminen työelämään valmentaville kursseille.

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta ja kestävää kehitystä.

Kunkin opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkintonsa yhteydessä ns. kansainvälistymis­kokonaisuus, joka merkitään näkyviin myös tutkintotodistukseen. Omassa yliopistossa suoritettavien opintojen lisäksi tiedekunta ja yliopisto tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet osallistua opiskelijavaihtoon ja suorittaa tutkinnon osia myös ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. 

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.
 

Tutkimuksen painopisteet

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta kokoaa uudella tavalla yhteen yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen, jonka panosta hyvinvointihaasteiden ratkaiseminen tarvitsee. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen osaaminen yltää kulttuurisen muutoksen pitkien prosessien ymmärtämisestä ajankohtaisiin yhteiskuntarakenteen, instituutioiden ja arkielämän kysymyksiin.

Uuden ja laajan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan perustaminen vastaa moniin muuttuvan yhteiskunnan tulevien vuosikymmenten ydinhaasteisiin.  Yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen kentällä tiedekunta tuottaa ajankohtaista ja kriittistä tutkimusta, jolla on itsenäistä arvoa yhteiskuntaelämän ongelmiin vastaamisessa. Tutkimuksen kivijalka ovat vahvat oppiaineet, mutta tiedekunnan omintakeiset vahvuudet jäsentyvät oppiainerajat ylittävinä, monitieteisinä painopisteinä. Uuden tiedekunnan lähtötilanteessa vahvojen tutkimusteemojen kattama kenttä on laaja.

 • Sosiaalinen kognitio ja vuorovaikutus
 • Sukupuoli ja ruumiillisuus
 • Muuttoliike, monikulttuurisuus
 • Lapsuus, nuoruus ja perhe
 • Vanheneminen, ikääntyvien terveys ja toimintakyky
 • Työelämä, työhyvinvointi ja työterveys
 • Hyvinvointipalvelut
 • Syövän syyt, syiden ja haittojen vähentäminen
 • Politiikan ja hallinnan kulttuurit
 • Tiede, teknologia ja innovaatiot
 • Väkivalta, konfliktit ja rauhanomainen muutos
 • Yhteiskuntateoria
 • Yhteiskuntahistoria

Jatko-opintomahdollisuudet

Filosofian maisterin tutkinto pääaineena filosofia antaa kelpoisuuden tohtorin tutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin erityisesti filosofian koulutusalalla.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Hae siirtohaussa
Tampereen yliopiston siirtohaku kevät 2019
Siirtohaun hakuaika 2.5.-16.5.2019 klo 15.00
 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmaa vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista korkeakouluista siirtyvät opiskelijat. Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan maisterikoulutukseen yhteishaun hakuaikana 20.3.–3.4.2019 ja toimittaa tutkintotodistus yliopiston hakijapalveluihin 12.7.2019 mennessä. Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Aloituspaikkamäärä

Filosofian tutkinto-ohjelmaan valitaan vuoden 2019 siirtohaussa enintään 5 opiskelijaa. Sisäänottomäärä on yhteinen avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella hakevien ja filosofian maisterikoulutuksen kanssa. Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin.

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä. Hakijoilta edellytetään haettavan tutkinto-ohjelman tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset. Virallisten opintorekisteriotteiden tai vastaavien lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut.

Koska hakijoita on ollut huomattavasti enemmän kuin aloituspaikkoja, on hyväksymisraja varsin korkea, ts. monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat.

Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmaa vaihtavat (sisäinen siirto)

Opiskelija, jolla on oikeus suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot Tampereen yliopistossa, voi hakea tutkinto-ohjelmansa vaihtoa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa suoritettavaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tai humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoon. Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin sekä humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut sekä alkuperäisestä pääaineestaan/tutkinto-ohjelmastaan että halutusta tutkinto-ohjelmasta vähintään 25 opintopisteen opinnot. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut hyvää opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset ja opintomenestys.

Siirto-opiskelijana Tampereen yliopiston ulkopuolelta filosofian tutkinto-ohjelmaan vaihtavat (ulkoinen siirto)

Siirto-opiskelijahaussa voi hakea henkilö, joka suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavia opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa. Siirto-opiskelijavalinnan kautta voi samana vuonna hakea vain yhteen tiedekunnan hakukohteeseen.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että

 • hakija on  suorittanut hakuajan päättymiseen 16.5.2019 mennessä hakukohteena olevan tai sen samansisältöisen lähiaineen yliopistotasoisia opintoja 25 op vähintään keskiarvolla 3/5 sekä opintoja yhteensä vähintään 60 opintopistettä
 • hakijalla on perustellut sisällölliset syyt
 • tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan resurssit sallivat opiskelijan hyväksymisen

Lisäksi hakijan siirron perusteena olevaa opiskeluoikeutta tulee olla jäljellä siten, että hän pystyy sen puitteissa suorittamaan tutkintoon vaadittavat opinnot. Siirto-opiskelijavalinnan kautta hyväksyttäväksi tulevan hakijan opintomenestyksen tulee lisäksi olla linjassa saman hakukohteen avoimen väylän, sisäisten siirtojen sekä maisterikoulutuksen valinnan kautta hyväksyttyjen kanssa.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Varasijamenettely

Siirtohaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Yhteishaun hakuaika II 20.3.-3.4.2019 klo 15.00
 • Valinta valintakokeen tai yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus.

