Hyppää pääsisältöön

DART – Dialogilla Arvoa Toimintaan

Tampereen ammattikorkeakoulu

Toteutusaika

Ajankohdat sovitaan työyhteisökohtaisesti.

Hakuaika

Jatkuva haku

Hinta

8 600 € (sis. alv 24%)

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Liiketalous ja media

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opintojen taso

Muut opinnot

Tule kehittämään työyhteisön vuorovaikutusta dialogisen tutkimuksen ja kehittämistyön keinoin!

Työyhteisöille suunnatussa DART-koulutuksessa kartoitetaan vuorovaikutuksen kipupisteitä, konkretisoidaan tarvittava muutoksen suunta ja löydetään välineitä dialogiseen toiminnan kehittämiseen.

Ongelma 

Erilaiset yhteistyön ja vuorovaikutukseen ongelmat (esim. työpaikkakiusaaminen, konfliktit, siiloutuminen, vastuullisuuden puute, aloitekyvyttömyys, eettiset ristiriidat) syövät organisaation johdon ja henkilöstön jaksamista ja heikentävät organisaation kykyä vastata asiakastarpeissa tai toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tyypillisesti vuorovaikutuksen ongelmat ovat luonteeltaan systeemisiä, eli niiden juuret ovat organisaation sisällä jaetuissa totunnaisissa käytännöissä ja toimintatavoissa. Tällaisten ongelmien purkaminen vaatii yhteistä dialogista paneutumista organisaation vuorovaikutuksen dynamiikkoihin, sekä niihin käytäntöihin, jotka ylläpitävät vuorovaikutuksen ongelmia. 

Ratkaisu 

Kartoitamme organisaation sisäiseen vuorovaikutukseen liittyviä kipupisteitä dialogisen tutkimuksen ja kehittämistyön keinoin. Samalla organisaatiossa kehittyy uutta dialogiseen yhteistyöhön ja kehittämiseen liittyvää osaamista, joka auttaa organisaatiota menestymään myös asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksissa. Kartoituksen jälkeen järjestämme työpajojen sarjan, jossa osallistamme organisaation johtoa ja henkilöstöä työhön liittyvien käytäntöjen kehittämiseen. 

Keskeistä dialogiselle kehittämiselle on, että kipupisteiden ja niiden taustalla vaikuttavien systeemisten käytäntöjen kartoittamiseen saadaan osallistettua mahdollisimman kattavasti johtoa ja työntekijöitä eri puolilta organisaatiota. Dialogisten työpajojen konkreettinen kulku määräytyy ongelman ja organisaation rakenteen perusteella. 

Dialoginen lähestymistapa vahvistaa organisaation ja tiimien oppimista ja kykyä vastata nopeasti asiakastarpeissa ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi toimivien dialogikäytäntöjen harjoittelu luo pohjaa rakentavammalle ja osallistavammalle henkilöstön johtamiselle ja päätöksenteolle arjessa ja edistää työyhteisön psykologista turvallisuutta, jonka on useissa tutkimuksissa osoitettu lisäävän erityisesti tiimien suorituskykyä.

Sisältö

  • Johdatus systeemiajatteluun ja dialogiin  
  • Dialoginen toimintatutkimus ja kehittäminen 
  • Omien ja jaettujen arvojen tunnistaminen arjessa 
  • Vuorovaikutuksen ongelmissa vaikuttavan dynamiikan kartoittaminen 

Tavoitteet

  • Kartoittaa organisaation yhteistyöhön ja vuorovaikutuksen systeemiset kipupisteet ja niiden taustalla vaikuttavat käytännöt ja toimintatavat. 
  • Konkretisoida yhdessä organisaation johdon ja työntekijöiden kanssa tarvittava muutoksen suunta. 
  • Tarjota työyhteisölle välineitä dialogiseen toiminnan kehittämiseen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu organisaatioille, joissa keskinäisen vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen sekä työn tuottavuuteen ja laatuun. 

Koulutus sopii erityisesti vuorovaikutustyöhön keskittyville organisaatioille: esimerkiksi opetus- ja sosiaalitoimen toimijat, seurakuntayhteisöt. Kehittäminen tapahtuu työpaikkakohtaisesti eli samaan kokonaisuuteen osallistuu vain saman työyhteisön jäseniä. 

Toteutus

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen systeemisten kipupisteiden ja niiden taustalla vaikuttavien käytäntöjen kartoittaminen 4 x 4 h (ohjaajat + 15-20 henkeä erilaisissa ryhmissä) 

Dialogiset kehittämistyöpajat kartoitettujen kipupisteiden ja niiden taustalla vaikuttavien käytäntöjen pohjalta 3 x 3 h (ohjaajat + 15-20 henkeä erilaisissa ryhmissä) 

Kouluttajat 

Timo Nevalainen, tiimivalmentaja, lehtori, FM, logoterapiaohjaaja
Vesa Joutsen, lehtori, YTM, työnohjaaja
TAMK Proakatemian opiskelija (3. tai 4. vuosikurssi) apuvalmentajan roolissa 

Ota yhteyttä asiakkuuspäällikköömme ja hanki koulutus omalle työyhteisöllesi!