Täydennyskoulutus

Executive MBA in Public Management

Yhteisen hyvän johtajille

Executive MBA in Public Management eli Public EMBA on julkisorganisaatioiden johtamisen erityispiirteet huomioiva johtamiskoulutus, joka tukee julkisen sektorin muutos- ja kilpailukykyä sekä yhteistyöverkostojen hyödyntämistä.

Julkisessa johtamisessa on kyse yhteisen hyvän edistämisestä monimutkaisessa toimintaympäristössä, jota leimaavat niin globaalit, kansalliset kuin alueellisetkin muutoshaasteet, kasvava palvelutarve ja vähenevät resurssit. Public EMBA 5 on julkisorganisaatioiden johtamisen erityispiirteet huomioiva johtamiskoulutus, joka tukee julkisen sektorin muutos- ja kilpailukykyä sekä yhteistyöverkostojen hyödyntämistä. Ohjelma rakentaa valmiuksia jatkuvasti oppivan ja uusiutuvan toiminnan johtamiseen sekä organisaatioiden ja hallintorakenteiden rajapintojen hyödyntämiseen.

Opintojen tavoitekesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

80 opintopistettä

Toteutusaika

30.10.2019 - 25.11.2021

Kaupunki

Hae viimeistään

Hinta

Koulutuksen hinta on tavallisimmin 15 400 – 27 400 eur + alv.

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

Public EMBA -koulutusohjelma on laajuudeltaan 80 opintopistettä (op).

Koulutus koostuu seuraavasti:

Yhteiset opinnot (30-50 op)

Public EMBA -koulutusohjelman yhteiset opinnot koostuvat kolmesta teemasta, joista kuhunkin sisältyy useita opintojaksoja. Opintojaksot muodostuvat luento-opetuksesta, case-esityksistä, ryhmäpohdinnoista sekä kouluttajien ja osallistujien yhteisistä keskusteluista. 

Teemat ovat:

JULKISHALLINNON STRATEGINEN JOHTAMINEN DYNAAMISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 

Julkisen johtamisen muutos: perinteisestä hallinnosta yhteistoiminnalliseen hallintaan (2 pv) 
Strateginen johtaminen julkisissa organisaatioissa (1 pv) 
Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen (2 pv) 
Johtamisen ajankohtaispäivä (1 pv) 
Talouden asettamat reunaehdot julkisissa organisaatioissa (1 pv) 

YHTEISTYÖN JOHTAMINEN JULKISESSA HALLINNOSSA 

Henkilöstöjohtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen julkisessa hallinnossa (4 pv) 
Palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen (2 pv) 
Luovuus ja uudistuminen johtamisessa (2 pv) 

TIETOINTENSIIVINEN ORGANISAATION JOHTAMINEN 

Julkinen talousjohtaminen ja tuloksellisuuden arviointi (2 pv) 
Systeemiajattelu ja dynaaminen päätöksenteko (2 pv) 
Tietojohtaminen ja ICT:n hyödyntäminen oppivassa organisaatiossa (2 pv)

Valinnaiset opinnot (0-30 op)

Public EMBA –koulutusohjelmassa on laajat valinnaiset opinnot, joissa halutessaan voi hyödyntää myös aiemmin suorittuja opintoja. Siten aiempien opintojen määrä sekä uusien valinnaisten opintojen sisältö vaikuttavat koulutuksen hintaan. 

Kehittämistehtävä (20 op)

Kehittämistehtävä on 20 op:n laajuinen käytännönläheinen tutkielma, jonka tarkoituksena on lähikoulutuspäivistä, välitehtävistä, kirjallisuudesta ja muista lähteistä saadun tiedon systemaattinen soveltaminen omaan työhön, työorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön.

Kohderyhmä

Public EMBA on suunnattu julkishallinnon johtajille, jotka haluavat laaja-alaistaa ja syventää otettaan johtamiseen ja kehittämiseen sekä vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen ja kansalaisten hyvinvointiin. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi valtiollisten ja kunnallisten organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden yleishyödyllisten organisaatioiden johto- ja avainhenkilöille.