Aloituspaikkamäärä

Filosofian tutkinto-ohjelmaan valitaan vuoden 2019 yhteishaussa 12 opiskelijaa. Aloituspaikoista 9 on varattu ensikertalaisille.

Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille

Valintaperusteet

Filosofian tutkinto-ohjelmaan valitaan opiskelijoita valintajonoista 1 ja 2.

Valinta tapahtuu seuraavasti:

Valintajono 1. Valinta valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella

Tässä valintajonossa valitaan 6 opiskelijaa. Ylioppilastutkinnon arvosanoista voi saada enintään 63 pistettä, jolloin valinta­kokeen ja ylioppilastutkinnon tuottama yhteispistemäärä on enintään 123 pistettä. Hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 30 pistettä voidakseen tulla valituksi tässä valintajonossa.

Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, ratkaistaan valinta valintakokeen pistemäärän perusteella. Mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Valintajono 2. Valinta valintakokeen perusteella

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 60. Valintajonossa valitaan 6 opiskelijaa valintakokeen kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 30 pistettä voidakseen tulla valituksi tässä valintajonossa. Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, valinnan ratkaisee ylioppilastutkinnosta saatu pistemäärä. Mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon, otetaan huomioon valintajonoissa 1 ja 2 siten, että ensin täytetään valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavien valintajono parhaimmat yhteispisteet saaneista. Sen jälkeen täytetään valintakokeen perusteella valittavien valintajono kokeessa parhaiten menestyneistä.

Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, hyväksytään pelkän valintakokeen perusteella (valintajono 2).

Pisteytys

Koepisteet

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 60.

Ylioppilastutkinnon pisteet

Filosofian valinnassa ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä seuraavasti:

 1.     äidinkieli
 2.     enintään 5 muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta

Ylioppilaskokeista saadut arvosanat pisteitetään seuraavasti:

Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta
annettavat pisteet
Äidinkieli*, reaali,
ainereaalikokeet,
muu pitkän oppimäärän koe
Muu lyhyen tai keskipitkän
oppimäärän koe
laudatur 10,5 7
eximia cum laude approbatur 9 6
magna cum laude approbatur 7,5 5
cum laude approbatur 6 4
lubenter approbatur 4,5 3
approbatur 3,5 2

*Suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä -kokeet pisteitetään kuten äidinkielen koe. Todistuspisteityksessä otetaan huomioon korkeintaan kahden reaaliaineen kokeet.

Ylioppilastutkinnon arvosanoista voi saada enintään 63 pistettä, jolloin valinta­kokeen ja ylioppilastutkinnon tuottama yhteispistemäärä on enintään 123 pistettä.

IB-, EB- ja RP/DIA -tutkintojen pisteityksestä ks.yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Vuonna 2019 IB- ja EB-tutkintoa suorittavien hakijoiden todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden (valintajono 1) perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet lopulliset arvosanansa. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 12.7.2019.

Valintakoe

Maanantai 13.5.2019 klo 11.00-15.00
Kalevantie 4, yliopiston keskustakampus

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa, eli viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna.

Valintakoevaatimukset

Filosofian tutkinto-ohjelmaan hakevien valintakoekysymykset asetetaan seuraavasta teoksesta:

Räikkä, Juha ja Siipi, Helena (toim.): Ajattele, filosofoi. Sanoma Pro
Oy 2006 (tai uudempi).
Lisäksi valintakokeeseen sisältyy aineistotehtävä.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Varasijamenettely

Mikäli filosofian tutkinto-ohjelmaan valintajonossa 1 tai 2 hyväksytty opiskelija peruuttaa opiskelupaikkansa, valitaan varasijalta seuraava valintajonossa 2 (valintakokeen perusteella) valittava hakija ensikertalaisille varatut paikat huomioiden riippumatta siitä, kummasta valintajonosta peruutus on tullut.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hae avoimen väylän haussa
Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2019
Avoimen väylän hakuaika 2.5.-16.5.2019 15.00
 • Haku avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina.

Aloituspaikkamäärä

Filosofian tutkinto-ohjelmaan valitaan vuoden 2019 avoimen väylän haussa enintään 5 opiskelijaa. Sisäänottomäärä on yhteinen siirtohaun ja filosofian maisterikoulutuksen kanssa. Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Opiskeluoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ennen hakuajan päättymistä yliopistotasoisia opintoja avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina vähintään 90 opintopistettä. Haettavan tutkinto-ohjelman opinnoissa tulee olla suoritettuna vähintään 50 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus ja toisessa tutkinto-ohjelmassa/oppiaineessa vähintään 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Lisäksi on suositeltavaa suorittaa tutkinnon kieliopintoja jo etukäteen. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tutkinto-ohjelman riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja tutkinto-ohjelman resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Erityisesti ratkaisevat opintosuoritusten arvosanat, mutta myös opintojen suoritusajankohta ja opintoihin käytetty aika voidaan ottaa huomioon.

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja Avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. 

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.