Tutkija
Tutkinto-ohjelma

Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma

Tutkija

Poikkitieteellistä tutkimusta tekniikan ja lääketieteen rajapinnassa

Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma on monitieteellinen. Opiskelija oppii työskentelemään eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja ymmärtämään paremmin muiden tieteenalojen kulttuureja.

Ohjelma houkuttelee opiskelijoita, jotka haluavat hyödyntää tekniikkaa lääketieteessä. Tohtoriohjelma kuuluu osaksi BioMediTech-yhteisöä (biomeditech.fi). 

Tohtoriohjelman osaamisalueita ovat biofysiikka, signaalinkäsittely ja kuvantaminen, biomateriaalit ja kudosteknologia, sensoriteknologia ja biomittaaminen, terveydenhuollon tietotekniikka sekä laskennallinen neurotiede. Kaikki nämä ovat nopeasti kehittyviä ja kasvavia tutkimus-ja kehittämisalueita tiedemaailmassa, yrityksissä ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutusta annetaan kaikilla edellä mainituilla osaamisalueilla. 

Ohjelmassa kaikki tutkimus on kansainvälistä. Tohtoriopiskelijoistamme 45 % on ulkomaalaisia, professoreista 29 %. Tohtoriohjelma tarjoaa teemaltaan vaihtuvia seminaareja ja tenttimismahdollisuuksia alan uusimmasta kirjallisuudesta. Osa DI-tutkinnon luentokursseista soveltuu myös jatko-opintoihin.

Tohtoriohjelma on osa lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaa 1.1.2019 alkaen.

Tutkintonimike

Filosofian tohtori
Tekniikan tohtori

Koulutustyyppi

Jatkotutkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Jatkotutkintokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

 1. Perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.
 2. Hankkii valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa.
 3. Perehtyy hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin.
 4. Saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.
 5. Saavuttaa riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
 6. Osoittaa tietämyksen asianmukaisista tutkimusmenetelmistä ja niiden käytännön soveltamisesta
 7. Opiskelija osoittaa terveys- ja turvallisuusmenettelyjen tuntemuksen ja niiden soveltamisen omassa tutkimusympäristössään.
 8. Tehdessään ihmisiin, ihmiskudokseen ja eläimiin liittyvää tutkimusta, opiskelija ymmärtää ja noudattaa asiaankuuluvia eettisiä menettelytapoja.

Jatkotutkintoa suoritettaessa on noudatettava Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettisiä ohjeita.

Koulutuksen sisältö

Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma kouluttaa monitieteisiä tekniikkaa ja biotieteitä laajasti ymmärtäviä huippuosaajia. Ohjelma järjestää korkeatasoista tohtorikoulutusta tutkimusaloilla, joita ovat biomateriaalit, biomittaukset, -sensorit ja –robotiikka, biokuvantaminen, henkilökohtaiset terveystekniikat, kokeellinen ja laskennallinen biotiede sekä solu- ja kudosteknologia. Tohtoriohjelman kannustaa kansainvälistymiseen ja tarjoaa poikkitieteellisen tutkimusympäristön. Koulutus mahdollistaa erinomaiset valmiudet toimia asiantuntijan tehtävissä elinkeinoelämän palveluksessa tai akateemisen tutkijanuran luomiseen.

Ohjelmassa voi suorittaa tekniikan tohtorin (TkT), filosofian tohtorin (FT) tai tekniikan lisensiaatin (TkL) tutkinnon pääaineenaan Biolääketieteen tekniikka.

Opintojen rakenne

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot (40 op)
 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti

Tutkimuksen painopisteet

Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelman tutkimusalueet ovat

 • biomateriaalit
 • biomittaukset, biosensorit ja biorobotiikka
 • biokuvantaminen
 • henkilökohtaiset terveystekniikat
 • kokeellinen ja laskennallinen biotiede
 • solu ja kudosteknologia
Alta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen met.doc.tau@tuni.fi.

Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma
Jatkuva tohtorihaku, kevät 2019
Tammi-kesäkuu 2019

Hakukelpoisuusvaatimukset

Yleisestä kelpoisuudesta tieteellisiin ja taiteellisiin jatkotutkinto-opintoihin säädetään yliopistolaissa (2009/558, 37§). Tohtorin tutkintoon voidaan hyväksyä hakija

 • jolla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
 • jolla on soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tai
 • jolla on soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Valintaperusteet

Tohtoriohjelmaan hyväksyttävät opiskelijat suorittavat pääsääntöisesti tekniikan tohtorin tutkinnon. Jatko-opiskelijaksi puollettavalta henkilöltä vaaditaan riittävät perustiedot hakemuksessa määritellyltä jatkokoulutuksen tutkimusalalta. Erityisin perustein harkitaan opinto-oikeuden myöntämisedellytykset muissa tapauksissa.Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi jatko-opiskelijaksi valittavien opiskelijoiden soveltuvuutta arvioidaan seuraavin perustein:

 • Jatko-opinto- ja tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, relevanssi ja realistisuus
 • Perustutkinnon, suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelmaan
 • Asiantuntevan ohjauksen saatavuus
 • Hakijan tiedot ja taidot, perustutkinnon opinnäytetyön arvosana sekä tohtorintutkinnon suorittamisessa vaadittava kielitaito
 • Vastuuohjaajan puolto

Edellä mainittujen arviointiperusteiden lisäksi valintapäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon kulloinkin käytettävissä olevat jatko-opiskelijoiden ohjausresurssit.
 

Hakumenettely

Hakuaika

Jatko-opinto-oikeuden hakemiselle ja jatko-opintojen aloittamiselle ei ole erityistä hakuaikaa. Tohtoriohjelma käsittelee hakemuksia kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja sivulta Mikä on opintopolku?. Linkki hakulomakkeeseen on avoinna hakuaikana.

Vastuuohjaaja ja muut ohjaajat tai seurantaryhmä

Jatko-opintoja suunnittelevan hakijan tulee olla yhteydessä valitsemansa tutkimusalueen vastuuprofessoriin ennen hakemuksen jättämistä. Hakijan tulee keskustella vastuuprofessori  jatkotutkinnon ohjauksesta, jatkotutkimuksen aiheesta, rahoituksesta ja mahdollisuuksista jatko-opintojen suorittamiseksi neljän vuoden tavoiteajassa Tohtoriohjelman suositus on, että jokaisella jatko-opiskelijalla on sekä vastuuohjaaja että ohjaaja. Lisäksi jokaisella tohtoriohjelman opiskelijalla on seurantaryhmä, joka seuraa opiskelijan etenemistä.

Allekirjoittamalla opiskelijan tutkimussuunnitelman sekä kirjoittamalla hakemusta puoltavan lausunnon professori samalla sitoutuu opiskelijan jatko-opintojen vastuuohjaajaksi.

Hakemus ja vaaditut liitteet

Hakemus ja siihen tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisessä Opintopolku –hakujärjestelmässä. Suomessa jatko-opintokelpoisen korkeakoulututkinnon suorittaneilta hakijoilta pyydetään:

 1. Vastuuohjaajan puoltama tutkimussuunnitelma
 2. Vastuuohjaajan puoltama alustava opintosuunnitelma
 3. Jatko-opintojen vastuuohjaajan puoltolausunto 
 4. Ilmoitus väitöstyön seurantaryhmästä, lisäjäsenten suostumuslomakkeet; lisätietoja seurantaryhmän lomakkeessa
 5. Erityiset perustelut, jos haetaan suoritusoikeutta filosofian tohtorin tai tekniikan lisensiaatin tutkintoon
 6. Jäljennös jatko-opintokelpoisen tutkinnon todistuksesta ja sen liitteistä
 7. Muut mahdolliset hakemusta tukevat liitteet

Hakuohjeet muualla kuin Suomessa jatko-opintokelpoisen korkeakoulututkinnon suorittaneille hakijoille löytyvät englanninkieliseltä sivustolta.

Ohjeita opintosuunnitelman laatimiseen

Jatko-opintojen kokonaislaajuus on 40 op, joista pääaineen opintoja täytyy olla vähintään 25 op ja tieteellisiä yleisopintoja vähintään 5 op. Yleisopintoihin kuuluu pakollisena Orientation to Doctoral Studies (3 op) kurssi (BMT-90006). Jatko-opintokelpoiset kurssit löytyvät jatko-opinto-oppaasta.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Tohtoriohjelma käsittelee hakemuksia kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille kuun loppuun mennessä. Mikäli hakemus tai liitteet ovat puutteellisia, hakemuksen käsittely voidaan siirtää seuraavalle käsittelykerralle.

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa Tampereen yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö

Yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskee yhden korkeakoulupaikan sääntö. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Paikan vastaanottaminen

Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta sähköisesti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palvelussa. Mikäli et pysty vastaanottamaan paikkaa sähköisesti, lähetä ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta -lomake täytettynä Tampereen yliopistoon. Lomakkeen saat hyväksymiskirjeesi mukana.

Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään valintaa seuraavan kuun 15. päivä klo 15.00 mennessä. Mikäli opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ei ole saapunut perille määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen

Uuden jatko-opiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon hyväksymispäätöksen mukana toimitettavien ohjeiden ja määräaikojen mukaan Opintotoimistossa. Ennen ilmoittautumista uuden jatko-opiskelijan on esitettävä tiedekunnassa alkuperäiset todistukset niistä tutkinnoista ja opinnoista, joihin hän on hakemuksessaan viitannut, mikäli aiemmat opinnot ovat suoritettu muualla kuin suomalaisessa korkeakoulussa.

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

Jatko-opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa ja yliopiston tarjoamien tietotekniikkapalvelujen käyttöoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.