Ohjelma

Yhteisten opintojen aikataulu

Aikataulun muutokset mahdollisia

1 JAKSO
30.-31.10.2019

Julkisen johtamisen muutos; perinteisestä hallinnosta yhteistoiminnallisen hallintaan

2 JAKSO
20.-21.11.2019

Strateginen johtaminen julkisissa organisaatioissa Talouden reunaehdot julkisissa organisaatioissa

3 JAKSO
12.-13.2.2020

Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen

4 JAKSO
25.-26.3.2020

Systeemiajattelu ja dynaaminen päätöksenteko

5 JAKSO
13.-14.5.2020

Henkilöstöjohtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen julkisessa hallinnossa I

6 JAKSO
2.-3.9.2020

Palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen

EMBA-ohjelmien yhteinen päivä
9.10.2020

Johtamisen ajankohtaispäivä

7 JAKSO
25.-26.11.2020

Henkilöstöjohtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen julkisessa hallinnossa II

8 JAKSO
20.-21.1.2021

Taloudellisten voimavarojen hallinta julkisissa organisaatioissa

9 JAKSO
21.-22.4.2021

Tietojohtaminen ja ICT:n hyödyntäminen oppivassa organisaatiossa

10 JAKSO
1.-2.9.2021

Luovuus ja uudistuminen johtamisessa

11 JAKSO
7.10.2021

Kehittämistehtäväseminaari

12 JAKSO
25.11.2021

Päättäjäisjuhla ja todistusten jako

Opetusjärjestelyt

Kullakin koulutusjaksolla esiintyy useita eri kouluttajia, jotka edustavat niin akateemista osaamista kuin käytännön kokemusta julkisten organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä. Kunkin koulutusjakson sisällön suunnittelusta vastaa akateeminen asiantuntija ja/tai pääkouluttaja, joka kuuluu aihepiirinsä johtaviin asiantuntijoihin Suomessa. 

Koulutuksen ohjelmajohtaja kunnallispolitiikan professori, HTT Arto Haveri.

Muita pääkouluttajia ovat:

professori (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta), tutkimusjohtaja (Johtamiskorkeakoulu) Pasi-Heikki Rannisto, 
kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri,
tutkimusjohtaja Jenni Airaksinen Kuntaliitosta, 
Senior Business Coach Jukka Rantala Balentor Oy, 
Professor of Practice Lasse Mitronen Aalto-yliopisto, 
julkishallinnon professori Markku Sotarauta Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, 
professori Risto Ritala Tampereen teknillisen yliopiston systeemitekniikan laitos ja 
tietojohtamisen professori Nina Helander Tampereen teknillisen yliopiston NOVI – Tiedon ja osaamisen johtaminen -tutkimusryhmä.

Opintojaksot muodostuvat luento-opetuksesta, case-esityksistä, ryhmäpohdinnoista sekä kouluttajien ja osallistujien yhteisistä keskusteluista. Lähiopetusta syventävät kirjallisuus ja artikkelit, ryhmä- ja yksilöpohdinnat sekä koulutusaiheita käytäntöön soveltavat välitehtävät.

Esitietovaatimukset

Osallistujavalinnassa painotamme vähintään 3-5 vuoden kokemusta johtamistehtävistä tai muista vaativista asiantuntija- ja kehittämistehtävistä sekä osallistujan halua oman johtajuutensa ja organisaationsa kehittämiseen.

Lisätietoa

Tutustu tarkemmin koulutukseen osoitteessa embatampere.fi.

Otathan yhteyttä, niin kerromme lisää:

Marjukka Kuutti 
050 536 8128 
marjukka.kuutti@uta.fi 

Tuija Majuri 
050 595 1136 
tuija.majuri@uta.fi

Maksuehto

Koulutuksen hinta on tavallisimmin 15 400 – 27 400 eur + alv. Koulutusohjelmassa on laajat valinnaiset opinnot, joissa voi hyödyntää myös aiemmin suorittuja opintoja. Siten aiempien opintojen määrä sekä uusien valinnaisten opintojen sisältö vaikuttavat koulutuksen hintaan. Ohjelmassa 2000 euron ryhmäalennus saman organisaation 2. jne henkilölle.

Perumisehdot

Koulutukseen osallistumisesta tehdään erillinen koulutussopimus. 
Osallistujan keskeyttäessä opintonsa veloitetaan häneltä kuluvan vuoden maksut kokonaisuudessaan ja 50 % tulevien vuosien maksuista.

Näin haet

Hakuaika lokakuussa -19 alkaviin yhteisiin opintoihin päättyy 30.9.2019. Valinnaisiin opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen.